Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 25-03-2020


  Având în vedere:– declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii;– hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;– 
  recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;
  – Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; – Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;– Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
  Articolul 1(1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanţilor, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).(2) Solicitant - operator economic, în înţelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înţelesul atribuit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgenţă.Articolul 2Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
  *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 3Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii. Articolul 4Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.Articolul 5Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.
  Articolul 6(1) În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:a) datele de identificare; b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens. (2) Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului furnizează informaţiile şi documentele indicate la alin. (1) şi documente privind autorizarea activităţii.
  Articolul 7Modelul declaraţiei pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.Articolul 8Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.Articolul 9Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România. Articolul 10CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.Articolul 11(1) În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor.Articolul 12În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.
  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Bucureşti, 24 martie 2020.Nr. 791.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ............................................, cetăţean ........................, născut/născută la data de ......................., în .........................., cu domiciliul în ............................. ....................................., legitimat/legitimată cu ............ seria ............. nr. .............., eliberat/eliberată de ............................... la data de ........................, CNP ........................., adresă e-mail ............................................., în calitate de reprezentant legal al ........................................................, cu sediul social în ............., declar pe propria răspundere următoarele:1. Toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii Certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.
  2. Toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente.3. Îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU.4. Adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată.5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:[] TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;[] TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.6. Toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:[] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al ....................................................;[] domnul/doamna ....................................., născut/născută la data de .............. în ............................., cu domiciliul în ......................................., legitimat/legitimată cu ........ seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată de ....................... la data de ......................., CNP ..........................., în calitate de împuternicit.
  Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor. Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“Data .................................. Semnătura solicitantului..................................ATENŢIE!Toate câmpurile se completează obligatoriu.
  ----