Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 36 din 5 aprilie 2019pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1(1)
  Se aprobă Normativul de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare normativ specific.
  (2) Normativul specific prevăzut la alin. (1) stabileşte exclusiv limitele de cheltuieli pentru:a) organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri, potrivit pct. I din normativul specific;b) mesele zilnice şi alte trataţii oferite în situaţia invitării în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române, potrivit pct. II din normativul specific.
  Articolul 2Pentru cheltuielile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentul ordin, se aplică prevederile pct. II.B. 2-6, III şi IV din tabelul „Normative de cheltuieli şi limite maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol“ din anexa nr. 2 la ordonanţa sus-menţionată, cu respectarea celorlalte prevederi legale în vigoare.
  Articolul 3(1) Cheltuielile prevăzute la pct. II.A din normativul specific se efectuează în limita procentelor de 15%, 50% şi 35%, corespunzătoare micului dejun, prânzului şi, respectiv, cinei.(2) În zilele în care se oferă mese/dejunuri oficiale şi/sau cocteiluri/recepţii, prevăzute la pct. I.A, respectiv I.B din normativul specific, cheltuielile prevăzute la pct. II.A din normativul specific se diminuează procentual, conform componenţei prevăzute la alin. (1), corespunzător tipului de masă înlocuit de masa oficială/dejunul oficial şi/sau de cocteil/recepţie.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorul de credite la nivelul căruia se efectuează cheltuielile poate aproba depăşirea limitelor procentuale prevăzute la alin. (1), în situaţii justificate generate de modul/programul de desfăşurare a activităţii.(4) Alin. (3) se aplică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:a) activitatea respectivă se desfăşoară pe parcursul întregii zile;b) în ziua respectivă nu se efectuează şi cheltuieli dintre cele prevăzute la pct. IA din normativul specific;c) nu se depăşesc limitele prevăzute la pct. II.A din normativul specific.
  Articolul 4Limitele maxime pentru cheltuielile cu masa, respectiv pentru trataţii în cazul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt cele prevăzute la pct. II.A.3, respectiv II.B din normativul specific, pentru fiecare zi de desfăşurare a activităţilor.Articolul 5Cheltuielile aferente acţiunilor de protocol prevăzute de prezentul ordin se efectuează cu încadrarea în bugetele aprobate fiecărui ordonator de credite.Articolul 6Activităţile aprobate potrivit normelor aplicabile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se duc la îndeplinire conform dispoziţiilor legale în vigoare la data aprobării organizării acestora.Articolul 7În aplicarea prezentului ordin, Direcţia generală financiară poate emite precizări pe domeniul propriu de competenţă.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 5 aprilie 2019.Nr. 36.
  ANEXĂ NORMATIVde cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne
  Normativ de cheltuieliUnitatea de măsurăLimita maximă
  I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri
  A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de:
  1. Ministrul afacerilor interne, secretarii de stat, inspectorul general al Poliţiei Române, preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prefecţiilei/persoană120
  2. Subsecretarii de stat, secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), secretarul general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, secretarii generali adjuncţi, subprefecţii, secretarii generali ai prefecturilor, rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, inspectorul general al Jandarmeriei Române, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, inspectorul general al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi conducătorii instituţiilor din MAI care au calitatea de ordonatori terţiari de credite, aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de creditelei/persoană90
  B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi oferite de persoanele prevăzute la lit. Alei/persoană25
  C. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al şedinţelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 şi 2, în limita sumei delei/persoană20
  II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române
  A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:
  1. Delegaţiile conduse de ministrul afacerilor interne, invitaţii acestuia, ai preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi ai prefecţilorlei/persoană160
  2. Invitaţii secretarilor de stat, inspectorului general al Poliţiei Române, subsecretarilor de stat, subprefecţilor şi ai rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“lei/persoană130
  3. Invitaţii secretarului general al MAI, secretarului general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, directorilor generali/directorilor din Aparatul central al MAI, invitaţii inspectorului general al Jandarmeriei Române, inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări, inspectorului general al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, directorilor generali şi ai directorilor din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi conducătorii instituţiilor din MAI care au calitatea de ordonatori terţiari de credite, aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de creditelei/persoană105
  4. Invitaţii conducătorilor instituţiilor din MAI care au calitatea de ordonator terţiar de credite, alţii decât cei prevăzuţi la pct. II.A.1-3lei/persoană90
  B. Alte cheltuieli:
  Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de:lei/persoană/zi20
  -----