Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 835 din 14 august 2019pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019

  Având în vedere: – Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;
  – Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;– Standardul ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională - ocupaţie antrenor cod COR 342201;– Nota Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă nr. 4.387 din 6.08.2019;– Adresa Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor nr. 488 din 22.07.2019,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 17 mai 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:b) acreditarea sau autorizaţia eliberată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, acreditarea sau autorizaţia eliberată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau autorizaţia eliberată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin comisiile judeţene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - copie conform cu originalul;2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8În vederea încheierii protocolului, Ministerul Tineretului şi Sportului va solicita anual, prin adresă oficială, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv comisiilor judeţene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor lista cu instituţiile acreditate/autorizate în condiţiile legii, în vederea formării antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport.3. În anexă, la articolul III, primul paragraf va avea următorul cuprins: Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de masterat cu durată de 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă în domeniul Educaţiei fizice şi sportului, programul de studii/specializarea «Educaţie fizică şi sport», «Educaţie fizică şi sportivă» sau «Sport şi performanţă motrică», promoţiile ....................
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Bucureşti, 14 august 2019.Nr. 835.----