Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 431 din 23 martie 2019privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  În conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. a) şi ş) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare (Lege),ţinând cont de art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege şi de art. 3 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 5 din 20-21 aprilie 2018, prin care s-a mandatat Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării congresului imediat următor,având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului U.N.B.R. referitoare la calitatea de membru al congresului în şedinţa de alegere a membrilor Consiliului U.N.B.R. şi modalitatea de înscriere pe listele de candidaţi a membrilor congresului pentru alegerea organelor profesiei, potrivit competenţelor acestuia, care s-au bazat şi pe împrejurarea că, după adoptarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 428/2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, a fost comunicată şi înregistrată la U.N.B.R., în 18.03.2019, Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2.188 din 24.05.2018 (Dosarul nr. 183/46/2016), prin care s-a soluţionat recursul împotriva Sentinţei nr. 234/F-Cont din 29.11.2016 a Curţii de Apel Argeş, într-un litigiu în care U.N.B.R. a figurat ca parte, comunicată membrilor Consiliului U.N.B.R., prin care s-a decis, cu putere de lucru judecat, că nu este în competenţa adunărilor generale ale barourilor să aleagă membrii Consiliului U.N.B.R.,având în vedere propunerea Baroului Cluj referitoare la completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederi privind contribuţiile pe care un avocat le datorează baroului în situaţia în care, fiind înscris pe tabloul avocaţilor dintr-un anumit barou, funcţionează efectiv într-o societate de avocatură de pe raza teritorială a altui barou,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 23 martie 2019, adoptă prezenta hotărâre:Articolul I
  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaţilor alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează, compusă din minimum 5 membri. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţionează: numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează şi baroul din care face parte.2. La articolul 223, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Prevederile alin. (5) referitoare la contribuţiile datorate bugetelor ambelor barouri se aplică şi avocatului/avocaţilor care este înscris/sunt înscrişi pe tabloul avocaţilor dintr-un anumit barou, dar îşi exercită profesia într-o formă de exercitare care îşi are sediul principal în alt barou decât cel în care acesta/aceştia este înscris/sunt înscrişi. În contribuţia datorată baroului pe tabloul căruia avocatul/avocaţii nu este înscris/nu sunt înscrişi nu se include contribuţia aferentă bugetului U.N.B.R.(5^2) Prin excepţie, în situaţia în care prin actele constitutive ale formei de exercitare a profesiei se prevede că avocatul/avocaţii în cauză îşi desfăşoară activitatea strict la sediul secundar al acesteia de pe raza baroului în care acesta/aceştia este/sunt membru/membri, acesta/aceştia nu datorează contribuţia către bugetul baroului în care forma de exercitare a profesiei are sediul principal.
  Articolul IIStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
  Gheorghe Florea
  Bucureşti, 23 martie 2019.Nr. 431.-----