Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020

  Având în vedere:– prevederile art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– 
  prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  – prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18.09.2019, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia menţionată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 202-2021.
  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia menţionată la acest articol se aplică în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021.3. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se modifică şi se înlocuieşte cu Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.4. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021 se modifică şi se înlocuieşte cu Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  Articolul II
  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Cristina Monica AnisieBucureşti, 22 mai 2020.Nr. 4.325.Anexa nr. 1Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Pregătirea admiterii
  25 mai 2020Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităţilor de învăţământ, cu eliminarea din proceduri a probelor de preselecţie, precum şi actualizarea componenţei Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ, după cazNotă:Actualizarea procedurilor se realizează în concordanţă cu precizările din:- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare;- Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  25 mai 2020Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul profesionalUnităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru şi le solicită reconfirmarea contractelor semnate.Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul şcolar 2020-2021 se va desfăşura în unitatea de învăţământ).
  27 mai 2020Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.Note:1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional, unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi cu care va încheia alte contrate în locul celor denunţate.2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/grupele la care a fost denunţat contractul se pot transforma în clase/grupe de învăţământ profesional.3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2, unitatea de învăţământ are obligaţia realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori economici interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru învăţământ dual. În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată – decât cea aprobată iniţial.
  4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care au denunţat contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.
  27 mai 2020Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de statCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţiTipărirea informaţiilor despre admitere, în broşura care va cuprinde, în secţiuni distincte, informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor, este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.
  27-2 iunie 2020Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor/sesiunilor de informare a elevilor şi părinţilor cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual (metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual)
  5 iunie 2020Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere, ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
  Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional de stat
  17-21 februarie 2020Informarea de către ISJ/ ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat;- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat;- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învăţământului profesional de stat.
  2-12 iunie 2020Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită vizualizarea acţiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor şi a ofertei unităţilor de învăţământ realizate în parteneriat cu operatorii economici
  Activitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online.
  2-12 iunie 2020La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară online acţiunea „Săptămâna meseriilor“.Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, experienţe relevante ale parteneriatului şcoală-operator economic.
  2-12 iunie 2020Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc).Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuare a pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual.
  2-12 iunie 2020Sesiuni de instruire cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, organizate la toate unităţile de învăţământ gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.), pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a
  procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dual, şi a modului de completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în Fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, şi aspectele specifice privind învăţământul dual.
  17 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată.
  18 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
  2-5 iunie 2020Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal.
  Notă:Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.
  9-12 iunie 2020Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal.
  12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  15 iunie 2020Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  19-23 iunie 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
  25 iunie 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă la unităţile de învăţământ de provenienţă
  26 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
  27 mai 2020Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romiNotă: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.
  27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilorRecomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru
  autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romilor.*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
  30 iunie-3 iulie 2020Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronicFişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti de către candidaţi.*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore pentru repartizarea în şedinţă publică
  4-5 iulie 2020Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi.Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin OMENCŞ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
  2-3 iulie 2020Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul specialRepartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020.
  Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat
  Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat
  29 iunie-3 iulie şi 6 iulie 2020Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole:Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII.Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta. Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.Notă: Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
  6 iulie 2020Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional pentru care au optat, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesionalLa unităţile de învăţământ şi calificările la care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind probele suplimentare de admitere. Se va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
  9 iulie 2020Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesionalMediile finale se vor calcula cu proba suplimentară de admitere numai la unităţile de învăţământ pentru care numărul celor înscrişi este mai mare decât numărul locurilor disponibile.Transmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat, de către toate unităţile de învăţământ
  10 iulie 2020Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de statAfişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de stat
  Afişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişiAfişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
  13-17 iulie 2020Transmiterea în format electronic de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul profesional, către unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei privind rezultatele elevilor la admiterea în învăţământul profesional, în scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au depus/transmis prin poştă dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi admişiNotă:Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ profesional, numai pentru absolvenţii menţionaţi anterior.Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  13-17 iulie 2020Transmiterea/depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişiTransmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere conţine:a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;d) fişa medicală.Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ.
  În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriereNotă: Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de înscriere.Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierii.
  17 iulie 2020Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaţilor admişi în această etapă de admitere
  20-21 iulie 2020Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
  21 iulie 2020Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor specialeTransmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de statListele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la toate unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti
  21 iulie 2020Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul BucureştiISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a IIa de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul BucureştiAfişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere
  Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat
  22-24 iulie 2020Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat şi a foii matricole:Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual.Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole.
  Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceasta Eliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi ore a absolvenţilor, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.
  Documentele mai sus menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternăNotă: Se va elibera o singură fişă de înscriere
  23-24 iulie 2020Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal
  24 iulie 2020Afişarea, la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial absolvite şi a unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesionalSe va preciza dacă proba suplimentară de admitere este luată în considerare doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri de la calificarea/calificările respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificăriTransmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
  27 iulie 2020Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesionalTransmiterea la comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti
  28 iulie 2020Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de statAfişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi la învăţământul profesional de statAfişarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de înscriere, de la sediile unităţilor respective de învăţământ, sau prin formular transmis electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru
  29 iulie-3 august 2020Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişiTransmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire. Dosarul de înscriere conţine:
  a) fişa de înscriere în învăţământul profesional, în original;b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;d) fişa medicală.Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi ore, afişat de către unitatea de învăţământ. În cazul retragerii fişelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
  4 august 2020Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dualCu acest prilej, unităţile de învăţământ care au în ofertă calificări în învăţământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării
  cu operatorii economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să îşi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.
  Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti
  5 august 2020Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor specialeAfişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
  6-7 august 2020 (conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului BucureştiRepartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare sau au fost admişi, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriereRezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care în urma celor două etape de admitere nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu.Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa la sediul inspectoratului şcolar şi pe site graficul de desfăşurarea a şedinţei publice, pe zile, ore şi candidaţi.Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută proba suplimentară de admitere în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual, probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.
  Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constitute
  7 august 2020Afişarea la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
  7 august 2020Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  Anexa nr. 2Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3,conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Pregătirea admiterii
  25 mai 2020Revizuirea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiteriiReconfirmarea sau actualizarea, după caz, a componenţei comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământRevizuirea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii de admitere, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare
  Parcurgerea etapelor de aprobare a Procedurii de admitere, în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, transmiterea Procedurii spre avizare la ISJ/ISMB şi comunicarea avizului ISJ/ ISMB către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pentru Procedura de admitereAfişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, a Procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire şi calificări profesionale pentru învăţământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul şcolar 2020-2021 şi a calendarului probelor de admitere
  25 mai 2020Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul dualUnităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte de parteneriat şi le solicită reconfirmarea contractelor semnate.Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat).
  27 mai 2020Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte de parteneriat în învăţământul dual.Note:1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual sau contractul-cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional, unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi cu care va încheia alte contracte în locul celor denunţate.2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/grupele la care a fost denunţat contractul se pot transforma în clase/grupe de învăţământ profesional.3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2, unitatea de învăţământ are obligaţia realizării de contracte-cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori economici interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru învăţământ dual. În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru pentru formarea profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care au denunţat contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcţionare a claselor/grupelor respective la altă calificare profesională - pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată - decât cea aprobată iniţial.
  27 mai 2020Afişarea ofertei educaţionale pentru învăţământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire şi calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul dualCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţiTipărirea informaţiilor despre admitere în broşura care va cuprinde în secţiuni distincte informaţii despre admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, este necesară informarea prin telefon sau email a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.Broşura va fi postată pe paginile web ale inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.
  27 mai-2 iunie 2020Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile privind admiterea în învăţământul liceal, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021Afişarea la sediile şi pe paginile web ale site-urile unităţilor de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor/sesiunilor de informare pentru elevi şi părinţi, cu privire la admiterea în învăţământul profesional, inclusiv în învăţământul dual [metodologia şi calendarul admiterii, modul de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, cu asigurarea informării acestora inclusiv prin utilizarea de mijloace alternative de comunicare (telefon, e-mail)].
  5 iunie 2020Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a broşurilor care cuprind informaţii despre admitere pentru fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în versiune electronică şi tipărită
  Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul dual
  2-12 iunie 2020Crearea pe site-ul ISJ/ISMB a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi a ofertei educaţionale care să permită vizualizarea acţiunilor de promovare a ÎPT, a meseriilor şi a ofertei unităţilor de învăţământ realizate în parteneriat cu operatorii economiciActivitatea va fi promovată prin mijloace de comunicare online, iar informaţiile vor fi axate pe:- promovarea învăţământului profesional şi tehnic, în general, şi, în special, a modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional, inclusiv dual;- informarea privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul dual şi profesional şi beneficiile acestor forme de pregătire;- conştientizarea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul dual şi profesional de stat;- oferta de şcolarizare pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul profesional, condiţii de admitere.Unităţile de învăţământ care îşi propun să şcolarizeze în învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021 colaborează cu operatorii economici parteneri de practică, promovând pe paginile web proprii exemple de bună practică (testimoniale, materiale video de prezentare, exemple de succes), menţionând suplimentar faţă de cele menţionate anterior şi aspecte privind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor.
  2-12 iunie 2020La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual în anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară on-line acţiunea „Săptămâna meseriilor“.Acţiunea constă în afişarea pe site-ul unităţilor de învăţământ a unei secţiuni dedicate promovării învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor şi ofertelor de şcolarizare şi va fi realizată în parteneriat cu operatorii economici, fiind evidenţiate modele de succes, exemple de bună practică, experienţe relevante ale parteneriatului şcoală - operatori economici.
  2-12 iunie 2020Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2019-2020, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial va desfăşura sesiuni de orientare şi consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, folosind, în principal, mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc).Sesiunile vor urmări pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi pe continuarea pregătirii prin învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea oportunităţilor oferite de învăţământul dual.
  2-12 iunie 2020
  Sesiuni de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ gimnazial, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.) cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea metodologiei şi a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, inclusiv la învăţământul dual, a modului de completare a opţiunilor din fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat, respectiv în fişa de opţiuni pentru învăţământul dual. În judeţele care au plan de şcolarizare în învăţământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învăţământul dual.
  17 iunie 2020Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
  18 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situaţiile în care oferta educaţională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
  2-5 iunie 2020Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi transmiterea/completarea anexelor fişelor de înscriere, cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul licealNotă: Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională pot fi depuse/transmise la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 10 iunie 2020.
  9-12 iunie 2020Desfăşurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal
  12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  15 iunie 2020Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  19-23 iunie 2020Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
  25 iunie 2020Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă maternă, la unităţile de învăţământ de provenienţă
  26 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual)
  27 mai 2020Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romiNotă: Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ profesional la care se organizează preselecţie şi nici la calificările din oferta pentru învăţământul dual la care, conform procedurii de admitere, sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere.
  27 mai 2020-16 iunie 2020, ora 16,00 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia romilorRecomandările scrise de apartenenţă la etnia romilor pot fi eliberate şi on-line. În această situaţie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unităţii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei romilor, care o emite, potrivit statutului şi procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât şi părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romilor.*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!
  30 iunie-3 iulie 2020Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronicFişele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB - comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, de către candidaţi.*Orice fişă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!Notă: Inspectoratele şcolare afişează programarea candidaţilor pe zile şi ore pentru repartizarea în şedinţă publică.
  4-5 iulie 2020
  Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romiNotă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. Mediile de admitere pentru candidaţii romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi admişi candidaţii romi la clasele de învăţământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere, independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile.
  2-3 iulie 2020Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul specialRepartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020.
  Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul dual
  Etapa I de admitere în învăţământul dual
  29 iunie-3 iulie 2020 şi 6 iulie 2020Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, însoţită de foaia matricolă:Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII.Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare realizate pentru toţi absolvenţii unităţii.Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta şi a foii matricoleEliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceastaEliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de desfăşurare a acestora.La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.Notă: Se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru învăţământul dual şi o singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de stat. Nu se eliberează respectivele fişe elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.
  6 iulie 2020Afişarea, la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii, privind lista candidaţilor înscrişi în învăţământul dualÎn situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se
  organizează probe de admitere şi posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  7-8 iulie 2020Pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatoriiDesfăşurarea probelor eliminatorii în unităţile de învăţământ în care s-a decis organizarea acestoraDesfăşurarea probelor se va realiza în baza graficului şi unei programări prealabile a candidaţilor, stabilite, afişate şi comunicate de fiecare unitate de învăţământ care organizează probele eliminatorii către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnazial de la care aceştia provin, în vederea asigurării informării candidaţilor privind susţinerea probelor în format on-line.Candidatul care nu are acces la tehnologie pentru susţinerea probei în format on-line va susţine proba on-line la şi cu sprijinul unităţii de învăţământ gimnazial de la care provine, fiind informat în prealabil despre graficul şi programarea corespunzătoare de către unitatea de învăţământ la care şi-a depus dosarul de înscriere.
  8-9 iulie 2020Pentru candidaţii care au optat iniţial pentru unităţile de învăţământ şi calificările la care se organizează probe eliminatoriiComunicarea rezultatelor probelor eliminatorii, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ care a organizat probele, precum şi către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnaziale de la care provin aceştia, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicareRezultatele probelor eliminatorii susţinute în cadrul admiterii în învăţământul dual se afişează şi se comunică, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, la sfârşitul fiecărei zile, către candidaţi împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaţilor respinşi, în aceeaşi etapă de admitere, la o altă unitate de învăţământ care organizează învăţământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învăţământul profesional la unităţile de învăţământ şi calificările la care nu s-au organizat probe de preselecţie, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învăţământul dual, respectiv în învăţământul profesional.Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial asigură comunicarea cu propriii absolvenţi care au participat la această etapă şi, la cererea candidaţilor respinşi la probele eliminatorii, consiliază şi sprijină elevii şi reprezentanţii legali ai acestora pentru înscrierea, pe baza fişei iniţiale, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învăţământ şi a calificărilor profesionale pentru care optează.Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.Notă: Se pot înscrie şi alţi candidaţi interesaţi, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, cu respectarea aceloraşi prevederi de înscriere.Notă:Rezultatele obţinute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  Notă: În situaţia în care, în fişa iniţială de opţiuni pentru învăţământul dual, candidaţii au completat mai multe opţiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învăţământ nu a organizat probe eliminatorii, aceştia vor fi consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fişa de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că, în cazul în care numărul candidaţilor care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională/profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.În cazul comunicării de către candidaţii admişi la probele eliminatorii către unitatea de învăţământ la care au susţinut etapa de admitere a renunţării/retragerii fişelor de înscriere, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut şi promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obţinute la aceste probe.
  9 iulie 2020Actualizarea şi afişarea, la sediile şi pe pagina web a site-urile unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul dualAfişarea tuturor informaţiilor privind organizarea probelor de admitere, cu precizarea calificării/calificărilor la care se organizează probe, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificăriTransmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesionalăNotă: Pentru anul şcolar 2020-2021, proba de admitere - proba suplimentară, în cazul în care aceasta a fost decisă la nivelul unităţii de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul dual, va
  consta în valorificarea unei/unor medii obţinute de candidat la disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învăţământul gimnazial, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. b), respectiv art. 12 alin. (1) lit. b) din OMEN nr. 3.356/2017, privind calculul mediei de admitere prin procedura de admitere elaborată la nivelul unităţii.
  9 iulie 2020Desfăşurarea probelor de admitere.Notă:Pentru anul şcolar 2020-2021, desfăşurarea acestor probe reprezintă calculul mediei finale de admitere, în condiţiile în care, prin procedura de admitere elaborată la nivelul unităţii de învăţământ care are ofertă de locuri în învăţământul dual, s-a decis organizarea de probe de admitere.
  10 iulie 2020Comunicarea prin afişare la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare, către candidaţi şi către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii, a rezultatelor la probele de admitere în învăţământul dual, de către unităţile de învăţământ care au organizat aceste probe
  10 iulie 2020Calcularea, de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dualTransmiterea, la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul dual, de către toate unităţile de învăţământ
  10 iulie 2020
  Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de statAfişarea la sediile unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşiAfişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişiAfişarea precizării prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii, iar în situaţia în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere, a candidaţilor în limita locurilor disponibile la alte clase sau unităţi şcolare în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participeInformarea candidaţilor asupra rezultatelor finale ale admiterii în etapa I de către unităţile de învăţământ cu ofertă în învăţământul dual la care au susţinut admiterea, prin mijloace alternative de comunicare
  13-17 iulie 2020Transmiterea în format electronic, de către unităţile de învăţământ cu ofertă pentru învăţământul dual către unităţile de învăţământ gimnazial, a situaţiei privind rezultatele candidaţilor la admiterea în învăţământul dual, în scopul asigurării posibilităţii de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenţilor respinşi în etapa I, precum şi a celor care au renunţat sau nu şi-au transmis/depus dosarele de înscriere la unităţile la care au fost declaraţi admişiNotă:Unităţile de învăţământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unităţile de învăţământ profesional, inclusiv dual, numai pentru absolvenţii menţionaţi anterior, în urma solicitărilor acestora.Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional, în învăţământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  13-17 iulie 2020Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişiTransmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.Dosarul conţine:a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;d) fişa medicală.Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ.În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de
  către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.Notă:Unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi vor afişa la sfârşitul fiecărei zile tabelul nominal cu candidaţii care au depus dosarele de înscriere. Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă li se va comunica telefonic sau prin e-mail situaţia înscrierilor.
  17 iulie 2020Transmiterea la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de admitere de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual a situaţiei locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere candidaţilor admişi în această etapă de admitere
  20, 21 iulie 2020Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti nu va repartiza candidaţi la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii şi/sau de admitere decât cu acordul unităţilor de învăţământ respective, după consultarea cu operatorii economici parteneri
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ profesional a situaţiei rezolvării cazurilor speciale
  21 iulie 2020Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere şi rezolvarea cazurilor speciale.Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor actualizate cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, şi, în mod distinct, în învăţământul dualListele actualizate cu candidaţii înmatriculaţi la clase/grupe cu efective care se află sub efectivul minim la finalul primei etape se afişează şi se comunică sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii.
  21 iulie 2020Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual din judeţ/municipiul Bucureşti
  21 iulie 2020Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dualISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dualAfişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat şi/sau învăţământul dual a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire şi calificări profesionale, şi a informaţiilor privind etapa a II-a de admitere
  Etapa a II-a de admitere în învăţământul dual
  22-24 iulie 2020Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de opţiuni pentru învăţământ dual, însoţită de foaia matricolă:Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea din aplicaţia informatică centralizată, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII, pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de opţiuni pentru învăţământul dual sau fişe de înscriere pentru învăţământul profesional de stat în etapa I de admitere.Opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual şi pentru calificări din oferta unităţii se completează de către candidaţi asistaţi de către diriginţi/cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial, pe baza unei programări pe zile şi intervale orare realizată pentru toţi absolvenţii unităţii.Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial de la care provin absolvenţii, prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi profesional
  a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual, a fişei de înscriere a candidaţilor în învăţământul profesional, precum şi a foii matricole cu mediile obţinute în clasele V-VIII. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ pentru care optează.Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care solicită aceastaEliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a foii matricole, a fişei de opţiuni pentru învăţământul dual şi a fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, în original, pentru absolvenţii care solicită aceastaEliberarea acestor documente se realizează pe baza unei programări pe zile şi intervale orare, afişată de către unitatea de învăţământ gimnazial.Documentele anterior menţionate se vor transmite şi în format electronic tuturor candidaţilor care solicită acest lucru - opţiune promovată, ca recomandare importantă, prin anunţuri postate pe paginile de internet ale unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare.Unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual pun la dispoziţie unităţilor de învăţământ gimnazial informaţii şi îndrumări necesare pentru completarea de către candidaţi a opţiunilor pentru calificările profesionale din oferta de învăţământ dual, inclusiv informaţiile complete privind organizarea de probe eliminatorii sau de admitere şi privind modul de desfăşurare a acestora.La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.Notă: Absolvenţilor li se va elibera o singură fişă de opţiuni pentru învăţământul dual, respectiv o singură fişă de înscriere pentru învăţământul profesional de stat.
  23-24 iulie 2020Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă cu respectarea aceloraşi prevederi stabilite pentru învăţământul liceal
  24 iulie 2020Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ dual, precum şi informarea unităţilor de învăţământ gimnazial de la care provin candidaţii privind lista candidaţilor înscrişi în învăţământul dualÎn situaţia în care s-a decis susţinerea de probe de admitere se afişează şi precizări detaliate privind probele de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii. Se va preciza dacă se organizează probe de admitere şi posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  25-27 iulie 2020
  Desfăşurarea probelor eliminatorii/probelor de admitere, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la etapa I de admitere în învăţământul dual, conform celor prevăzute de procedura de admitere elaborată de unitatea de învăţământ care organizează admitereaInformarea candidaţilor asupra rezultatelor probelor de admitere prin afişare la sediu şi prin mijloace electronice de comunicare
  27 iulie 2020Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învăţământul dual, cu modificările şi completările ulterioareTransmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
  28 iulie 2020Validarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de statAfişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ dual a listei candidaţilor admişi şi a celor respinşi în învăţământul dualAfişarea precizărilor privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de opţiuni pentru învăţământ dual de la sediile unităţilor de învăţământ sau prin formular transmis electronic tuturor celor care solicită acest lucru
  29 iulie-3 august 2020Transmiterea/Depunerea de către candidaţii declaraţi admişi a dosarelor de înscriere, la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişiTransmiterea documentelor se poate realiza prin poştă, cu confirmare de primire.Dosarul conţine:a) fişa de opţiuni pentru învăţământul dual, în copie;b) certificatul de naştere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învăţământ gimnazial sau de către unitatea de învăţământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);
  c) adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale /examenul de capacitate, pentru candidaţii din seriile anterioare care nu au susţinut evaluarea naţională;d) fişa medicală.Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile şi intervale orare, afişat de către unitatea de învăţământ.În cazul retragerii fişelor de înscriere sau netransmiterii/nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi, în ordinea rezultatelor obţinute la admiterea organizată în această etapă, cu condiţia încadrării în termenul de transmitere/depunere a dosarelor de înscriere.Afişarea de precizări prin care candidaţii admişi la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formaţiunilor de studii sunt înştiinţaţi că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculaţi sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formaţiunilor de studii prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti - prin repartizarea de alţi candidaţi şi, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei şedinţe publice la care vor fi invitaţi să participe
  4 august 2020Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional de stat din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul profesional de stat, inclusiv în învăţământul dualUnităţile de învăţământ care au în ofertă calificări la care, conform propriilor proceduri de admitere, se organizează sesiune de preselecţie în învăţământul profesional, sau calificări în învăţământul dual la care, prin procedura de admitere, au prevăzut probe eliminatorii şi/sau probe de admitere în învăţământul dual independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, care - în urma consultării cu operatori economici şi cu acordul acestora - sunt interesate să-şi completeze locurile libere în cadrul acţiunilor de repartizare şi redistribuire organizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, informează în scris comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti cu privire la acest acord.
  Repartizări şi redistribuiri pe locurile libere şi rezolvarea cazurilor speciale, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
  5 august 2020Afişarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar, a listei cu locurile libere şi a graficului activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor specialeAfişarea graficului, pe zile şi intervale orare, a activităţilor de repartizare şi redistribuire pe locurile libere şi de rezolvare a cazurilor speciale
  6-7 august 2020 (conform graficului afişat de comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului BucureştiRepartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi la etapele anterioare, sau au fost admişi dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriereRezolvarea de către comisia judeţeană a situaţiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formaţiuni de studiu, prin redistribuirea candidaţilor admişi la clase/grupe şi calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situaţiilor se face în şedinţă publică la care sunt invitaţi candidaţii care au fost admişi la calificări pentru care nu s-au întrunit condiţiile minime de constituire a formaţiunilor de studiu.Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti va afişa la sediul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar graficul de desfăşurare a şedinţei publice, pe zile, pe intervale orare şi pe candidaţi.Notă: Repartizarea şi redistribuirea elevilor la unităţile de învăţământ şi calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecţie la admiterea în învăţământul profesional, iar în cazul învăţământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unităţii de învăţământ, transmis în urma consultării cu operatori economiciTransmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional de stat a situaţiei finale privind candidaţii admişi, pe formaţiuni de studiu legal constituite
  7 august 2020Afişarea la sediile şi pe paginile web ale unităţilor de învăţământ profesional, inclusiv dual, a candidaţilor înmatriculaţi şi a situaţiei cu locurile rămase libere în învăţământul profesional şi învăţământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările şi redistribuirile realizate prin comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti
  7 august 2020Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizărilor şi redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  ----