Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 51 din 24 martie 2020pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 24 martie 2020Data intrării în vigoare 24-03-2020


  În considerarea prevederilor art. 3^1 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 32 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin stabileşte, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de personal cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsurile necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare majorare salarială.
  Articolul 2Prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică poliţiştilor, personalului militar şi personalului civil încadrat, după caz, în:a) unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;b) unităţile, instituţiile sau structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3(1) În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptăţit se nominalizează prin ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă), potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
  (2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) cuprinde, pe lângă nominalizarea personalului îndreptăţit, numele şi prenumele copiilor acestuia, precum şi data la care copiii împlinesc vârsta de 12 ani sau, după caz, 18 ani pentru cei cu dizabilităţi. (3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se completează, ori de câte ori este necesar, cu personalul care devine ulterior îndreptăţit la acordarea majorării salariale.
  Articolul 4(1) Personalul nominalizat în actul administrativ prevăzut la art. 3 înaintează, până cel târziu în ultima zi a lunii/ primei luni din perioada în care se cuvine majorarea salarială, spre aprobare, şefului (comandantului) unităţii în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale, însoţită de următoarele documente:a) actul de identitate al solicitantului, în copie;b) certificatul de naştere al copilului/copiilor, în copie;c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie;
  d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;e) declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.
  (2) Pentru efectuarea plăţii majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute la alin. (1), se transmite de către secretariatul unităţii către structura financiară care asigură plata, până la data de 5 a lunii următoare celei prevăzute la alin. (1).(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune o singură dată, în luna/prima lună din perioada în care se cuvine majorarea salarială.
  Articolul 5Personalul prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligaţia de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării majorării salariale.Articolul 6Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.Articolul 7Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 8
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Bucureşti, 24 martie 2020.Nr. 51.Anexa nr. 1- Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE(a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)Subsemnatul/Subsemnata, .................................., cu domiciliul în ........................................, legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP ........................., angajat la ......................................, în funcţia de ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere:1.
  am calitatea de:a) [ ] părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;b) [ ] adoptatorul;c) [ ] persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;d) [ ] persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;e) [ ] persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;f) [ ] părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.Situaţiile de la lit. a)-f) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ.g)
  [ ] părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 1 alin. (3^1) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) [ ] părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 1 alin. (3^2) din Legea nr. 19/2020, cu modificările şi completările ulterioare;al copilului/copiilor:a) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;b) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani;c) numele şi prenumele .........................................................................., în vârstă de ....... ani.
  2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.3. mă aflu [ ]/nu mă aflu [ ]^1 într-o situaţie de familie monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^2.Data..................Semnătura...............................^1 Se bifează situaţia în care se află părintele.^2 Art. 3. - Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorţată;d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).
  Anexa nr. 2- Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  (a celuilalt părinte)
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., cu domiciliul în ...................................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ...................., CNP ........................., având calitatea de angajat la ................................., în funcţia de ...................................,părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:1. numele şi prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;2. numele şi prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;3. numele şi prenumele ....................................................................., în vârstă de ....... ani,cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020, nu beneficiez de zile libere acordate în baza art. 1 sau de majorarea prevăzută la art. 3^1 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.Totodată, declar că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.Data..................Semnătura...............................
  -----