Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.081 din 22 aprilie 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019Data intrării în vigoare 15-05-2019

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 2 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 4Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de programare bugetară şi Direcţia generală managementul resurselor umane - Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  2. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget“ se înlocuieşte cu sintagma „ministrul finanţelor publice“.3. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Atestarea se face gratuit prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.4. În anexa nr. 1, la articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
  5. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), litera c) se abrogă.6. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:h) asigură publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice a tabloului persoanelor atestate şi a informaţiilor cu privire la atestarea în domeniul SEC;7. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se abrogă.8. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (2) se abrogă.9. În anexa nr. 1, la articolul 8 alineatul (3), litera b) se abrogă.10.
  În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de unul sau mai mulţi funcţionari publici din cadrul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.(4) Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice fac propuneri de membri în comisiile de atestare, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
  11. În anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) În vederea participării la examenul de atestare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, solicitanţii depun dosarul de înscriere la registratura Ministerului Finanţelor Publice, direct sau prin poştă, care va conţine în mod obligatoriu:a) cerere de participare la examenul de atestare;b) copia actului de identitate;c)
  copia certificată «conform cu originalul» de către secretariatul comisiei de atestare a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale sau, în cazul dosarelor depuse prin poştă, copia legalizată a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.
  12. În anexa nr. 1, la articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
  13. În anexa nr. 1, la articolul 27 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) codul numeric personal.14. În anexa nr. 1, la articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Certificatul de atestare este valabil pe perioadă nedeterminată.15. În anexa nr. 1, la articolul 30, alineatul (1) se abrogă.
  16. În anexa nr. 1, la articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Certificatul de atestare se menţine pe perioadă nedeterminată şi poate fi utilizat pentru a face dovada că îndeplineşte condiţia specifică pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, pentru menţinerea pe post.17. În anexa nr. 1, la articolul 31, alineatul (1) se abrogă. 18. În anexa nr. 1, la articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea dobândirii certificatului de atestare de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi în funcţie, precum şi de persoanele care solicită deţinerea certificatului de atestare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, organizează şi desfăşoară examene de atestare, în funcţie de solicitări, cel puţin o dată pe trimestru.19. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 22 aprilie 2019.Nr. 2.081.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 496/2014)
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEŞcoala de Finanţe Publice şi VamăCERTIFICAT DE ATESTAREa cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
  Doamnei/Domnului ......................................, CNP .......................,născut(ă) în anul ........, luna ........., ziua ........, în .............................., i se atestă cunoştinţele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.
  Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu înlocuieşte celelalte condiţii de ocupare a postului.Prezentul document conţine date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“).Director,.............................Seria ...... nr. ..............Data eliberării: anul ......., luna ................, ziua ........Prezentul document conţine date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“)
  ----