Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ TEHNICĂ din 30 mai 2019pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iunie 2019Data intrării în vigoare 18-08-2019


  Aprobată prin ORDINUL nr. 67 din 30 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 471 din 11 iunie 2019.
  Capitolul I Scop
  Articolul 1(1) Prezenta normă tehnică stabileşte cerinţele tehnice pentru racordarea:a) locurilor de consum la sistemul de transport;b) instalaţiilor de distribuţie la sistemul de transport;c) sistemelor de distribuţie, inclusiv a sistemelor de distribuţie închise.(2) Prezenta normă tehnică stabileşte cerinţele tehnice pentru unităţile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea relevanţi şi OTS.
  Capitolul II Domeniu de aplicareArticolul 2(1) Cerinţele de racordare stabilite în prezenta normă tehnică se aplică: a) locurilor de consum noi racordate la sistemul de transport; b) instalaţiilor de distribuţie noi racordate la sistemul de transport; c) sistemelor de distribuţie noi, inclusiv sistemelor de distribuţie închise noi; d) unităţilor consumatoare noi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea relevanţi şi OTS.
  (2) OTS refuză să permită racordarea unui loc de consum nou la sistemul de transport, racordarea unei instalaţii de distribuţie noi la sistemul de transport sau racordarea unui sistem de distribuţie nou, care nu respectă cerinţele tehnice prevăzute în prezenta normă tehnică şi care nu sunt acoperite de o derogare acordată de către ANRE.(3) Pe baza monitorizării conformităţii cu cerinţele prezentei norme tehnice, OTS refuză serviciile de consum comandabil, care fac obiectul art. 50-56, de la unităţile consumatoare noi care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta normă tehnică.(4) Prezenta normă tehnică nu se aplică: a) locurilor de consum şi sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport şi la sistemul de distribuţie sau la părţi ale acestora care aparţin unor insule, ale căror sisteme nu funcţionează în sincronism cu zona sincronă Europa Continentală;b) dispozitivelor de stocare, cu excepţia staţiilor de pompare din cadrul centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare.(5) În cazul locurilor de consum sau al sistemelor de distribuţie închise cu mai mult de o unitate consumatoare, aceste unităţi consumatoare sunt considerate, împreună, o singură unitate consumatoare dacă nu pot fi operate independent una de cealaltă sau pot fi considerate agregate în urma unei analize între operatorul de reţea relevant şi gestionarul locului de consum sau al sistemului de distribuţie închis.
  Articolul 3(1) Cerinţele prezentei norme tehnice nu se aplică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente şi unităţilor consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de reţea relevant sau OTS, cu excepţia cazurilor în care:a) 1. un loc de consum existent racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie închis creşte puterea absorbită cu mai mult de 10% din puterea aprobată prin ATR/CfR, dar nu mai puţin de 1 MW sau2. un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie existentă racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie existent este supus/supusă unei modernizări/retehnologizări sau 3. o unitate consumatoare existentă, racordată la un nivel de tensiune de peste 1000 V, care este sau poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de reţea relevant sau OTS, este supusă unei modernizări/retehnologizări, care determină actualizarea ATR/CfR în conformitate cu următoarea procedură:(i) gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, OD sau operatorii de sistem de distribuţie închis care intenţionează să efectueze modernizarea/ retehnologizarea unei instalaţii sau înlocuirea echipamentelor, având ca rezultat modificarea capabilităţii de funcţionare (modificarea puterii active/reactive schimbate în punctul de racordare) a locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalaţiei de distribuţie racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuţie sau a unităţii consumatoare, transmit în prealabil operatorului de reţea relevant şi OTS, după caz, proiectele privind modernizarea/retehnologizarea unei instalaţii sau înlocuirea echipamentelor;(ii) dacă operatorul de reţea relevant consideră că amploarea modernizării/retehnologizării sau înlocuirii echipamentelor este de aşa natură încât este necesară actualizarea ATR/CfR, acesta notifică ANRE această situaţie; şi(iii)
  ANRE decide asupra obligaţiei îndeplinirii de către locul de consum racordat la sistemul de transport, instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport, sistemul de distribuţie sau unitatea consumatoare, în mod integral sau parţial, a cerinţelor din prezenta normă tehnică; sau
  b) ANRE decide să supună un loc de consum existent racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie existentă racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuţie existent sau o unitate consumatoare existentă tuturor sau unora dintre cerinţele prezentei norme tehnice, pe baza unei propuneri prezentate de OTS în conformitate cu prevederile alin. (3)-(6).
  (2) Un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport, un sistem de distribuţie sau o unitate consumatoare care este sau care poate fi utilizată de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de reţea relevant sau OTS este considerat(ă) existent(ă) în sensul prezentei norme tehnice atunci când:a) este deja racordat(ă) la reţea la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor, denumit în continuare Regulament, saub) gestionarul locului de consum, operatorul de distribuţie sau operatorul de sistem de distribuţie închis a încheiat un contract definitiv şi obligatoriu pentru achiziţionarea echipamentului principal al locului de consum sau a unităţii consumatoare în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului. Gestionarul locului de consum, operatorul de distribuţie sau operatorul de sistem de distribuţie închis trebuie să notifice operatorului de reţea relevant încheierea contractului, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului. Notificarea prezentată de gestionarul locului de consum, de OD sau de operatorul de sistem de distribuţie închis operatorului de reţea relevant conţine cel puţin titlul contractului, data semnării şi data intrării în vigoare, precum şi specificaţiile echipamentului principal al locului de consum sau ale unităţii consumatoare care urmează a se construi, asambla sau achiziţiona.
  (3) OTS poate propune ANRE, în urma unei consultări publice desfăşurate cu participarea OD şi a părţilor interesate, extinderea aplicării prevederilor prezentei norme tehnice şi locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente sau unităţilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil unui operator de reţea relevant sau OTS. Scopul acestei extinderi urmăreşte luarea în considerare a schimbărilor importante şi concrete ale cerinţelor sistemului electroenergetic, inclusiv penetrarea surselor de energie regenerabile, reţelelor inteligente, producerii distribuite sau consumul comandabil. (4) În vederea extinderii aplicării cerinţelor din prezenta normă tehnică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente sau unităţilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil, OTS efectuează o analiză cantitativă detaliată şi transparentă a raportului cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile art. 48 şi 49 din Regulament, care include:a) evaluarea costurilor pe care le presupune punerea în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice a locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, a instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, a sistemelor de distribuţie existente sau a unităţilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil; b) beneficiile socioeconomice care rezultă din aplicarea cerinţelor prevăzute în prezenta normă tehnică; şic) posibilitatea aplicării unor măsuri alternative prin care să se atingă performanţele solicitate prin prezenta normă tehnică. (5) Înainte de a efectua analiza cantitativă cost-beneficiu prevăzută la alin. (4), OTS: a) efectuează o comparaţie calitativă preliminară a costurilor şi beneficiilor; b)
  obţine aprobarea ANRE pentru efectuarea analizei cost-beneficiu.
  (6) În termen de şase luni de la primirea raportului şi a recomandării OTS, întocmite în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din Regulament, ANRE decide cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice la locurile de consum existente racordate la sistemul de transport, la instalaţiile de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, la sistemele de distribuţie existente sau la unităţile consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil. Decizia ANRE cu privire la extinderea aplicabilităţii prezentei norme tehnice se publică pe pagina sa de internet.(7) OTS ţine seama de aşteptările legitime ale gestionarilor locurilor de consum, ale operatorilor de distribuţie şi ale operatorilor de sistem de distribuţie închis, pentru evaluarea aplicării cerinţelor prezentei norme tehnice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente sau unităţilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil. (8) OTS poate evalua, la fiecare trei ani, aplicarea unora sau a tuturor dispoziţiilor din prezenta normă tehnică locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalaţiilor de distribuţie existente racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuţie existente sau unităţilor consumatoare existente utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabil, în conformitate cu criteriile şi procedurile prevăzute la alin. (3)-(6).
  Articolul 4(1) Prezenta normă tehnică nu se aplică unităţilor generatoare cu acumulare prin pompare care au un regim de funcţionare atât de generare, cât şi de pompare.(2) Orice unitate de pompare cu staţie de acumulare prin pompare, care funcţionează doar în regim de pompare, face obiectul cerinţelor prezentei norme tehnice şi este tratată ca un loc de consum.(3) În cazul platformelor industriale cu o unitate generatoare integrată, operatorul de reţea al platformei industriale, gestionarul locului de consum, gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice şi operatorul de reţea relevant la reţeaua căruia este racordată platforma industrială pot stabili, de comun acord, în coordonare cu OTS, condiţiile de deconectare a consumului critic de la reţeaua relevantă. Obiectivul acordului este asigurarea proceselor de producţie ale platformei industriale în cazul unor condiţii de perturbaţii în reţeaua relevantă.
  Capitolul III Definiţii şi abrevieriArticolul 5(1) Termenii utilizaţi în prezenta normă tehnică au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor;c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În înţelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:1. acumulare prin pompare - o unitate hidroelectrică care poate creşte nivelul apei în amonte prin pomparea apei, în vederea stocării pentru producerea de energie electrică;2. banda moartă în frecvenţă - domeniu de frecvenţă în care reglajul de frecvenţă este dezactivat în mod voit;3. blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină - o acţiune care blochează comutatorul de ploturi al unui transformator în cazul scăderii tensiunii, pentru a opri acţiunile în acelaşi sens şi a opri scăderea tensiunii dintr-o zonă de reţea;4. cameră de comandă - centrul de operare al unui operator de reţea relevant;
  5. capacitate maximă de evacuare - putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport o poate introduce în reţea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în ATR/CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de reţea relevant şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuţie racordat la sistemul de transport;6. capacitate maximă de absorbţie - putere activă maximă de durată pe care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport o poate consuma din reţea la punctul de racordare, astfel cum se specifică în ATR/CfR sau astfel cum s-a convenit între operatorul de reţea relevant şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau, respectiv, operatorul de distribuţie racordat la sistemul de transport;7. certificatul echipamentului - document emis de un organism de certificare autorizat pentru echipamentele utilizate de o unitate consumatoare, de un operator de distribuţie, de un loc de consum sau de un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (sistem HVDC). Certificatul echipamentului defineşte domeniul valabilităţii sale la nivel naţional care specifică o valoare din intervalul permis la nivel european. În scopul înlocuirii anumitor părţi din procesul de asigurare a conformităţii, certificatul echipamentului poate include modele matematice care au fost verificate comparativ cu rezultatele reale de testare;8. consum comandabil - consumul unei/unor unităţi consumatoare care poate/pot furniza individual sau împreună, ca parte a agregării unor locuri de consum, unul sau mai multe servicii prevăzute în prezenta normă tehnică. Consumul comandabil care poate furniza reglaj de putere activă este echivalent cu consumul dispecerizabil. Consumul comandabil este echivalent cu noţiunea de „răspuns la cerere“ utilizată în cuprinsul Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare; 9. echipamente principale ale locului de consum - cel puţin unul dintre următoarele echipamente: motoare, transformatoare, echipamente de înaltă tensiune aparţinând locului de consum;10. factor de putere - raport dintre valoarea absolută a puterii active şi cea a puterii aparente;11.
  frecvenţa - frecvenţa sistemului electric exprimată în Herzi, care poate fi măsurată în toate punctele zonei sincrone, considerată ca valoare cvasiconstantă în sistem pe o durată de ordinul secundelor, cu existenţa doar a unor diferenţe minore între punctele de măsurare diferite. Valoarea nominală a frecvenţei este 50 Hz;
  12. instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport - racord al sistemului de distribuţie sau instalaţia şi echipamentele electrice utilizate la racordarea la sistemul de transport;13. loc de consum - incintă sau zonă în care se consumă printr-o singură instalaţie de utilizare energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare; în situaţia racordării unei reţele electrice de distribuţie sintagma „loc de consum“ se înlocuieşte cu „nod de consum“;14. operator de reţea relevant - operator de transport şi de sistem (OTS) sau operator de distribuţie (OD) la al/a cărui sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordată/ racordat o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea de distribuţie sau un sistem de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC);15. punct de racordare - punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator, reprezentând interfaţa la care o unitate generatoare, un loc de consum, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem HVDC se racordează la o reţea electrică de transport, la o reţea offshore, la o reţea electrică de distribuţie, inclusiv la reţele electrice de distribuţie închise sau la un sistem HVDC;16. sistem de transport - reţea electrică de interes public, aflată în gestiunea operatorului de transport şi de sistem, cu tensiunea nominală mai mare sau egală cu 110 kV;17. unitate consumatoare - ansamblu de instalaţii electrice aparţinând unui loc/nod de consum, care conţine echipamente ce pot fi comandate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuţie închis fie individual, fie în comun, ca parte a agregării prin intermediul unui terţ;
  18. zonă sincronă - zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE“), din Regatul Unit („GB“), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE“) şi din Europa de Nord („NE“) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică“, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă.
  (3) În cuprinsul prezentei norme tehnice se utilizează următoarele abrevieri:
  ANREAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
  AARanclanşarea automată a rezervei
  ATRaviz tehnic de racordare
  CfRcertificat de racordare
  DASdeconectare automată a sarcinii
  DAS-Udeconectare automată a sarcinii la tensiune scăzută
  DMS-SCADASistemul SCADA al operatorului de distribuţie (Distribution Management System - Supervisory Control and Data Acquisition)
  DRRIdeclanşare de rezervă la refuz de întreruptor
  EMS-SCADASistemul SCADA al operatorului de transport (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition)
  HVDCSistem de înaltă tensiune în curent continuu
  LEAlinie electrică aeriană
  LESlinie electrică subterană
  ODOperator de distribuţie poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţeaelectrică de distribuţie.
  OTSoperatorul de transport şi de sistem
  PIFpunere în funcţiune
  RARreanclanşarea automată rapidă
  RATregulator automat de tensiune
  REDreţea electrică de distribuţie
  RETreţea electrică de transport
  SCADAsistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date al unui proces tehnologic sau instalaţii
  SENSistemul electroenergetic naţional
  STATCOMcompensator static sincron (Static syncrounous compensator)
  SVCcompensator static de putere reactivă (Static Var compensator)
  Untensiunea nominală a reţelei (tensiune de referinţă)
  u.r.unitate relativă
  Capitolul IV Cerinţe generale pentru racordarea locurilor de consum la sistemul de transport, a instalaţiilor de distribuţie la sistemul de transport şi a sistemelor de distribuţieArticolul 6Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie trebuie să aibă capabilitatea de a rămâne conectate la reţea şi să funcţioneze în domeniile de frecvenţă şi pentru perioadele de timp prevăzute în tabelul 1.Tabelul 1. Durata minimă în care locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie trebuie să fie capabile să rămână conectate la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz-48,5 Hzminimum 30 de minute
  48,5 Hz-49 Hzminimum 30 de minute
  49 Hz-51 Hznelimitat
  51,0 Hz-51,5 Hz30 de minute
  Articolul 7Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD poate conveni cu OTS asupra unor domenii de frecvenţă mai extinse sau asupra unor durate de funcţionare minime mai mari. Dacă, din punct de vedere tehnic, este fezabil să se utilizeze domenii de frecvenţă mai extinse sau durate de funcţionare minime mai mari, OTS nu refuză în mod nerezonabil consimţământul gestionarului locului de consum racordat la sistemul de transport sau al OD.Articolul 8Locurile de consum racordate la sistemul de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne conectate la reţea şi să funcţioneze în domeniile de tensiune şi pentru perioadele de timp prevăzute în tabelele 2 şi 3.Tabelul 2. Durata minimă de funcţionare a unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport la tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV
  Domeniu de tensiunePerioadă de funcţionare
  0,90 u.r.-1,118 u.r.nelimitată
  1,118 u.r.-1,15 u.r.cel puţin 30 de minute
  NOTĂ:Tabelul 2 prezintă duratele minime de timp în care un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcţioneze fără a se deconecta când valoarea tensiunilor de reţea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea de referinţă 1 u.r. De regulă, valoarea maximă de funcţionare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV, respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV este de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de reţea în care se convin alte valori de referinţă pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenţii de exploatare între utilizatori şi OTS. Tabelul 3. Durata minimă de funcţionare a unui loc de consum racordat la sistemul de transport, a unei instalaţii de distribuţie racordate la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport la tensiunea de 400 kV
  Domeniu de tensiunePerioadă de funcţionare
  0,90 u.r.-1,05 u.r.nelimitată
  1,05 u.r.-1,10 u.r.cel puţin 30 de minute
  NOTĂ: Tabelul 3 prezintă duratele minime de timp în care un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil să funcţioneze fără a se deconecta când valoarea tensiunilor de reţea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abat de la valoarea de referinţă 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referinţă este 400 kV. Pentru zone de reţea în care se convin durate mai mari de funcţionare de 30 minute la valori ale tensiunii în intervalul 1,05 u.r.-1,1 u.r., durata maximă nu poate depăşi 60 de minute. Pentru zone de reţea în care se convin alte valori de referinţă pentru tensiune, se aplică valorile din tabel în baza unor convenţii de exploatare între utilizatori şi OTS.
  Articolul 9Echipamentele sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport la aceeaşi tensiune ca tensiunea punctului de racordare/delimitare, după caz, sunt capabile să rămână conectate la reţea şi să funcţioneze în domeniile de tensiune şi pentru perioadele de timp prevăzute în tabelele 2 şi 3.
  Articolul 10Domeniul de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz, se exprimă ca tensiunea în punctul de racordare/delimitare, după caz, faţă de valoarea de referinţă a tensiunii de 1 u.r.. Pentru nivelul de tensiune de reţea de 400 kV, valoarea de referinţă 1 u.r. în unităţi relative este de 400 kV, iar pentru alte niveluri de tensiune de reţea, referinţa 1 u.r. poate fi diferită şi este definită de fiecare operator de reţea.Articolul 11La solicitarea OTS, un loc de consum racordat la sistemul de transport, o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil/capabilă să se deconecteze automat la tensiunile specificate. Condiţiile şi parametrii pentru deconectarea automată se convin între OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD. Principalii parametri care se convin sunt reglajul pragului de tensiune, temporizările aferente şi modalitatea de punere în funcţiune şi anulare. Articolul 12Pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport având o tensiune mai mică de 110 kV în punctul de racordare/delimitare, după caz, OTS specifică domeniul de tensiune la punctul de racordare/delimitare, de regulă ± 10% Un, pe care locurile de consum şi sistemele de distribuţie racordate la respectivul sistem de transport trebuie să îl respecte în proiectare. OTS proiectează capacitatea propriului echipament astfel încât să se conformeze acestui domeniu de tensiune.Articolul 13Pe baza capacităţii nominale a elementelor reţelei sale de transport de a suporta scurtcircuitele, OTS precizează, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluţie, curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare/ delimitare, după caz, pe care trebuie să îl poată suporta locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport. Articolul 14OTS transmite gestionarului locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport, la solicitarea utilizatorului în scopul întocmirii studiului de soluţie, o estimare a curentului minim şi a celui maxim de scurtcircuit care se pot preconiza la punctul de racordare/delimitare după caz, ca echivalent al reţelei. Articolul 15Fără întârziere şi cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, OTS informează gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport afectat sau OD al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport afectat despre modificarea peste limita curentului maxim de scurtcircuit stabilit în conformitate cu prevederile art. 13, pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la reţeaua OTS. Articolul 16Depăşirea limitei stabilite la art. 15 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuţie racordat la sistemul de transport, dacă aceştia au constatat modificarea.
  Articolul 17Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând şi nu mai târziu de o săptămână înaintea acestuia, OTS informează gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport afectat sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport afectat despre modificarea peste limita curentului maxim de scurtcircuit stabilit în conformitate cu prevederile art. 13, pe care locul de consum racordat la sistemul de transport afectat sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport afectat trebuie să îl poată suporta de la reţeaua OTS. Articolul 18Depăşirea limitei stabilite la art. 17 poate fi comunicată OTS fie de către gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, pentru locul său de consum, fie de către OD, pentru sistemul său de distribuţie racordat la sistemul de transport, dacă aceştia au constatat modificarea. Articolul 19(1) OTS solicită informaţii gestionarului locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în ceea ce priveşte contribuţia locului de consum sau a sistemului de distribuţie respectiv la valorile curenţilor de scurtcircuit. (2)
  OTS calculează valorile curenţilor de scurtcircuit pe baza datelor tehnice primite pentru echipamentele şi instalaţiile utilizatorului racordat la sistemul de transport.
  (3) În absenţa datelor tehnice privind contribuţia la valorile curenţilor de scurtcircuit, ce ar trebui puse la dispoziţie de către furnizorul de echipamente, nu sunt acceptate valori ale curenţilor de scurtcircuit calculate de către gestionar sau OD în baza unor scheme echivalente ale locului de consum sau ale sistemului de distribuţie. (4) Pentru elemente active aparţinând utilizatorului racordat la sistemul de transport, de exemplu motoare sincrone sau asincrone mari (peste 1 MW), se vor preciza valorile curenţilor de scurtcircuit din testele de tip ale elementului activ, efectuate de fabricantul de echipament. (5) Ca măsură minimă, se pun la dispoziţie şi se justifică echivalenţii de succesiune zero, pozitivă şi negativă ai reţelei.
  Articolul 20Fără întârziere şi cel târziu la o săptămână după producerea unui eveniment neplanificat, gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu schimbările contribuţiei la curentul de scurtcircuit ce depăşeşte limita stabilită de OTS.
  Articolul 21Înaintea unui eveniment planificat, cât se poate de curând şi nu mai târziu de o săptămână înaintea evenimentului planificat, gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport informează OTS în legătură cu modificările contribuţiei la valoarea curenţilor de scurtcircuit peste limita stabilită de OTS.Articolul 22Locurile de consum racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să poată rămâne în stare normală de funcţionare în punctul lor de racordare/delimitare, după caz, întrun interval de putere reactivă specificat de OTS, în conformitate cu următoarele condiţii: a) în cazul locurilor de consum racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru absorbţia şi evacuarea de putere reactivă nu trebuie să depăşească 48% din cea mai mare valoare dintre capacităţile maxime de absorbţie (reprezentată de puterea activă maximă pe care o poate consuma din sistem) sau de evacuare (reprezentată de puterea activă maximă pe care o poate introduce în sistem în situaţia în care locul de consum are şi un loc de producere), cu excepţia cazului în care OTS a avizat şi acceptat studiul tehnico-economic realizat de gestionarul locului de consum, prin care au fost demonstrate beneficiile tehnice sau financiare pentru sistem şi pentru locul de consum racordat la sistemul de transport. Această valoare corespunde unui factor de putere de 0,9 stabilit faţă de puterea activă introdusă/consumată în/din sistemul de transport; b) în cazul sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport, intervalul real al puterii reactive specificat de OTS pentru absorbţia şi evacuarea de putere reactivă nu trebuie să depăşească: (i) 48% (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacităţile maxime de absorbţie sau de evacuare de putere activă pe perioada absorbţiei de putere reactivă (consum din reţeaua electrică de transport); şi (ii) 48% (adică factorul de putere 0,9) din cea mai mare valoare dintre capacităţile maxime de absorbţie sau de evacuare de putere activă pe perioada evacuării de putere reactivă (introducere în reţeaua electrică de transport).cu excepţia situaţiilor în care beneficiile tehnice sau financiare pentru SEN sunt demonstrate, prin analiză comună, de OTS şi de OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport;
  c) OTS şi OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra cuprinsului analizei prevăzute la lit. b), care abordează soluţiile posibile şi stabileşte soluţia optimă pentru schimbul de putere reactivă dintre sistemele lor, ţinând seama, în mod adecvat, de caracteristicile specifice ale sistemelor, de structura variabilă a schimbului de putere, de circulaţiile bidirecţionale şi de capacităţile de producere de putere reactivă din sistemul de distribuţie. De regulă, dacă sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport este realizat dintr-o reţea de tip LES în proporţie mai mare de 10% şi la acest sistem de distribuţie nu sunt racordate unităţi generatoare de categorie C şi/sau D, capabile să regleze puterea reactivă în punctul de racordare, se vor aplica direct şi integral prevederile de la lit. b), iar dacă sistemul de distribuţie este realizat dintr-o reţea de tip LEA în proporţie mai mare de 90% sau sunt racordate unităţi generatoare de categorie C şi/sau D, OD în cauză realizează un studiu tehnico-economic al reţelei în punctul de racordare în vederea aplicării prevederilor de la lit. b). Studiul se avizează de către OTS;d) OTS poate stabili utilizarea unor sisteme de măsurare, altele decât cele care măsoară direct factorul de putere, pentru a stabili domeniul corespunzător al capabilităţii locului de consum sau a sistemului de distribuţie de a asigura puterea reactivă, ca de exemplu măsurarea puterii reactive şi a puterii active;e) cerinţa privind domeniul de variaţie a puterii reactive se aplică în punctul de racordare/delimitare, după caz. În cazul unui sistem de distribuţie racordat în mai multe puncte de racordare la aceeaşi bară (nod electric) aparţinând sistemului de transport, cerinţa se aplică cumulativ pentru toate punctele de racordare aparţinând aceluiaşi OD, ca unică interfaţă între OD şi OTS;f) prin derogare de la lit. e), atunci când un punct de racordare/delimitare, după caz, este partajat de o unitate generatoare şi un loc de consum, cerinţa se respectă în mod independent de către fiecare utilizator.
  Articolul 23OTS poate solicita ca sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport să aibă, în punctul de racordare/delimitare, după caz, capacitatea de a nu evacua putere reactivă (la tensiunea de referinţă 1 u.r.) pentru o circulaţie de putere activă mai mică de 25% din capacitatea maximă de absorbţie de putere activă. De regulă, dacă sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport este realizat dintro reţea de tip LES în proporţie mai mare de 10% şi la acest sistem de distribuţie nu sunt racordate unităţi generatoare de categorie C şi/sau D, OD sau gestionarul locului de consum ia măsurile necesare pentru respectarea cerinţei. Dacă sistemul de distribuţie este realizat dintr-o reţea de tip LEA, în proporţie mai mare de 90%, sau la sistemul de distribuţie sunt racordate unităţi generatoare de categorie C şi/sau D, OD realizează un studiu privind respectarea acestei prevederi, incluzând posibilităţile de reglaj ale unităţilor generatoare. Studiul se avizează de către OTS.
  Articolul 24(1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 22 lit. b), OTS poate solicita ca sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport să controleze în timp real schimbul de putere reactivă în punctul de racordare/delimitare, după caz, în beneficiul SEN. (2) OTS şi OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra unei metode de efectuare a controlului/reglajului schimbului de putere prevăzut la alin. (1), pentru a asigura nivelul justificat al siguranţei în funcţionare pentru ambele părţi. (3) Modul de realizare şi de operare se stabileşte de comun acord de OTS şi OD. (4) OTS are dreptul să solicite OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în mod justificat, instalarea unor echipamente de reglaj al puterii active şi reactive, în scopul realizării funcţionării în siguranţă a SEN.
  Articolul 25În conformitate cu prevederile art. 24, OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport poate solicita OTS să aibă în vedere sistemul său de distribuţie racordat la sistemul de transport în ceea ce priveşte reglajul puterii reactive. Articolul 26(1) În conformitate cu schema de protecţie descrisă în studiul de soluţie avizat de către OTS la emiterea ATR, OTS specifică dispozitivele şi setările necesare pentru protecţia reţelei electrice de transport în conformitate cu caracteristicile locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, inclusiv la tensiunea de 110 kV aparţinând RED. (2) OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor de protecţie şi asupra setărilor relevante pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport, la etapa emiterii ATR. (3) Setările dispozitivelor de protecţie se stabilesc de OTS, în baza datelor necesare, puse la dispoziţie de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport cu cel puţin două săptămâni înainte de iniţierea programului de punere în funcţiune a locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport. (4) Sistemele de protecţie şi automatizare trebuie să respecte cel puţin următoarele:a) sistemul de protecţii electrice aferent unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport trebuie să asigure protecţia împotriva defectelor interne şi să asigure protecţie de rezervă împotriva defectelor şi regimurilor anormale de funcţionare, din reţeaua electrică la care este racordat;
  b) sistemul de protecţii electrice trebuie să fie performant, de fiabilitate ridicată şi organizat în grupe cu funcţionalitate redundantă. Protecţiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne şi externe, separate fizic şi galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsurare de tensiune şi de curent, până la dispozitivele de execuţie a comenzilor. Sistemul de protecţii electrice trebuie să fie prevăzut cu funcţii extinse de autotestare şi autodiagnoză a echipamentului de protecţie şi cu funcţii de înregistrare evenimente şi de oscilografiere. Sistemul de protecţii electrice trebuie să fie prevăzut cu interfeţe standard de comunicaţie pentru integrarea la un sistem local de achiziţie date, supraveghere şi control; c) sistemul de protecţii electrice împotriva defectelor interne trebuie să fie capabil să sesizeze, cel puţin curenţii de scurtcircuit, asimetria de curenţi, suprasarcinile electrice, tensiunea maximă/minimă, frecvenţa maximă/minimă; d) sistemul de protecţii electrice împotriva defectelor externe, ca protecţii de rezervă, trebuie să fie capabil să sesizeze cel puţin scurtcircuitele simetrice şi asimetrice din reţeaua unde este racordat locul de consum/sistemul de distribuţie, oscilaţiile de putere şi, după caz, regimul de mers asincron, asimetria de curenţi, suprasarcinile electrice de curent şi de tensiune;e) timpii de eliminare a defectelor prin protecţiile de bază şi de rezervă ale utilizatorilor RET se stabilesc de către OTS şi se specifică în dispoziţii de reglaje.
  Articolul 27Protecţia electrică a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport este prioritară în raport cu reglajele operaţionale, stabilite prin dispoziţiile de dispecer, ţinând seama de siguranţa în funcţionare a SEN, sănătatea şi siguranţa personalului şi a publicului, precum şi de atenuarea oricărei avarii survenite. Articolul 28Dispozitivele şi schemele sistemelor de protecţie asigură protecţia cel puţin: a) împotriva scurtcircuitelor interne şi externe; b) împotriva creşterilor şi scăderilor de tensiune în punctul de racordare/delimitare, după caz, la sistemul de transport; c) împotriva creşterilor şi scăderilor de frecvenţă; d) a circuitelor locului de consum; e) a transformatorului de alimentare a locului de consum sau a sistemului de distribuţie;
  f) împotriva refuzului de întreruptor la celula de racord (DRRI).
  Articolul 29OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra oricăror schimbări ale sistemelor de protecţie relevante, existente, pentru locul de consum racordat la sistemul de transport sau pentru sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport şi asupra organizării sistemelor de protecţie a locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport.Articolul 30(1) OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra sistemelor şi setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, relevante pentru siguranţa în funcţionare a SEN. (2)
  Sistemele de comandă-control se convin în etapa de emitere a ATR.
  (3) Setările dispozitivelor de comandă-control se convin de OTS cu gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau cu OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în baza datelor tehnice prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta normă tehnică, puse la dispoziţia OTS cu cel puţin două săptămâni înainte de iniţierea programului de punere în funcţiune, de gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport, respectiv de operatorul sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport.
  Articolul 31Acordul prevăzut la art. 30 cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind: a) operarea reţelei în regim izolat; b) amortizarea oscilaţiilor; c) perturbaţiile introduse în reţeaua electrică de transport; d)
  anclaşarea automată a rezervei (AAR);
  e) reanclaşarea automată rapidă (RAR), inclusiv în cazul defectelor monofazate.
  Articolul 32OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra eventualelor schimbări aduse sistemelor şi setărilor diferitelor dispozitive de comandă-control ale locului de consum racordat la sistemul de transport sau ale sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, relevante pentru siguranţa în funcţionare a SEN. Articolul 33În ceea ce priveşte ordinea de prioritate pentru protecţie şi comandă-control, gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport stabileşte dispozitivele de protecţie şi comandă-control ale propriului loc de consum racordat la sistemul de transport, respectiv ale propriului sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport, cu următoarea ierarhizare, organizate în ordine descrescătoare a importanţei: a) protecţia reţelei electrice de transport;
  b) protecţia locului de consum racordat la sistemul de transport sau a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport; c) reglajul de frecvenţă, în cadrul reglajului puterii active; d) restricţii de putere.
  Articolul 34(1) Locurile de consum racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS, pentru a fi capabile să schimbe informaţii în timp real de la SCADA propriu la EMS-SCADA. OTS pune la dispoziţia publicului standardele specificate. Schimbul de informaţii în timp real cuprinde cel puţin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare a locului de consum la sistemul de transport: a) semnale de stare: poziţie întreruptor, poziţie separatoare, poziţie comutator de ploturi;b)
  mărimi analogice:(i) tensiunile pe toate cele trei faze;(ii) curentul pe fiecare fază;(iii) putere activă trifazată; (iv) putere reactivă trifazată; (v) frecvenţa;(vi) consemne de putere activă/reactivă sau tensiune, după caz.
  (2) Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor de la instalaţiile proprii la interfaţa cu sistemul informatic al OTS, prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică. Protocolul utilizat este pus la dispoziţia publicului de către OTS şi prevede standardele ce conţin specificaţiile tehnice privind transmiterea semnalelor la interfaţa cu sistemul informatic propriu, în conformitate cu sistemul său de comunicaţie existent. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfaţa cu sistemul de control şi achiziţii de date şi de telemăsurare aparţinând RET.
  Articolul 35(1) Sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport sunt echipate în conformitate cu standardele specificate de OTS, pentru a fi capabile să schimbe informaţii în timp real de la DMS-SCADA propriu la EMS-SCADA. OTS pune la dispoziţia publicului standardele specificate. Schimbul de informaţii cuprinde cel puţin următoarele mărimi care se referă la punctul de racordare a sistemului de distribuţie la sistemul de transport:a) semnale de stare: poziţie întreruptor, poziţie separatoare, poziţie comutator de ploturi;b) mărimi analogice:(i) tensiunile pe toate cele trei faze;(ii) curentul pe fiecare fază;
  (iii) puterea activă trifazată; (iv) puterea reactivă trifazată; (v) frecvenţa.
  (2) OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport asigură redundanţa transmiterii semnalelor prin două căi de comunicaţie independente, calea principală fiind asigurată, de regulă, prin suport de fibră optică, iar tipul protocolului utilizat este definit de către OTS. OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor date către interfaţa cu sistemul de control şi achiziţii de date şi de telemăsurare aparţinând RET. (3) Informaţiile schimbate între OTS şi gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, respectiv între OTS şi OD ale sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport, se transmit periodic sau de câte ori este cazul, la solicitarea OTS, şi cuprind:a) semnalizările sistemelor de protecţie;b) oscilograme extrase din sistemele de protecţie;c) listele de evenimente din sistemele de protecţie cu marcarea timpului.
  Articolul 36OTS specifică standardele pentru schimbul de informaţii. OTS pune la dispoziţia publicului conţinutul schimburilor de informaţii, inclusiv o listă exactă cu datele necesar a fi transmise.Articolul 37Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport şi toate sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe legate de capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei:a) fiecare OD al unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport şi, dacă OTS specifică astfel, fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează variante posibile pentru deconectarea automată a unei ponderi stabilite a propriului consum la scăderea frecvenţei. OTS specifică criteriul de deconectare, bazat pe o combinaţie între o valoare de frecvenţă scăzută, de minimum 5 trepte de frecvenţă, şi o viteză de variaţie a frecvenţei (df/dt); b) capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei trebuie să permită deconectarea consumului în trepte, pentru un domeniu de frecvenţe operaţionale; c) capabilitatea de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei, cerinţă prevăzută în studiul de soluţie pentru racordare avizat în vederea emiterii ATR, trebuie să permită funcţionarea la o tensiune alternativă nominală specificată de operatorul de reţea relevant şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:(i) domeniul de frecvenţă: cel puţin între 47 şi 50 Hz, ajustabil în trepte de câte 50 mHz; (ii) timpul de acţionare: maximum 150 ms de la depăşirea valorii de consemn reglate a frecvenţei; (iii) blocarea pe criteriul de tensiune: tensiunea trebuie să fie reglabilă în domeniul 30-90% din tensiunea de referinţă 1 u.r.; (iv) trebuie să permită identificarea sensului circulaţiei de putere activă la punctul de deconectare, dacă este cazul
  d) alimentarea cu tensiune alternativă, utilizată pentru furnizarea semnalului de măsurare a frecvenţei de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei, este furnizată din reţea în punctul de măsurare a frecvenţei, aşa cum este utilizată pentru furnizarea semnalului în conformitate cu lit. c) astfel încât frecvenţa corespunzătoare tensiunii de alimentare a dispozitivului de deconectare a consumului la scăderea frecvenţei să fie aceeaşi cu cea din reţea;e) OD şi gestionarii locurilor de consum au obligaţia să asigure deconectarea automată la frecvenţă şi/sau la tensiune scăzută şi/sau pe alte criterii a unui volum de consum stabilit de OTS. OD repartizează acest consum pe instalaţiile racordate la RED. OD au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a consumului pe criteriul scăderii frecvenţei. Deconectarea automată a sarcinii (DAS) este componentă a Planului de apărare a sistemului şi a Planului de restaurare a sistemului şi constituie o măsură de siguranţă în beneficiul tuturor utilizatorilor SEN.
  Articolul 38În ceea ce priveşte instalaţia de deconectare a consumului la tensiune scăzută (DAS-U - 110 kV) se aplică următoarele cerinţe, în conformitate cu normele tehnice în vigoare:a) în coordonare cu OD ai sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport, OTS poate stabili cerinţe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru instalaţiile de distribuţie racordate la sistemul de transport;b) în coordonare cu gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport, OTS poate stabili cerinţe pentru dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută pentru locurile de consum racordate la sistemul de transport;c)
  pe baza evaluării OTS în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare a sistemului, pentru OD ai sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport este obligatorie implementarea blocării comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT) şi implementarea blocării deconectării consumului la tensiune scăzută (DAS-U);
  d) dacă OTS decide să implementeze un dispozitiv de deconectare a consumului la tensiune scăzută, atunci proiectul tehnic al instalaţiei, echipamentul pentru blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea comenzii regulatorului automat de ploturi din cadrul reglajului de tensiune) şi tipul echipamentului pentru deconectarea consumului la tensiune scăzută se avizează de către OTS;e) deconectarea consumului la tensiune scăzută se realizează fie prin intermediul releelor, fie prin sistemul de control din camera de comandă;f) dispozitivele de deconectare a consumului la tensiune scăzută prezintă următoarele caracteristici:(i) monitorizează tensiunea tuturor celor trei faze;(ii) blochează funcţionarea releelor, dacă este cazul, pe baza sensului de circulaţie a puterii active sau a sensului de circulaţie a puterii reactive;g) OD au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care asigură deconectarea automată a unui consum pe criteriul scăderii tensiunii sau pe alte criterii specificate de către OTS. Volumul (puterea) pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt dispuse de OTS şi sunt repartizate pe instalaţii racordate la RED de către OD în colaborare cu OTS, prin Planul de apărare a sistemului.
  Articolul 39În ceea ce priveşte blocarea comutatorului de ploturi sub sarcină (anulare RAT) se aplică următoarele cerinţe:a) dacă OTS solicită acest lucru, comutatorul de ploturi sub sarcină al transformatorului de la instalaţia de distribuţie racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi blocat în mod automat sau manual;b) OTS specifică cerinţele tehnice de blocare automată a comutatorului de ploturi sub sarcină (anularea RAT) prevăzute în normele tehnice în vigoare şi le verifică la faza de avizare a proiectului tehnic şi a caietului de sarcini aferent instalaţiei, documente ce se supun avizării OTS. Cerinţele tehnice de anulare RAT sunt prezentate sintetic la faza de emitere a ATR.Articolul 40Toate locurile de consum racordate la sistemul de transport şi toate sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe legate de deconectarea sau reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport:a) în ceea ce priveşte capacitatea de reconectare în urma unei deconectări/declanşări, OTS specifică condiţiile în care un loc de consum racordat la sistemul de transport sau un sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport are dreptul de a se reconecta. Instalarea unor sisteme de reconectare automată trebuie să fie supusă unei avizări prealabile de către operatorul de reţea relevant;
  b) în situaţia în care se solicită reconectarea unui loc de consum racordat la sistemul de transport sau a unui sistem de distribuţie racordat la sistemul de transport, locul de consum racordat la sistemul de transport sau sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport trebuie să fie capabil de sincronizare în domeniul de frecvenţă (47,5-51,5) Hz şi în domeniul de tensiune specificat de operatorul de reţea relevant. OTS şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport convin asupra setărilor dispozitivelor de sincronizare înaintea racordării locului de consum la sistemul de transport sau a racordării sistemului de distribuţie la sistemul de transport, inclusiv asupra tensiunii, frecvenţei, domeniului unghiului fazorilor de tensiune şi diferenţelor de tensiune şi frecvenţă, după cum urmează:(i) domeniul de tensiune, ± 10% Un (la borne);(ii) domeniul de frecvenţă, 47,5 ÷ 51,5 Hz;(iii) domeniul de defazaj, mai mic de 10°;(iv) succesiunea fazelor;(v) diferenţa de tensiune mai mică de 10% Un şi diferenţa de frecvenţă mai mică de 50 mHz.c)
  un loc de consum racordat la sistemul de transport sau o instalaţie de distribuţie racordată la sistemul de transport trebuie să poată fi deconectat/deconectată automat, atunci când OTS solicită acest lucru. Dacă este necesar, OTS specifică, înaintea punerii în funcţiune, echipamentul de deconectare automată pentru reconfigurarea sistemului, în scopul pregătirii reconectării locurilor de consum şi a instalaţiilor de distribuţie, inclusiv timpul necesar pentru deconectarea de la distanţă, dacă această funcţie este solicitată prin ATR.
  Articolul 41Gestionarii locurilor de consum racordate la sistemul de transport şi OD ai sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport se asigură că propriile instalaţii racordate la reţea nu generează un nivel de perturbaţii sau fluctuaţie a tensiunii de alimentare în punctul de racordare/delimitare, după caz, mai mare decât limitele determinate în cadrul studiului de soluţie pentru racordare şi specificate în ATR, astfel încât să fie respectate limitele stabilite în conformitate cu standardele de performanţă în vigoare. Nivelul de perturbaţii nu trebuie să depăşească nivelul alocat lor de către OTS. Dacă este cazul, OTS îşi coordonează cerinţele referitoare la calitatea energiei electrice cu cerinţele OTS adiacenţi.Articolul 42(1) Locurile de consum racordate la sistemul de transport şi sistemele de distribuţie racordate la sistemul de transport îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 43 şi 44, referitoare la modelele matematice utilizate în simulare sau la informaţiile echivalente.(2) OTS poate solicita modele matematice utilizate în simulare sau informaţii echivalente care să arate comportamentul locului de consum racordat la sistemul de transport sau al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport sau al ambelor, în condiţii staţionare şi dinamice, inclusiv pentru fenomene electromagnetice tranzitorii, dacă este solicitat.
  (3) Modelele matematice furnizate trebuie să fie validate de rezultatele testelor de conformitate/de tip, dovedite prin certificate de verificare recunoscute pe plan european, realizate de un organism de certificare autorizat.
  Articolul 43(1) OTS specifică conţinutul şi formatul modelelor matematice utilizate în simulare sau ale informaţiilor echivalente respective.(2) Conţinutul şi formatul modelelor matematice includ:a) formatul în care urmează să fie furnizate modelele de simulare, inclusiv programul de calcul utilizat;b) condiţiile/stările pentru regimurile permanente şi dinamice, inclusiv componenta de 50 Hz;c) simulări electromagnetice tranzitorii în punctul de racordare/delimitare, după caz;d) topologia şi schema electrică.Articolul 44În scopul simulărilor dinamice, modelul matematic utilizat în simulare sau informaţiile echivalente prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. b) se pun la dispoziţia OTS cu cel puţin o lună înainte de iniţierea programului de punere în funcţiune a locului de consum, respectiv a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport şi conţin următoarele submodele sau informaţii echivalente:a) reglajul puterii;b) reglajul tensiunii;c) modelele de protecţie a locului de consum racordat la sistemul de transport şi a sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport;
  d) diferitele tipuri de consum, mai exact caracteristicile electrotehnice ale consumului;e) modelele convertorului;f) estimarea puterii minime şi maxime de scurtcircuit în punctul de racordare/delimitare, după caz, exprimată în MVA, ca echivalent de reţea.
  Articolul 45Operatorul de reţea relevant specifică cerinţele referitoare la performanţa înregistrărilor aferente locurilor de consum racordate la sistemul de transport sau ale instalaţiilor de distribuţie racordate la sistemul de transport sau ale ambelor, în vederea comparării răspunsului modelelor şi simulărilor pe model realizate cu înregistrările reale de funcţionare. Aceste cerinţe se prevăd în ATR.Articolul 46
  OD şi gestionarii locurilor de consum au obligaţia, la solicitarea OTS, să aplice prevederile reglementărilor în vigoare privind:a) deconectările manuale;b) limitarea consumului.
  Articolul 47În scopul asigurării conducerii şi controlului instalaţiilor din SEN, instalaţiile de telecomunicaţii între utilizatorii racordaţi la sistemul de transport şi OTS vor respecta normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de telecomunicaţii se stabilesc în ATR.Articolul 48Gestionarii locurilor de consum şi OD ai sistemelor de distribuţie racordate la sistemul de transport au obligaţia de a permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii de tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemele de comandă şi de achiziţie de date (SCADA) ale SEN.
  Articolul 49Utilizatorii racordaţi la sistemul de transport îşi vor compatibiliza intrările de date în terminalele sistemului de transport, la punctele stabilite de comun acord cu OTS, în scopul facilitării schimburilor de informaţii.
  Capitolul V Cerinţe generale pentru unităţile consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuţie închis pentru a furniza servicii de consum comandabilArticolul 50(1) Serviciile de consum comandabil furnizate operatorilor de reţea se diferenţiază pe baza următoarelor categorii:a) comandate de la distanţă pentru:
  (i)
  reglajul de putere activă a consumului comandabil;
  (ii)reglajul de putere reactivă a consumului comandabil;
  (iii)managementul congestiilor/restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil;
  b) comandate autonom (descentralizat, automat) pentru:
  (i)răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă;
  (ii)reglajul foarte rapid al puterii active a consumului.
  (2)
  Locurile de consum şi sistemele de distribuţie închise pot furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea relevanţi şi OTS. Serviciile de consum comandabil pot include, împreună sau separat, modificarea consumului în sensul creşterii sau al scăderii lui.
  (3) Categoriile menţionate la alin. (1) nu sunt exclusive, iar prezenta normă tehnică nu împiedică dezvoltarea altor categorii. Prezenta normă tehnică nu se aplică serviciilor de consum comandabil furnizate altor entităţi decât operatorilor de reţea relevanţi sau OTS.
  Articolul 51(1) Locurile de consum şi sistemele de distribuţie închise pot oferi operatorilor de reţea relevanţi şi OTS reglaj de putere activă a consumului comandabil, reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau management al congestiilor/ restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil.(2) Unităţile consumatoare cu reglaj de putere activă a consumului comandabil, cu reglaj de putere reactivă a consumului comandabil sau cu management al congestiilor/ restricţiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil trebuie să îndeplinească fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terţ, următoarele cerinţe:a) să poată funcţiona în domeniile de frecvenţă prevăzute la art. 6 şi în domeniul extins prevăzut la art. 7;b) să poată funcţiona în domeniile de tensiune prevăzute la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare;
  c) să poată funcţiona în domeniul de tensiune de ± 10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală;d) să poată regla puterea activă absorbită din reţea într-un domeniu egal cu domeniul de putere activă contractat, direct sau indirect, la comanda OTS, a terţului sau OD, după caz;e) să fie echipate pentru a primi dispoziţii, direct sau indirect, printr-un terţ, de la operatorul de reţea relevant sau de la OTS, pentru a-şi modifica puterea activă absorbită şi pentru a asigura schimbul de informaţii necesare. Operatorul de reţea relevant pune la dispoziţia publicului specificaţiile tehnice aprobate privind schimbul de informaţii. În cazul unităţilor consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, acestea asigură cel puţin o viteză de răspuns la comanda/modificarea consemnului primit de unitatea consumatoare, de minimum 10% P_maxim/minut; timpul minim necesar unităţii consumatoare între două solicitări consecutive este cel puţin egal cu durata intervalului de decontare;f) să îşi poată ajusta puterea activă într-un interval de timp specificat de operatorul de reţea relevant sau de OTS. În cazul unităţilor consumatoare racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, durata de timp în care unitatea consumatoare poate executa solicitarea primită este de minimum 10 secunde în cazul deconectării şi de maximum 12,5 minute în cazul participării la furnizarea unui serviciu de echilibrare, în funcţie de rezerva de putere activă pe care o furnizează;g) să poată executa în întregime o dispoziţie emisă de operatorul de reţea relevant sau de OTS de a-şi modifica puterea activă absorbită până la limitele de siguranţă ale protecţiei electrice, cu excepţia cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de reţea relevant pentru înlocuirea participării lor, inclusiv a contribuţiei locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terţ;h) după ce a avut loc modificarea puterii active absorbite, pe durata de timp în care este valabilă modificarea, să poată aplica variaţii ale consemnului de putere în scopul furnizării unui serviciu de sistem, până la limitele de siguranţă ale protecţiei electrice, dacă acest lucru este solicitat de operatorul de reţea relevant sau de OTS, cu excepţia cazului în care există o metodă convenită prin contractul cu operatorul de reţea relevant pentru înlocuirea participării respectivului loc de consum cu un altul, inclusiv a locurilor de consum agregate, prin intermediul unui terţ. Modificarea consemnului de putere poate fi transmisă în timp real sau programată pe intervale de timp;i) să notifice operatorului de reţea relevant sau OTS, după caz, modificarea capacităţii de consum comandabil. Operatorul de reţea relevant sau OTS specifică modalităţile de notificare în conformitate cu regulile pieţei de energie, în vigoare;
  j) să permită modificarea unei părţi a consumului propriu ca răspuns la o dispoziţie emisă de operatorul de reţea relevant sau de OTS, în limitele convenite cu gestionarul locului de consum sau cu operatorul de sistem de distribuţie închis şi în conformitate cu setările unităţii consumatoare, în cazul în care operatorul de reţea relevant sau OTS comandă direct sau indirect, printr-un terţ, modificarea puterii active absorbite;k) să aibă capacitatea de a nu se deconecta de la sistem la o variaţie a frecvenţei cu viteza de variaţie de 2 Hz/sec măsurată pe un interval de timp de 500 ms. În ceea ce priveşte această capacitate de a rămâne conectat la sistem, valoarea vitezei de variaţie a frecvenţei se calculează pentru un interval de timp de 500 ms;l) să fie echipate să primească, direct sau indirect, printr-un terţ, dispoziţiile emise de operatorul de reţea relevant sau de OTS, după caz, de a măsura valoarea frecvenţei sau a tensiunii sau ambele, de a comanda deconectarea şi de a transfera aceste informaţii, în cazul în care modificarea puterii active absorbite este specificată prin reglarea frecvenţei sau a tensiunii sau a amândurora şi printr-un semnal de avertizare trimis de operatorul de reţea relevant sau de OTS. Operatorul de reţea relevant precizează şi publică specificaţiile tehnice ale echipamentului şi tipul protocolului de comunicaţie, pentru a permite schimbul de informaţii.
  (3) Fiecare loc de consum racordat la sistemul de transport sau fiecare sistem de distribuţie închis racordat la sistemul de transport trebuie să îşi poată conecta sau deconecta echipamentele de compensare statice, direct sau indirect, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terţ, ca răspuns la o dispoziţie transmisă de operatorul de reţea relevant sau în condiţiile prevăzute în contractul dintre operatorul de reţea relevant şi gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport sau de distribuţie sau operatorul de sistem de distribuţie închis.
  Articolul 52(1) Locurile de consum şi sistemele de distribuţie închise le pot asigura operatorilor de reţea relevanţi şi OTS răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă.(2) Fie individual, fie, dacă nu fac parte dintr-un loc de consum racordat la sistemul de transport, împreună, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terţ, unităţile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă îndeplinesc următoarele cerinţe:a) pot funcţiona în domeniile de frecvenţă prevăzute la art. 6 şi în domeniul extins prevăzut la art. 7;b) pot funcţiona în domeniile de tensiune prevăzute la art. 8, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune de 110 kV sau mai mare;c) pot funcţiona în domeniul de tensiune de ±10% Un, dacă sunt racordate la un nivel de tensiune mai mic de 110 kV, unde Un este tensiunea nominală. Acest domeniu trebuie să ţină seama de standardele existente;d) să fie echipate cu un sistem de reglaj care să fie insensibil la variaţiile de frecvenţă într-o bandă moartă în jurul frecvenţei nominale a sistemului de 50 Hz cu o bandă moartă de 50 mHz şi o insensibilitate de ± 10 mHz pentru funcţia de stabilizare a frecvenţei sau de ± 200 mHz pentru variaţii mari de frecvenţă. Această valoare este specificată de OTS la punerea în funcţiune a locului de consum;e) la revenirea la o frecvenţă în intervalul 49,8 ÷ 50,2 Hz, să poată iniţia o întârziere cu o durată aleatorie de până la cinci minute înainte de a se relua funcţionarea normală. Abaterea maximă a frecvenţei de la valoarea normală de 50 Hz, faţă de care trebuie să reacţioneze consumatorul comandabil, cât şi timpul după care se reia funcţionarea normală la revenirea frecvenţei în limitele normale se specifică de către OTS sau OD relevant la punerea în funcţiune a locului de consum sau a funcţiei prezentate mai sus;f)
  sunt echipate cu un regulator care măsoară frecvenţa reală a sistemului cu o bandă moartă de 50 mHz şi o insensibilitate de 10 mHz, măsurătorile actualizându-se cel puţin o dată la 1 secundă;
  g) pot detecta o abatere a frecvenţei sistemului de 10 mHz, pentru a oferi un răspuns general liniar şi proporţional în sistem, în ceea ce priveşte sensibilitatea răspunsului consumului la abaterile de frecvenţă şi acurateţea măsurării frecvenţei şi în ceea ce priveşte modificarea în consecinţă a consumului. Unitatea consumatoare trebuie să poată detecta şi răspunde rapid, în maximum 30 de secunde, la abaterile de frecvenţă ale sistemului, conform specificaţiilor OTS. Este acceptabilă o compensare a frecvenţei în cazul măsurătorii în condiţii staţionare de până la 50 mHz.
  Articolul 53(1) OTS în coordonare cu operatorul de reţea relevant poate conveni cu un gestionar de loc de consum sau cu un operator de sistem de distribuţie închis, inclusiv prin intermediul unui terţ, dar nu cu restricţie la un terţ, asupra unui contract pentru furnizarea de reglaj foarte rapid al puterii active a consumului.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul menţionat trebuie să specifice:a) modificarea puterii active în funcţie de un anumit parametru, precum viteza de variaţie a frecvenţei pentru respectiva cantitate a cererii sale;b)
  principiul de funcţionare a sistemului de reglaj şi parametrii de performanţă aferenţi;
  c) timpul de reacţie pentru reglajul foarte rapid al puterii active, care nu trebuie să depăşească o întârziere de două secunde.
  Articolul 54(1) Operatorul de reţea relevant poate să solicite pentru unităţile consumatoare care asigură consum comandabil integrarea în DMS-SCADA a unor mărimi de stare, a măsurii de putere activă şi a măsurii de putere reactivă, dacă aceste unităţi consumatoare asigură reglaj de putere reactivă şi/sau de tensiune. (2) Calea de comunicaţie este precizată de operatorul de reţea relevant care specifică cerinţele în ATR. (3) Integrarea în DMS-SCADA se face prin grija gestionarului unităţii consumatoare sau a operatorului de sistem de distribuţie închis.
  (4) Pentru unităţile consumatoare aparţinând locurilor de consum sau sistemelor de distribuţie închise racordate la reţele electrice de joasă tensiune, operatorul de reţea relevant împreună cu gestionarul locului de consum sau cu OD al sistemului de distribuţie închis stabilesc, de comun acord, posibilitatea transmiterii măsurii de putere activă/reactivă fie direct de la unitatea consumatoare, fie prin intermediul unui terţ (agregator).
  Articolul 55Partea terţă care gestionează unităţi consumatoare agregate, care asigură consum comandabil, racordate la o reţea electrică de distribuţie, asigură echipamentele de schimb de date la nivelul interfeţei cu sistemul teleinformaţional al operatorului de reţea relevant, la caracteristicile solicitate de acesta.Articolul 56Gestionarii locurilor de consum şi OD ai sistemelor de distribuţie închise îşi vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET, la punctele stabilite de comun acord cu OD, respectiv OTS, în scopul facilitării schimburilor de informaţii.
  Anexa nr. 1la norma tehnică Date tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport şi ale sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în punctul de racordare/delimitare, după caz1. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport şi OD al sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport au obligaţia de a transmite operatorului de reţea relevant datele tehnice prevăzute în tabelul 1, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice. 2. În cadrul procedurii de notificare pentru racordarea unui loc de consum/sistem de distribuţie la sistemul de transport şi de verificare a conformităţii cu cerinţele privind racordarea acestora la sistemul de transport, operatorul de reţea relevant poate solicita date suplimentare pentru fiecare etapă a procesului de notificare şi de verificare a conformităţii. 3. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în studiile (fişele) de soluţie, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează locul de consum racordat la sistemul de transport şi sistemul de distribuţie racordat la sistemul de transport. 4. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie, dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor, precum şi alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit operatorului de reţea relevant cu minimum 1 lună înainte de PIF. 5. Datele, validate şi completate la PIF, sunt confirmate în procesul de verificare a conformităţii cu cerinţele privind racordarea (R).Tabelul 1. Date tehnice ale locului de consum racordat la sistemul de transport şi ale sistemului de distribuţie racordat la sistemul de transport, în punctul de racordare/delimitare, după caz
  Descrierea datelorUnităţi de măsurăCategoria datelor
  Puterea absorbităMWD, S
  Frecvenţa:
  Domeniul de frecvenţă în care sistemul de distribuţie/locul de consum rămâne în funcţiuneHzD
  Frecvenţa nominală HzD
  Dependenţa puterii absorbite în funcţie de frecvenţa reţeleikW/df
  Timpul de rămânere în funcţiune în funcţie de domeniul de frecvenţăminD
  Tensiuni:
  Tensiune nominală kVS, D
  Tensiune minimă/maximă la care sistemul de distribuţie/locul de consum rămâne în funcţiune în punctul de racord la sistemul de transportkVD
  Dependenţa puterii absorbite în funcţie de frecvenţa reţelei
  Timpii de rămânere în funcţiune în funcţie de domeniile de tensiune sD
  Coordonarea izolaţiei:
  Tensiune de ţinere la impuls de trăsnetkVD
  Tensiune de ţinere la frecvenţa industrială a reţelei (50 Hz)kVD
  Tensiune de ţinere la impuls de comutaţie
  kVD
  Curenţi:
  Curentul maximkAS, D
  Curentul maxim de încărcare pe termen scurtkA pentru timpi de ordinul secundelorD
  Condiţii ambientale pentru care se aplică aceşti curenţi (temperatură, presiune)TextS, D
  Legare la pământ:
  Modul de legare la pământTextD
  Performanţele izolaţiei în condiţii de poluare - nivel de poluareIEC 815D
  Sistem de comandă şi achiziţie de date:
  Calea de comunicaţie (tip, performanţe tehnice etc.)TextD
  Comanda la distanţă şi date transmiseTextD
  Transformatoare de măsurare de curentA/AD
  Transformatoare de măsurare de tensiunekV/VD
  Caracteristicile sistemului de măsurareTextR
  Transformatoare de măsurare - detalii privind certificatele de testareTextR
  Configuraţia reţelei:
  Schema circuitelor electrice aferente instalaţiilor existente şi celor noi, inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamentele de comutaţie şi tensiunile de funcţionare
  Schemă monofilarăS, D, R
  Impedanţa reţelei:
  Impedanţele de secvenţă pozitivă, negativă şi zeroΩS, D, R
  Curenţi de scurtcircuit:
  Curentul maxim de scurtcircuitkAS, D, R
  Capabilitatea de transfer:
  Consumator sau grupe de consumatori alimentaţi din puncte de racordare alternativeTextD, R
  Consum alimentat normal din punctul de racordare XMWD, R
  Consum alimentat normal din punctul de racordare YMWD, R
  Comutaţii de transfer în condiţii planificate sau în condiţii de incidentTextD, R
  Transformatoarele în punctul de racordare:
  Curba de saturaţieDiagramăR
  Date privind unităţile de transformare (număr de ploturi, raport de tensiune, tip comutare ploturi etc.)Diagramă, textS, D, R
  Date/Schema logică RAT pentru transformatoarele cu comutator automat de ploturi sub sarcină
  Anexa nr. 2la norma tehnică Date tehnice referitoare la instalaţiile de compensare a puterii reactive (SVC, STATCOM, bobine de compensare, baterii de compensare, compensatoare sincrone etc.)
  Descrierea datelorUnităţi de măsurăCategoria datelor
  Schema monofilară de conectare şi tipul instalaţiei de compensareTextS, D, R
  Puterea reactivă nominală a instalaţiei de compensare şi plaja de variaţie a puterii reactiveMVArS, D, R
  Tensiunea nominală a instalaţiei de compensarekVS, D, R
  Schema monofilară de conectare şi tipul instalaţiei de compensareTextS, D, R
  Localizarea instalaţiei de compensareTextS, D, R
  Modul de comutare/reglajTextS, D, R
  Anexa nr. 3la norma tehnicăDate tehnice ale echipamentelor utilizate la racordarea locurilor de consum/sistemelor de distribuţie la sistemele de transportA. Model date tehnice pentru un cablu electric
  Material cablu: (Cu sau Al)
  Fabricaţie: Text
  Tip: Text
  Secţiune: [mm^2]
  U_n: [kV]
  Lungime: [km]
  Parametrii de secvenţă directă şi homopolară (Se precizează temperatura la care sunt măsuraţi.):
  R_+ = [Ω/km]X_+ = [Ω/km]C_+ = [µF/km]
  R_0 = [Ω/km]X_0 = [Ω/km]C_0 = [µF/km]
  Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul):
  Lungimea de cuplaj: [km]
  R_m0 = [Ω/km]X_m0 = [Ω/km]
  B. Model date tehnice pentru o linie electrică aeriană
  Tip: (simplu circuit/dublu circuit)
  U_n: [kV]
  Lungime: [km]
  Tip stâlpi majoritari (cod/dimensiuni)
  Conductoare active:
  - Tip: Text
  - Număr subconductoare/fază: [buc.]
  - Rdc_20°C= [Ω/km]
  - Raza = [cm]
  - Secţiune nominală= [mm^2]
  Conductoare de protecţie:
  - Tip: Text
  - Număr conductoare: [buc.]
  - Rdc_20°C= [Ω/km]
  - Raza = [cm]
  - Secţiune nominală = [mm^2]
  Parametrii de secvenţă directă şi homopolară (Se precizează temperatura la care sunt măsuraţi.):
  R_+ = [Ω/km]X_+ = [Ω/km]C_+ = [µF/km]
  R_0 = [Ω/km]X_0 = [Ω/km]C_0 = [µF/km]
  Parametrii de cuplaj mutual (unde este cazul):
  Lungimea de cuplaj: [km]
  R_m0 = [Ω/km]X_m0 = [Ω/km]
  NOTĂ:Acolo unde este cazul, datele tehnice referitoare la linia electrică aeriană se vor specifica pentru fiecare tronson de linie în parte.C. Date tehnice pentru transformatoareC.1.
  Model date tehnice pentru un transformator cu 3 înfăşurări
  Transformator: Text
  Fabricaţie: Text
  Tip: Text
  Cuvă: Text
  Miez: coloane Conexiune:
  S_nom1[MVA]U_nom1 [MVA]*U_sc.IM [%]P_sc.IM [kW]
  S_nom2[MVA]U_nom2 [MVA]*U_sc.IJ [%]P_sc.IJ [kW]
  S_nom3[MVA]U_nom3 [MVA]*U_sc.MJ [%]P_sc.MJ [kW]
  * Se precizează puterea la care sunt măsurate.
  I_gol[%]P_gol [kW]
  Înfăşurări reglaj
  Reglaj tensiune:U_pmax[kV]U_pmin[kV]U_plot[kV]
  U_sc.pmax[%]U_sc.pmin[%]U_sc.pmed[%]
  Nivel izolaţie neutru:
  Tratare neutru: Observaţie: În cazul în care neutrul conexiunii stea a înfăşurărilor transformatorului este legat la pământ printr-o impedanţă, se vor preciza valorile rezistenţei şi ale reactanţei impedanţei de legare la pământ.
  C.2. Model date tehnice pentru un transformator cu 2 înfăşurări
  Fabricaţie: Text
  Tip: Text
  Nivel izolaţie neutru: TextConexiune
  S_nom= [MVA]U_nom I= [kV]U_nom J= [kV]U_scc IJ= [%]
  I_gol I= [%]I_gol J= [%]
  P_agol = [kW]P_ascc = [kW]
  U_pmax= [kV]U_pmin= [kV]U_plot = [kV]Rap. Tens. IJ:
  U_scc max= [%]U_scc min= [%]U_scc nom= [%]
  Tratare neutru: Observaţie: în cazul în care neutrul conexiunii stea a înfăşurărilor transformatorului este legat la pământ printr-o impedanţă, se vor preciza valorile rezistenţei şi ale reactanţei impedanţei de legare la pământ.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!