Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 254 din 1 iulie 2019pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019Data intrării în vigoare 10-07-2019

  Având în vedere:– prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 143 lit. b) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– 
  prevederile art. 14 şi ale art. 26 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţiile generale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi operatorii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 1 iulie 2019.Nr. 254.ANEXĂINSTRUCŢIUNI TEHNICEprivind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediuluiI. Planul de refacere a mediului1. Date generale1.1. Datele de identificare şi de înregistrare ale operatorului economic1.2. Localizarea administrativ-teritorială şi geografică şi accesul la perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare
  1.3. Descrierea cadrului natural din zona perimetrului1.3.1. Date geologice generale privind regiunea1.3.2. Geologia zăcământului1.3.3. Solul, resursele de apă şi conexiunile hidrodinamice1.3.4. Clima şi calitatea aerului1.3.5. Elemente de ecologie terestră şi acvatică şi date privind distribuţia populaţiei1.4. Modul de încadrare a obiectivului în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare
  2. Descrierea proiectului2.1. Descrierea principalelor faze ale activităţii propuse2.1.1. Organizare de şantier2.1.2. Amenajarea accesului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare2.1.3. Lucrări de pregătire2.1.4. Lucrări de prospecţiune/explorare/exploatare2.1.5. Descrierea principalelor faze ale activităţii de prelucrare-preparare
  2.1.6. Închiderea activităţii, lucrări de dezafectare
  2.2. Dotări cu utilaje şi echipamente2.3. Deşeuri rezultate din activitatea de prospecţiune/explorare/exploatare2.3.1. Tipul deşeurilor şi caracteristicile fizice şi chimice ale acestora2.3.2. Colectarea şi depozitarea deşeurilor miniere
  3.
  Prezentarea factorilor de mediu care pot fi afectaţi de activitatea minieră de prospecţiune/explorare/exploatare3.1. Relieful3.2. Aerul3.3. Solul şi subsolul3.4. Apele de suprafaţă şi apele subterane freatice3.5. Vegetaţia şi fauna3.6. Aşezările umane
  4. Deteriorări ale mediului generate ca urmare a lucrărilor propuse4.1. Stabilitatea suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzurilor de carieră/haldă4.2. Degradarea terenurilor prin excavaţii, depozitarea sterilelor miniere, desolificări etc.4.3. Stabilitatea, menţinerea integrităţii structurale şi impermeabilizarea iazurilor4.4. Impactul poluanţilor şi al deşeurilor rezultate din activitatea extractivă, condiţii de monitorizare a acestora4.4.1. Impactul activităţii asupra calităţii aerului (emisii de pulberi, gaze)4.4.2. Impactul asupra solului4.4.3. Poluarea apelor de suprafaţă şi/sau a apelor subterane freatice4.5. Deteriorarea vegetaţiei (defrişări, desolificări etc.)5. Măsuri pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu6. Propuneri privind valorificarea postînchidere a terenurilor şi soluţiile alternative care să asigure reintegrarea perimetrului în peisajul local/regional7. ConcluziiAnexe1. Fişa de localizare a perimetrului de prospecţiune/explorare/exploatare ....., judeţul ....., la scara 1:25.000;
  2. Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000-1:200.000.
  II. Proiectul tehnic de refacere a mediului1. Elemente generale1.1. Datele de identificare şi de înregistrare ale operatorului economic1.2. Date privind obiectivul minier:– localizarea administrativ-teritorială şi geografică a perimetrului
  – coordonatele punctelor de delimitare a perimetrului şi suprafaţa acestuia– accesul în zonă, căile de comunicaţie– descrierea cadrului natural din zona perimetrului (relief, hidrologie, vegetaţie etc.)– siturile Natura 2000 din perimetru şi/sau din zonele adiacente, ariile naturale protejate declarate la nivel naţional/internaţional aflate în vecinătate, zonele cu regim special legal instituite şi distanţa faţă de fiecare dintre acestea
  1.3. Geologia regiunii şi a zăcământului:– date geologice generale privind regiunea– cercetări geologice şi lucrări miniere anterioare (scurt istoric)
  – geologia zăcământului şi a zonei înconjurătoare– hidrogeologia zăcământului şi a zonei înconjurătoare
  2. Prezentarea generală a obiectivului minier2.1. Descrierea programului de lucrări miniere (cu detalierea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului)2.2. Modalitatea de extracţie (metoda de deschidere, pregătire şi exploatare, haldarea materialului steril, protecţia zăcământului) şi prelucrare2.3. Deşeuri rezultate din activitatea de prospecţiune/explorare/exploatare2.3.1.
  Sursele, tipurile, volumele şi/sau cantităţile de deşeuri generate
  2.3.2. Gestionarea deşeurilor extractive (colectare, transport, depozitare şi/sau valorificare)2.3.3. Instalaţii de gestionare a deşeurilor (halde, iazuri), amplasament propus, principalele caracteristici tehnice şi condiţiile de funcţionare a acestora în diversele faze de construcţie şi operare
  2.4. Stadiul actual al lucrărilor miniere2.5. Lucrări miniere programate în perioada următoare2.6. Lucrări de dezafectare programate2.7.
  Situaţia terenurilor la data elaborării proiectului şi la finalul lucrărilor
  3. Deteriorări ale mediului generate de activitatea de prospecţiune/explorare/exploatare3.1. Stabilitatea suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzurilor de carieră/haldă3.2. Stabilitatea golurilor subterane şi efectele acestora asupra suprafeţei şi mediului3.3. Degradarea terenurilor prin excavaţii, depozitarea sterilelor miniere, desolificări etc.3.4. Poluarea acviferelor de suprafaţă sau a apelor subterane freatice3.5. Degradarea calităţii aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.
  3.6. Deteriorarea vegetaţiei (defrişări, desolificări etc.)
  4. Lucrări de refacere a mediului4.1. Lucrări pentru stabilizarea versanţilor naturali, a taluzurilor de carieră/haldă4.2. Lucrări de rambleiere a excavaţiilor4.3. Lucrări pentru asigurarea stabilităţii fizice şi chimice şi pentru ecologizarea haldelor de steril şi/sau iazurilor de decantare4.4. Lucrări necesare dezafectării infrastructurii de pe amplasament4.5. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)
  4.6. Lucrări de decontaminare a terenurilor4.7. Lucrări de resolidificare a terenurilor4.8. Lucrări pentru refacerea vegetaţiei (plantări, înierbări)4.9. Alte lucrări/măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul închiderii şi după aceasta (inclusiv reabilitarea terenului şi tratamentul aplicat contaminanţilor ulterior închiderii şi, dacă este cazul, măsuri privind restaurarea biodiversităţii)
  5. Volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului5.1. Lucrările de refacere a mediului necesare în perimetrul afectat şi volumele fizice ale acestora5.2. Costurile unitare pe categorii de lucrări, inclusiv cele care privesc instalaţiile de deşeuri5.3. Costurile anuale şi costurile totale ale lucrărilor de refacere a mediului şi a celor de monitorizare a factorilor de mediu, necesare pe toată perioada de funcţionare a obiectivului, de închidere şi postînchidere, inclusiv a celor care privesc instalaţiile de deşeuri– Se va evidenţia valoarea sumei aferente cotei de 10%, nereturnabilă în conformitate cu art. 35 şi 44 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţie financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere5.4. Sursele de finanţare a lucrărilor de refacere a mediului5.5. Devizul general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a perimetrului 6. Graficul de execuţie a lucrărilor de refacere a mediului6.1. Corelarea execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere
  6.2. Etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului (cu detalierea activităţilor specifice pentru fiecare etapă)
  7. Monitorizarea7.1. Obiectivele programului de monitorizare7.1.1. Monitorizarea stabilităţii taluzurilor finale ale carierei şi a golurilor de excavare7.1.2. Monitorizarea stabilităţii haldelor şi iazurilor de decantare7.1.3. Monitorizarea deversărilor de ape din staţiile de tratare sau din colectori, inclusiv a canalelor de descărcare şi a deversoarelor care deservesc aceste instalaţii7.1.4. Monitorizarea sistemului de tratare a apei, inclusiv a apelor contaminate şi a levigatului din instalaţia de gestionare a deşeurilor7.1.5.
  Monitorizarea emisiilor în atmosferă (pulberi, emisii de gaz)
  7.1.6. Monitorizarea renaturării
  7.2. Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare7.3. Lucrări de întreţinere şi/sau de refacere a unor lucrări7.4. Costurile lucrărilor de monitorizare
  Anexe
  Anexe text:1. Deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a perimetrului ........., în lei/euro la cursul de ...... lei/euro, din data de .....;– Se va întocmi un deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere pentru toată perioada concesiunii şi câte unul pentru fiecare an de concesiune.2. Devize parţiale şi antemăsurători/volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului;3. Graficul de execuţie a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere, din planul de refacere a mediului şi din proiectul tehnic de refacere a mediului, pe etape de realizare/an; 4. Copia Certificatului de atestare a competenţei tehnice a persoanei fizice/juridice care a întocmit planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic de refacere a mediului, emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;Anexe grafice:1. Fişa de localizare a perimetrului de prospecţiune/ explorare/exploatare ....., judeţul ....., la scara 1:25.000;2.
  Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;
  3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000-1:200.000;4. Plan de situaţie cu amplasarea lucrărilor propuse, la scara 1:1.000-1:10.000;5. Alte planuri, secţiuni geologice/profile transversale, scheme de amplasare/realizare/construcţie a lucrărilor sau de amplasare a punctelor de monitorizare a factorilor de mediu, precum şi orice alte materiale grafice care sunt utile înţelegerii activităţii miniere şi/sau proiectului tehnic de refacere a mediului prezentate.
  NOTE: 1. Planul de refacere a mediului şi Proiectul tehnic de refacere a mediului se întocmesc de persoane juridice sau fizice atestate de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi pot fi supuse revizuirii în funcţie de evoluţia şi impactul în timp al activităţilor miniere. 2. Conţinutul-cadru al Planului de refacere a mediului şi al Proiectului tehnic de refacere a mediului este orientativ şi oferă un model de abordare care are ca scop îndeplinirea tuturor cerinţelor legale. El va fi adaptat în funcţie de activitate (prospecţiune, explorare, exploatare de suprafaţă/subterană).
  -----