Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020Data intrării în vigoare 12-02-2020
  Formă consolidată valabilă la data 12-07-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-07-2020 până la data de 12-07-2020


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 594 din 7 iulie 2020, la data de 12 Iulie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Prin DECIZIA CURȚII CONSTIȚUTIONALE nr. 221 din 2 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 7 iulie 2020, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, constatăndu-se că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 este neconstituţională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 din CONSTIȚUTIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitțiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 7 iulie 2020, dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, începând cu data de 21 august 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.Atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru România, atât la nivelul Guvernului, cât şi la nivelul structurilor de specialitate implicate în coordonarea şi gestionarea acestor fonduri, având în vedere potenţialul lor de a susţine dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi a societăţii româneşti, în general.Existenţa litigiilor în materia achiziţiilor publice, în special în ceea ce priveşte procedurile/contractele de infrastructură, este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluţionare a proceselor şi existenţa unor completuri specializate în materia achiziţiilor publice fiind primii paşi în asigurarea celerităţii şi eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluţionează, orice întârziere cauzată şi de gradul de aglomerare a instanţelor de judecată competente să soluţioneze astfel de litigii, fiind generatoare de costuri suplimentare.Totodată se are în vedere creşterea volumului de muncă, precum şi a responsabilităţilor personalului preconizate prin modificările propuse în ceea ce priveşte asigurarea controlului ex ante al procedurilor de atribuire, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de eficientizare şi flexibilizare a procesului de control ex ante exercitat de A.N.A.P., concomitent cu asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii acestui proces.Astfel, prin Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au fost create mecanisme suple şi rapide de soluţionare a cererilor şi acţiunilor în materia achiziţiilor publice, în vederea celerizării procedurilor.Pentru a evita riscurile legate de posibile întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, precum şi a celor dedicate specializării inteligente, respectiv pentru a diminua riscurile de dezangajare (peste 500 mil. euro începând cu finalul celui de-al doilea an al perioadei de programare pentru anul anterior), dar şi asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României.Luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanţă de urgenţă au fost adoptate în procedură de urgenţă, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu.Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, vizează interesul general public, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!