Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 677 din 29 martie 2019pentru aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 12-04-2019

  Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 43.023/2.176 din 9.11.2018 privind aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL,având în vedere prevederile regulii 5 paragraful 4.5 din anexa VI la MARPOL, implementată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 975/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016,luând în considerare Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP) adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.282(70), implementate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile circularei MEPC. 1/Circ. 876 din 16 aprilie 2018 - Exemplu de model pentru confirmarea conformităţii, transmiterea din timp a Părţii a II-a a SEEMP referitoare la Planul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navei şi verificarea ei la timp în conformitate cu regula 5.4.5 din anexa VI la MARPOL, emise de Organizaţia Maritimă Internaţională,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă forma şi conţinutul documentului pentru confirmarea conformităţii Părţii a II-a a Planului de management al randamentului energetic al navei - SEEMP, referitoare la Planul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navei, cu regula 22 paragraful 2 din anexa VI la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi aşa cum a fost amendată prin Protocolul din 1997, eliberat navelor maritime care arborează pavilionul român, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autoritatea Navală Română sau organizaţiile recunoscute autorizate conform dispoziţiilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale, cu modificările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Bucureşti, 29 martie 2019. Nr. 677.ANEXĂCONFIRMAREA CONFORMITĂŢII - PARTEA A II-A A SEEMPCONFIRMATION OF COMPLIANCE - SEEMP PART IIEmis în conformitate cu prevederile Protocolului din 1997, aşa cum a fost amendat, privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumită în continuare „Convenţia“), sub autoritatea Guvernului RomânieiIssued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as „the Convention“) under the authority of the Government of Romaniade către ................................................................................................................................... (denumirea completă a persoanei competente sau organizaţiei autorizate în temeiul prevederilor Convenţiei)by ..................................................................... .......................................................... (full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)Caracteristicile navei*Particulars of ship*Numele navei ..............................................................................................Name of ship ..............................................................................................Numărul sau literele distinctive ..............................................................................................Distinctive number or letters ..............................................................................................Numărul IMO^+ ..............................................................................................
  IMO Number^+ ..............................................................................................Portul de înmatriculare ..............................................................................................Port of registry ..............................................................................................Tonajul brut ..............................................................................................Gross tonnage ..............................................................................................Data revizuirii părţii a II-a a SEEMP, dacă este cazul ..................................................................................SEEMP part II date of revision, as applicable ..............................................................................................SE CONFIRMĂ PRIN PREZENTUL CĂ:THIS IS TO CONFIRM:Luând în considerare Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP) adoptate prin Rezoluţia MEPC.282(70), SEEMP-ul navei a fost elaborat şi este conform cu regula 22.2 din anexa VI la Convenţie.Taking into account the 2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) adopted by Resolution MEPC.282(70), the ship’s SEEMP has been developed and complies with regulation 22.2 of Annex VI of the Convention.Emis la: .............................................................................................. (locul emiterii Confirmării)Issued at: .............................................................................................. (place of issue of Confirmation)Data (zz/ll/aaaa) ................................... (data emiterii)Date (dd/mm/yyyy) ........................................ (date of issue).........................................................
  (semnătura persoanei oficiale legal autorizată să emită Confirmarea)..............................................................................................(signature of duly authorized officialissuing the Confirmation)(sigiliul sau ştampila, după caz, a autorităţii)(seal or stamp of the authority, as appropriate)*Ca alternativă, caracteristicile navei pot fi indicate în rubrici dispuse orizontal.Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.† În conformitate cu Schema numărului IMO de identificare a navei, adoptată de Organizaţie prin Rezoluţia A.1117(30). In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme, adopted by the Organization by Resolution A.1117(30).
  ----