Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 august 2020pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020Data intrării în vigoare 25-08-2020

  În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia COVID-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, în vederea corelării facilităţilor oferite de acest program cu necesităţile economiei aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2.Deoarece de la data intrării în vigoare a programului IMM INVEST România au fost identificate o serie de aspecte şi constrângeri care îngreunează implementarea facilităţilor de finanţare şi garantare oferite prin programul IMM Invest România se impun o serie de modificări legislative de natură să simplifice şi flexibilizeze accesul la finanţare al IMM-urilor.Consecinţele neadoptării acestor măsuri ar aduce grave prejudicii activităţii economice a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România, corelat cu apariţia unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii, cu implicaţii negative asupra procesului de relansare economică.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii economice şi elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (3^3) şi (3^4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3^3) Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului. Acordarea grantului pentru anul 2020 se realizează conform schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, iar pentru anii următori se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Acordarea grantului se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.(3^4) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii). Microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b).2. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.Articolul II
  Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) sau (3).2. La articolul 4, litera e) se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanţie/acorduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 şi 3, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 octombrie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare................................................................................................(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.106 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 228,42 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la capitolul II.2.
  (4) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 20.000.000.000 lei.
  Articolul IIIDispoziţiile art. I şi II ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluţionare.Articolul IV
  (1) Dispoziţiile art. 1 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică, la solicitarea beneficiarului de credit, şi pentru creditele garantate, contractate în cadrul programului anterior intrării a vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Microîntreprinderile şi întreprinderile mici care au contractat credite/linii de credit pentru capital de lucru în condiţiile art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita acordarea suplimentară a unor/unei alte credite/linii de credit pentru capital de lucru în condiţiile art. 1 alin. (3) lit. a), cu încadrarea în limita valorii maxime a creditului pentru capital de lucru prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a).

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Bucureşti, 24 august 2020.Nr. 143.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!