Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 777 din 29 noiembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 11-06-2019
  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu
  - judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Fabian Niculae- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie în Dosarul nr. 13.911/4/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.020D/2017.2.
  La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 2.032D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie în Dosarul nr. 25.788/4/2016/a3, al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă. De asemenea, preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 2.219D/2017 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie în Dosarul nr. 25.788/4/2016/a2 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 2.032D/2017 şi nr. 2.219D/2017 la Dosarul nr. 2.020D/2017.6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.032D/2017 şi nr. 2.219D/2017 la Dosarul nr. 2.020D/2017, care este primul înregistrat.7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor legale criticate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
  8. Prin Încheierea din 28 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 13.911/4/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de apel formulate împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei juridice.9. Prin Încheierea din 29 mai 2017, pronunţată în Dosarul nr. 25.788/4/2016/a3, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare împotriva unei încheieri de şedinţă prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei juridice.10. Prin Încheierea din 28 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 25.788/4/2016/a2, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare împotriva unei încheieri de şedinţă prin care a fost respinsă cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei juridice.11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât sunt lipsite de claritate şi precizie, ajungându-se la o discriminare în ceea ce priveşte formele de acordare a ajutorului public judiciar.12. Se mai arată că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, având în vedere că încheierea prin care se admite ajutorul public judiciar, în mod eronat, nu este supusă unei căi de atac, iar cu privire la modul de soluţionare a cererii de reexaminare, a învederat că uneori este analizată ca un apel, iar alteori ca un recurs, astfel încât legea nu este clară şi previzibilă. Aşadar, acesta arată că modul de soluţionare influenţează chiar soluţia cu privire la cererea de reexaminare, ceea ce este de natură să producă grave vătămări ale drepturilor justiţiabililor.13. Se mai susţine că legea nu este clară şi previzibilă, neprevăzând o cale de atac în situaţia admiterii cererii de ajutor public judiciar. Acesta a arătat că cererea de ajutor public sub forma asistării de către un avocat, nu a reprezentării, a fost de fapt respinsă.14. Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  15. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că articolul criticat este constituţional, întrucât dispoziţiile sale sunt clare şi precise. Instanţa reţine că respectivele dispoziţii legale sunt redactate suficient de clar şi precis, nu lasă loc de interpretări şi oferă justiţiabililor posibilitatea de a ataca cu cerere de reexaminare încheierea de respingere a cererii de ajutor public.16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.17. Guvernul şi-a exprimat punctul de vedere, arătând că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Acesta arată că ajutorul public judiciar reprezintă sprijinul acordat de stat persoanelor care sunt sau care urmează să devină parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti, tocmai ca un mijloc de a permite tuturor persoanelor un acces efectiv la justiţie. Sprijinul se acordă numai persoanelor aflate în dificultate materială şi numai în acele situaţii în care cheltuielile certe sau previzibile periclitează întreţinerea solicitantului şi a persoanelor aflate în întreţinerea sa. Guvernul mai invocă jurisprudenţa relevantă a instanţei de contencios constituţional, respectiv deciziile nr. 156 din 8 februarie 2011, nr. 385 din 24 martie 2011 şi nr. 433 din 9 iunie 2015.18. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut de instanţa de contencios constituţional în deciziile nr. 433 din 9 iunie 2015, nr. 110 din 9 martie 2017 şi nr. 118 din 9 martie 2017.19. Acesta arată că prin reglementarea cadrului legal referitor la ajutorul public judiciar se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii. Astfel, stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar avea nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie. Mai mult, se arată că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi, totodată, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. Raţiunea întregului act normativ criticat constă în înlesnirea accesului la justiţie al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.20. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Acesta arată că textul legal criticat este suficient de clar enunţat şi previzibil pentru a permite justiţiabilului să înţeleagă atât calea de atac, cât şi termenul legal de exercitare al acesteia. Norma supusă controlului de constituţionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în ipoteza sa, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Dispoziţiile criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justiţiei şi de a se prevala, neîngrădit, de toate garanţiile pe care le presupune un proces echitabil, inclusiv dreptul de a beneficia de asistenţa unui avocat pe tot cursul procesului. De asemenea, se invocă jurisprudenţa relevantă a instanţei de contencios constituţional, respectiv Decizia nr. 53 din 19 februarie 2002, Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 şi Decizia nr. 323 din 30 aprilie 2015.21.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:22. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.23. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, dispoziţii care au următorul cuprins:– Art. 10: „Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.“;– Art. 15:(1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanţa se pronunţă, fără citarea părţilor, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu.(2) Împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.(3)
  Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.
  – Art. 16:(1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproporţionat faţă de valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale.(2) Dacă cererea pentru a cărei soluţionare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de soluţionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedeşte că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o asemenea procedură.(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despăgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputaţiei sale, în condiţiile în care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum şi în cazul în care cererea decurge din activitatea comercială sau dintr-o activitate independentă desfăşurată de solicitant.– Art. 17 alin. (1) şi (2):(1)
  Orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanţa care a încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situaţia reală a celui căruia i s-a încuviinţat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări.
  (2) Dacă instanţa constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat scutirea.
  24. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legilor, art. 11 alin. (1) şi (2) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) şi (2) privind dreptul la apărare, art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei, art. 146 lit. d) privind competenţa Curţii Constituţionale de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate şi în art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, se mai invocă art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 14 privind interzicerea discriminării, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept şi art. 53 privind apărarea drepturilor omului recunoscute din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a învederat în dosarul de fond că cererea de ajutor public judiciar a fost formulată cu aproximativ un an în urmă, când realiza anumite venituri. Astfel, s-a referit la discriminarea care se manifestă în situaţia în care la un moment dat petentului i se micşorează veniturile sau sunt inexistente. Cu alte cuvinte, autorul excepţiei este, în realitate, nemulţumit de modul în care instanţa judecătorească ar putea aplica dispoziţiile legale criticate. Aşadar, aspectele învederate vizează interpretarea şi aplicarea legii; or, aceste chestiuni, neintrând în sfera contenciosului constituţional, ţin de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti. Potrivit art. 126 alin. (3) din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura competentă să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti.26. De asemenea, din modul de formulare a pretinselor critici de neconstituţionalitate, rezultă că autorul excepţiei urmăreşte, de fapt, modificarea şi completarea textelor de lege criticate, în sensul dorit de acesta. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, această atribuţie excedează competenţei Curţii Constituţionale, excepţia fiind pentru acest motiv inadmisibilă.27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 15-16 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Daniel Ilie în Dosarul nr. 13.911/4/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, precum şi în dosarele nr. 25.788/4/2016/a2 şi nr. 25.788/4/2016/a3 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 29 noiembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Fabian Niculae
  -----