Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.659.265 din 1 august 2020privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălileşti, judeţul Argeş
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 august 2020Data intrării în vigoare 01-08-2020

  Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Bălileşti, judeţul Argeş, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la infectarea unui număr de 20 de locuitori în data de 31.07.2020 prin transmitere comunitară, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş nr. 27 din 31.07.2020, emisă la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Argeş nr. 20.113/31.07.2020, în baza evaluării epidemiologice avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin care se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este peste pragul de 3 cazuri/1.000 de locuitori,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.08.2020 pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Bălileşti, judeţul Argeş.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:1. 45.076169-N 24.935424-E;2. 45.077504-N 24.949506-E;3. 45.051956-N 24.957638-E;4. 45.048585-N 24.942977-E.
  Articolul 2În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de poliţie judeţean, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-mediei locale a acestei măsuri;5. purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanele aflate în spaţiile publice;6. asigurarea ordinii publice se realizează de către poliţia locală, iar în situaţia în care poliţia locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, după caz;
  7. stabilirea în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a responsabilităţilor privind:a) asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş;b) implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);c) colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;f) stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Argeş, cu aprobarea prefectului;
  g) punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;h) controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;i) stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare.
  Articolul 3(1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea persoanelor pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în comuna carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor, persoanele care susţin examenul de admitere la facultate;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;g) urgenţe medicale.
  (2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională.
  Articolul 4Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Argeş (telefon 0248.210.110, e-mail: cjcci@isuarges.ro).Articolul 5Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin, precum şi cele adoptate în aplicare vor fi comunicate autorităţilor locale, care vor asigura informarea populaţiei privind instituirea carantinei şi măsurile necesar a fi respectate.Articolul 6
  Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
  Articolul 7Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2), prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.Articolul 8Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Argeş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Argeş şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.Articolul 9Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 1.08.2020 pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 1.08.2020, ora 16,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.Articolul 10Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 august 2020.Nr. 4.659.265.
  -----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!