Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 705 din 11 martie 2020pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 17 martie 2020Data intrării în vigoare 17-03-2020
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-03-2020 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 797.500 din 11.03.2020,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare“, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.Articolul 4Procedura de gestionare a declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare este stabilită în anexa nr. 4.
  Articolul 5(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7
  Declaraţia recapitulativă se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  Articolul 8Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Articolul 9Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 11 martie 2020.Nr. 705. Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului (390 VIES)„Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare“1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.1.2.
  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.
  1.3. Persoana impozabilă înscrie în declaraţia recapitulativă informaţii cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului, conform condiţiilor stabilite la art. 270^1 din Codul fiscal şi cu privire la orice modificare a informaţiilor furnizate. 2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal completează formularul (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ cu ajutorul programului de asistenţă existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii electronice şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.Modul de completare a declaraţiei recapitulativeSecţiunea ICartuşul „Perioada de raportare“ se completează cu:– anul la care se referă declaraţia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2016);– perioada de raportare aferentă operaţiunilor realizate este formată din două caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (exemplu: pentru luna ianuarie se va înscrie „01“).Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.În declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.ATENŢIE:Informaţiile completate eronat în perioade de raportare anterioare nu se corectează prin înscrierea cifrei „0“ la rubrica „Bază impozabilă“ din declaraţia recapitulativă rectificativă.Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.Ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.Cartuşul „Date de identificare“ conţine:1.
  „Cod de identificare fiscală“ - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, atribuit potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
  2. „Denumire/Nume, Prenume“ - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.3. „Domiciliul fiscal“ - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
  În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice).În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice.
  Secţiunea a II-a „Rezumat declaraţie (detaliat în anexa la formular)“ conţine:– numărul total al paginilor anexă la declaraţie;– numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operaţiunilor;– valoarea operaţiunilor, defalcată pe tipuri: livrări intracomunitare de bunuri, livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor triunghiulare, livrări intracomunitare ce constau în transferuri scutite, achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii intracomunitare asimilate, prestări intracomunitare de servicii, achiziţii intracomunitare de servicii, livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.Secţiunea a III-aTransferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului, prevăzut la art. 270^1 din Codul fiscalLitera „A. Informaţii privind persoanele impozabile din alte state membre cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului“Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înscriu în această secţiune informaţii privind codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului prevăzut la art. 270^1 din Codul fiscal. Coloana „Ţara“ - se înscrie codul ţării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile căreia iau fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului.Coloana „Cod de înregistrare în scopuri de TVA“ - trebuie introdus fără spaţii, virgule sau puncte.Se completează codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile căreia i-au fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului. Litera „B. Modificări ale informaţiilor furnizate“Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, înscriu în această secţiune informaţii cu privire la modificarea informaţiilor completate la secţiunea a III-a, litera A a declaraţiei recapitulative pentru perioada de declarare sau a declaraţiei depuse pentru perioade anterioare de declarare. Spre exemplificare, modificări ale informaţiilor furnizate pot apărea atunci când persoana impozabilă care ar fi trebuit să achiziţioneze bunurile este înlocuită cu o altă persoană impozabilă sau când bunurile sunt returnate în România în termenul menţionat la art. 270^1 alin. (4) din Codul fiscal, fără ca furnizorul să fi transferat dreptul de a dispune de bunuri către altă persoană impozabilă.Corectarea datelor declarate eronat sau nedeclararea datelor în perioade anterioare nu reprezintă modificări ale informaţiilor furnizate la litera A.Corectarea datelor declarate la această secţiune se efectuează cu respectarea prevederilor secţiunii I, prin bifarea căsuţei „Declaraţie rectificativă“ de pe formular.
  Coloana „Date din declaraţia iniţială“ - se completează cu informaţiile înscrise la secţiunea a III-a, litera A din declaraţia recapitulativă iniţială, referitoare la ţară şi cod de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile căreia i-au fost expediate sau transportate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului, pentru care au apărut modificări Coloana „Modificări“ - se înscriu informaţiile referitoare la ţară şi cod de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile, ca urmare a modificării informaţiilor furnizate iniţial în cadrul regimului.În situaţia în care în cursul aceleiaşi perioade de raportare intervin mai multe modificări pentru care există obligaţia de declarare, toate acestea se înscriu pe rânduri diferite.Coloana „Motivul modificării“ - se completează prin înscrierea cifrei corespunzătoare situaţiei care generează modificarea datelor declarate iniţial, după cum urmează:1 - retur bunuri;2 - înlocuire client.
  INSTRUCŢIUNIpentru completarea anexei la formularul (390 VIES)„Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“1. Se completează cu tranzacţiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:a)
  livrări intracomunitare de bunuri (L);
  b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (T);c) achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal care urmează transferurilor din alte state membre, achiziţii efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (A);d) prestări intracomunitare de servicii (P);e) achiziţii intracomunitare de servicii (S);f) livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R).Fiecare pagină aferentă anexei va conţine în antet informaţii privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă şi numărul paginii.a) „Livrări intracomunitare de bunuri“ - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite;
  b) „Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare“ - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.Se va completa doar de către cumpărătorul revânzător prevăzut la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal.c) „Achiziţii intracomunitare de bunuri“ - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă, care depune declaraţia, este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri pentru achiziţii intracomunitare de bunuri;d) „Prestări intracomunitare de servicii“ - se înscrie suma totală a prestărilor de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pe fiecare client în parte, stabilit în Uniunea Europeană, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal dacă beneficiarul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Uniunii Europene;e) „Achiziţii intracomunitare de servicii“ - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA, pe fiecare prestator în parte, care este stabilit în Uniunea Europeană, pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestatorul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunităţii;f) „Livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori“ - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru astfel de livrări intracomunitare de bunuri.Coloana „Ţara“ - codul ţării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului/ prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit să emită acest cod de înregistrare în scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis ori nu a fost comunicat.Coloana „Cod operator intracomunitar“ - trebuie introdus fără spaţii, virgule sau puncte şi se completează astfel:– în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziţionează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară scutită de TVA conform art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal;– în cazul livrărilor ulterioare de bunuri efectuate din România în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (T) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrării ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza căruia cumpărătorul revânzător din România i-a efectuat livrarea ulterioară;
  – în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, achiziţiilor intracomunitare asimilate prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal care urmează transferurilor scutite, achiziţiilor efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (A) efectuate în România - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectuează livrarea intracomunitară;– în cazul prestărilor intracomunitare de servicii (P) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care primeşte serviciile în alt stat membru decât România pe baza căruia prestatorul din România i-a prestat servicii prevăzute de art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;– în cazul achiziţiilor intracomunitare de servicii (S) - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, după caz, doar codul statului membru în care este stabilit prestatorul serviciilor, în cazul în care prestatorul nu este identificat în scopuri de TVA, dar există indicii suficiente pentru a considera că este o persoană impozabilă;– în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziţionează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară de bunuri prevăzută la art. 315^1 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal.Coloana „Tipul operaţiunii“:L - pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state membre;T - pentru livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;A - pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii care urmează transferurilor scutite, achiziţii efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din alte state membre;P - pentru prestările intracomunitare de servicii;S - pentru achiziţii intracomunitare de servicii;R - livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.Coloana „Baza impozabilă“ - valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor art. 286-288 şi 290 din Codul fiscal).
  2. În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacţiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declaraţiei se înscrie şi totalul general al operaţiunilor.3. Toate sumele se înscriu în lei.NOTE:1. Pentru achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achiziţia se declară în declaraţia recapitulativă astfel:Coloana „Ţara“ - codul ţării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară.Coloana „Cod operator intracomunitar“ - nu se va înscrie nimic.Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar“ - se va înscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a emis factura.Coloana „Tipul operaţiunii“ - se va înscrie „A“.Coloana „Baza impozabilă“ - valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VII din Codul fiscal).
  2. Pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate către clienţi nestabiliţi în Uniunea Europeană şi care au desemnat un reprezentant fiscal în Uniunea Europeană sau către clienţi stabiliţi în Uniunea Europeană, înregistraţi prin reprezentant fiscal în statul membru în care efectuează achiziţia intracomunitară de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar“ va fi înscrisă denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar“ va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.3. Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit în Uniunea Europeană şi care a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit în Uniunea Europeană, înregistrat prin reprezentant fiscal în statul membru din care efectuează livrarea intracomunitară de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar“ va fi înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar“ va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.Similar se procedează şi în situaţia în care furnizorul nestabilit în Uniunea Europeană nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul, dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expediţie/transport, operatorul extracomunitar se consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă.Exemplu: O societate „A“ dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societăţi din România „B“ bunuri. Bunurile sunt importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către societatea de expediţie „C“ şi apoi aceeaşi societate „C“ declară în numele furnizorului „A“ din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din statul membru (Y) în România.În astfel de situaţii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expediţie „C“. În declaraţia recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar“ va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv societatea „A“ din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar“ codul din statul membru (Y) al societăţii de expediţie „C“ care a declarat livrarea intracomunitară.
  Anexa nr. 3CARACTERISTICIde editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului1. Denumirea formularului: (390 VIES) Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare
  2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează la declararea operaţiunilor intracomunitare.4. Se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare.5. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.6. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Termenul de arhivare se stabileşte prin Norme interne de arhivare electronică, elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  Anexa nr. 4PROCEDURA DE GESTIONAREa Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitareÎn vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar formularul (390 VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“, potrivit dispoziţiilor art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).1. Depunerea declaraţiei recapitulative1.1. Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare ori pentru luna în care expediază sau transportă bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului. 2. Verificarea formală a declaraţiilor recapitulativePentru fiecare declaraţie recapitulativă organul fiscal competent verifică:a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului.
  3. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale3.1. După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 2, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.3.2. Notificările prevăzute la subpct. 3.1 se emit în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiilor recapitulative.4. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative4.1. După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaraţiei.4.2. Notificările prevăzute la subpct. 4.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.4.3. Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).
  5. Organizarea bazei centrale de date „Declaraţii recapitulative“5.1. Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se înscriu într-o bază de date denumită „Declaraţii recapitulative“.5.2. Baza de date „Declaraţii recapitulative“ cuprinde 5 secţiuni:– livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T), toate livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R);– achiziţii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri (cod A);– prestări servicii - în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);– achiziţii servicii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de servicii (cod S);
  – transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului, prevăzut la art. 270^1 din Codul fiscal.
  6. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative6.1. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse în luna respectivă, şi anume:– declaraţiile recapitulative corecte;– declaraţiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi– declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecţia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
  6.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.6.3. Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare pune la dispoziţia Serviciului central de legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.
  7. Gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative7.1. Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.7.2. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.7.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!