Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 1.799 din 24 martie 2020pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020Data intrării în vigoare 26-03-2020


  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1(1) Pentru împrumuturile acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, plata ratelor şi dobânzilor aferente se poate amâna pe o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.
  (2) Această facilitate nu este acordată unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (1) la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020.
  Articolul 2(1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care optează pentru amânarea la plată transmit Ministerului Finanţelor Publice o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro, într-un termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020. (2) Cererea se individualizează după fiecare convenţie de împrumut şi se transmite cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data scadenţei, pentru care se solicită amânarea la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumutului. Articolul 3După primirea cererii Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte un act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care se amână plata ratelor şi dobânzilor scadente din data menţionată în cerere, pe o perioadă de 3 luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenţă, şi se transmite noul scadenţar al împrumutului. Pentru această perioadă Ministerul Finanţelor Publice nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 24 martie 2020.Nr. 1.799.
  Anexa nr. 1

  STEMAUNITĂŢII/SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  ROMÂNIAJUDEŢUL ….....................................................^1)UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................…..^2)…................................................................................^3)ADRESA ...............................................................…..............CERERE pentru amânarea la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumutului contractat prin Convenţia de împrumut nr. ......... Subsemnatul(a), ....…………………^4), în calitate de ordonator principal de credite al …………………..^2) …..………………^3), judeţul ………….………^1), vă depun prezenta cerere pentru amânarea la plată, pe o perioadă de 3 luni, a ratelor şi dobânzilor scadente în data de ........ *) aferente împrumutului contractat din venituri din privatizare prin Convenţia de împrumut nr. ........., având ca titular ….……………^2) ……….…………^3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală …....……..^5).Ordonator principal de credite,
  ............^2) ..................^3),.....................................................(prenumele şi numele)

  L.S.
  ^1) Se înscrie denumirea judeţului.^2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.^3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.^4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.^5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.*) Se înscrie data scadenţei din graficul anexat convenţiei de împrumut.
  Anexa nr. 2
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ..........................................…..Nr. ......../................ (unitatea administrativ-teritorială, judeţul ....................) Nr. ......../...............ACT ADIŢIONAL Nr. .............la Convenţia de împrumut nr. ....../......./......În temeiul prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.799/2020 pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................, reprezentat legal prin .............................., în ...................,şi.........(unitatea administrativ-teritorială)........,cu sediul în ................, str. ............... nr. ...., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ordonator principal de credite,se încheie prezentul act adiţional.Articolul 1(1) În baza Cererii nr. ...../…. se amână plata ratelor şi dobânzilor scadente în data de ....., pe o perioadă de 3 luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenţă. Pentru această perioadă Ministerul Finanţelor Publice nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere.
  (2) În temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, Ministerul Finanţelor Publice prelungeşte perioada creditului cu 3 luni.
  Articolul 2Scadenţarul prevăzut la art. ... alin…. din Convenţia de împrumut nr. …. se reface având în vedere prevederile art. 1 din prezentul act adiţional.Articolul 3Celelalte articole din convenţia de împrumut rămân neschimbate.Articolul 4Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICENumele şi prenumele........................ Funcţia...................................Semnăturile autorizate şi ştampila…....................................................(unitatea administrativ-teritorială)Numele şi prenumele............................Funcţia…………………………..........Semnăturile autorizate şi ştampila
  -----