Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.677/238/2019pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.677 din 6 august 2019
 • COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ Nr. 238 din 23 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019Data intrării în vigoare 12-08-2019

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată,viceprim-ministrul, interimar, ministrul finanţelor publice, şi preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emit următorul ordin:Articolul INormele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 16 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) În vederea acordării granturilor din Fond, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile depun o solicitare către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, denumită în continuare CNSP, în care menţionează următoarele:a) denumirea proiectului şi încadrarea acestuia în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (3) din ordonanţa de urgenţă;b) valoarea estimată a investiţiei, cu eşalonarea pe ani a acesteia;c) respectarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă;d) menţiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitarea;e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de investiţii;f) în cazul unei solicitări pentru domeniul prioritar secundar, solicitantul va anexa la cererea de grant o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă faptul că a finalizat integral toate proiectele din domeniul prioritar principal.
  2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.(1^2) În cazul în care proiectele finanţate din Fond vizează activităţi economice, implementarea acestora se va face cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2)
  CNSP verifică încadrarea în domeniile prioritare, precum şi eligibilitatea proiectelor de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile ordonanţei de urgenţă.
  4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru obiectivele de dezvoltare şi investiţii, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele documente sau acte justificative, după caz:a) pentru obiective de investiţii noi: autorizaţii de construire sau, după caz, documentaţiile tehnico-economice, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează din Fond, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;b) pentru obiectivele de investiţii, finanţate din alte surse de finanţare şi pentru care se solicită finanţare din Fond pentru componente nefinanţate şi nerealizate până la momentul depunerii cererii: autorizaţia de construire valabilă şi documente care să prezinte stadiul fizic realizat şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, precum şi valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;c) pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreţinere şi reparaţii curente: devizele de lucrări şi memoriile tehnice necesare demarării execuţiei lucrărilor.
  5. La articolul 9 punctul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) lucrări pentru construirea/modernizarea/reabilitarea/ extinderea infrastructurii de transport, respectiv aeroporturi.6. La articolul 10 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Pentru unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară:a) beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;b) să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;c) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară neutilizat la data solicitării finanţării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare;d)
  pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
  e) să nu existe finanţare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanţate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.
  7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Beneficiarul grantului accesează finanţarea în una sau mai multe tranşe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanţatorului, care poate include avans de 15% din valoarea finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în anul în care se face solicitare.(2) Categoriile de cheltuieli care se pot finanţa din Fond sunt:a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii;
  b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării;c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;e) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
  8.
  La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Finanţatorul verifică documentaţia primită de la aplicant, având dreptul să îi solicite acestuia informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de finanţare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei şi verificării încadrării în domeniile prioritare.(3) CNSP analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme metodologice, solicitarea de finanţare. În cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, aprobă finanţarea, doar pentru solicitările corecte şi complete, afişând pe site-ul propriu rezultatul selecţiei.
  9. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin unităţile administrativ-teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect/proiecte. Suma se stabileşte la momentul depunerii solicitării, prin eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanţate nu va depăşi diferenţa între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în condiţiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale au posibilitatea achitării anticipate a contribuţiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor şi se virează în contul de venituri, cod indicator 41.01.15 - Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice.10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Daniela Plăvicheanu
  ANEXĂ(Anexa la normele metodologice)FONDUL DE DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII
  FORMULARULsolicitării de finanţare
  ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII DE FINANŢARE
  COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ - CNSP
  Nr.Înregistrate de:
  Cod PROGRAM/PROIECT:Semnătura
  Data

  Denumirea proiectului:[Completaţi cu litere de tipar, maximum 100 de caractere. Titlul trebuie să fie sugestiv pentru solicitarea de finanţare.]
  Domeniul prioritar:[Completaţi cu litere de tipar. Domeniul trebuie să se încadreze la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţi administrativ-teritoriale (UAT) şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ pentru universităţi.]
  1. Informaţii privind grantulFondul de Dezvoltare şi Investiţii (Fond)[Această informaţie este predefinită. Vă rugăm nu ştergeţi, modificaţi, completaţi!]2. Informaţii privind solicitantul2.1. Solicitantul
  Denumirea solicitantului[Completaţi cu denumirea completă a solicitantului - UAT/SUBDIVIZIUNE UAT/ADI/UNIVERSITATE, aşa cum apare în actele constitutive.]
  Codul de înregistrare fiscală[Se va completa codul de înregistrare fiscală al solicitantului.]
  Adresa sediului solicitantului[Completaţi cu adresa poştală a sediului solicitantului.]
  E-mail[Completaţi cu adresa de poştă electronică generală a organizaţiei sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact. Această informaţie nu este obligatorie!]
  Tipul solicitantului unitate/subdiviziune administrativ-teritorială  asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI)
   universitate
  Reprezentantul legal al solicitantului[Completaţi cu prenumele şi numele complete ale reprezentantului legal, inclusiv iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate.]
  2.2. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice/fonduri europene/granturi şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor de credit naţionale sau instituţiilor financiare internaţionale (IFI)Aţi mai solicitat/primit sprijin financiar din fonduri publice/fonduri europene sau împrumuturi/granturi din partea instituţiilor financiare naţionale sau IFI, pentru finanţarea proiectului (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei solicitări de finanţare?[] Da[] Nu• Dacă da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii:
  Denumirea programului, titlul şi numărul de înregistrare a solicitării de finanţare/proiectului[În cazul în care finanţarea a fost solicitată doar pentru o parte din activităţile proiectului ce face obiectul prezentei solicitări de finanţare, vă rugăm specificaţi care sunt aceste activităţi.]
  Valoarea proiectului/finanţării acordate (lei)
  Sursa de finanţare
  Stadiul la data depunerii prezentei solicitări de finanţare - activităţile finanţate ale proiectului[Completaţi, după caz, cu: „în curs de evaluare“, „în curs de finanţare“, „respins“ etc.]
  3. Solicitarea de finanţare pentru proiectul ......Prin prezenta solicitare de finanţare se solicită finanţarea proiectului propus mai jos, în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.3.1.
  Resursele materiale implicate în realizarea proiectului[Precizaţi pe scurt amplasamentul/sediul/sediile aferent(e) activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamentele deţinute şi utilizate de UAT/ADI/universitate pentru implementarea proiectului.]
  3.2. Prezenta solicitare de finanţare include următoarele obiective de investiţii/dotări: [obiectiv/dotare - adresa exactă, precum şi descrierea amplasamentului][Se vor enumera toate obiectivele care sunt parte din solicitarea de finanţare, cu adresa exactă.]3.3. Localizarea proiectuluiJudeţul: [Se va completa cu denumirea judeţului.]Comună/Oraş/Municipiu/Sector: [Se va completa cu denumirea localităţii unde se va implementa proiectul.]3.4. Descrierea proiectuluiObiectivele proiectului[Se vor menţiona obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului, precum şi modul în care proiectul se încadrează în domeniile prioritare, conform art. 1 alin. (2) sau (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.]Obiectivele trebuie să fie formulate clar, în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele prevăzute a se realiza/obţine. În general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei investiţii în construcţii, modernizări, extinderi şi dotări, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.Vă rugăm să citiţi cu atenţie secţiunea 1 a cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019, cu modificările şi completările ulterioare. [Orientativ: maximum două pagini.]3.5.
  Durata de implementare a proiectuluiDurata de implementare a proiectului reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activităţile deja efectuate până la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul care face obiectul prezentei solicitării de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Se va avea în vedere faptul că modificarea duratei de implementare este subiectul unui act adiţional la contractul de finanţare.Precizaţi durata de implementare a proiectului, în luni (maximum 48 de luni). Durata trebuie corelată cu calendarul activităţilor conform tabelului de mai jos:Eşalonarea pe ani a investiţiei
  AnScurtă descriere a activităţilorCheltuielile aferente activităţilor
  I.
  II.
  III.
  IV.
  Total
  Valoarea totală a investiţiei[Precizaţi valoarea totală a investiţiei, valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile^1.]^1 Art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Finanţarea proiectului4.1. Bugetul solicitării de finanţareCheltuielile eligibile ce se solicită a fi finanţate din Fond (Se vor menţiona activităţile pentru care se solicită finanţare şi valoarea acestora conform capitolelor cuprinse în devizul general.)• ..........................................................................................................................................................• ..........................................................................................................................................................• ..........................................................................................................................................................NOTĂ:Pentru verificarea valorii eligibile a grantului prezentaţi devizul general al investiţiei. Valoarea grantului va fi valoarea totală din devizul general, din care se scad cheltuielile neeligibile şi valoarea excedentului bugetar la data completării solicitării de finanţare.4.2. Avansul solicitat (dar nu mai mult decât valoarea cheltuielilor din primul an de implementare a proiectului)[] 15% (Se va completa cu valoarea în cifre, raportată la valoarea cheltuielilor eligibile din prezenta solicitare de finanţare.)[] Nu4.3. Excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanţării:Ataşat, va fi dată o declaraţie pe propria răspundere privind valoarea acestuia în cifre la data prezentei solicitări de finanţare.
  5. Documente necesare a fi prezentate odată cu solicitarea de finanţare[] Vă rugăm să bifaţi tipul de obiectiv de dezvoltare şi investiţii pentru care depuneţi cererea.][] Pentru obiective de investiţii noi, după caz:[] studiu de prefezabilitate[] studiu de fezabilitate[] proiect tehnic de execuţie[] autorizaţie de construire[] deviz general[] Pentru obiectivele de investiţii, finanţate din alte surse de finanţare şi pentru care se solicită finanţare din Fond pentru componente nefinanţate şi nerealizate până la momentul depunerii cererii:[] autorizaţie de construire[] documente care să prezinte stadiul fizic realizat şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli[] Pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrări de întreţinere şi reparaţii curente:[] devize de lucrări şi memorii tehnice necesare demarării execuţiei lucrărilor.NOTĂ:ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SE SOLICITĂ FINANŢAREA UNUI PROIECT DE INVESTIŢII DIN DOMENIUL PRIORITAR SECUNDAR, SOLICITANTUL ARE OBLIGAŢIA DOVEDIRII FINALIZĂRII INTEGRALE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII DIN DOMENIUL PRIORITAR PRINCIPAL PRIN DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL.
  6. CERTIFICAREA SOLICITĂRII DE FINANŢAREConfirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi grantul pentru care am aplicat este necesar proiectului de mai sus pentru a se derula conform descrierii.De asemenea confirm că nu am la cunoştinţă niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.Înţeleg că, dacă solicitarea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, aceasta ar putea fi respinsă.Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
  Data:[zz/ll/aaaa]Prenumele şi numele[Completaţi cu prenumele, numele complete şi funcţia reprezentantului legal/persoanei împuternicite, cu litere mari de tipar.]Semnătura[Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi ştampila.]
  [Formularul solicitării de finanţare poate fi descărcat şi în format electronic, la adresa: http://www.cnp.ro/]Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest formular, înainte de completare.Instrucţiuni privind completarea solicitării de finanţare:La momentul completării solicitării de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă. Tabelul de pe coperta solicitării de finanţare se va completa numai de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară/Universitate......................................................................................................Primar/Preşedintele consiliului judeţean/Reprezentant ADI/Rector......................................................................................................Numele şi prenumeleSemnătura ..........Reprezentant legal,Numele şi prenumele ..........Semnătura .......
  ----