Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.149 din 16 iulie 2020privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 28 iulie 2020Data intrării în vigoare 28-07-2020

  Având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii;– Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare;– Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate şi a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem online,
  în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă domeniile de activitate pentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizare în vederea desfăşurării programelor de formare profesională autorizate în sistem on-line, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Se aprobă instrucţiunile privind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem online de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Bucureşti, 16 iulie 2020.Nr. 1.149.Anexa nr. 1DOMENIILE DE ACTIVITATEpentru care se poate acorda avizul comisiilor de autorizareîn vederea desfăşurării programelor de formare profesională autorizate în sistem on-lineI. Pentru pregătirea teoretică:Toate programele de formare profesională autorizate de iniţiere, specializare, perfecţionare, precum şi cele de calificare de nivel 2, 3, 4, conform Cadrului naţional al calificărilor, cu excepţia celor de nivel 1II. Pentru pregătirea practică^11. Competenţe-cheie^2:a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
  b) competenţe de comunicare în limbi străine;c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;e) competenţe sociale şi civice;f) competenţe antreprenoriale;g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;h) competenţa de a învăţa să înveţi.
  2. Activităţi financiare, bancare, de asigurări (inclusiv contabilitate)3. Administraţie şi servicii publice (inclusiv programele din domeniul resurselor umane şi managementului)4. Economie socială5. Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă6. Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport7. Protecţia mediului
  8. Electrotehnică, automatică, electronică9. Mass-media, edituri şi tipografie
  ^1 Se pot desfăşura în sistem on-line dacă nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional.^2 Conform art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 2 Deschideți PROCEDURĂpentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line
  Anexa nr. 3 Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizaţi

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!