Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.910 din 23 august 2019privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019Data intrării în vigoare 09-09-2019

  În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 8 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018,având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Rezultatele examenului naţional de definitivare în învăţământ se fac publice prin afişare, la datele prevăzute în Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020.(2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul examenului naţional de definitivare, care se afişează atât în format letric, la avizierul unităţilor de învăţământ-centre de examen, cât şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a inspectoratelor şcolare sunt următoarele: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, studiile finalizate cu diplomă de către candidat; vechimea în învăţământ a candidatului; unitatea/unităţile de învăţământ la care este încadrat şi funcţia didactică pe care este încadrat candidatul; rezultatele obţinute de candidat la inspecţiile de specialitate la clasă, la evaluarea portofoliului profesional, la proba scrisă şi media obţinută în sesiunea curentă a examenului naţional de definitivare în învăţământ.(3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ-centre de examen a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.(5)
  Comisiile din centrele de examen informează candidaţii prin afişare, atât la avizier, cât şi pe uşile sălilor de examen, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.
  Articolul 3Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 23 august 2019.
  Nr. 4.910.ANEXĂCALENDARUL de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020
  până la 10.10.2019Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti
  până la 18.10.2019Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ
  18.10-4.11.2019Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  până la 29.05.2020Efectuarea inspecţiilor de specialitate
  2.06-15.06.2020Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică
  22.07.2020Susţinerea probei scrise
  29.07.2020Afişarea rezultatelor
  29.07-30.07.2020Înregistrarea contestaţiilor
  30.07-4.08.2020Soluţionarea contestaţiilor
  4.08.2020Afişarea rezultatelor finale
  4.08-7.08.2020 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi
  7.08-14.08.2020Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale
  -----