Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 11 iunie 2020privind finalizarea dosarelor de candidat şi executarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de studii universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2020-2021, în instituţiile/unităţile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iunie 2020Data intrării în vigoare 17-06-2020


  Aprobată prin ORDINUL nr. M.112 din 11 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 17 iunie 2020.
  Articolul 1(1) Dosarele candidaţilor declaraţi „Admis“/„Apt“ la selecţie, după ce au fost întocmite şi verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la instituţiile/unităţile de învăţământ militar care organizează concursul de admitere, conform primei opţiuni din cererea de înscriere, în perioadele stabilite prin graficele activităţilor de recrutare şi selecţie aferente.(2) Prin excepţie de la alin. (1), birourile informare-recrutare întocmesc dosare de candidat persoanelor care nu au susţinut selecţia până la data-limită de transmitere a acestora la instituţiile/unităţile de învăţământ militar, fără să conţină documentele prevăzute la art. 6 lit. e), f), t) şi u) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.Articolul 2(1) Candidaţii care optează pentru Institutul Medico-Militar parcurg probele de selecţie înainte de transmiterea dosarelor de candidat la acest institut.(2) Birourile informare-recrutare întocmesc două dosare candidaţilor prevăzuţi la alin. (1), care au optat şi pentru alte instituţii de învăţământ superior militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.(3) Opţiunile exprimate de către candidaţi în cererea de înscriere reprezintă specialităţile militare din cadrul aceleiaşi instituţii/unităţi de învăţământ militar pentru care sunt prevăzute locuri în Planul de şcolarizare, alocate Ministerului Apărării Naţionale.
  Articolul 3(1) Instituţiile/Unităţile de învăţământ militar ierarhizează candidaţii, în ordine descrescătoare, potrivit mediei de admitere prevăzute în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii.(2) La selecţie participă doar candidaţii planificaţi de către instituţia/unitatea de învăţământ militar în ordinea ierarhizării până la ocuparea locurilor scoase la concurs prin Planul de şcolarizare în instituţiile/unităţile de învăţământ militar şi în structurile de formare profesională iniţială şi continuă pentru anul universitar/şcolar 2020-2021.(3) Ierarhizarea şi planificarea la selecţie se afişează pe pagina de internet a instituţiei/unităţii de învăţământ militar.Articolul 4(1)
  Evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală a candidaţilor se execută de către centrele zonale de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării.
  (2) Personalul desemnat din instituţiile/unităţile de învăţământ militar contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie.(3) Instituţiile/Unităţile de învăţământ militar transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, tabelele nominale cu candidaţii care confirmă participarea la selecţie.
  Articolul 5(1) Examinarea medicală prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se execută în locaţiile stabilite de către Statul Major al Apărării prin grija Direcţiei medicale.(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru candidaţii proveniţi din rândul maiştrilor militari, subofiţerilor, respectiv soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilă fişa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie; în funcţie de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigaţii suplimentare; în cazul în care au intervenit modificări ale stării de sănătate se efectuează o nouă vizită medicală.
  Articolul 6După ce au fost declaraţi „Apt“ la examinarea medicală prevăzută la art. 5, următoarele categorii de candidaţi efectuează examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel:a) candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“;b) candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală;c) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secţiilor psihologie operaţională Bacău, Bucureşti şi Sibiu.Articolul 7(1)
  Centrele zonale de selecţie şi orientare transmit zilnic la instituţiile/unităţile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi interviului de evaluare finală.
  (2) Instituţiile/Unităţile de învăţământ militar transmit unităţilor sanitare, zilnic, situaţia cu candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţia în centrele zonale de selecţie şi orientare, în vederea efectuării examinării medicale.(3) Direcţia medicală dispune măsurile necesare pentru transmiterea, în termen de 3 zile lucrătoare, la instituţiile/unităţile de învăţământ militar a fişelor de examinare medicală ale candidaţilor declaraţi „Apt“, precum şi a tabelelor cu candidaţii declaraţi „Inapt“. Tabelele cu cei care au formulat contestaţii se trimit după expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor.
  Articolul 8Documentele rezultate în urma finalizării selecţiei se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.Articolul 9Instituţiile/Unităţile de învăţământ militar verifică existenţa tuturor documentelor în dosarul de candidat.
  Articolul 10Reorientarea candidaţilor către o altă categorie de personal militar se execută la instituţia/unitatea de învăţământ militar, după ierarhizarea potrivit mediei de admitere, prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de recrutare şi selecţie specifice noii opţiuni.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!