Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.206 din 6 mai 2020privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 8 mai 2020Data intrării în vigoare 08-05-2020

  În baza prevederilor art. 136, 137, 138, 143, 144, 287 şi 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ,ţinând seama de prevederile art. 77 şi 79 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,luând în considerare Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ“,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
  Articolul 1Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (3^1) şi (3^2) vor avea următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la alin. (3), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se pot desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(3^2) Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii.2. La articolul 18, alineatele (2^1) şi (2^2) vor avea următorul cuprins:(2^1) Prin derogare de la alin. (2), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, susţinerea lucrării de disertaţie se poate desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(2^2) Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii.
  Articolul 2(1) Pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, susţinerea tezei de doctorat se poate desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(2) Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare doctorand în parte, şi arhivată la nivelul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).Articolul 3Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.121/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 12, alineatele (1^1) şi (1^2) vor avea următorul cuprins:(1^1) Pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, susţinerea tezei de abilitare se poate desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiţia ca universitatea să dispună de o platformă electronică adecvată.(1^2) Susţinerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare candidat în parte, şi arhivată la nivelul IOSUD.
  2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la alin. (1), pentru anul universitar 2019-2020, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice, în urma susţinerii on-line, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare întocmeşte on-line un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum şi motivaţia deciziei luate. Raportul va fi semnat electronic de către membrii comisiei.
  Articolul 4(1) Pentru anul universitar 2019-2020, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, pot utiliza ca metodă didactică alternativă de învăţământ modul on-line. (2) Cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fişelor de pontaj către responsabilii desemnaţi de conducerea facultăţilor/departamentelor aspectele specifice pentru activitatea desfăşurată în modul on-line.(3) Activităţile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activităţi de cercetare etc., care impun interacţiunea „faţă în faţă“, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă şi înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea.(4) Pentru anul universitar 2019-2020, având în vedere infrastructura din universităţi, activităţile de evaluare a studenţilor se pot desfăşura şi on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.(5) Participarea studenţilor şi studenţilor doctoranzi la examenele prevăzute de art. 143 şi 144 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care pe perioada stării de urgenţă au urmat activităţi de învăţare şi predare în modul on-line, se realizează în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.(6) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a actualiza metodologiile proprii destinate proceselor didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi a celorlalte activităţi prevăzute la art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu informaţii specifice derulării în modul on-line.
  Articolul 5Direcţia generală învăţământ universitar, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 9 aprilie 2020, se abrogă.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Bucureşti, 6 mai 2020.Nr. 4.206.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!