Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 mai 2020pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020

  Având în vedere:– că la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru se consolidează rapid capacitatea de răspuns în vederea atenuării efectelor generate de pandemia COVID-19, prin promovarea de noi mecanisme de garantare şi instrumente de finanţare, adaptate la situaţia curentă;– necesitatea facilitării accesării în timp util a surselor de finanţare în vederea sprijinirii efectelor generate de pandemia COVID-19, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene;– 
  necesitatea adaptării cadrului legal privind datoria publică in vederea implementării unor mecanisme de garantare şi instrumente de finanţare noi, promovate la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru şi care au la bază mecanisme similare;
  – că sunt mecanisme de garantare şi instrumente de finanţare a căror operaţionalizare este condiţionată de acceptul tuturor statelor membre de a participa la acestea;– că, în lipsa unui cadru legal corespunzător, România nu poate să îndeplinească formalităţile necesare participării sale la Instrumentul european pentru sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţii de urgenţă, preconizat a fi operaţional până pe data de 1 iunie 2020
  şi luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) garanţie stat membru - angajamentul asumat în numele şi în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a plăti obligaţiile care derivă din participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru.
  2. La articolul 4 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru.3. La articolul 5, după alineatul (6) se introducdouă noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Rambursarea datoriei publice guvernamentale, reprezentând o obligaţie a statului necondiţionată şi irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri, inclusiv a garanţiilor aferente finanţărilor rambursabile contractate pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru, se asigură prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.(8) Sumele recuperate potrivit mecanismelor de garantare sau instrumentelor de finanţare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care România este stat membru şi care revin României în calitate de parte la acestea se virează în contul de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.
  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 21 mai 2020.Nr. 77.-----