Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 14 mai 2020pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020Având în vedere faptul că Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 51/2019 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată la data de 30 ianuarie 2020, produce efecte atât pentru trecut, în limita termenului de prescripţie, calculat de la data publicării, cât şi pentru viitor, fiind învestită cu autoritate de lucru judecat şi obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează, ţinând cont de faptul că, în prezent, salarizarea poliţiştilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, iar Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 51/2019 produce efecte în ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea salarizării la nivelul maxim aflat în plată, fiind necesară în acest sens adoptarea în regim de urgenţă a unor soluţii legislative de adaptare şi completare a politicilor salariale actuale,având în vedere că nepromovarea acestei măsuri de adaptare a prevederilor legale actuale pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate ca efecte ale Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 51/2019 ar putea avea consecinţe negative inclusiv asupra menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit poate conduce la nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale privind recalcularea şi plata veniturilor salariale ale personalului în activitate, dar şi a celui pensionat,întrucât este necesară adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare care să vizeze acordarea concediului paternal plătit poliţiştilor şi personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne care nu au putut beneficia de acest drept între data de 1 ianuarie 2020 şi data de 4 aprilie 2020, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru eliminarea oricăror dificultăţi în acordarea acestui concediu,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1 cu următorul cuprins:Articolul 34^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1) şi prin derogare de la prevederile art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcţie aflate în plată pentru poliţişti din structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferenţa până la nivelul salariilor de funcţie prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele:a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate ale poliţiştilor desfăşurate şi după această dată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea salariilor de funcţie ale poliţiştilor;b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Aceasta se include doar în valoarea salariilor de funcţie ale agenţilor de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod asemănător cu situaţiile în care agenţii de poliţie beneficiază de această valoare;c) valoarea sporului pentru condiţii de pericol deosebit prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod asemănător cu situaţiile în care poliţiştii încadraţi pe funcţii similare beneficiază de această valoare;d) valoarea sporului pentru complexitatea muncii prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2010, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod asemănător cu situaţiile în care poliţiştii încadraţi pe funcţii similare beneficiază de această valoare.
  (2) Recalcularea prevăzută la alin. (1) vizează şi perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se efectuează şi după data respectivă, lunar, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (2), după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcţie aflate în plată pentru poliţişti în condiţiile alin. (1) şi (2), se recalculează şi cuantumurile sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, inclusiv pentru perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020, ţinând cont în mod corespunzător de evoluţia legislativă a măsurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste drepturi.(4) Cuantumurile/Valorile brute ale salariilor de funcţie recalculate în condiţiile alin. (1) şi (2), prin preluarea, după caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, sporului pentru condiţii de pericol deosebit şi sporului pentru complexitatea muncii prevăzute de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009/31 decembrie 2010, dar şi a altor valori pentru unele elemente abrogate la data de 1 ianuarie 2010/1 ianuarie 2011, în conformitate cu legislaţia-cadru de salarizare unitară, la care se adaugă şi majorările salariale corespunzătoare din diferenţa până la nivelul salariilor de funcţie prevăzute de lege pentru anul 2022, reprezintă cuantumurile/ valorile brute aflate în plată care fac obiectul comparaţiei reglementate la art. 7 lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe întreaga perioadă de aplicare etapizată a legii-cadru.(5) În situaţia personalului ale cărui raporturi de serviciu au încetat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcţie şi, după caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar se realizează până la data încetării raporturilor de serviciu, în cadrul perioadei prevăzute la alin. (2).
  2.
  După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:Articolul 39^1(1) Plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art. 34^1, pentru perioada de 3 ani calculată până la data de 30 ianuarie 2020, se va realiza astfel:a) în primul an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 5% din valoarea sumei rezultate;b) în al doilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 10% din valoarea sumei rezultate;c) în al treilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;d) în al patrulea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;e) în al cincilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 35% din valoarea sumei rezultate.
  (2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţia prevăzută la alin. (1).
  Articolul IIPentru personalul în activitate, recalculările salariale prevăzute la art. I pct. 1 se realizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar eventualele diferenţe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020 se regularizează începând cu data plăţii salariilor în luna următoare celei în care se împlineşte acest termen.Articolul IIIÎn aplicarea prevederilor art. I şi II se emit norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, cu completările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne care nu au putut beneficia de concediul paternal, potrivit legii, în perioada de la 1 ianuarie 2020 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene li se acordă acest drept, la cerere, în primele 8 săptămâni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 14 mai 2020.
  Nr. 75.----