Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 25-03-2020


  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.116 din 25.03.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii,în temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 30/2020,având în vedere prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,ţinând cont de prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, Partea I, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată2. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6(1) La persoanele aflate în carantină instituţionalizată se efectuează un test pentru COVID-19 numai dacă devin simptomatice. Până la primirea rezultatelor, acestea vor fi izolate corespunzător. În cazul în care rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, acesta vor fi transportate şi izolate în spital.(2) Transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate simptomatice se va face în aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi probele de gripă, iar testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de testări, la îndrumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti.(3) Ieşirea din carantină instituţionalizată se va face după o perioadă de 14 zile, dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării şi este clinic sănătoasă.(4) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi cea a municipiului Bucureşti comunică administratorului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare instituţionalizată şi se deplasează pentru eliberarea avizului epidemiologic la ieşirea din carantină a acestora. Avizul epidemiologic poate fi eliberat şi transmis şi electronic.(5) Dezinfecţia spaţiilor de carantinare se efectuează de către responsabilul centrului sub îndrumarea direcţiei de sănătate publică, după ce persoana/persoanele va/vor părăsi spaţiul.
  4. Anexa se renumerotează devenind anexa nr. 1.5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIDirecţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,
  Horaţiu Moldovan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2020.Nr. 497.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 414/2020)DECLARAŢIESubsemnatul, .................................................., legitimat cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ............................, domiciliat în .............................................., prin prezenta declar pe propria răspundere că:– am istoric de călătorie în ţara ....................., în perioada ......................., regiunea/oraşul ...................................., cu revenire în România în data de .................................., prin punctul de frontieră (aeroport/terestru) ......................sau – contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele contactului) …………………………..... . Menţionez că mi s-a recomandat izolarea/m-am autoizolat la adresa ……………………………., începând cu data de ………………………………. până la data de ……………………….. .
  Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal „Falsul în declaraţii’’, referitor la declaraţia necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  Numele, prenumele …………………………………Am ataşat prezentei
  Semnătura .............................................................Copie C.I./B.I. 
  Data ........................................................................Dovada călătoriei:
  Nr. de telefon ………………………………..………Bilete de avion (după caz) 
  Pentru minori până în 18 ani: Certificat de naştere  ATENŢIE! DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN PREZENTUL DOCUMENT VOR FI PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE ŞI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR): ART. 6 ALIN. (1) LIT. C), D) ŞI E), RESPECTIV ART. 9 ALIN. (2) LIT. G), H) ŞI I), DIN MOTIVE DE INTERES PUBLIC ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE, ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PROTEJĂRII POPULAŢIEI ÎMPOTRIVA UNEI AMENINŢĂRI TRANSFRONTALIERE GRAVE LA ADRESA SĂNĂTĂŢII. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI A IMPLEMENTAT ŞI UTILIZEAZĂ MĂSURI TEHNICE ŞI ORGANIZATORICE ADECVATE PRIN CARE SUNT ASIGURATE CONFIDENŢIALITATEA ŞI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE.
  ----