Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 25 octombrie 2018de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 835 din 25 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.214 din 22 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019


  Aprobate prin ORDINUL nr. 835/2.214/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 11 iunie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentele instrucţiuni se aplică beneficiarilor care solicită autorităţii de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (denumit în continuare FEPAM) şi din fonduri publice naţionale prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (denumit în continuare POPAM 2014-2020), în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.Operaţiunea propusă spre finanţare/finanţată din FEPAM prin POPAM 2014-2020 înseamnă operaţiunea propusă spre finanţare/finanţată din contribuţia financiară a Uniunii Europene FEPAM şi din cofinanţarea publică.
  Capitolul II Depunerea declaraţiilor privind nedeductibilitatea şi nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugatăArticolul 2La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale depune la autoritatea de management, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, denumită „Declaraţie privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.Articolul 3(1)
  La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finanţării din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale au obligaţia depunerii la autoritatea de management a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită „Declaraţie privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
  (2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finanţării din FEPAM prin POPAM 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale au obligaţia depunerii la autoritatea de management a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 2, denumită „Declaraţie privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni.
  Articolul 4Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM asigură includerea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezentele instrucţiuni în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanţate prin FEPAM prin POPAM 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale.Articolul 5Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM verifică, pe baza datelor existente în cadrul Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scop de T.V.A., registrul disponibil pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dacă solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea T.V.A. şi data la care persoana impozabilă a depus declaraţia menţionată la art. 3 alin. (1).
  Capitolul III Procedura de certificare a declaraţiei privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursareArticolul 6Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM transmite, trimestrial, organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului copia „Declaraţiei privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 şi din fonduri publice naţionale“ depuse de contribuabilul plătitor care are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în anumite perioade sau pe întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în această declaraţie şi data depunerii declaraţiei.Articolul 7Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectaţi pe baza analizei de risc în vederea verificării corectitudinii datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei înregistrate în scopuri de T.V.A.Articolul 8În situaţia neconfirmării datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., în urma controalelor fiscale efectuate în baza analizei de risc de către organele fiscale, actul de control cu rezultatele verificării va fi transmis Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM.
  Articolul 9Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
  Anexa nr. 1la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţaredin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime2014-2020 şi din fonduri publice naţionale
  Anexa nr. 2la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţatedin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime2014-2020 şi din fonduri publice naţionale
  Anexa nr. 3la instrucţiuniDECLARAŢIEprivind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţatedin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime2014-2020 şi din fonduri publice naţionale
  -----