Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 30 august 2019Data intrării în vigoare 30-08-2019

  Având în vedere evoluţiile înregistrate în mediul internaţional de securitate, este necesară iniţierea tuturor demersurilor pentru instituirea unui spaţiu al păcii, democraţiei, prosperităţii şi al stabilităţii, fundamentat pe respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului.Considerând că acţiunile în domeniile bunei guvernanţe, statului de drept, promovării respectării drepturilor omului, sănătăţii, energiei, transportului, mediului şi dezvoltării economice şi sociale sunt prioritare,luând în considerare poziţia geostrategică a României, precum şi principala particularitate geografică a teritoriului naţional, respectiv divizarea acestuia de către lanţul Munţilor Carpaţi şi în context necesitatea realizării legăturilor între principalele provincii istorice prin crearea unei infrastructuri de transport care să asigure creşterea capacităţii de transport şi să susţină dezvoltarea economică echilibrată, fluxul de aprovizionare, activitatea de turism şi altele asemenea,având în vedere prevederile Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 33/2015, care prevede faptul că „nerealizarea obiectivelor de dezvoltare a României poate fi generată de persistenţa dificultăţilor economice (...), precaritatea infrastructurii (...), precum perpetuarea decalajelor de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene“,având în vedere necesitatea stabilirii conexiunilor cu coridoarele europene de transport,în lipsa infrastructurii specifice domeniului transporturilor vor fi menţinute în actualitate grave prejudicii, atât economiei naţionale, cât şi cetăţenilor, România înregistrând în continuare decese ca urmare a accidentelor rutiere generate de infrastructura improprie.În considerarea calităţii României de stat membru al UE şi NATO, sunt necesare măsuri urgente, atât în ceea ce priveşte racordarea la coridoarele internaţionale de transport, cât şi pentru asigurarea cerinţelor pentru apărare, aşa cum sunt reţinute, de altfel, şi prin Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2018, referitoare la mobilitatea militară [2018/2.156 (INI)].
  Absenţa unei astfel de reglementări menţine blocajele în realizarea obiectivelor strategice de interes naţional, fapt ce va afecta în mod negativ evoluţiile la nivel naţional, în ceea ce priveşte asigurarea fluxului de aprovizionare, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, activitatea de turism, calitatea vieţii cetăţenilor şi în final bugetul consolidat al statului.Luând în considerare că toate aceste aspecte sunt de interes naţional şi reprezintă situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) infrastructură critică naţională, denumită în continuare ICN, este atât un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul naţional, care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale ori economice a persoanelor şi a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii, cât şi proiectul unui obiectiv strategic de interes naţional a cărui construcţie este imperios necesară pentru salvgardarea interesului naţional;(...)e) autoritate publică responsabilă - instituţie publică desemnată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, care, potrivit competenţelor şi atribuţiilor legale, răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniile corespunzătoare sectoarelor şi subsectoarelor de infrastructuri critice prezentate în anexa nr. 1;2. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n)
  obiectiv strategic de interes naţional - element, sistem sau reţea din infrastructura teritorială de orice tip sau de suport tehnic decizional necesar managementului politico-militar al Sistemului securităţii naţionale şi menţinerii echilibrului societal în ansamblul general al statului român.
  3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:Articolul 9^1(1) Obiectivele strategice de interes naţional aflate în stadiul de proiectare, care îndeplinesc criteriile sectoriale şi intersectoriale aferente procedurii de identificare şi desemnare a ICN, se supun prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice.(2) Normele metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.4.
  La articolul 12, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) nerespectarea dispoziţiilor privind participarea la procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (6);
  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
  Vasile-Daniel Suciu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul transporturilor,
  Marius Humelnicu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul sănătăţii,

  Sorina Pintea
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vişan,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Bucureşti, 27 august 2019.Nr. 61.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!