Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 183 din 28 august 2019privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019

  Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 5 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.
  2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Operatorul de reţea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situaţia prevăzută la alin. (1).3. La articolul 14 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;4.
  La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Odată cu avizul de amplasament operatorul de reţea remite solicitantului şi un exemplar al planurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c) şi d), vizate de operatorul de reţea.
  5. La articolul 23 alineatul (3), litera b) se abrogă.
  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 28 august 2019.Nr. 183.----