Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 11 octombrie 2019Data intrării în vigoare 14-10-2019


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) şi literele d), e) şi g) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 4
  (1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare. Beneficiarii serviciilor sociale aparţinând minorităţilor naţionale pot folosi limba maternă în raporturile lor cu furnizorul de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare................................................................................................d) controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi derulate sistematic, în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi licenţierii serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelurilor de calitate;e) acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi licenţierea serviciilor sociale, ca părţi ale asigurării calităţii, reprezintă totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor reglementate;...............................................................................................g) serviciul social licenţiat este definit la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevăzut în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i se conferă dreptul de a funcţiona;
  2.
  La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) În domeniul calităţii serviciilor sociale se acreditează furnizorii şi se licenţiază serviciile sociale, în condiţiile prezentei legi................................................................................................(3) Licenţierea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.
  3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Furnizorii acreditaţi şi serviciile sociale licenţiate, în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
  4. La articolul 9, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 9(1) Criteriile şi standardele minime care stau la baza acreditării furnizorilor, respectiv a licenţierii serviciilor sociale acordate de către aceştia se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi, după caz, al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau de organizare a anumitor tipuri de servicii sociale...................................................................................................(3) Standardele minime utilizate pentru licenţierea serviciilor sociale au în vedere, în principal, următoarele aspecte:..................................................................................................(4) Pentru evaluarea, în vederea acreditării furnizorului şi a licenţierii serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.
  5. La articolul 10, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va avea cel puţin un serviciu social licenţiat...................................................................................................(6) În situaţia în care, la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), furnizorul nu are cel puţin un serviciu social licenţiat, acreditarea acestuia este retrasă din oficiu şi furnizorul este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Licenţierea serviciului social presupune următoarele etape:a) evaluarea serviciului social în baza standardelor minime definite la art. 5 alin. (3);b) aprobarea sau respingerea cererii de licenţiere a serviciului social;
  c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorii/licenţei de funcţionare sau, după caz, a notificării de respingere a cererii de licenţiere;d) înscrierea serviciului social licenţiat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
  (2) Pentru a solicita licenţierea serviciilor sociale, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor, acordat în condiţiile prevăzute la art. 10.(3) Licenţierea serviciilor sociale se defineşte şi se realizează în funcţie de următoarele situaţii:a) licenţierea iniţială, în cazul în care furnizorul de servicii sociale solicită licenţierea pentru prima oară sau în cazul în care solicită licenţierea după retragerea acesteia;b) obţinerea unei noi licenţe de funcţionare, în cazul serviciilor sociale cărora le expiră perioada de licenţiere.
  (4) Licenţierea serviciilor sociale se realizează la cererea furnizorului, pentru fiecare serviciu social în parte. Furnizorul are obligaţia de a solicita licenţierea iniţială ori eliberarea unei noi licenţe de funcţionare a serviciului social cu cel puţin 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului social sau, după caz, de la expirarea licenţei de funcţionare.(5) În situaţia în care furnizorul are organizat acelaşi tip de serviciu social în locaţii distincte, licenţierea se realizează separat pentru fiecare locaţie.(6) Licenţierea iniţială a serviciului social presupune:a) verificarea documentelor justificative şi a fişei de autoevaluare depuse de furnizor şi acordarea licenţei de funcţionare provizorii pe o perioadă de maximum un an; fişa de autoevaluare se completează obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;b) realizarea, cu minimum 3 luni înainte de data expirării licenţei de funcţionare provizorii, a vizitei/vizitelor de evaluare în teren în vederea constatării conformităţii datelor prezentate în documentele justificative şi în fişa de autoevaluare cu realitatea din teren; dacă se constată că sunt respectate standardele minime, precum şi conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren se eliberează licenţa de funcţionare;c) în situaţia în care la evaluarea în teren se constată îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, conformitatea datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren şi faptul că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 75%, fără a aduce atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, se propune menţinerea licenţei de funcţionare provizorii şi se acordă un termen pentru remedierea aspectelor care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, astfel încât o nouă vizită de evaluare în teren şi recomandarea acordării licenţei de funcţionare să se realizeze în cadrul perioadei prevăzute la lit. a);d) în situaţia în care la evaluarea în teren se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, fie prin constatarea neconformităţii datelor prezentate în documentele justificative cu realitatea din teren, fie prin constatarea neîndeplinirii standardelor minime cel puţin în procentul prevăzut la lit. c), se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
  (7) Obţinerea unei noi licenţe pentru serviciile sociale cărora le expiră licenţa de funcţionare presupune:a) evaluarea serviciului social, în baza documentelor justificative depuse de furnizor şi a raportului de evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime;b) eliberarea licenţei de funcţionare, numai dacă raportul de evaluare în teren confirmă îndeplinirea în totalitate a standardelor minime, precum şi conformitatea datelor prezentate în documentele justificative şi în fişa de autoevaluare cu realitatea din teren;c) în situaţia în care în raportul de evaluare în teren sunt reţinute aspecte care privesc neîndeplinirea standardelor minime, iar acestea nu sunt remediate în termenele stabilite, măsura propusă poate fi suspendarea funcţionării serviciului social sau, după caz, retragerea licenţei de funcţionare, urmată de radierea serviciului din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.(8) Înscrierea serviciilor sociale licenţiate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizează la data eliberării licenţei de funcţionare provizorii şi se completează cu datele privind acordarea licenţei de funcţionare.(9) Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.(10) Perioada de acordare a licenţei de funcţionare provizorii se include în perioada de acordare a licenţei de funcţionare a serviciului social respectiv.(11) În termen de 30 de zile de la închiderea sau desfiinţarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social licenţiat, acesta are obligaţia de a notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în vederea emiterii deciziei de încetare a valabilităţii licenţei de funcţionare şi radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
  7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13Procedura de acreditare a furnizorilor, precum şi cea de licenţiere a serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  8. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) stabilirea nivelurilor de calitate pentru încadrarea în clasele de calitate corespunzătoare, în baza cărora a fost licenţiat serviciul social respectiv;9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 19În cadrul procesului de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi instituţiile aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, au responsabilitatea organizării şi derulării activităţilor de standardizare şi de licenţiere pentru serviciile sociale din domeniile de activitate pe care le coordonează.10. La articolul 20 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) elaborarea şi publicarea procedurilor utilizate în cadrul procesului de acreditare şi a celui de licenţiere, a instrucţiunilor şi ghidurilor metodologice, a materialelor informative;
  b) elaborarea/revizuirea criteriilor, a indicatorilor şi a standardelor minime care stau la baza acreditării furnizorilor şi a licenţierii serviciilor sociale, precum şi pentru recunoaşterea nivelurilor de calitate ale acestora;
  11. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2) şi literele a), b), b^1) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Principalele activităţi în domeniul acreditării furnizorilor de servicii sociale şi licenţierii serviciilor sociale sunt următoarele:a) analizarea documentaţiei prevăzute de lege în vederea acreditării furnizorilor, a licenţierii serviciilor sociale, precum şi a stabilirii nivelurilor de calitate;b) întocmirea dosarelor de acreditare, înaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori;b^1) întocmirea dosarelor de licenţiere, respectiv de obţinere a unei noi licenţe pentru serviciile sociale şi înaintarea, după caz, conducerii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a propunerii de acordare a licenţei de funcţionare şi încadrarea în clasele de calitate pentru serviciile sociale;..................................................................................................
  f) realizarea de activităţi de monitorizare a furnizorilor acreditaţi şi a serviciilor sociale licenţiate, precum şi a menţinerii nivelurilor de calitate ale serviciilor sociale şi administrarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale.
  12. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, au obligaţia de a transmite lunar listele nominale cu serviciile sociale licenţiate din domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licenţelor de funcţionare provizorii/licenţelor de funcţionare emise în acest sens.13. La articolul 21, litera a) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) de inspectorii sociali, în cazul serviciilor sociale pentru care se solicită licenţierea, respectiv obţinerea unei noi licenţe de funcţionare, potrivit art. 11 alin. (6) lit. b);..................................................................................................(2) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor din rapoartele de evaluare şi monitorizare privind respectarea condiţiilor de licenţiere, precum şi a măsurilor dispuse aparţine persoanelor care le-au întocmit şi semnat.
  14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22Deciziile de acordare/respingere a acreditării sau a licenţierii, de acordare a unui nou certificat de acreditare, respectiv a unei noi licenţe de funcţionare, cele de încadrare în clase de calitate, precum şi certificatul de acreditare şi licenţa de funcţionare se semnează după cum urmează:a) de către ministrul muncii şi justiţiei sociale sau de către persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a acreditării, precum şi pentru certificatul de acreditare;b) de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în funcţie de specificul serviciilor sociale, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţionare provizorii/licenţelor de funcţionare, pentru licenţele de funcţionare provizorii/licenţele de funcţionare, precum şi pentru deciziile de încadrare în clase de calitate;c) de către ministrul muncii şi justiţiei sociale sau de către persoana desemnată de acesta, pentru deciziile de acordare/respingere a licenţelor de funcţionare provizorii/ licenţelor de funcţionare, pentru licenţele de funcţionare provizorii/licenţele de funcţionare, precum şi pentru deciziile de încadrare în clase de calitate, în cazul serviciilor care nu se încadrează în prevederile lit. b).
  15. La articolul 23, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) verificarea sistematică, în baza unor proceduri clare şi transparente de evaluare, monitorizare şi control, a respectării criteriilor şi a standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi a licenţierii serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelurilor de calitate;b) realizarea propunerilor de retragere a acreditării, precum şi a celor de suspendare sau retragere a licenţierii şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;16. La articolul 24 alineatul (1), literele b), c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) efectuarea, în termenele stabilite, a acţiunilor de monitorizare şi control, precum şi a celor de evaluare privind respectarea condiţiilor de acreditare, de licenţiere şi de încadrare în clase de calitate;c) elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control, precum şi a procesului-verbal de control, după caz;..................................................................................................
  f) propunerea retragerii acreditării, a suspendării sau retragerii licenţierii/licenţierii provizorii, a revizuirii încadrării în clasele de calitate;g) aplicarea măsurilor stabilite prin decizia de retragere a acreditării sau a celei de suspendare ori de retragere a licenţierii;
  17. La articolul 24 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) solicitarea verificării de către instituţiile cu atribuţii de control din domeniul sănătăţii publice, al apărării împotriva incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă sau, după caz, de către alte autorităţi publice cu atribuţii de control, în funcţie de domeniul de competenţă, în situaţia existenţei unor suspiciuni de nerespectare a legii, potrivit competenţelor lor legale şi comunicării exprese a rezultatului verificării efectuate de către aceste instituţii sau autorităţi.18. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare serviciu social licenţiat, în perioada pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare sunt planificate obligatoriu inspecţii anuale, eliberarea unei noi licenţe de funcţionare realizându-se în baza raportului de monitorizare, întocmit cu cel mult 3 luni înainte de data expirării licenţei de funcţionare.
  (3) Inspectorii sociali pot demara activităţi de control în regim de urgenţă, la sesizarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice ori juridice interesate.
  19. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea a 3-a Suspendarea şi retragerea licenţierii/acreditării20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Suspendarea licenţierii serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o perioadă determinată de maximum 3 luni şi se dispune în următoarele situaţii:a) neîndeplinirea măsurilor dispuse şi nerespectarea termenelor-limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatate şi consemnate în rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi în procesul-verbal de control privind asigurarea calităţii serviciilor sociale;b) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia;c) la recomandarea expresă a altor organisme cu atribuţii de control.(2) Retragerea licenţierii serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia şi se dispune în următoarele situaţii:a) dacă s-a retras certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, odată cu retragerea acestuia;b) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la măsura respectivă;c) în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (6) lit. d);d)
  dacă, din cauza gravităţii faptelor constatate, se apreciază că se încalcă drepturile fundamentale ale beneficiarilor, punându-se în pericol viaţa acestora.
  21. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Deciziile privind retragerea acreditării, suspendarea sau retragerea licenţierii se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Soluţionarea oricărei noi cereri de acreditare, precum şi soluţionarea cererilor de licenţiere a serviciilor sociale, depuse de furnizorul contestatar, se suspendă până la soluţionarea definitivă de către instanţa de judecată a contestaţiei la decizia de suspendare sau de retragere a acreditării, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În situaţia în care obiectul contestaţiei îl reprezintă exclusiv decizia de suspendare sau de retragere a licenţierii unui anumit serviciu social, soluţionarea oricărei cereri de obţinere a unei noi licenţe de funcţionare pentru serviciul social respectiv se suspendă până la soluţionarea definitivă a contestaţiei de către instanţa de judecată.
  22. La articolul 31, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (6) lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (11) şi art. 14 alin. (5) şi (7), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;23. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 32(1)
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 31 se realizează de către inspectorii sociali şi de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii şi justiţiei sociale.
  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi“ se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi“ şi sintagma „nivele de calitate“ se înlocuieşte cu sintagma „niveluri de calitate“.Articolul IIILegea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
  Bucureşti, 10 octombrie 2019.Nr. 177.-----