Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.045 din 4 iulie 2019pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Referatul comun de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare şi Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. S.P. 8.601 din 4.07.2019,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul INormele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Persoanele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d), nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5) Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.
  (6) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (5) contestă conform legii sancţiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicţia prevăzută la alin. (5) produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.
  3. La articolul 16 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6), un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată;
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 4 iulie 2019.Nr. 1.045.----