Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 553 din 11 aprilie 2019privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 17 mai 2019Data intrării în vigoare 17-05-2019

  Având în vedere:– Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;
  – Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport;– Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret nr. 1.318/2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport;– Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;– Standardul ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională - ocupaţie antrenor - cod COR 342201;– Referatul Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă nr. 1.782 din 5.04.2019;– Adresa Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor nr. 860 din 29.11.2018,
  în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă modelul Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumit în continuare protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Ministerul Tineretului şi Sportului, instituţiile de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, precum şi federaţiile sportive naţionale, ca părţi ale protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.Articolul 3În vederea încheierii Protocolului se ataşează următoarele documente:a) adresă către Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor prin care se solicită semnarea protocolului de colaborare cu federaţiile sportive naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului în vederea eliberării carnetelor de antrenor pentru absolvenţii promoţiilor indicate;
  b) acreditarea eliberată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau autorizaţia eliberată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Comisia Naţională de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor - copie conformă cu originalul;c) certificatul de identitate sportivă al federaţiilor sportive naţionale, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului - copie conform cu originalul;d) lista specializărilor sportive şi a cadrelor didactice cu statut de antrenor care vor preda componenta de specialitate a programei de studiu pentru ramurile de sport solicitate, însoţită de acte care dovedesc calitatea de antrenor şi nivelul obţinut;e) planul de învăţământ al programelor de studii - copie conformă cu originalul. În situaţia în care unele dintre disciplinele din trunchiul comun al protocolului nu se regăsesc în programele de studiu ale instituţiei, dar sunt studiate în programa altor discipline, se va preciza printr-o adresă oficială care sunt acestea, în cadrul căror alte discipline sunt studiate, precum şi numărul de ore aferente acestora;f) împuternicire a unui reprezentant al instituţiei cu drept de semnătură, după caz.
  Articolul 4În vederea încheierii protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce revin fiecărei părţi semnatare.Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabileşte şi actualizează conţinutul programei de pregătire pentru formarea antrenorilor, care trebuie să devină parte integrantă şi obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizată de acestea.Articolul 6Federaţiile sportive naţionale, pe baza reglementărilor interne şi internaţionale, trebuie să stabilească şi să actualizeze componenta de specialitate în ramura de sport a programei de pregătire pentru formarea antrenorilor, în conformitate cu certificatul de identitate sportivă eliberat de către Ministerul Tineretului şi Sportului, care să constituie parte integrantă şi obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de instituţia de formare a antrenorilor, acreditată sau autorizată în condiţiile legii.Articolul 7Protocolul se va încheia pentru fiecare promoţie de antrenori care se vor forma în cadrul instituţiilor de formare a antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condiţiile legii.Articolul 8În vederea încheierii protocolului, Ministerul Tineretului şi Sportului va solicita anual, prin adresă oficială, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Comisiei Naţionale de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor lista cu instituţiile acreditate/autorizate în condiţiile legii, în vederea formării antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport.Articolul 9Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţia din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea şi arhivarea protocoalelor pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.Articolul 10Cererile instituţiilor de formare a antrenorilor, acreditate sau autorizate în condiţiile legii, se vor depune la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, care va verifica întrunirea condiţiilor legale, va pregăti documentaţia aferentă şi va înainta protocoalele, însoţite de notele de fundamentare, spre semnare ministrului tineretului şi sportului.
  Articolul 11Protocoalele se vor încheia individual de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu fiecare instituţie de formare a antrenorilor acreditată sau autorizată în condiţiile legii solicitantă şi, respectiv, cu fiecare federaţie sportivă naţională corespondentă ramurii de sport vizate.Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 13Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret nr. 1.318/2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 12 iulie 2011, respectiv Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 24 februarie 2015, precum şi orice altă dispoziţie contrară.
  Ministrul tineretului şi sportului,

  Constantin-Bogdan Matei
  Bucureşti, 11 aprilie 2019.Nr. 553.ANEXĂPROTOCOLpentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sportArticolul IPărţileMinisterul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, reprezentat legal prin .............................................., în calitate de ministru,Federaţia Română de ............................................., (Se completează cu numele federaţiei semnatare.)reprezentată de .....................................................,Instituţia de formare a antrenorilor ............................................., (Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)reprezentată de ...................................................,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutul antrenorului şi în baza standardului ocupaţional pentru calificarea „antrenor“ cod COR 342201,convin să încheie prezentul protocol în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în următoarele condiţii:Articolul IIObiectul protocoluluiObiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în cadrul instituţiilor de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare întro ramură de sport. Articolul IIIDurata protocoluluiPrezentul protocol se încheie pentru cursurile de licenţă, cu durată de 3 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior din domeniul Educaţiei fizice şi sportului, linia Sport şi performanţă motrică, promoţiile ...............................Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de masterat cu durată de 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă în domeniul Educaţiei fizice şi sportului, promoţiile ...............................Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de formare a antrenorilor, cu durată de minimum 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor de şcoli postliceale de antrenori, promoţiile ...............................Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de formare a antrenorilor, cu durată de minimum 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor cursurilor organizate de instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii, promoţiile ...............................
  Articolul IVObligaţiile părţilor1. Obligaţii comuneÎn vederea încheierii protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, respectă obligaţiile ce revin fiecărei părţi semnatare.2. Obligaţiile Ministerului Tineretului şi Sportului:a) actualizează, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, disciplinele programei de pregătire pentru formarea antrenorilor;b) eliberează, prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, carnetele de antrenor pentru absolvenţii cursurilor de licenţă/masterat/formare a antrenorilor pentru specializarea în ramură de sport a absolvenţilor ........................... . (Se completează cu numele instituţiei semnatare.)3. Obligaţiile Federaţiei Române de ............................................: (Se completează cu numele federaţiei semnatare.)
  a) stabileşte şi actualizează, pe baza reglementărilor sportive interne şi internaţionale şi a actelor normative în vigoare, conţinutul componentei de specialitate în ramura de sport a programei de pregătire pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport;b) sprijină şi monitorizează derularea activităţilor practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.
  4. Obligaţiile instituţiei de formare a antrenorilor ...........................................: (Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)a) respectă pentru cursurile de licenţă/masterat/formare a antrenorilor la specializarea .................................................................................................................................................................. programa de pregătire stabilită la data semnării, astfel:– programa de pregătire, conform standardului ocupaţional pentru calificarea de antrenor, cu disciplinele de studiu şi numărul de ore teoretice şi practice:
  Nr. crt.Discipline prevăzute de standardul ocupaţional pentru calificarea „antrenor“Număr de ore
  TeoreticePracticeTotal
  1.Legislaţia sportului161632
  2.Istoria sportului448
  3.Teoria şi metodica antrenamentului sportiv163248
  4.Pedagogie sportivă122840
  5.Anatomie şi fiziologie generală3280112
  6.Ergofiziologia şi biochimia sportului83240
  7.Psihologia sportului163248
  8.Igienă-nutriţie-doping244872
  9.Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv164056
  10.Masaj sportiv şi măsuri de prim ajutor164056
  11.Pregătirea sportivilor4064104
  12.Pregătirea sportivilor pentru competiţie245478
  13.Coordonarea activităţii sportivilor pe timpul desfăşurării competiţiei324274
  14.Selecţionarea sportivilor pentru practicarea sportului de performanţă247296
  15.Pregătirea specifică a sportivilor pentru competiţii de mare amploare64120184
  16.Comunicare8816
  17.Management sportiv8816
  Total nr. ore3607201.080
  – conţinutul componentei de specialitate în conformitate cu reglementările sportive interne şi internaţionale pentru calificarea în ramura de sport .................., integrat programei de mai sus pentru disciplinele:Conţinutul tematic de bază:
  Nr. crt.Discipline prevăzute de standardul ocupaţional pentru calificarea „antrenor“Număr de ore
  TeoreticePracticeTotal
  1.Pregătirea sportivilor pentru competiţie245478
  2.Coordonarea activităţii sportivilor pe timpul desfăşurării competiţiei324274
  3.Selecţionarea sportivilor pentru practicarea sportului de performanţă247296
  4.Pregătirea specifică a sportivilor pentru competiţii de mare amploare64120184
  b) introduce în foaia matricolă a absolvenţilor disciplinele de studiu sus-menţionate şi numărul de ore/credite aferent acestora, precum şi denumirea ramurii de sport ......................... ca specializare;c) asigură cadre didactice calificate ca antrenor în ramura de sport în vederea predării componentei de specialitate.
  Articolul VModificarea protocolului1. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin act adiţional semnat de toate părţile, la iniţiativa oricăreia dintre acestea.2.
  Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării protocolului va transmite celorlalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
  Articolul VIDispoziţii finale1. Părţile se angajează să aplice în mod unitar şi cu bună-credinţă prezentul protocol.2. Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor asumate.3. Soluţionarea amiabilă precedă în mod obligatoriu orice procedură jurisdicţională.Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Protocolul intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părţile.
  Părţile semnatareSemnătura şi ştampila
  Ministerul Tineretului şi Sportului……………............................…………………
  Federaţia sportivă naţională ……………............................………………… (Se completează cu denumirea conform C.I.S.)
  Instituţia de formare a antrenorilor ……………............................………………… (Se completează cu denumirea instituţiei semnatare.)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!