Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019Data intrării în vigoare 12-10-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 17 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, se înfiinţează Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, denumit în continuare Muzeul, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
  (2) Organizarea şi acreditarea Muzeului se supun prevederilor Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Muzeul are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1.
  Articolul 2(1) Muzeul are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţilor evreieşti din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului, precum şi promovarea combaterii antisemitismului.(2) Patrimoniul Muzeului se compune din colecţii de piese şi documente, constituite de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ în colaborare cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic şi/sau alte instituţii publice sau private, din ţară şi din străinătate, precum şi din piese provenind din transferuri, donaţii şi achiziţii, conform legii.
  Articolul 3În vederea realizării scopului prevăzut la art. 2, Muzeul are următoarele atribuţii principale:a) colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la istoria evreilor şi a Holocaustului din România, inclusiv prin colaborarea cu Arhivele Naţionale ale României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi alţi deţinători de arhivă, din ţară şi din străinătate;b) elaborarea, coordonarea de programe şi/sau proiecte educaţionale şi de cercetare, de stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific, precum şi participarea la programe şi proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terţi;c) efectuarea de studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii istoriei evreilor şi a Holocaustului din România;d) organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii, schimburi de experienţă şi seminare cu caracter informativ-educativ, inclusiv prin colaborare şi participare internaţională;e) editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi multimedia, colecţii de documente, albume fotografice privind istoria evreilor şi a Holocaustului din România;f) evidenţa, gestionarea, protejarea şi conservarea patrimoniului propriu.
  Articolul 4(1) Finanţarea funcţionării şi activităţii Muzeului se asigură din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ şi din venituri proprii provenite din activităţi specifice, precum şi din donaţii şi sponsorizări.(2) Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al directorului general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, în baza unui concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5(1) Organizarea şi funcţionarea Muzeului se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi cu regulamentul de ordine interioară, avizate de Comisia naţională a muzeelor şi colecţiilor şi aprobate prin ordin al directorului general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
  (2) În cadrul Muzeului funcţionează Consiliul de administraţie, Consiliul ştiinţific, comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale, organizate potrivit prevederilor Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, precum şi Consiliul de onoare.(3) Reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic este membru de drept în Consiliul de administraţie.(4) În cazuri justificate, la reuniunile Consiliului ştiinţific şi/sau ale comisiilor de achiziţii de bunuri culturale pot participa şi specialişti şi experţi internaţionali.(5) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (4) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.
  Articolul 6(1) Consiliul de onoare este un organ colegial cu rol consultativ, format din câte un reprezentant desemnat de către Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Secretariatul de Stat pentru Culte, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Muzeul Memorial al Holocaustului (SUA), Memorialul Shoah (Republica Franceză), Memorialul Martirilor şi Eroilor Holocaustului „Yad Vashem“ (Statul Israel), Comitetul Evreiesc American „AJC“ (SUA), B’nai B’rith International (SUA).
  (2) Consiliul de onoare are ca scop asigurarea coeziunii interinstituţionale, internă şi internaţională, pentru sprijinirea activităţilor Muzeului şi atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Consiliul de onoare se reuneşte anual, în baza convocării transmise de directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, pentru stabilirea proiectelor şi activităţilor care sunt susţinute şi/sau la care contribuie şi participă instituţiile şi entităţile prevăzute la alin. (1).(4) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.(5) Activitatea membrilor Consiliului de onoare nu este remunerată.
  Articolul 7(1) Prin derogare de la prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
  (2) Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul 8Până la desemnarea managerului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), Muzeul este reprezentat legal de către directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
  Bucureşti, 9 octombrie 2019.Nr. 174.ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public -Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în administrarea Institutului Naţional pentruStudierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“
  Adresa imobilului care se transmiteNumărul atribuit în inventarul domeniului public al statului şi codul de clasificarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1Nr. MFP: 154469 Cod: 8.19.01Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 16772104Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ Cod unic de identificare (CUI) 180983521. Subsol: - suprafaţa construită: 424,5 mp - suprafaţa utilă: 420,3 mp 2. Parter: Corp A: - suprafaţa construită: 1.050 mp - suprafaţa utilă: 919,6 mp Corp B: - suprafaţa construită: 170 mp - suprafaţa utilă: 142,5 mp 3. Etaj 1: Corp A: - suprafaţa construită: 870,5 mp - suprafaţa utilă: 744,3 mp Corp B: - suprafaţa construită: 256,5 mp - suprafaţa utilă: 222,44 mp 4. Etajele 2, 3, 4 şi 5: Corp A: - suprafaţa construită: 870,5 x 4 = 3.482 mp - suprafaţa utilă: 781,5 x 4 = 3.126 mp Corp B: - suprafaţa construită: 256 x 4 = 1.024 mp
  - suprafaţa utilă: 222 x 4 = 888 mp 5. Etaj 6: Corp A: - suprafaţa construită: 368,5 mp - suprafaţa utilă: 339,5 mp Corp B: - suprafaţa construită: 43,5 mp 6. Etaj 7: Corp A: - suprafaţa construită: 315,13 mp - suprafaţa utilă: 289,39 mp 7. Etaj 8: Corp A: - suprafaţa construită: 315,13 mp - suprafaţa utilă: 283,52 mp 8. Pod: Corp A: - suprafaţa construită: 119,26 mp - suprafaţa utilă: 100,15 mp Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară:
  lot 1 parcelele P1/1 şi P1/2 = 1.947,26 mp CF 47317
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!