Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 13 septembrie 2019Data intrării în vigoare 13-09-2019

  Având în vedere prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc armonizaţi, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ, în scopul:a) reducerii dependenţei de utilizare a pesticidelor;b) reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului;c)
  promovării gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări şi tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide;
  d) calculării indicatorilor de risc armonizaţi care măsoară progresele înregistrate în îndeplinirea respectivelor obiective, permiţând gestionarea şi raportarea riscurilor la nivel naţional,
  luând în considerare asigurarea intrării în vigoare până la data de 5 septembrie 2019 cel târziu, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/782 a Comisiei,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul naţional privind sănătatea umană şi a mediului şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, precum şi că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă conduce la:a) afectarea sănătăţii umane şi a mediului prin utilizarea produselor de protecţie a plantelor;b) afectarea culturilor şi a mediului prin utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către persoane neavizate;c) menţinerea dependenţei de utilizare a pesticidelor;d) aplicarea de sancţiuni împotriva României de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene din cauza neîndeplinirii obligaţiilor de transpunere a directivei europene,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Indicatorii de risc armonizaţi sunt stabiliţi la nivel european şi sunt prevăzuţi în anexa nr. 4.2. La articolul 15 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Naţională Fitosanitară:3.
  Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  *Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc armonizaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 16 mai 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiţă,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Bucureşti, 12 septembrie 2019.Nr. 65.ANEXĂ (Anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012)Secţiunea 1 Indicatori de risc armonizaţiIndicatorii de risc armonizaţi sunt enumeraţi în secţiunile a 2-a şi a 3-a din prezenta anexă.Secţiunea a 2-aIndicatorul de risc armonizat 1 - indicator de risc armonizat bazat pe noţiunea de pericol şi pe cantităţile de substanţe active introduse pe piaţă în produsele fitosanitare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009
  1. Acest indicator este bazat pe statistici privind cantităţile de substanţe active introduse pe piaţă în produsele fitosanitare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, statistici furnizate Comisiei (Eurostat) în temeiul anexei I (Statistici privind introducerea pe piaţă a pesticidelor) din Regulamentul (CE) nr. 1.185/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide. Respectivele date sunt clasificate în 4 grupuri, care sunt împărţite în 7 categorii.2. Pentru calculul indicatorului de risc armonizat 1 se aplică următoarele norme generale:a) indicatorul de risc armonizat 1 se calculează pe baza clasificării substanţelor active în cele 4 grupuri şi cele 7 categorii prevăzute în tabelul 1;b) substanţele active din grupul 1 (categoriile A şi B) sunt cele enumerate în partea D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor active aprobate;c) substanţele active din grupul 2 (categoriile C şi D) sunt cele enumerate în părţile A şi B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;d) substanţele active din grupul 3 (categoriile E şi F) sunt cele enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;e) substanţele active din grupul 4 (categoria G) sunt cele care nu au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 şi, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;f)
  se aplică ponderile de corecţie din rândul (vi) din tabelul 1.
  3. Indicatorul de risc armonizat 1 se calculează prin înmulţirea cantităţilor anuale de substanţe active introduse pe piaţă pentru fiecare grup din tabelul 1 cu ponderea de pericol relevantă prevăzută în rândul (vi) din respectivul tabel, urmată de agregarea rezultatelor acestor calcule.4. Pot fi calculate cantităţile de substanţe active introduse pe piaţă pentru fiecare grup şi categorie din tabelul 1.Tabelul 1Clasificarea substanţelor active şi a ponderilor de pericol în scopul calculării indicatorului de risc armonizat 1
  RândGrupuri
  1234
  (i)Substanţe active cu risc redus care sunt aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi care sunt enumerate în partea D a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
  Substanţe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, care nu se încadrează în alte categorii şi care sunt enumerate în părţile A şi B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011Substanţe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, care sunt susceptibile de înlocuire şi care sunt enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011Substanţele active care nu sunt aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 şi, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
  (ii)Categorii
  (iii)ABCDEFG
  (iv)MicroorganismeSubstanţe active chimiceMicroorganismeSubstanţe active chimiceCare nu sunt clasificate ca: substanţe cancerigene din categoria 1A sau 1B şi/sau substanţe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B şi/sau perturbatori endocriniCare sunt clasificate ca: substanţe cancerigene din categoria 1A sau 1B şi/sau substanţe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B şi/sau perturbatori endocrini, în cazul cărora expunerea oamenilor este neglijabilă
  (v)Ponderile de pericol aplicabile cantităţilor de substanţe active introduse pe piaţă în produse autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009
  (vi)181664
  5. Nivelul de referinţă pentru indicatorul de risc armonizat 1 este stabilit la 100 şi este egal cu rezultatul mediu al calculului de mai sus pentru perioada 2011-2013.6. Rezultatul indicatorului de risc armonizat 1 este exprimat prin raportarea la nivelul de referinţă la linia de bază.7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, calculează şi publică indicatorul de risc armonizat 1 potrivit prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă pentru fiecare an calendaristic şi cel târziu la 20 de luni de la sfârşitul anului pentru care este calculat indicatorul de risc armonizat 1.
  Secţiunea a 3-aIndicatorul de risc armonizat 2: Indicatorul de risc armonizat bazat pe numărul de autorizaţii acordate în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/20091. Acest indicator este bazat pe numărul de autorizaţii acordate pentru produsele fitosanitare potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi comunicate Comisiei. Respectivele date sunt clasificate în 4 grupuri, care sunt împărţite în 7 categorii.2. Pentru calculul indicatorului de risc armonizat 2 se aplică următoarele norme generale:a) indicatorul de risc armonizat 2 este bazat pe numărul de autorizaţii acordate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi comunicate Comisiei. Indicatorul de risc armonizat se calculează pe baza clasificării substanţelor active în cele 4 grupuri şi cele 7 categorii prevăzute în tabelul 2;b) substanţele active din grupul 1 (categoriile A şi B) sunt cele enumerate în partea D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;c) substanţele active din grupul 2 (categoriile C şi D) sunt cele enumerate în părţile A şi B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;d) substanţele active din grupul 3 (categoriile E şi F) sunt cele enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;
  e) substanţele active din grupul 4 (categoria G) sunt cele care nu au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 şi, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;f) se aplică ponderile de corecţie din rândul (vi) din tabelul 2.
  3. Indicatorul de risc armonizat 2 se calculează prin înmulţirea numărului de autorizaţii acordate pentru produsele fitosanitare potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi comunicate Comisiei pentru fiecare grup din tabelul 2 cu ponderea de pericol relevantă prevăzută în rândul (vi) din respectivul tabel, urmată de agregarea rezultatelor acestor calcule.Tabelul 2Clasificarea substanţelor active şi a ponderilor de pericol în scopul calculării indicatorului de risc armonizat 2
  RândGrupuri
  1234
  (i)
  Substanţe active cu risc redus care sunt aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi care sunt enumerate în partea D a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011Substanţe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, care nu se încadrează în alte categorii şi care sunt enumerate în părţile A şi B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011Substanţe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, care sunt susceptibile de înlocuire şi care sunt enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011Substanţele active care nu sunt aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 şi, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
  (ii)Categorii
  (iii)ABCDEFG
  (iv)MicroorganismeSubstanţe active chimiceMicroorganismeSubstanţe active chimiceCare nu sunt clasificate ca: substanţe cancerigene din categoria 1A sau 1B şi/sau substanţe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B şi/sau perturbatori endocrini
  Care sunt clasificate ca: substanţe cancerigene din categoria 1A sau 1B şi/sau substanţe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B şi/sau perturbatori endocrini, în cazul cărora expunerea oamenilor este neglijabilă 
  (v)Ponderile de pericol aplicabile numărului de autorizaţii acordate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 şi comunicate Comisiei
  (vi)181664
  4. Nivelul de referinţă pentru indicatorul de risc armonizat 2 este stabilit la 100 şi este egal cu rezultatul mediu al calculului de mai sus pentru perioada 2011-2013.5. Rezultatul indicatorului de risc armonizat 2 este exprimat prin raportarea la nivelul de referinţă la linia de bază.6.
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, calculează şi publică indicatorul de risc armonizat 2 potrivit prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă pentru fiecare an calendaristic şi cel târziu la 20 de luni de la sfârşitul anului pentru care este calculat indicatorul de risc armonizat 2.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!