Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.546/938/2020privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.546 din 7 septembrie 2020
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 938 din 2 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 7 septembrie 2020Data intrării în vigoare 07-09-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-09-2020 până la data de 15-11-2021


  Având în vedere:– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. NT 7.794 din 7.09.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.500 din 3.09.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2.
  În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  3. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Urgenţe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase şi urgenţele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgenţe medico-chirurgicale şi boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau numărul corespunzător din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.4. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:6. Cod indemnizaţie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale (1-15), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.Se completează cu cod 08 - Sarcină şi lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacităţii temporare de muncă.
  Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Se completează cu cod 51 - Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.În cazul completării codului 07 - Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observaţii» de pe verso-ul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, şi durata perioadei de carantină. În cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.În cazul completării codului 11 - trecerea temporară în alt loc de muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă şi boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.
  5. În anexa nr. 2, la articolul 12 punctul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) în cazul indemnizaţiei pentru carantină se bifează atât rubrica «Prevenire», cât şi rubrica «100%
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ANEXĂ*)(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.092/745/2020)*) Anexa este reprodusă în facsimil.Modelul unic de certificat medical
  ----