Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.903 din 16 aprilie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul" din comuna Baia de Criş
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.197/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Creştine de Caritate „Samariteanul“ din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samariteanul“ din localitatea Baia de Criş,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.197/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017 - 15 iunie 2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samariteanul“, cu sediul în comuna Baia de Criş, Strada Gării nr. 2, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, program „normal“, cod de identificare fiscală 37137962, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samariteanul“ din comuna Baia de Criş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2019-2020.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samariteanul“ din comuna Baia de Criş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samariteanul“ din comuna Baia de Criş.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samariteanul“ din comuna Baia de Criş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Asociaţia Creştină de Caritate „Samariteanul“ din municipiul Arad, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samariteanul“ din comuna Baia de Criş, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 16 aprilie 2019.Nr. 3.903.ANEXĂJudeţul Hunedoara
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivel de învăţământ/ Nivel de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământCapacitatea maximă de şcolarizare/unitate de învăţământ*
  1Grădiniţa „Samariteanul“8/7.05.2018Asociaţia Creştină de Caritate „Samariteanul“Comuna Baia de Criş, Str. Gării nr. 2, tel.: 0254/682461, gsamariteanulbai adecris@yahoo.comPreşcolar   RomânăPNo formaţiune de studiu într-un schimb
  * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----