Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 octombrie 2019pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 9 octombrie 2019Data intrării în vigoare 09-10-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 prin Programul operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, obiectivul specific 5.2 „Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie“, precum şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Serviciul de Telecomunicaţii Speciale răspunde de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 2 octombrie 2019.Nr. 725.ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA“Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI) a clasificat comunicaţiile de urgenţă, în funcţie de participanţi, în patru standarde:1. comunicarea cetăţenilor cu autorităţile/organizaţiile în caz de ajutor (prin primire, preluare şi procesare apeluri de urgenţă) (emergency calls);2. comunicarea între autorităţi/organizaţii (public safety communications);3. comunicaţii de la autorităţi/organizaţii către cetăţeni, grupuri sau către publicul general pe timpul urgenţelor (warning systems - în România a fost implementat sistemul RO-ALERT, care permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă, conform prevederilor legale);4.
  comunicaţii între cetăţeni în timpul urgenţelor.
  Din acest punct de vedere primul standard, referitor la comunicarea cetăţenilor cu autorităţile, este acoperit prin intermediul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, care asigură interfaţa între cetăţean şi toate agenţiile şi instituţiile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă.AI doilea standard la nivel european este realizat prin sisteme de radiocomunicaţii mobile în standard TETRA. Sistemul de radiocomunicaţii în standard TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) este un sistem profesional, standardizat de ETSI, destinat radiocomunicaţiilor mobile ale organizaţiilor militare, guvernamentale, de ordine publică şi forţelor de intervenţie şi salvare (Public Safety Sector - PSS sau Public Protection and Disaster Relief - PPDR). Acesta este proiectat ca un sistem deschis, de mare acoperire, cu timp de răspuns redus şi un grad mare de disponibilitate şi securitate a comunicaţiilor a cărui infrastructură este compusă din centre de comutare şi management şi celule radio TETRA. În România, comunicaţiile între autorităţile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă se realizează prin intermediul infrastructurii Platformei Comune TETRA (PCT).PCT funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-84/16.09.2008, cu modificările ulterioare, şi asigură servicii radio mobile de voce şi date, criptate, pentru toate autorităţile şi instituţiile statului român cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi securităţii, atât în interiorul ţării, cât şi în cadrul cooperării transfrontaliere, inclusiv comunicaţiile critice de tip PPDR în România.De la operaţionalizarea sistemului s-au realizat investiţii care s-au axat pe extinderea sistemului şi a funcţionalităţilor sale, fără a viza componenta operaţională şi structurală de bază. Componentele funcţionale ale PCT sunt într-o situaţie critică, generată în principal de următorii factori:• riscul tehnologic major de întrerupere a serviciilor PCT ca urmare a gradului de uzură avansat al echipamentelor din centrele de management şi comutare, declarate „end of sale“ şi „end of support“ de către producători;• aplicaţiile de monitorizare şi administrare a sistemului, precum şi cele funcţionale de pe consolele dispecer din sistem sunt compatibile în versiunea actuală doar cu sistemul de operare Windows XP, sistem pentru care producătorul Microsoft nu mai oferă suport şi nici licenţe. În plus, calculatoarele actuale nu mai sunt compatibile hardware cu acest sistem de operare, fiind nevoie de folosirea de sisteme IT învechite, chiar dacă se instalează puncte de lucru noi;• versiunile curente ale componentelor funcţionale din cadrul PCT nu mai sunt compatibile cu echipamentele produse în acest moment de către producători. Acest aspect creează limitări privind utilizarea noilor tehnologii disponibile cum ar fi conexiunea celulelor radio prin interfeţe Ethernet sau folosirea celulelor radio compacte outdoor, foarte utile în zone rurale, greu accesibile pentru extinderea acoperirii reţelei cu costuri reduse. Dificultatea achiziţiei unor echipamente noi de infrastructură (în special celule radio, dispecerate radio şi echipamentele de rutare aferente) generează riscuri majore privind menţinerea funcţionalităţilor actuale şi limitează extinderea acoperirii radioelectrice a PCT;• pentru o mare parte dintre modulele celulelor radio producătorul nu mai oferă servicii de reparaţii sau le oferă doar în limita pieselor existente pe stoc, pentru o perioadă limitată, până la epuizare, ceea ce face ca remedierea defectelor hardware să devină din ce în ce mai dificilă şi uneori chiar imposibilă.Constrângerile prezentate mai sus generează riscuri majore de nefuncţionare a reţelei TETRA, impunându-se măsuri urgente pentru remedierea acestei situaţii, prin modernizarea PCT. Pe lângă problemele generate de uzura fizică şi morală a echipamentelor hardware, prezentate mai sus, din punctul de vedere al serviciilor oferite beneficiarilor PCT există şi alţi factori de risc cauzaţi de limitările arhitecturale ale sistemului, în ansamblul lui, care conduc la necesitatea modernizării.PCT este compusă din şase componente funcţionale cu echipamente furnizate de doi producători diferiţi, fapt ce implică următoarele:• imposibilitatea asigurării interoperabilităţii complete la nivel de sistem între cele două platforme TETRA;• prin existenţa a două infrastructuri diferite, cu sisteme de management diferite, nu se poate realiza integrarea statisticilor de funcţionare a PCT într-un sistem unitar de management şi nu se poate asigura un management operaţional integrat.Totodată, necesitatea integrării cu alte sisteme informatice şi de comunicaţii utilizate pentru managementul situaţiilor de criză şi de urgenţă sau pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale instituţiilor beneficiare ale serviciilor furnizate de PCT prin interfeţe de tip API nu poate fi satisfăcută în versiunea actuală a sistemului.
  Proiectul propus spre finanţare constă în modernizarea infrastructurii hardware şi software a PCT prin implementarea celor mai noi tehnologii din domeniul IT, atât la nivel central, prin utilizarea soluţiilor de virtualizare în cadrul SwMI, cât şi la nivelul infrastructurii de distribuţie, prin utilizarea protocoalelor dinamice de rutare a pachetelor de date IP. Sistemul IT aferent PCT va asigura comunicaţiile critice de tip PPDR atât la nivel naţional, cât şi în cadrul cooperării transfrontaliere între instituţiile cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă. Necesitatea implementării proiectului de modernizare a infrastructurii hardware şi software a PCT este justificată de faptul că PCT este un sistem critic, de importanţă naţională, care trebuie să funcţioneze permanent, un nivel optim al funcţionării favorizând asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile la urgenţele cetăţenilor.Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA, cu scopul asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi a unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile la urgenţele cetăţenilor, prin modernizarea sistemului de comandă a incidentelor, în vederea diminuării pierderilor umane şi materiale.Obiectivul general al proiectului urmează a fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:• coordonarea rapidă a forţelor de intervenţie din cadrul instituţiilor cu atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă prin utilizarea la scară naţională a serviciilor de comunicaţii în standard TETRA, care permit o paletă de servicii adaptată nevoilor de comunicaţii ale acestora, prin implementarea proiectului asigurându-se diminuarea timpului mediu de comunicare prin voce a datelor către resursele mobile de intervenţie;• creşterea capacităţii de trafic de voce şi date concomitent cu creşterea disponibilităţii şi a calităţii serviciilor oferite de infrastructura PCT;• management unitar centralizat şi asigurarea de servicii uniforme oferite prin implementarea unei soluţii bazate pe o componentă SwMI unitară ce va facilita pe lângă funcţionarea terminalelor radio în întregul sistem, la nivel naţional, şi realizarea monitorizării şi administrării eficiente a sistemului cu costuri reduse;• asigurarea unei disponibilităţi de peste 99% a sistemului, prin implementarea unei soluţii ce prevede o configuraţie cu redundanţă geografică astfel încât, chiar şi în cazul unor dezastre majore, serviciile oferite de infrastructura PCT să fie disponibile neîntrerupt pentru o bună comunicare în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă;• asigurarea ariei de acoperire la nivel naţional de peste 90% pentru terminale mobile şi 80% pentru terminale portabile, acest obiectiv putând fi atins, conform proiectării radio, printr-o reţea de acces radio de minimum 800 de celule radio.Implementarea proiectului va presupune achiziţia de echipamente şi aplicaţii informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a PCT, inclusiv servicii asociate de instalare şi punere în funcţiune, precum şi achiziţia de bunuri şi servicii pentru realizarea informării şi publicităţii implementării proiectului, respectiv realizarea auditului tehnic şi financiar al proiectului.Caracteristicile principale ale proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA“Titular: Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeBeneficiar: Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeAmplasament:– site principal: Splaiul Independenţei nr. 323A, sectorul 6, Bucureşti– site-uri secundare: amplasamente de radiocomunicaţii situate pe întreg teritoriul naţional

  Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA (preţuri valabile în luna mai 2019: 1 euro = 4,7517 lei) mii lei 231.807
  Eşalonarea cheltuielilor
  - anul Imii lei46.400
  - anul IImii lei69.624
  - anul IIImii lei115.783
  Indicatori prestabiliţiIndicatori prestabiliţi de rezultat
  Nr. crt.Denumirea indicatoruluiValoare de referinţăAnul de referinţă*)Valoare-ţintă
  1Timpul mediu de răspuns la situaţii de urgenţă120 de secunde2019115 secunde
  *) Anul semnării contractului de finanţare.
  Indicatori prestabiliţi de realizare
  Nr. crt.Denumirea indicatoruluiValoare de referinţăAnul de referinţă*)Valoare-ţintă
  1Sistem IT pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă020191
  *) Anul semnării contractului de finanţare.
  Durata de realizare a proiectului: 36 de luniFinanţarea investiţieiFinanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, prin Programul operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 5 „Promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor“, obiectivul specific 5.2 „Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie“, precum şi de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----