Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iunie 2019Data intrării în vigoare 28-06-2019

  Având în vedere că economia Uniunii Europene indică o încetinire a creşterii economice, printre provocări enumerânduse procesul de îmbătrânire a populaţiei, digitalizarea, războaiele comerciale, Brexit-ul, pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre şi între regiunile din interiorul acestora sunt necesare investiţii suplimentare şi imediate în procesul de sprijinire a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.Luând în considerare că nevoile investiţionale importante nu pot fi acoperite doar prin acordarea de credite, acestea pot fi eficient completate de alte subvenţii şi instrumente financiare mai apropiate de piaţă. Ţinând cont de necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România prin susţinerea investiţiilor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) în anumite domenii de activitate, în contextul dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 3/60 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,întrucât media naţională a întreprinderilor mici şi mijlocii pe cap de locuitor se situează sub media europeană, cu impact direct asupra creării şi ocupării locurilor de muncă, inovării, retehnologizării şi digitalizării IMM-urilor, din cauza întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic legat de finanţarea IMM-urilor se impune găsirea unor soluţii de menţinere a activităţii pentru evitarea creşterii ratei de insolvenţă şi faliment a acestora, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană.Având în vedere obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea şi implementarea corectă şi integrală a acquis-ului european,pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Rezoluţia Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la accesul la finanţare al IMM-urilor şi creşterea diversităţii finanţării IMM-urilor în cadrul uniunii pieţelor de capital,
  având în vedere că neimplementarea în regim de urgenţă a schimbărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra finanţărilor naţionale şi europene şi, implicit, asupra economiei, precum neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligaţiilor contractuale, ce poate avea ca efecte negative restrângerea activităţii cu consecinţe asupra angajaţilor ca urmare a reducerii numărului de salariaţi, ce poate determina o migrare a forţei de muncă peste graniţe,neadoptarea cadrului legal de reglementare constituie o situaţie excepţională care ar conduce la imposibilitatea continuării implementării programelor de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii, corelată cu riscul de neangajare a tinerilor absolvenţi, a persoanelor defavorizate şi a şomerilor de către întreprinderile mici şi mijlocii. Lipsa ajutorului în finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii va conduce în următoarea perioadă la suspendarea activităţii acestora, închiderea operaţională şi chiar la dizolvarea şi lichidarea celor mai multe astfel de întreprinderi, cu riscul eliminării locurilor de muncă şi creşterii alarmante a şomajului.De asemenea, soluţia are în vedere că fluctuaţia pieţei muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacţii şi adaptări rapide, astfel că factorul timp devine un element determinant în activitatea oricărei companii. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,urgenţa reglementării este determinată, pe de o parte, de riscul diminuării resurselor atrase de la bugetul de stat pentru dezvoltarea investiţiilor în diferite sectoare ale economiei naţionale, fiind astfel afectată dezvoltarea economică a României, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea lansării în timp util a două programe naţionale destinate sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti, deşi programele dispun de bugete alocate în anul 2019. Totodată, urgenţa este determinată de imposibilitatea alocărilor bugetare ale programelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, coroborată cu perioada vacanţei parlamentare, când activitatea de legiferare este temporar suspendată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25^1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25^1Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii până la 31 decembrie 2027, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, sunt:2. La articolul 25^1, după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:k^1)
  programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici şi mijlocii;
  k^2) programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  3. La articolul 31, sintagma „oficiile teritoriale“ se înlocuieşte cu sintagma „agenţiile teritoriale“.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Bucureşti, 25 iunie 2019.Nr. 47.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!