Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 decembrie 2019privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1053 din 30 decembrie 2019Data intrării în vigoare 30-12-2019

  Prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, a fost aprobat mecanismul de susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 „Protecţia mediului înconjurător“. Fondurile necesare pentru finanţarea programelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se asigură din credite interne, credite externe, instrumente structurale, bugetul de stat şi bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau al autorităţilor centrale beneficiare ale programelor.Cofinanţarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale implicate. Conform art. 3 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, „Cuantumul finanţării de la bugetul de stat, pe proiecte de investiţii şi pe unităţi administrativ-teritoriale, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice, respectiv la propunerea autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale“.Alocările de fonduri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului către bugetele locale se vor face pe bază de convenţii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale. Convenţiile vor detalia modul de finanţare, de implementare a programelor şi categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora.
  Prin prelungirea perioadei de derulare se realizează toate obiectivele din cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, asigurându-se astfel gospodărirea durabilă a resurselor de apă, satisfacerea cerinţelor de apă necesare activităţilor socioeconomice, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea veghii hidrologice. Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.Obiectivul global al programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, precum şi dezvoltarea regională echilibrată a teritoriului, urmărindu-se astfel conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.Urgenţa adoptării prezentei măsuri legislative este dată de riscul realizării unor investiţii aflate în prag de finalizare, însă nefuncţionale, datorate imposibilităţii continuării finanţării prin intermediul programelor prioritare de mediu, bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare neputând asigura fondurile necesare finalizării acestor investiţii. Nefinalizarea integrală a lucrărilor aferente proiectelor şi neîndeplinirea obiectivelor-ţintă, conform legislaţiei în vigoare în domeniul deşeurilor, parte asumată de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, conduc la riscul de intrare în procedura de infringement, cu efecte negative asupra bugetului de stat.Având în vedere faptul că pentru anii 2018 şi 2019 au fost alocate fonduri insuficiente pentru decontarea lucrărilor la obiectivele de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare“ - stadiu finalizat 61%, „Extindere şi reamenajare Parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj“ - stadiu finalizat 67%, „Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna“ - stadiu finalizat 95%, se impune finalizarea lucrărilor, în caz contrar se va ajunge la degradarea celor finalizate până acum.Motivat de acestea este necesar a se proroga termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Costel Alexe

  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
  Florin Nicolae Creţ,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Mironel Panţuroiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 decembrie 2019.Nr. 87.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!