Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.07.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 285 din 9 aprilie 2020pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 aprilie 2020Data intrării în vigoare 10-04-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:HOTĂRÂRE
  privind aprobarea Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat
  2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Se aprobă realizarea ghişeului virtual de plăţi, numit «Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat», denumit în continuare SNEP, ca parte componentă a Sistemului electronic naţional, denumit în continuare SEN, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentei hotărâri.3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Dezvoltarea, implementarea, administrarea şi operarea SNEP se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.(2)
  Autoritatea pentru Digitalizarea României poate încheia protocoale de colaborare în vederea aplicării dispoziţiilor alin. (1).
  (3) Autoritatea pentru Digitalizarea României va asigura corelarea evoluţiei tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităţilor publice, pentru evitarea paralelismelor şi asigurarea eficienţei economice.
  4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) În vederea plăţii de către contribuabilii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin utilizarea mijloacelor electronice de plată sau altor mijloace de plată, stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a acestor obligaţii se vor înregistra în SNEP pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul acestora şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a respectivelor obligaţii.(2) Monitorizarea modalităţii de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  5. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Soluţia de interfaţare şi interconectare dintre platforma de plăţi şi sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăţi şi instituţiile publice, precum şi orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), se vor stabili prin norme ce vor fi emise prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României.(3) În cazul instituţiilor publice care nu deţin un sistem electronic de gestionare a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăţi cu completarea individuală, manuală, a sumei şi a tipului de tranzacţie.6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Procedura de înregistrare, standardele şi caracteristicile tehnice ale interfeţei de tranzacţionare online, precum şi orice modificare a acesteia, necesară pentru implementarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), vor fi aprobate prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României.
  7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Condiţiile privind constituirea şi actualizarea în SNEP a informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor, precum şi accesul la acestea vor fi stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României.(2) Informaţiile minime şi obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum şi informaţiile minime şi obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, precum şi orice modificare a acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României.8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata respectivelor obligaţii utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare.
  9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 9(1) Pentru încasarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, fiecare instituţie publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, selectat potrivit art. 8 alin. (2), un cont colector unic.(...)(4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.10.
  La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar sau alte mijloace electronice de plată, aferente încasării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11Reglementarea relaţiilor funcţionale dintre prestatorii de servicii instituţii publice care efectuează prestaţii în baza unor taxe şi entităţile colectoare ale acestor taxe, precum şi identitatea electronică şi orice modificare a acestora necesară în vederea asigurării implementării dispoziţiilor art. 2 alin. (1) se vor stabili prin norme aprobate prin decizie emisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.12.
  După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:Articolul 13Normele metodologice, precum şi normele tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu avizul Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Finanţelor Publice, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul IINormele metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 2 punctul 2.2 subpunctul 2.2.4, litera a) va avea următorul cuprins:a) comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentaţia de atribuire, nu va depăşi 1% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei;2. La anexa nr. 3 la normele metodologice, „Modelul cererii de înregistrare a instituţiilor publice în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar“, nota explicativă nr. 13 va avea următorul cuprins:^13 Se vor înscrie, conform celor aprobate prin hotărâre a consiliului local (sau, în cazul autorităţilor administraţiei publice centrale, prin acte normative specifice), procentul şi numele complet al autorităţii publice care va suporta comisionul bancar la plata online.Articolul III(1) Normele metodologice, precum şi normele tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, se aprobă în 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(2) La data intrării în vigoare a normelor metodologice, precum şi a normelor tehnice stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României, Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, precum şi Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
  Sabin Sărmaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 9 aprilie 2020.Nr. 285.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!