Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1.430 din 19 noiembrie 2019privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019Data intrării în vigoare 02-12-2019

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b) şi ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare,conform dispoziţiilor art. 37 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări,în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din 23.10.2019, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 4.978 din 11.10.2019 de aprobare a Referatului de constatare privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiilor de brokeraj care nu au respectat prevederile legale privind reluarea activităţii, potrivit normelor legale în vigoare,a constatat următoarele:Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.119/2017, Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.
  Ca urmare a controlului permanent efectuat de către direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Asigurări-Reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, referitor la activitatea Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Gh. Şincai nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 44, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17484/18.12.2003, cod unic de înregistrare 16011332/2003, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK -197/13.02.2004, reprezentată de către domnul Staicu Ion, în calitate de administrator, s-a constatat faptul că aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale cu privire la reluarea activităţii. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, intermediarii principali a căror activitate este suspendată la acea dată sau care au interzicere temporară a desfăşurării activităţii îşi pot relua activitatea numai în condiţiile respectării acestei legi. În caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară retrage autorizaţia intermediarilor respectivi.Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost notificată cu privire la nerespectarea prevederilor legale menţionate mai sus, dar aceasta nu a transmis niciun răspuns cu privire la aspectele invocate. Astfel, Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor în vederea reluării activităţii în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, respectiv de la data de 11.10.2018, fiind încălcate prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1(1) Se sancţionează Societatea DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Gh. Şincai nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 44, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17484/18.12.2003, cod unic de înregistrare 16011332/2003, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 197/13.02.2004, reprezentată de către domnul Staicu Ion, în calitate de administrator, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare, precum şi cu radierea acesteia din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali şi trecerea acesteia în secţiunea II.(2) Societatea are obligaţia să elimine din denumire sintagma „broker de asigurare“ şi din obiectul de activitate activitatea de distribuţie şi alte activităţi avizate, după caz.Articolul 2(1) Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.(2) Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi produce efecte începând cu data publicării.
  p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Elena-Doina Dascălu
  Bucureşti, 19 noiembrie 2019.Nr. 1.430.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!