Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 136 din 20 mai 2020pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 29 mai 2020Data intrării în vigoare 29-05-2020

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.625 din 11.05.2020 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de:– Acordul de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat nr. 78.061-AM PNDR din 5.03.2015 şi nr. 6.960-AFIR din 26.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi de– Acordul de delegare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Direcţia generală păduri nr. P111 din 27.07.2015 // A111 din 28.10.2015 // 156.231/IM din 28.10.2015 pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a schemelor de ajutor de stat aferente măsurilor 08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor şi 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat,
  în baza prevederilor:– Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;– Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;– Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea,
  în temeiul prevederilor: – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă sistemele de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, după cum urmează:a) Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
  b) Sistemul de sancţiuni pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se aplică şi cererilor de plată depuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, care nu au fost autorizate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.466/2018 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 26 noiembrie 2018.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 20 mai 2020.Nr. 136.Anexa nr. 1 Deschideți SISTEM DE SANCȚIUNIpentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţeîmpădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţireaviabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“
  din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
  Anexa nr. 2 Deschideți SISTEM DE SANCȚIUNIpentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţeîmpădurite“, aferentă măsurii 08 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţireaviabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinereşi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricolca urmare a împăduririi

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!