Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 2018/994 din 13 iulie 2018de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019Data intrării în vigoare 10-06-2019
  Acceptată prin LEGEA nr. 113/7 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 10 iunie 2019.
  CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 223 alineatul (1), având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1), având în vedere proiectul elaborat de Parlamentul European, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, având în vedere aprobarea Parlamentului European*1), *1) Aprobarea din 4 iulie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, întrucât:(1) Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct*2) (denumit în continuare "Actul electoral"), anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului*3), a intrat în vigoare la 1 iulie 1978 şi a fost modificat ulterior prin Decizia 2002/772/CE, Euratom*4). *2) JO L 278, 8.10.1976, p. 5. *3) Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 278, 8.10.1976, p. 1). *4) Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului din 25 iunie şi 23 septembrie 2002 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).(2) Urmează a fi efectuate o serie de modificări la Actul electoral.(3) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Consiliul trebuie să stabilească dispoziţiile necesare pentru alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct în conformitate cu o procedură legislativă specială.
  (4) Transparenţa procesului electoral şi accesul la informaţii fiabile sunt importante pentru amplificarea conştiinţei politice europene şi pentru asigurarea unei rate solide de participare la vot şi este de dorit ca cetăţenii Uniunii să fie informaţi cu mult timp înainte de alegerile pentru Parlamentul European cu privire la candidaţii care participă la alegerile respective şi cu privire la afilierea partidelor politice naţionale la un partid politic european.(5) Pentru a încuraja participarea la vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru a profita pe deplin de posibilităţile oferite de evoluţiile tehnologice, statele membre ar putea să prevadă posibilităţi, printre altele, pentru votul anticipat, votul prin corespondenţă şi votul electronic şi prin internet, asigurând în acelaşi timp în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului şi protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.(6) Cetăţenii Uniunii au dreptul de a participa la viaţa democratică a acesteia, în special prin exprimarea votului sau participarea în calitate de candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European.(7) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a le permite cetăţenilor lor care îşi au reşedinţa în ţări terţe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.(8) În consecinţă, Actul electoral ar trebui să fie modificat în mod corespunzător, ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1
  Actul electoral se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se înlocuieşte cu textul următor:Articolul 1(1) În fiecare stat membru, membrii Parlamentului European sunt aleşi ca reprezentanţi ai cetăţenilor Uniunii pe baza reprezentării proporţionale, recurgându-se la sistemul de liste sau la votul unic transferabil.(2) Statele membre pot autoriza votul pe baza unui sistem de liste preferenţiale în conformitate cu procedura pe care o adoptă.(3) Alegerile se fac prin vot universal direct şi sunt libere şi secrete.2. Articolul 3 se înlocuieşte cu textul următor:
  Articolul 3(1) Statele membre pot stabili un prag minim pentru repartizarea locurilor. La nivel naţional, acest prag nu poate depăşi 5% din voturile valabil exprimate.(2) Statele membre în care se foloseşte sistemul de liste stabilesc un prag minim pentru repartizarea locurilor pentru circumscripţiile care cuprind peste 35 de locuri. Acest prag nu poate fi mai mic de 2% şi nu depăşeşte 5% din voturile valabil exprimate în circumscripţia în cauză, inclusiv în statul membru cu o singură circumscripţie.(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma obligaţiei prevăzute la alineatul (2) până la o dată adecvată înaintea alegerilor pentru Parlamentul European care urmează primelor alegeri care vor avea loc imediat după intrarea în vigoare a Deciziei (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului(*).(*) Decizia (UE, Euratom) 2018/994 a Consiliului din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 (JO L 178, 16.7.2018, p. 1).
  3. Se introduc următoarele articole:Articolul 3a În cazul în care dispoziţiile naţionale stabilesc un termen pentru prezentarea candidaturilor în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, termenul respectiv trebuie să fie cu cel puţin trei săptămâni înainte de data fixată de statul membru relevant, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), pentru desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
  Articolul 3bStatele membre pot permite afişarea, pe buletinele de vot, a numelui sau a siglei partidului politic european la care este afiliat partidul politic naţional sau candidatul respectiv.
  4. Se introduce următorul articol:Articolul 4aStatele membre pot prevedea posibilităţi pentru votul anticipat, votul prin corespondenţă şi votul electronic şi prin internet în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. În acest caz, statele membre adoptă măsuri suficiente pentru a asigura în special fiabilitatea rezultatului, secretul votului şi protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii.5.
  Articolul 9 se înlocuieşte cu textul următor:Articolul 9(1) Nimeni nu poate vota mai mult decât o singură dată în cadrul alegerilor pentru membrii Parlamentului European.(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că votul dublu în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European face obiectul unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive.
  6. Se introduc următoarele articole:Articolul 9a În conformitate cu procedurile lor electorale naţionale, statele membre pot lua măsurile necesare pentru a permite cetăţenilor lor cu reşedinţa în ţări terţe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European.
  Articolul 9b(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă pentru schimbul de date privind alegătorii şi candidaţii cu structurile omoloage din celelalte state membre.(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor naţionale privind înscrierea alegătorilor pe listele electorale şi depunerea candidaturilor, autoritatea menţionată la alineatul (1) începe, în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, să transmită structurilor sale omoloage, cu cel puţin şase săptămâni înainte de prima zi a perioadei electorale menţionate la articolul 10 alineatul (1), datele indicate în Directiva 93/109/CE a Consiliului(*) în ceea ce priveşte cetăţenii Uniunii care au fost înscrişi pe listele electorale sau şi-au prezentat candidatura într-un stat membru ai cărui resortisanţi nu sunt.(*) Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi (JO L 329, 30.12.1993, p. 34).
  Articolul 2(1) Prezenta decizie este supusă aprobării de către statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale. Statele membre notifică Secretarului General al Consiliului finalizarea procedurilor necesare în acest sens.(2) Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei la care a fost primită ultima notificare menţionată la alineatul (1)*1). *1) Data intrării în vigoare a deciziei va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului. Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2018.
  Pentru Consiliu
  Preşedintele
  H. LOGER
  -----