Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 3 iulie 2019Data intrării în vigoare 03-07-2019


  Având în vedere Scrisoarea de somare în Cauza 2019/0084 - având ca obiect necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare,prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul de reglementare pentru implementarea Deciziei delegate (UE) 2017/2.075 a Comisiei din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea spaţiului feroviar unic european.Având în vedere şi Scrisoarea de somare 2017/2.140 a Comisiei Europene (COM) privind aprobarea deciziei de declanşare a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (prin punere în întârziere) în Cauza 2017/2140 - având ca obiect incorecta transpunere şi punere în aplicare a anumitor prevederi din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, transpusă în legislaţia internă prin Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,având în vedere decesul preşedintelui Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, precedat de indisponibilitatea acestuia de a-şi exercita mandatul în cursul lunii martie 2019, şi lipsa delegării în această perioadă a atribuţiilor de preşedinte, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar s-a aflat în imposibilitatea de a fi convocat, de a delibera şi de a decide în domeniul său de activitate, situaţie care persistă şi în prezent.Întrucât Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european nu reglementează situaţia anterior menţionată care să permită convocarea şedinţelor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, deliberarea şi adoptarea deciziilor în situaţia în care preşedintele acestuia este în imposibilitatea de a delega, în mod expres, atribuţiile sale unui alt membru al Consiliului sau, după caz, numirea unui nou preşedinte în cazul decesului preşedintelui în funcţie, sunt necesare modificarea şi completarea respectivei legi, în sensul introducerii unor prevederi legale care să permită funcţionarea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în ipotezele enunţate.Neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă ar conduce la neîndeplinirea sarcinilor organismelor cărora li se adresează Directiva (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare, fiind afectate dezvoltarea infrastructurii feroviare şi, implicit, creşterea siguranţei feroviare.Luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general, coroborat cu eventualele sancţiuni care pot fi impuse României prin nerespectarea obligaţiilor asumate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ILegea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Se exclud de la aplicarea dispoziţiilor art. 7, 7^1-7^4, 8 şi 13 şi ale cap. IV următoarele:2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (3), se pot exclude de la aplicarea art. 8 alin. (3) infrastructurile feroviare locale şi regionale care nu prezintă importanţă strategică pentru funcţionarea pieţei feroviare, iar de la aplicarea art. 7, 7^1 şi 7^3 şi a cap. IV infrastructurile feroviare locale care nu prezintă importanţă strategică pentru funcţionarea pieţei feroviare, prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Ministerul Transporturilor notifică Comisiei Europene intenţia de a exclude astfel de infrastructuri feroviare. Excluderea se aplică, dacă este cazul, pe baza actelor de punere în aplicare prin care Comisia Europeană decide dacă o astfel de infrastructură feroviară poate fi considerată ca fiind lipsită de importanţă strategică.3.
  La articolul 3, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. administratorul infrastructurii - Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., compania responsabilă de operarea, mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare pe reţeaua de căi ferate din România, precum şi de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare şi potrivit normelor stabilite prin legislaţia în vigoare în cadrul politicii generale privind dezvoltarea şi finanţarea infrastructurii;
  4. La articolul 3, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins: 3^1. adunarea generală a acţionarilor - organismul de cel mai înalt nivel al unei întreprinderi care îndeplineşte atribuţii de supraveghere, inclusiv exercitarea controlului asupra consiliului de administraţie şi a deciziilor strategice generale privind întreprinderea, conform prevederilor legale în vigoare, expresia fiind echivalentă cu expresia «consiliul de supraveghere», definită la art. 1 pct. 2 lit. (c) pct. 34 din Directiva (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare;5. La articolul 3, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins: 6^1. bilet direct - biletul reprezintă un contract pentru servicii succesive de transport feroviar al călătorilor, executate de către unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar;
  6. La articolul 3, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins: 7^1. consiliul de administraţie - organismul de nivel înalt al unei întreprinderi, care îndeplineşte funcţii executive şi administrative, responsabil şi răspunzător pentru administrarea curentă a întreprinderii, conform prevederilor legale în vigoare; în cazul întreprinderilor administrate potrivit sistemului dualist de administrare, reglementat potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire din prezenta lege la consiliul de administraţie va fi considerată drept referire la consiliul de supraveghere;7. La articolul 3, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins: 9^1. dezvoltarea infrastructurii feroviare - ansamblul activităţilor privind planificarea reţelei feroviare, planificarea financiară, planificarea investiţiilor, precum şi construcţia şi modernizarea infrastructurii feroviare;8. La articolul 3, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins: 10^1. funcţii esenţiale ale administrării infrastructurii - luarea deciziilor în legătură cu alocarea traselor, inclusiv definirea şi evaluarea disponibilităţii traselor, precum şi repartizarea traselor individuale şi luarea deciziilor privind tarifarea infrastructurii, inclusiv stabilirea şi perceperea tarifelor, în conformitate cu cadrul de tarifare şi cu cadrul de alocare a capacităţilor instituit în conformitate cu prevederile art. 29 şi 39;
  9. La articolul 3, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins: 11^1. gestionar de infrastructură feroviară - potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (10) lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;10. La articolul 3, după punctul 17 se introduc trei noi puncte , punctele 17^1-17^3, cu următorul cuprins: 17^1. mentenanţa infrastructurii feroviare - ansamblul activităţilor şi lucrărilor de întreţinere şi reparare care vizează păstrarea stării şi a capacităţii infrastructurii existente;17^2. modernizarea infrastructurii feroviare - lucrările majore de modificare a infrastructurii, care îmbunătăţesc performanţele globale ale acesteia;17^3. operarea infrastructurii feroviare - ansamblul activităţilor privind alocarea traselor, managementul traficului şi tarifarea infrastructurii;
  11. La articolul 3, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins: 19^1. parteneriat public-privat - un acord cu caracter obligatoriu între organisme publice şi una sau mai multe întreprinderi, altele decât administratorul infrastructurii, în temeiul căruia întreprinderile construiesc şi/sau finanţează, parţial sau total, infrastructura feroviară şi/sau dobândesc dreptul de a exercita oricare dintre funcţiile prevăzute la pct. 3 pentru o perioadă predefinită. Acordul poate lua orice formă cu caracter juridic obligatoriu prevăzută în legislaţia naţională în vigoare;12. La articolul 3, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins: 21^1. reînnoirea infrastructurii feroviare - lucrările majore de înlocuire pe infrastructura existentă care nu schimbă performanţele globale ale acesteia;13. La articolul 3, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins: 27^1. servicii de transport de călători de mare viteză - servicii de transport feroviar de călători efectuate fără opriri intermediare între două locuri separate cel puţin de o distanţă mai mare de 200 km, pe linii special concepute pentru mare viteză, echipate pentru viteze în general de cel puţin 250 km/h şi care funcţionează în medie la aceste viteze;
  14. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Independenţa administratorului infrastructurii(1) Administratorul infrastructurii are responsabilitatea de a asigura operarea, mentenanţa şi reînnoirea reţelei feroviare, precum şi dezvoltarea infrastructurii feroviare pe această reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Administratorul infrastructurii nu are dreptul de a efectua servicii de transport feroviar, cu excepţia transporturilor în interes propriu reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Administratorul infrastructurii are obligaţia de a asigura tuturor operatorilor de transport feroviar accesul echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructură. În acest scop, membrii adunării generale a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie al administratorului infrastructurii, precum şi directorii aflaţi în subordinea directă a acestora conform prevederilor legale în vigoare acţionează în mod nediscriminatoriu şi, totodată, se asigură că imparţialitatea lor nu este afectată de niciun conflict de interese.(4) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (3) şi ale art. 6 alin. (1), administratorul infrastructurii este organizat sub forma unei entităţi distincte din punct de vedere juridic de orice operator de transport feroviar. În acest sens, Ministerul Transporturilor asigură respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (5).(5) Sunt interzise următoarele situaţii:a)
  administratorul infrastructurii este controlat de o întreprindere care, în acelaşi timp, controlează unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar care operează servicii feroviare pe reţeaua administrată de acesta;
  b) administratorul infrastructurii este controlat de unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar care operează servicii feroviare pe reţeaua administrată de acesta;c) administratorul infrastructurii controlează unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar care operează servicii feroviare pe reţeaua administrată de acesta;d) administratorul infrastructurii şi unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar sunt organizaţi ca entităţi fără personalitate juridică distinctă în cadrul unei întreprinderi.
  (6) Dispoziţiile alin. (5) cu privire la noţiunea de control se aplică în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi.(7) Sunt considerate în stare de incompatibilitate persoanele care exercită simultan următoarele funcţii:a) membru al consiliului de administraţie al administratorului infrastructurii şi membru al consiliului de administraţie al unui operator de transport feroviar;b) persoană responsabilă cu luarea deciziilor privind funcţiile esenţiale ale administratorului infrastructurii şi membru al adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie al unui operator de transport feroviar;c) membru al adunării generale a acţionarilor a administratorului infrastructurii şi membru al adunării generale a acţionarilor a unui operator de transport feroviar;d) membru al consiliului de administraţie al administratorului infrastructurii şi membru al adunării generale a acţionarilor a unui operator de transport feroviar;e) membru al adunării generale a acţionarilor a administratorului infrastructurii şi membru al consiliului de administraţie al unui operator de transport feroviar;f) membru al adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie al administratorului infrastructurii şi ca director al unui operator de transport feroviar.(8) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică fără a aduce atingere drepturilor decizionale ale Ministerului Transporturilor în ceea ce priveşte dezvoltarea şi finanţarea infrastructurii feroviare şi competenţelor Ministerului Transporturilor în ceea ce priveşte finanţarea şi tarifarea infrastructurii, precum şi alocarea capacităţilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2), precum şi la art. 8, 29 şi 39.
  15. După articolul 7 se introduc şase noi articole, articolele 7^1-7^6, cu următorul cuprins: Articolul 7^1Independenţa funcţiilor esenţiale(1) Administratorul infrastructurii beneficiază de independenţă organizaţională şi decizională în ceea ce priveşte funcţiile esenţiale, în limitele prevăzute la art. 4 alin. (2), precum şi la art. 29 şi 39.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor se asigură, în special, că:a) un operator de transport feroviar sau orice altă entitate juridică nu exercită o influenţă decisivă asupra administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte funcţiile esenţiale, fără a aduce atingere rolului Ministerului Transporturilor în ceea ce priveşte stabilirea cadrului de tarifare şi a cadrului de alocare a capacităţilor, precum şi a regulilor specifice de tarifare în conformitate cu prevederile art. 29 şi 39;b) un operator de transport feroviar nu exercită o influenţă decisivă asupra numirilor şi destituirilor persoanelor responsabile cu luarea deciziilor privind funcţiile esenţiale;c)
  mobilitatea persoanelor care sunt responsabile de funcţiile esenţiale nu creează conflicte de interese.
  Articolul 7^2Imparţialitatea administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte managementul traficului şi planificarea mentenanţei(1) Administratorul infrastructurii exercită în mod transparent şi nediscriminatoriu funcţiile de management al traficului şi de planificare a mentenanţei infrastructurii. Persoanele responsabile cu luarea deciziilor privind aceste funcţii nu trebuie să fie afectate de niciun conflict de interese.(2) Administratorul infrastructurii are obligaţia de a asigura operatorilor de transport feroviar acces deplin şi în timp util la informaţiile relevante în caz de perturbări ale traficului care îi afectează. În cazul în care administratorul infrastructurii acordă acces extins la procesul de management al traficului, acesta este acordat operatorilor de transport feroviar interesaţi într-un mod transparent şi nediscriminatoriu.(3) Administratorul infrastructurii consultă solicitanţii în ceea ce priveşte planificarea pe termen lung a lucrărilor majore de mentenanţă şi/sau reînnoire a infrastructurii feroviare şi ţine seama în cea mai mare măsură posibilă de preocupările exprimate. Programarea lucrărilor de mentenanţă se efectuează de către administratorul infrastructurii în mod nediscriminatoriu.
  Articolul 7^3Externalizarea şi partajarea funcţiilor  administratorului infrastructurii(1) Cu condiţia ca acest fapt să nu dea naştere la niciun conflict de interese şi să fie garantată confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii:a) poate să externalizeze către o altă entitate anumite funcţii, în condiţiile legii, cu excepţia funcţiilor esenţiale, dacă această entitate nu este un operator de transport feroviar, nu controlează sau nu este controlată de un operator de transport feroviar; b) poate să externalizeze, în condiţiile legii, execuţia de lucrări şi atribuţiile aferente privind mentenanţa, reînnoirea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare, inclusiv unor operatori de transport feroviar sau unor societăţi care controlează un operator de transport feroviar sau sunt controlate de un operator de transport feroviar;c) îşi păstrează competenţa de supraveghere şi răspunde pentru exercitarea responsabilităţilor prevăzute la art. 3 pct. 3.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1), funcţiile privind administrarea unor porţiuni ale infrastructurii pot fi îndeplinite de gestionarii de infrastructură sau de părţi la acordurile de parteneriat public-privat, conform prevederilor legale în vigoare, cu condiţia ca toate aceste entităţi să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (2)-(8), precum şi la art. 7^1, 7^2 şi 7^4 şi să îşi asume responsabilitatea deplină pentru exercitarea funcţiilor în cauză.(3) Sub rezerva supravegherii de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, administratorul infrastructurii poate încheia acorduri de cooperare cu unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar, în mod nediscriminatoriu şi în scopul obţinerii unor avantaje pentru clienţi, precum reducerea costurilor sau îmbunătăţirea performanţei pe partea de reţea care face obiectul acordului.
  (4) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar monitorizează executarea unor astfel de acorduri şi poate, în cazuri justificate, să recomande denunţarea acestora.
  Articolul 7^4Transparenţa financiară(1) Veniturile din activităţile de administrare a reţelei de infrastructură, inclusiv fondurile publice, pot fi utilizate de administratorul infrastructurii numai pentru a-şi finanţa propria afacere, inclusiv pentru rambursarea împrumuturilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Administratorul infrastructurii poate, de asemenea, să utilizeze aceste venituri pentru a plăti dividende proprietarilor întreprinderii, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Administratorul infrastructurii nu acordă, în mod direct sau indirect, împrumuturi operatorilor de transport feroviar.(3) Operatorii de transport feroviar nu acordă împrumuturi, în mod direct sau indirect, administratorului infrastructurii.
  Articolul 7^5Mecanisme de coordonare(1) Administratorul infrastructurii instituie mecanisme de coordonare adecvate care să asigure coordonarea cu toţi operatorii de transport feroviar interesaţi, precum şi cu toţi solicitanţii interesaţi prevăzuţi la art. 8 alin. (3). Dacă este cazul, reprezentanţii utilizatorilor serviciilor de transport feroviar de marfă şi de călători, precum şi autorităţile naţionale, locale sau regionale sunt invitate să participe. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate participa în calitate de observator. (2) Coordonarea se referă la:a) necesităţile solicitanţilor privind mentenanţa şi dezvoltarea capacităţii de infrastructură;b) conţinutul obiectivelor de performanţă orientate spre utilizatori incluse în contractul de activitate prevăzut la art. 30 şi al stimulentelor prevăzute la art. 30 alin. (1) şi aplicarea lor;c) conţinutul şi aplicarea documentului de referinţă al reţelei prevăzut la art. 27;d) aspectele de intermodalitate şi interoperabilitate;e)
  orice alte aspecte legate de condiţiile privind accesul, utilizarea infrastructurii şi de calitatea serviciilor asigurate de administratorul infrastructurii.
  (3) Administratorul infrastructurii întocmeşte şi publică orientări privind coordonarea, în consultare cu părţile interesate. Coordonarea are loc cel puţin o dată pe an, iar administratorul infrastructurii publică pe site-ul său o prezentare generală a activităţilor desfăşurate în temeiul prezentului articol.(4) Coordonarea în temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitanţilor de a formula o plângere la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi nici competenţelor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevăzute la art. 56.
  Articolul 7^6Reţeaua Europeană a Administratorilor de Infrastructură(1) Administratorul infrastructurii participă şi cooperează în cadrul unei reţele europene a administratorilor de infrastructură, care arescopul de a facilita şi coordona furnizarea de servicii feroviare eficiente şi eficace în cadrul Uniunii Europene prin: a) dezvoltarea infrastructurii feroviare a Uniunii Europene;b)
  sprijinirea punerii în aplicare rapide şi eficiente a spaţiului feroviar unic european;
  c) schimbul de bune practici;d) monitorizarea şi analiza comparativă a rezultatelor, în mod consecvent, pe baza unor principii şi practici comune identificate în cadrul reţelei;e) contribuţii la activităţile de monitorizare a pieţei prevăzute la art. 15;f) abordarea blocajelor transfrontaliere;g) discutarea modului de aplicare a art. 37 şi 40;h) participarea la întrunirile periodice ale reţelei şi furnizarea datelor necesare Comisiei Europene, care este membru al reţelei şi care sprijină activitatea reţelei şi facilitează coordonarea.
  (2) Coordonarea în temeiul prezentului articol nu aduce atingere dreptului solicitanţilor de a formula o plângere la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi nici competenţelor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, astfel cum sunt prevăzute la art. 56.
  16. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Statul român, prin Ministerul Transporturilor, asigură dezvoltarea infrastructurii naţionale de cale ferată pe baza unei finanţări sustenabile a sistemului feroviar, ţinând cont de necesităţile pieţei interne a transporturilor şi de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terţe vecine. În acest scop, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, elaborează strategia indicativă de dezvoltare a infrastructurii în vederea satisfacerii necesităţilor viitoare de mobilitate, în ceea ce priveşte mentenanţa, reînnoirea şi dezvoltarea infrastructurii. Strategia respectivă acoperă o perioadă de cel puţin cinci ani şi este reînnoibilă. După consultarea părţilor interesate, această strategie se aprobă prin hotărâre a Guvernului, se publică de către Ministerul Transporturilor şi se transmite Comisiei Europene.17. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins: (1^1) Fără a aduce atingere obligaţiilor internaţionale ale Uniunii Europene şi ale statelor membre, Ministerul Transporturilor, la propunerea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau cu acordul acestuia, după caz, poate limita, prin decizie, dreptul de acces pentru serviciile operate din şi către un stat terţ vecin care utilizează o reţea al cărei ecartament este diferit de cel al reţelei feroviare principale din cadrul Uniunii Europene, în cazul în care apar denaturări ale concurenţei în transportul feroviar transfrontalier dintre statele membre şi statul terţ respectiv. Astfel de denaturări pot rezulta, printre altele, din cauza lipsei unui acces nediscriminatoriu la infrastructura feroviară şi la serviciile aferente în statul terţ în cauză.
  (1^2) În cazul în care Ministerul Transporturilor intenţionează, în temeiul dispoziţiilor alin. (1^1), să adopte o decizie de a limita dreptul de acces, acesta prezintă proiectul de decizie Comisiei Europene şi consultă celelalte state membre. Dacă, în termen de trei luni de la prezentarea respectivului proiect de decizie, nici Comisia Europeană şi niciun alt stat membru nu formulează obiecţii, Ministerul Transporturilor poate adopta respectiva decizie.(1^3) Măsurile care stabilesc detaliile procedurii şi criteriile care trebuie urmate în vederea aplicării prevederilor alin. (1^1) vor fi adoptate în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană.
  18. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, operatorilor de transport feroviar li se acordă, în condiţii echitabile, nediscriminatorii şi transparente, dreptul de acces la infrastructura feroviară din România în scopul operării serviciilor de transport feroviar de călători. Operatorii de transport feroviar au dreptul să îmbarce călători din orice staţie şi să îi debarce în altă staţie. Respectivul drept include accesul la infrastructura care conectează infrastructurile de servicii prevăzute la pct. 2 din anexa II.19. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
  20. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Limitarea dreptului de acces şi a dreptului de îmbarcare şi debarcare a călătorilor(1) În urma analizei prevăzute la alin. (2), Ministerul Transporturilor poate decide, prin ordin al ministrului, limitarea dreptului de acces prevăzut la art. 10 alin. (2) pentru serviciile de transport de călători între un anumit punct de plecare şi o anumită destinaţie atunci când unul sau mai multe contracte de servicii publice acoperă aceeaşi rută sau o rută alternativă, dacă exercitarea acestui drept ar compromite echilibrul economic al contractului sau contractelor de servicii publice în cauză.(2) Pentru a stabili dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectuează o analiză economică obiectivă şi îşi bazează decizia pe criterii predeterminate, stabilite în condiţiile legii. Acest lucru este stabilit în urma unei cereri formulate de oricare dintre entităţile enumerate mai jos, în termen de 30 de zile de la primirea informării privind serviciul de transport feroviar de călători potrivit prevederilor art. 38 alin. (4):a) autoritatea sau autorităţile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;b) oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în înţelesul prezentului articol;c) administratorul infrastructurii;d) operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice.
  (3) La solicitarea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, autorităţile competente şi operatorii de transport feroviar care prestează aceste servicii publice pun la dispoziţie informaţiile solicitate, în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar analizează informaţiile puse la dispoziţie de aceste părţi şi, după caz, solicită orice informaţii relevante de la toate părţile implicate şi iniţiază consultarea acestora în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să consulte toate părţile implicate, după caz, şi să informeze părţile cu privire la decizia sa motivată într-un termen predeterminat şi rezonabil şi, în orice caz, în maximum 40 de zile de la primirea tuturor informaţiilor relevante.(4) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunică motivele care stau la baza deciziei sale şi specifică condiţiile în care oricare dintre entităţile de mai jos poate solicita reconsiderarea deciziei în termen de 30 de zile de la comunicare:a) autoritatea sau autorităţile competente în materie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;b) administratorul infrastructurii;c) operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice;d) operatorul de transport feroviar care solicită accesul.
  (5) În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar decide că echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar fi compromis de serviciul de transport feroviar de călători avut în vedere, prevăzut la art. 38 alin. (4), acesta indică modificările posibile ale respectivului serviciu care ar garanta respectarea condiţiilor de acordare a dreptului de acces prevăzute la art. 10 alin. (2).(6) Măsurile care stabilesc detaliile procedurii şi criteriile care trebuie urmate în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(4) vor fi stabilite prin acte normative subsecvente.(7) Deciziile prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi atacate în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  21. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins: Articolul 11^1Serviciile de transport feroviar de călători de mare viteză(1) În vederea dezvoltării pieţei pentru serviciile de transport feroviar de călători de mare viteză şi în vederea promovării unei utilizări optime a infrastructurii existente, precum şi pentru a încuraja competitivitatea serviciilor de transport feroviar de călători de mare viteză în beneficiul călătorilor, exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 10 în ceea ce priveşte serviciile de transport feroviar de călători de mare viteză poate fi supusă doar cerinţelor stabilite de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în conformitate cu prezentul articol.
  (2) În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte, în urma analizei prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3), că serviciul de transport feroviar de călători de mare viteză preconizat între un anumit punct de plecare şi o anumită destinaţie compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice care acoperă aceeaşi rută sau o rută alternativă, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar precizează modificările posibile ale serviciului care ar garanta îndeplinirea condiţiilor de acordare a dreptului de acces prevăzute la art. 10 alin. (2). Astfel de modificări pot include o modificare a serviciului preconizat.
  22. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins: Articolul 13^1Sisteme comune de informaţii şi de emitere a biletelor directe(1) Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, care transpune Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, Ministerul Transporturilor coordonează instituirea unui sistem comun de informaţii privind transportul feroviar al călătorilor şi a unui sistem de emitere integrată a biletelor, a biletelor directe şi a rezervărilor.(2) Sistemele prevăzute la alin. (1) nu discriminează operatorii de transport feroviar şi nu provoacă denaturări ale pieţei de transport feroviar al călătorilor.(3)
  Participarea la sistemele prevăzute la alin. (1) constituie parte a obligaţiei de serviciu public privind transportul feroviar al călătorilor.
  (4) Sistemul comun de informaţii privind transportul feroviar al călătorilor, prevăzut la alin. (1), este administrat de administratorul infrastructurii feroviare. (5) Sistemul de emitere integrată a biletelor, a biletelor directe şi a rezervărilor, prevăzut la alin. (1), este administrat de către o entitate juridică publică sau privată independentă de orice operator de transport feroviar sau de către o asociaţie a tuturor operatorilor de transport feroviar care operează servicii de transport feroviar de călători. Această entitate se desemnează de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, în urma consultărilor cu operatorii de transport feroviar care operează servicii de transport de călători.(6) Ministerul Transporturilor informează anual Comisia Europeană în ceea ce priveşte introducerea şi utilizarea sistemelor prevăzute la alin. (1) şi pune la dispoziţia acesteia informaţiile solicitate în scopul monitorizării evoluţiilor pieţei feroviare privind introducerea şi utilizarea unui sistem comun de informaţii şi a unui sistem de emitere integrată a biletelor, a biletelor directe şi a rezervărilor, precum şi în scopul examinării accesului nediscriminatoriu al călătorilor din transportul feroviar la datele necesare pentru planificarea călătoriilor şi rezervarea biletelor.(7) Operatorii de transport feroviar care operează servicii de transport de călători instituie planuri de urgenţă pentru a oferi călătorilor asistenţă, în sensul prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007, în cazul unei perturbări majore a serviciilor.(8) Planurile de urgenţă prevăzute la alin. (7) sunt comunicate Ministerului Transporturilor, care are obligaţia coordonării corespunzătoare a acestor planuri de urgenţă inclusiv prin consultarea, după caz, a administratorului infrastructurii şi/sau a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
  23. La articolul 19, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e) nu au fost găsite vinovate de încălcări grave ale obligaţiilor care, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, decurg, după caz, din prevederile contractelor colective cu caracter obligatoriu.24. La articolul 31, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Pentru capacitatea utilizată în scopul mentenanţei infrastructurii pot fi percepute tarife. Respectivele tarife nu depăşesc pierderile din venitul net al administratorului infrastructurii cauzate de activitatea de mentenanţă.25. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Tarifele de utilizare a infrastructurii în cazul coridoarelor feroviare prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană pot fi diferenţiate pentru a stimula echiparea trenurilor cu ETCS care respectă versiunea adoptată prin Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional şi a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi cu versiunile succesive. Această diferenţiere nu trebuie să aibă ca rezultat o creştere globală a veniturilor administratorului infrastructurii. Diferenţierea tarifelor de utilizare a infrastructurii nu se aplică liniilor de cale ferată prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/919, pe care pot circula doar trenuri dotate cu ETCS.26. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care un solicitant intenţionează să solicite o capacitate de infrastructură pentru a opera un serviciu de transport feroviar de călători pe o rută unde dreptul de acces la infrastructura feroviară este limitat în conformitate cu prevederile art. 11, acesta trebuie să informeze administratorul infrastructurii şi Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a graficului de circulaţie la care se referă cererea de capacitate. Pentru a putea evalua potenţialul impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se asigură că toate autorităţile competente care au atribuit un serviciu feroviar de călători pe ruta respectivă, definit într-un contract de servicii publice, toate celelalte autorităţi competente interesate care au dreptul de a limita accesul în temeiul art. 11, precum şi toţi operatorii de transport feroviar care execută contractul de servicii publice pe ruta serviciului de transport de călători respectiv sunt informaţi fără întârzieri nejustificate şi cel târziu în termen de 10 zile.27. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 53Capacităţile de infrastructură pentru lucrările de mentenanţă  a reţelei(1) Cererile de acordare de capacităţi de infrastructură pentru realizarea lucrărilor de mentenanţă se transmit în cursul procesului de planificare.(2) Administratorul infrastructurii ţine seama de efectele pe care capacităţile de infrastructură rezervate pentru lucrările de mentenanţă planificată a căii le pot avea asupra solicitanţilor.
  (3) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze cât mai rapid posibil părţile interesate despre indisponibilitatea capacităţilor de infrastructură din cauza unor lucrări de mentenanţă neplanificate. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita administratorului de infrastructură să îi pună la dispoziţie aceste informaţii, în cazul în care consideră necesar acest lucru.
  28. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În cazul perturbării circulaţiei trenurilor provocate de o problemă de natură tehnică sau de un accident, administratorul infrastructurii ia toate măsurile necesare pentru restabilirea situaţiei normale. Pentru aceasta elaborează un plan de intervenţie în care enumeră diferitele organisme care trebuie informate în cazul accidentelor grave sau în cazul perturbării semnificative a circulaţiei trenurilor. În cazul unei perturbări care ar putea afecta traficul transfrontalier, administratorul infrastructurii comunică toate informaţiile relevante altor administratori de infrastructură a căror reţea şi al căror trafic pot fi afectate de această perturbare. Administratorul infrastructurii colaborează cu administratorii de infrastructură în cauză pentru a restabili traficul transfrontalier normal.29. La articolul 55, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este format din 5 membri. Aceştia sunt selectaţi în cadrul unei proceduri transparente, la propunerea unei comisii de selecţie, desemnate de preşedintele Consiliului Concurenţei, fiind numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Membrii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei. Selecţia membrilor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, adoptat de Consiliul Concurenţei, şi se bazează pe asigurarea unui echilibru corespunzător al componenţei membrilor din punctul de vedere al experienţei şi competenţei relevante în domeniile prevăzute în prezenta lege.
  30. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul vacantării funcţiei de preşedinte al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sau în cazul în care preşedintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se află în imposibilitate obiectivă de a-şi exercita mandatul fără să-şi fi delegat atribuţiile pentru mai mult de 10 zile consecutive, preşedintele Consiliului Concurenţei va exercita temporar mandatul de preşedinte al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar până la desemnarea unui nou preşedinte al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, respectiv pe perioada pentru care a intervenit indisponibilitatea exercitării mandatului preşedintelui Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.31. La articolul 55 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Membrii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:32. La articolul 55, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:(16) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează o structură organizatorică care asigură aparatul tehnic necesar desfăşurării activităţii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Aceasta este direct subordonată Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.
  33. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Fără a aduce atingere termenului prevăzut la art. 46 alin. (6), orice solicitant, definit conform art. 3 pct. 28, are dreptul să conteste la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, care analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la toate plângerile formulate de solicitanţi, în cazul în care consideră că a fost tratat inechitabil, că a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel, în special prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către operatorul de transport feroviar sau de către operatorul unei infrastructuri de servicii, în ceea ce priveşte: a) documentul de referinţă al reţelei în versiunile provizorii şi finale ale acestuia; b) criteriile stabilite în documentul de referinţă al reţelei; c) procedura de alocare şi rezultatul său; d) sistemul de tarifare; e) nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;
  f) măsuri privind accesul în conformitate cu prevederile art. 10-13;g) accesul la servicii şi tarifarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 13;h) managementul traficului;i) planificarea lucrărilor de reînnoire şi operaţiunile de mentenanţă programate sau neprogramate;j) conformitatea cu cerinţele privind conflictele de interese prevăzute la art. 7-7^4
  34. La articolul 56 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) să impună prin decizie măsuri care să asigure remedierea situaţiei, atunci când se constată că solicitantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la alin. (2).35. La articolul 56, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) În urma unei solicitări formulate de oricare dintre entităţile enumerate la art. 11 alin. (2), Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte, prin decizie, dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice este periclitat. În acest sens, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va elabora un regulament pentru testul de echilibru economic, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă acest regulament, pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.(6) Fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei din România legate de aplicarea dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de asigurare a concurenţei pe pieţele de servicii feroviare, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenţa:a) să monitorizeze situaţia concurenţei de pe pieţele de servicii feroviare, inclusiv piaţa serviciilor de transport de călători de mare viteză, precum şi deciziile administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte alin. (2); b) să verifice, din proprie iniţiativă, respectarea prevederilor alin. (2), în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi;c) să verifice, în special, dacă documentul de referinţă al reţelei conţine clauze discriminatorii sau creează puteri discreţionare administratorului infrastructurii, care ar putea fi utilizate pentru discriminarea unor solicitanţi;
  d) să decidă, după caz, din proprie iniţiativă, cu privire la măsurile adecvate de corectare a discriminărilor împotriva solicitanţilor, a denaturărilor pieţei şi a altor tendinţe nedorite înregistrate pe aceste pieţe, în special cu trimitere la prevederile alin. (2).
  (7) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (6), Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate impune, prin decizie, măsuri care să asigure remedierea situaţiei constatate şi poate formula recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului feroviar.
  36. La articolul 56, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.37.
  La articolul 56, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(12) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenţa de a audita sau de a iniţia audituri externe la administratorul infrastructurii, la operatorii infrastructurilor de servicii şi, unde este relevant, la operatorii de transport feroviar, pentru a verifica conformitatea cu dispoziţiile de separare contabilă prevăzute la art. 6 şi cu dispoziţiile privind transparenţa financiară prevăzute la art. 7^4. În această privinţă, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar are dreptul de a solicita orice informaţii şi/sau documente relevante. În special, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar are competenţa de a solicita administratorului infrastructurii, operatorilor infrastructurilor de servicii şi tuturor operatorilor ori entităţilor care efectuează sau integrează diverse tipuri de transport feroviar sau activităţi de administrare a infrastructurii, după cum se menţionează la art. 6 alin. (1) şi (2) şi la art. 13, să furnizeze integral sau parţial informaţiile contabile prevăzute în anexa nr. VIII, cu un nivel suficient de detaliere, după cum se consideră necesar şi proporţional.(13) Fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate de asemenea să tragă concluzii, pe baza informaţiilor contabile primite, potrivit legii, referitoare la ajutoarele de stat, pe care le transmite spre informare Consiliului Concurenţei.
  38. La articolul 56, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (13^1) şi (13^2), cu următorul cuprins:(13^1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează acordurile de cooperare prevăzute la art. 7^3 alin. (3).(13^2) Fluxurile financiare prevăzute la art. 7^4 alin. (1) fac obiectul monitorizării de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.39. La articolul 56, alineatele (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(14) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, printr-o hotărâre a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puterile de inspecţie prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile, în mod corespunzător, art. 38-40. Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii, doar în baza hotărârii Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta.(15) Atribuţiile Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi ale aparatului său tehnic se vor regăsi în Regulamentul de organizare şi funcţionare, adoptat de Consiliul Concurenţei, precum şi în propriul Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.40. La articolul 56, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu următorul cuprins:(15^1) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite decizii şi hotărâri.41. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Deciziile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  42. La articolul 58, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care chestiunile legate de un serviciu internaţional necesită decizii din partea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi a altor organisme de reglementare, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar cooperează cu acestea la pregătirea deciziilor pentru a se ajunge la soluţionarea chestiunii. În acest scop, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile art. 56.43. La articolul 58, alineatul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaborează cu organismele de reglementare din alte state membre pentru a elabora principii şi practici comune pentru luarea deciziilor pe care este abilitat să le adopte în temeiul prezentei legi. Aceste principii şi practici comune includ mecanisme de soluţionare a litigiilor prevăzute la alin. (4^1). Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să aplice principiile şi practicile comune adoptate de Comisia Europeană în baza actelor de punere în aplicare.44. La articolul 61 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) nerespectarea de către operatorii infrastructurilor de servicii, care nu se află sub controlul administratorului infrastructurii, precum şi de către gestionarii de infrastructură feroviară închiriată a obligaţiei de a furniza informaţii despre tarifele pentru accesul la infrastructură şi pentru prestarea de servicii, precum şi despre condiţiile tehnice de acces pentru includerea în documentul de referinţă al reţelei sau de a indica un site web unde aceste informaţii sunt disponibile gratuit în format electronic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), coroborate cu prevederile pct. 2 şi 6 din anexa nr. IV.
  45. La articolul 61, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, conform prevederilor alin. (4), se va face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de alte elemente, conform instrucţiunilor aprobate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Sumele provenite din amenzile aplicate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.46. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:Articolul 62^1Dispoziţii derogatorii(1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 şi 62, în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 61 şi 62, precum şi prin derogare de la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul întreprinderii nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu:a)
  amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 61;
  b) amendă de la 100 lei la 5.000 lei, în cazul aplicării prevederilor art. 62.
  47. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Reglementările Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constituie acte administrative şi pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.48.
  La anexa nr. IV punctul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:3. un capitol asupra principiilor şi criteriilor pentru alocarea capacităţilor de infrastructură. Acesta stabileşte caracteristicile generale ale capacităţilor de infrastructură disponibile pentru operatorii de transport feroviar şi orice restricţii în legătură cu utilizarea ei, inclusiv condiţiile probabile pentru mentenanţa capacităţilor de infrastructură. De asemenea, specifică procedurile şi termenele-limită în legătură cu procesul de alocare a capacităţilor de infrastructură. Conţine criteriile speciale utilizate în timpul procesului, în special:
  49. La anexa nr. IV punctul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) planificarea proceselor de depunere a cererilor şi de alocare, precum şi procedurile care sunt urmate pentru solicitarea de informaţii referitoare la planificare şi procedurile de planificare a unor lucrări de mentenanţă programate sau neprevăzute;50. La anexa nr. V, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. domeniul de aplicare al contractului în ceea ce priveşte infrastructura şi infrastructurile de servicii, care se defineşte luând în consideraţie structura serviciilor prevăzute la anexa nr. II. Acesta vizează toate aspectele administrării infrastructurii, inclusiv mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii aflate deja în exploatare. Dacă este cazul, se poate include şi construcţia de noi infrastructuri;
  51. La anexa nr. V, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. structura plăţilor sau a fondurilor alocate serviciilor de infrastructură enumerate în anexa nr. II, mentenanţei, reînnoirii şi tratării restanţelor în activitatea de mentenanţă şi de reînnoire. Dacă este cazul, se poate include şi structura plăţilor sau a fondurilor alocate infrastructurilor noi;52. La anexa nr. V, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:4. volumul posibilelor restanţe în activitatea de mentenanţă şi activele care urmează a fi eliminate din uz şi care, prin urmare, determină fluxuri financiare diferite;53. Anexa nr. VII se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. VIICALENDARUL PROCESULUI DE ALOCARE(prevăzut la art. 43)1. Graficul de circulaţie este stabilit o dată la un an calendaristic.
  2. Modificarea graficului de circulaţie se realizează la miezul nopţii, în a doua sâmbătă din luna decembrie. În cazul în care se face o ajustare după trecerea iernii, în special pentru a se ţine cont, după caz, de modificările în mersul de tren al traficului regional de călători, aceasta va avea loc la miezul nopţii, în a doua sâmbătă din luna iunie, precum şi, la nevoie, în alte momente dintre aceste date. Administratorul infrastructurii poate conveni cu administratorii de infrastructură din statele vecine date diferite şi, în acest caz, informează Comisia Europeană dacă traficul internaţional riscă să fie perturbat.3. Termenul-limită de primire a cererilor pentru capacităţile care trebuie incluse în graficul de circulaţie nu poate depăşi douăsprezece luni înainte de modificarea graficului de circulaţie. Cererile primite după termenul-limită trebuie luate în considerare, de asemenea, de administratorul infrastructurii.4. Cel târziu cu 11 luni înaintea modificării graficului de circulaţie, administratorul infrastructurii se asigură că trasele internaţionale provizorii au fost stabilite în colaborare cu alţi administratori de infrastructură relevanţi. Administratorul infrastructurii se asigură că aceste trase provizorii sunt respectate pe cât posibil în timpul procedurilor ulterioare.5. În cel mult patru luni de la termenul-limită prevăzut la pct. 3, administratorul infrastructurii întocmeşte şi publică un proiect de grafic de circulaţie.6. Administratorul infrastructurii decide în privinţa cererilor primite după termenul-limită prevăzut la pct. 3, în conformitate cu o procedură publicată în documentul de referinţă al reţelei. Administratorul infrastructurii poate replanifica o trasă alocată dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura cea mai bună concordanţă a tuturor cererilor de trase şi dacă replanificarea este aprobată de solicitantul căruia îi fusese alocată trasa. Administratorul infrastructurii actualizează proiectul de grafic de circulaţie cel târziu cu o lună înainte de modificarea graficului de circulaţie, pentru a include toate trasele alocate după termenul-limită prevăzut la pct. 3.7. În cazul trenurilor care trec de la o reţea la alta şi care ajung la frontiera de intrare în România cu o întârziere estimată de maximum 10 ore şi, din 14 decembrie 2019, de 18 ore, administratorul infrastructurii nu consideră anulată trasa sau nu impune prezentarea unei cereri pentru o altă trasă, nici dacă decide să aloce o trasă diferită, cu excepţia cazului în care solicitantul informează administratorul infrastructurii că trenul nu va trece pe reţeaua feroviară din România. Administratorul infrastructurii comunică fără întârziere solicitantului trasa actualizată sau nouă, inclusiv, în cazul în care diferă, legătura dintre numărul trasei respective şi numărul trasei anulate.8.
  În ceea ce priveşte restricţiile temporare ale capacităţii liniilor de cale ferată din motive precum lucrările de infrastructură, inclusiv restricţionările aferente ale vitezei, sarcina pe osie, lungimea trenului, tracţiunea sau gabaritul de liberă trecere («restricţii de capacitate»), care au o durată mai mare de şapte zile consecutive şi din cauza cărora mai mult de 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată se anulează, se redirecţionează sau se înlocuieşte cu alte moduri de transport, administratorul infrastructurii publică, în măsura în care sunt cunoscute, toate restricţiile de capacitate şi rezultatele preliminare ale unei consultări cu solicitanţii, mai întâi cu cel puţin 24 de luni înainte de modificarea graficului de circulaţie în cauză şi, a doua oară, într-o formă actualizată, cu cel puţin 12 luni înainte de modificarea graficului de circulaţie în cauză.
  9. Dacă impactul restricţiilor de capacitate nu este limitat la o singură reţea, administratorul infrastructurii, în colaborare cu administratorii de infrastructură vizaţi, creează, de asemenea, un mecanism prin care discută respectivele restricţii de capacitate, împreună cu solicitanţii interesaţi, cu asociaţiile de administratori de infrastructură prevăzute la art. 40 alin. (1) şi cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză, atunci când se publică pentru prima oară restricţiile respective, cu excepţia cazului în care administratorii de infrastructură şi solicitanţii convin că un astfel de mecanism nu este necesar. Discuţiile comune ajută la conceperea graficelor, inclusiv la prevederea de rute ocolitoare.10. Când se publică pentru prima oară restricţiile de capacitate în conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii lansează o consultare cu solicitanţii şi cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză privind restricţiile de capacitate. Atunci când, în conformitate cu pct. 11, este obligatorie o coordonare între prima şi a doua publicare a restricţiilor de capacitate, administratorul infrastructurii se consultă a doua oară cu solicitanţii şi cu principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză, între sfârşitul respectivei coordonări şi a doua publicare a restricţiilor de capacitate.11. Înainte de publicarea restricţiilor de capacitate în conformitate cu pct. 8, în cazul în care impactul restricţiilor de capacitate nu este limitat la reţeaua feroviară din România, administratorul infrastructurii se coordonează cu administratorii de infrastructură vizaţi, inclusiv cu administratorii de infrastructură care ar putea fi afectaţi de redirecţionarea trenurilor, în ceea ce priveşte restricţiile de capacitate care ar putea implica o anulare, o redirecţionare a unei trase sau o înlocuire cu alte moduri.Coordonarea de dinaintea celei de a doua publicări se încheie:a) cel târziu cu 18 luni înainte de modificarea graficului de circulaţie, dacă se anulează, se redirecţionează sau se înlocuieşte cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată timp de peste 30 de zile consecutive;b) cel târziu cu 13 luni şi 15 zile înainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulaţie, dacă se anulează, se redirecţionează sau se înlocuieşte cu alte moduri de transport peste 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată timp de peste şapte zile consecutive;c) cel târziu cu 13 luni şi 15 zile înainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulaţie, dacă se anulează, se redirecţionează sau se înlocuieşte cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată timp de cel mult şapte zile consecutive.Dacă este necesar, administratorul infrastructurii invită solicitanţii activi pe liniile în cauză şi principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză să se implice în coordonarea respectivă.12. În ceea ce priveşte restricţiile de capacitate care au o durată de cel mult şapte zile consecutive care nu trebuie publicate în conformitate cu pct. 8, în cazul cărora se anulează, se redirecţionează sau se înlocuieşte cu alte moduri de transport peste 10% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferată, care au loc în timpul următoarei perioade de valabilitate a graficului de circulaţie şi de care administratorul infrastructurii ia cunoştinţă cel târziu cu 6 luni şi 15 zile înainte de modificarea graficului de circulaţie, administratorul infrastructurii consultă solicitanţii în cauză privind restricţiile de capacitate prevăzute şi comunică restricţiile de capacitate actualizate cu cel puţin patru luni înainte de modificarea graficului de circulaţie. Administratorul infrastructurii furnizează detalii privind trasele oferite pentru trenurile de călători cel târziu cu patru luni înainte de începerea restricţiei de capacitate, iar pentru trenurile de marfă cel târziu cu o lună înainte, cu excepţia cazului în care administratorul infrastructurii şi solicitanţii vizaţi convin asupra unui termen mai scurt.13. Administratorul infrastructurii poate decide să aplice praguri mai stricte privind restricţiile de capacitate pe baza unor procentaje mai scăzute de volume estimate ale traficului sau a unor durate mai scurte decât cele indicate în prezenta anexă sau poate aplica şi alte criterii, pe lângă cele prevăzute în prezenta anexă, în urma unei consultări cu solicitanţii şi cu operatorii de infrastructuri de servicii. Administratorul infrastructurii publică pragurile şi criteriile privind gruparea restricţiilor de capacitate în documentul de referinţă al reţelei în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. IV.14. Administratorul infrastructurii poate decide să nu aplice perioadele prevăzute la pct. 8-12 dacă restricţia de capacitate este necesară pentru restabilirea operaţiunilor feroviare în condiţii de siguranţă, în cazul în care calendarul restricţiilor se află în afara controlului administratorului infrastructurii, dacă aplicarea perioadelor respective ar fi ineficientă din punctul de vedere al costurilor sau ar dăuna inutil duratei de viaţă sau stării activelor sau dacă toţi solicitanţii în cauză sunt de acord. În cazurile respective şi în cazul oricăror altor restricţii de capacitate care nu fac obiectul consultării în conformitate cu alte dispoziţii ale prezentei anexe, administratorul infrastructurii consultă fără întârziere solicitanţii şi principalii operatori de infrastructuri de servicii în cauză.15. Informaţiile care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii atunci când acesta acţionează în conformitate cu pct. 8, 12 sau 14 includ:a) ziua planificată;b) momentul din zi şi, de îndată ce se pot stabili, ora de începere şi ora de încheiere a restricţiei de capacitate;c) secţiunea liniei afectate de restricţie; şi
  d) dacă este cazul, capacitatea liniilor ocolitoare.În documentul de referinţă al reţelei prevăzut la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii publică informaţiile respective sau un link către pagina unde pot fi găsite acestea. Administratorul infrastructurii menţine actualizate informaţiile în cauză.
  16. În ceea ce priveşte restricţiile de capacitate care au o durată de cel puţin 30 de zile consecutive şi care afectează mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferată, administratorul infrastructurii pune la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, în cursul primei runde de consultări, o comparaţie a condiţiilor care pot fi întâlnite în cadrul a cel puţin două alternative de restricţii de capacitate. Administratorul infrastructurii elaborează cele două alternative pe baza contribuţiilor furnizate de solicitanţi la momentul prezentării solicitărilor şi împreună cu aceştia.Pentru fiecare alternativă, comparaţia include cel puţin:a) durata restricţiei de capacitate;b) taxele orientative preconizate a fi datorate pentru utilizarea infrastructurii;c) capacitatea disponibilă pe liniile ocolitoare;d) rutele alternative disponibile; şi
  e) orarul orientativ al călătoriei.
  Înainte de a decide între alternativele de restricţii de capacitate, administratorul infrastructurii consultă solicitanţii interesaţi şi ia în considerare impactul diferitelor alternative asupra solicitanţilor şi a utilizatorilor serviciilor respective.
  17. În ceea ce priveşte restricţiile de capacitate care au o durată care depăşeşte 30 de zile consecutive şi care afectează mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferată, administratorul infrastructurii stabileşte criterii privind trenurile care ar trebui redirecţionate în funcţie de fiecare tip de serviciu, luând în considerare constrângerile de natură comercială şi operaţională ale solicitantului, cu excepţia cazului în care respectivele constrângeri operaţionale sunt rezultatul deciziilor de gestiune sau organizaţionale ale solicitantului, fără a compromite scopul administratorului infrastructurii de a reduce costurile în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). Atunci când acţionează în conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii publică criteriile respective în documentul de referinţă al reţelei, împreună cu o alocare preliminară între diferitele tipuri de servicii feroviare a capacităţii rămase. După încheierea consultării şi fără a se aduce atingere obligaţiilor administratorului infrastructurii prevăzute la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii, pe baza punctului de vedere primit de la solicitanţi, pune la dispoziţia operatorilor de transport feroviar în cauză o defalcare orientativă a capacităţii rămase în funcţie de tipul de serviciu.
  54. La anexa nr. VIII punctul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) o declaraţie de cheltuieli de mentenanţă;
  Articolul IIPrevederile art. I pct. 44 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva (UE) 2016/2370 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 23 decembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Eugen-Corneliu Şuşu
  p. Ministrul apărării naţionale,

  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 iunie 2019.Nr. 52.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!