Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 582 din 8 august 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 august 2019Data intrării în vigoare 12-08-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a.Articolul 3Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b.Articolul 4Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.
  Articolul 5Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a.Articolul 6Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.Articolul 7Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POR/2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 8
  Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.
  Articolul 9(1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel:a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri „Alte impozite şi taxe fiscale“ şi „Venituri din dobânzi“;b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.(3)
  Suma de 863.940 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1a, rezultă din deficitul prevăzut la alin. (2), la care se adaugă:a) 1.737.000 mii lei, reprezentând subvenţii acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 şi Hotărârii Guvernului nr. 487/2019;b) 1.152 mii lei, reprezentând subvenţie de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzută în anexa nr. 3;c) 7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 3.
  Articolul 10Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
  Articolul 11Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 august 2019.Nr. 582.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 1a*)*) Anexa nr. 1a este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Fondului pentru mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 1b*)*) Anexa nr. 1b este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 2a*)*) Anexa nr. 2a este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediuluifinanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019
  Anexa nr. 2b*)*) Anexa nr. 2b este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţatedin Fondul pentru mediu pentru anul 2019 (venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificaţie 30.10.11)
  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice“/1/7 Regiuni
  ----