Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 mai 2019pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 iunie 2019Data intrării în vigoare 03-06-2019


  Având în vedere angajamentele internaţionale asumate de România în calitate de stat membru al Consiliului Europei,ţinând seama de Raportul detaliat în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului privind România, adoptat în cadrul celei de-a patra Runde de evaluare a Comitetului experţilor în domeniul evaluării măsurilor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, din anul 2014, prin care experţii au constatat deficienţe în privinţa cadrului legal referitor la prevenirea finanţării terorismului şi au inclus România pe lista statelor supuse procedurii de monitorizare,luând în considerare Raportul de progrese elaborat de experţii Consiliului Europei în anul 2016, prin care se reţine propunerea României de remediere a deficienţelor constatate, prin amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama că, în cursul anului 2019, România va prezenta un nou Raport de progrese complet în faţa Comitetului experţilor prin care intenţionează să solicite ieşirea din procedura de monitorizare,având în vedere că neîndeplinirea recomandărilor va face ca România să fie supusă unei proceduri de conformitate accelerată care obligă statele membre ale Consiliului Europei să aplice diligenţe sporite în relaţiile de corespondenţă cu sistemul financiar din România,luând în considerare necesitatea eliminării grabnice a acestei carenţe şi considerând că aceasta este o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care contribuie la îndeplinirea unor obligaţii asumate de România în calitate de stat membru al Consiliului Europei şi la evitarea unor consecinţe negative pentru mediul economic din România, precum creşterea costurilor de finanţare ale statului, întreprinderilor româneşti şi societăţilor aflate în relaţii comerciale cu societăţi din alte state, reducerea contactelor economice cu exteriorul, reducerea investiţiilor străine, imposibilitatea de a atrage finanţare de pe alte pieţe,ţinând cont, totodată, de necesitatea actualizării cadrului juridic pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale,
  în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) în cazul sancţiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale se înfiinţează Consiliul interinstituţional, denumit în continuare Consiliul, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat - Departamentul de Comerţ Exterior, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
  3. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală creează şi gestionează baza de date cu privire la fonduri şi resurse economice blocate.(2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 17 alin. (1) păstrează o evidenţă proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale din domeniul lor de competenţă.4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice şi juridice care nu intră în sfera de competenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), precum şi controlul punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a resurselor economice se fac de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Raportarea fondurilor şi a resurselor economice care fac obiectul sancţiunilor internaţionale se transmite de îndată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1). Raportarea include date privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi descrierea şi valoarea totală a bunurilor.
  6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) După primirea înştiinţării ori raportării potrivit art. 7 sau 18 şi efectuarea cercetărilor necesare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dispune, prin ordin al preşedintelui, fără întârziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate.7. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune, prin ordin al preşedintelui, blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deţinute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).8. La articolul 19, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4)
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală asigură publicarea ordinelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
  (5) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia de a analiza periodic măsura dispusă prin ordinele prevăzute la alin. (1) şi (1^1) şi de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.
  9. La articolul 21, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în cartea funciară a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale din subordine în raza cărora se află imobilul, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în baza ordinului emis potrivit art. 19 alin. (1) sau alin. (1^1).................................................................................................(5) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, adresată persoanelor juridice cu atribuţii de înregistrare sau evidenţă a respectivelor bunuri.10.
  La articolul 24, alineatele (2)-(4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepţia persoanelor sau entităţilor desemnate, care deţin bunurile supuse sancţiunilor internaţionale, au dreptul să ceară din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierii sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar dreptul la compensaţie pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înştiinţării autorităţii competente, potrivit art. 7 sau 18, după caz.(3) Dacă persoanele fizice sau juridice, cu excepţia persoanelor sau entităţilor desemnate, nu pot ori nu doresc să administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.(4) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cere predarea bunului respectiv, dacă apreciază că este necesară pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare, fără acordul persoanei care îl deţine...................................................................................................(6) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dispune, prin decizie, predarea de îndată a bunului către persoana îndreptăţită, după cum urmează:a) persoanei care dovedeşte, potrivit art. 10, că este proprietarul sau deţinătorul legal al bunului şi că nu face obiectul unor sancţiuni internaţionale sau acest lucru se constată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19;b) proprietarului sau deţinătorului legal care dovedeşte, potrivit art. 10, că bunul respectiv nu face obiectul sancţiunilor internaţionale sau acest lucru se constată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19;c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul care instituie sancţiunea internaţională potrivit art. 1;
  d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autorităţi competente din alt stat sau a unei organizaţii internaţionale, opozabile autorităţilor române.
  11. La articolul 25, alineatele (1)-(3), (6)-(8), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sancţiunilor internaţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui.(2) În situaţiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aceasta le va preda spre administrare autorităţii sau instituţiei publice cu competenţe în domeniu.(3) În cazul în care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art. 24 nu poate fi realizată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau de o altă instituţie publică, conform alin. (2), din motive temeinic justificate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală încheie, în scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoană fizică sau juridică ce activează în domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie să precizeze, sub sancţiunea anulării, suma stabilită pentru administrare, modul de atribuire a responsabilităţii pentru paguba produsă bunurilor în timpul administrării, precum şi limitele dreptului de administrare acordat.…………………………………………………………………….(6)
  În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (5) nu există sau nu sunt suficiente şi nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părţi a acestora, efectuată în proporţia strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.
  (7) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părţi a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilităţii sancţiunii internaţionale relevante.(8) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ţine evidenta şi inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.………………………………………………………....................(11) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (6) şi (7), precum şi modalităţile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) şi (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(12) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) şi (7), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală solicită avizul consultativ al Consiliului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 mai 2019.Nr. 37.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!