Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOL din 22 noiembrie 2018între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 12 aprilie 2019Data intrării în vigoare 07-05-2019


  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 200 din 3 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 12 aprilie 2019.
  Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (denumite în continuare „părţi“),având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999,în temeiul articolului 34, coroborat cu articolul 28 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006,
  în dorinţa de:– a preveni şi combate migraţia ilegală;– a preveni şi combate toate formele de infracţionalitate transfrontalieră; şi– a eficientiza schimbul de informaţii,au convenit următoarele:Articolul 1Obiectul protocoluluiPrezentul protocol reglementează constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare de-a lungul frontierei de stat comune, îmbunătăţirea cooperării părţilor în domeniul combaterii tuturor formelor de infracţionalitate transfrontalieră şi stabilirea unui sistem mai eficient de supraveghere a frontierei.Articolul 2
  Zona de operare(1) Patrulările echipelor mixte se efectuează nemijlocit de-a lungul frontierei de stat comune, pe o zonă de 10 km de la linia de frontieră către interiorul teritoriului statelor părţilor.(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului (1) al prezentului articol, patrulările echipelor mixte pot fi efectuate şi în afara zonei de operare, datorită configuraţiei terenului şi infrastructurii rutiere accesibile, sau pentru executarea unor acţiuni imediate şi urgente iniţiate în zona de operare, dar fără a se depăşi zonele de competenţă prevăzute în legislaţiile naţionale pentru autorităţile părţilor responsabile cu supravegherea frontierei statului lor.
  Articolul 3Atribuţiile echipelor mixte de patrulareEchipele mixte au următoarele atribuţii:a) supravegherea frontierei de stat comune în scopul securizării acesteia;b) prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, contravenţiilor şi a celorlalte încălcări ale regimului juridic al frontierei, precum şi descoperirea şi identificarea autorilor;
  c) schimbul de date şi informaţii privind securizarea frontierei de stat comune.
  Articolul 4Autorităţi competente pentru aplicarea protocoluluiAutorităţile competente pentru aplicarea prezentului protocol (denumite în continuare „autorităţi competente“) sunt:1. pentru Ministerul Afacerilor Interne din România:a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - la nivel central;b) Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, serviciile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi - la nivel regional;c) sectoarele Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut, Stânca, Româneşti, Bivolari, Iaşi, Ţuţora, Răducăneni, Huşi, Berezeni, Fălciu, Oancea, Folteşti şi Galaţi - la nivel local;
  2. pentru Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova:a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - la nivel central;b) Direcţia regională Nord, Direcţia regională Vest şi Direcţia regională Sud - la nivel regional;c) sectoarele Poliţiei de Frontieră „Lipcani“, „Lopatnic“, „Cuconeştii Noi“, „Costeşti“, „Cuhneşti“, „Valea Rusului“, „Sculeni“, „Ungheni“, „Valea Mare“, „Frăsineşti“, „Leuşeni - 1“, „Leova“, „Toceni“, „Stoianovca“, „Goteşti“, „Cahul“, „Brînza“ şi „Giurgiuleşti - 1“ - la nivel local.
  Articolul 5Atribuţiile autorităţilor competente(1) Autorităţile competente la nivel central:a) coordonează modul de aplicare a prezentului protocol la nivel regional şi local;b) aprobă participarea reprezentanţilor altor autorităţi de aplicare a legii aparţinând statului părţii pe teritoriul statului căreia se execută patrularea echipelor mixte, în funcţie de analiza de risc;c) la nevoie, coordonează efectuarea patrulărilor echipelor mixte în zona mai multor autorităţi competente la nivel regional.(2) Autorităţile competente la nivel regional:a) întocmesc în comun Planul lunar de efectuare a misiunilor de patrulare a echipelor mixte, în zona lor de competenţă teritorială, în baza propunerilor autorităţilor competente la nivel local. Planul lunar se aprobă de şefii autorităţilor competente la nivel regional;b) monitorizează şi îndrumă efectuarea patrulărilor echipelor mixte la nivel local.
  (3) Autorităţile competente la nivel local:a) propun autorităţilor competente la nivel regional Planul lunar de efectuare a misiunilor de patrulare a echipelor mixte în zona lor de competenţă teritorială;b) organizează şi efectuează patrulările echipelor mixte.(4) Autorităţile competente se informează reciproc, fără întârziere, în legătură cu toate modificările privind competenţele şi organizarea internă care au relevanţă asupra implementării prezentului protocol.
  Articolul 6Echipele mixte
  (1) Patrulările echipelor mixte pot fi efectuate ca patrule mobile sau posturi fixe folosind toate tipurile de mijloace de mobilitate terestră, care sunt asigurate de către autoritatea competentă la nivel local pe al cărui teritoriu este desfăşurată misiunea.(2) O echipă mixtă este constituită de regulă din trei experţi, doi din ţara gazdă şi unul al celeilalte părţi.(3) Şeful echipei mixte este desemnat din rândul experţilor autorităţii de frontieră competente la nivel local pe teritoriul statului căreia se efectuează patrularea în comun. Şeful conduce echipa mixtă şi este responsabil de instruirea acesteia înaintea efectuării patrulării în comun, executarea efectivă a activităţilor stabilite pentru patrularea în comun şi raportarea acestora.
  Articolul 7Trecerea frontierei de către membrii echipelor mixte(1) Trecerea frontierei de stat de către membrii echipelor mixte în scopul efectuării patrulării în comun şi întoarcerea pe teritoriul naţional se efectuează pe baza legitimaţiilor de serviciu printr-un punct de trecere a frontierei sau prin alt loc stabilit de către autorităţile competente la nivel regional şi prevăzut în Planul lunar de efectuare a patrulărilor echipelor mixte.(2) Autorităţile competente ale părţilor vor face schimb de specimene ale legitimaţiilor de serviciu.Articolul 8Planul lunar de efectuare a patrulărilor echipelor mixte(1) Planificarea misiunilor comune ale echipelor mixte se întocmeşte de comun acord la nivelul autorităţilor competente la nivel regional, în baza propunerilor autorităţilor competente de la nivel local. Planul lunar astfel întocmit se aprobă de şefii autorităţilor competente la nivel regional. Modelul de formular al Planului lunar al misiunilor comune este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul protocol.(2) Planul lunar va fi aprobat cu 10 zile înainte de terminarea lunii în curs pentru luna următoare.Articolul 9Stabilirea, pregătirea, executarea şi finalizarea activităţii de patrulare în comun(1)
  Tipul misiunilor echipelor mixte ce vor executa patrularea în comun şi intervalul orar de desfăşurare a acestora se stabilesc de şeful autorităţii competente de la nivel local a părţii în a cărei zone de competenţă se execută patrularea în comun şi va fi adusă la cunoştinţa şefului echipei mixte, aşa cum acesta este definit la alineatul (3) al articolului 6 din prezentul protocol.
  (2) Expertul părţii care va executa misiunea de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi se va prezenta la data, ora şi în locul stabilite în Planul lunar al misiunilor comune pentru a trece frontiera.(3) În locul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, şeful echipei mixte va executa instruirea, completând în acest sens un formular în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Modelul de formular de instruire pentru executarea misiunii de patrulare în comun este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol.(4) Datele de identificare ale expertului părţii, care va executa misiunea de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi, vor fi comunicate cu 24 de ore înainte de începerea activităţii de patrulare în comun.(5) La terminarea fiecărei patrulări în comun, şeful echipei mixte întocmeşte un raport în două exemplare. Un exemplar al raportului se predă expertului celeilalte părţi care a participat la patrularea comună. Modelul de raport privind rezultatele misiunii de patrulare în comun este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul protocol.(6) În cazul apariţiei unor circumstanţe care conduc la imposibilitatea realizării patrulării în comun planificate sau a unor circumstanţe care conduc la modificarea tipului misiunii echipelor mixte ce execută patrularea în comun şi intervalul orar al acesteia, şefii autorităţilor competente la nivel regional vor dispune măsuri de informare reciprocă în cel mai scurt timp, prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziţie.(7) Competenţa de modificare a misiunii de patrulare în comun care a fost stabilită iniţial la începerea acesteia şi prevăzută în formularul de instruire este a şefului autorităţii competente de la nivel local a părţii în a cărei zonă de competenţă se execută patrularea în comun. Această modificare va fi adusă la cunoştinţa şefului echipei mixte, care o va pune în aplicare. În această situaţie, prevederile alineatului (4) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.
  Articolul 10Mijloace de comunicaţiiExpertul autorităţii de frontieră din echipa mixtă care participă la patrularea în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi poate folosi mijloacele individuale de comunicaţii de serviciu pentru comunicarea cu structura de poliţie de frontieră proprie, precum şi mijloacele de comunicaţii ale experţilor autorităţii de frontieră a celeilalte părţi.Articolul 11Uniformă şi echipament(1) Pe timpul efectuării patrulării în comun, experţii poartă uniformele de serviciu naţionale şi/sau costume de protecţie în funcţie de anotimp şi pot utiliza mijloace portabile/mobile de supraveghere atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.(2) Experţii care participă la patrularea în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi nu vor avea asupra lor armament.
  Articolul 12Competenţe(1) Experţii din echipa mixtă care participă la patrularea în comun acţionează în baza competenţelor stabilite de prezentul protocol, iar acţiuni complementare sunt desfăşurate de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 28 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, cu excepţia alineatelor 4 şi 5.(2) Pe timpul patrulării în comun membrii echipei mixte ai celeilalte părţi nu pot folosi sau aplica măsuri de constrângere, cu excepţia cazurilor în care le este pusă în pericol viaţa. Securitatea experţilor autorităţii competente a părţii trimiţătoare care iau parte la patrularea în comun este asigurată de către experţii autorităţii competente a părţii pe teritoriul statului căreia se desfăşoară misiunea de patrulare în comun.Articolul 13Analiza activităţii patrulelor în comun(1) În vederea îmbunătăţirii eficienţei, operabilităţii şi raţionalizării efectuării patrulelor în comun, autorităţile competente efectuează evaluarea periodică a activităţii lor prin întâlniri de lucru comune care stau la baza planificării şi coordonării activităţilor comune viitoare.
  (2) Evaluările comune ale activităţilor patrulelor în comun este efectuată de regulă:a) lunar, la nivel regional;b) anual, la nivel central.(3) Autorităţile competente la nivel regional prezintă către autoritatea competentă la nivel central minute comune ale întâlnirilor de lucru sau analizele întreprinse, imediat după întâlnirile de lucru prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.
  Articolul 14Statutul juridic al membrilor echipelor mixte(1) Pe timpul desfăşurării patrulării în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi, în ceea ce priveşte normele de muncă şi protecţie socială, experţii uneia dintre părţi nu sunt consideraţi ca fiind în misiune în străinătate. Aceştia vor beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia internă a statului părţii căreia îi aparţin privind salarizarea, asistenţa socială şi juridică, asigurarea medicală şi asigurarea pentru riscuri ce pot conduce la accidentări, vătămări, invaliditate sau deces.
  (2) Experţii se supun în materie disciplinară legislaţiei naţionale a statului părţii din care provin.(3) Partea pe teritoriul statului căreia a fost efectuată patrularea în comun ia deciziile în legătură cu o plângere sau petiţie privind activitatea experţilor autorităţilor de frontieră din echipele mixte. Raportul în vederea luării deciziei în legătură cu plângerea sau petiţia trebuie prezentat de către toţi membrii echipei mixte, iar cealaltă parte este informată despre plângere sau petiţie şi despre rezultat.
  Articolul 15Răspunderea experţilorÎn cazul răspunderii experţilor care participă la misiunile de patrulare în comun pe teritoriul statului celeilalte părţi vor fi aplicabile prevederile articolului 23 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.Articolul 16Schimbul de informaţii
  (1) Schimbul de informaţii în scopul aplicării prezentului protocol se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor părţilor, precum şi în conformitate cu articolele 31 şi 32 din Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.(2) Pentru aplicarea prezentului protocol autorităţile competente ale părţilor nu fac schimb de informaţii clasificate.
  Articolul 17CosturiFiecare parte suportă costurile de folosire a propriilor mijloace de transport şi echipament, precum şi alte costuri proprii apărute cu ocazia efectuării patrulării în comun.Articolul 18Soluţionarea diferendelorOrice diferende în interpretarea sau implementarea prezentului protocol vor fi soluţionate de către părţi prin negocieri bilaterale.
  Articolul 19Relaţia cu alte documenteDispoziţiile prezentului protocol nu aduc atingere obligaţiilor care decurg din alte tratate internaţionale la care statele părţilor sau părţile sunt parte.Articolul 20Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea protocolului(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, transmise prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia naţională privind intrarea sa în vigoare.(2) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa prezentul protocol în scris, prin canale diplomatice. Protocolul încetează să se aplice după 3 luni de la data la care cealaltă parte primeşte notificarea privind denunţarea protocolului.(3) Părţile de comun acord pot modifica sau completa prezentul protocol prin încheierea unor protocoale adiţionale, care constituie parte integrantă a acestuia. Modificările şi completările intră în vigoare potrivit prevederilor alineatului (1) al acestui articol.(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul protocol.Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018, în două exemplare originale, în limba română.
  Pentru
  Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
  Adrian Popescu
  Pentru
  Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
  Fredolin Lecari
  Anexa nr. 1la protocolAprob.Şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră IaşiSemnătura .......................
  «.....» ....................... 20 .....Aprob.Şeful Direcţiei regionale ...................Semnătura .......................«.....» ....................... 20 .....PLANULlunar de efectuare a misiunilor comune de supraveghere în zona de competenţă ....................... a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi a Direcţiei regionale ....................... la data de ....................... 20....
  Nr.Data, durata misiunii comune de supraveghereStructurile în a căror zonă de competenţă este planificată executarea misiunii de patrulare în comunZona de efectuare a misiunii de patrulare în comun (numerele semnelor de frontieră) şi ora stabilită pentru trecerea frontiereiNumele şi prenumele experţilor care fac parte din patrula în comunTipul şi numărul mijloacelor tehnice planificate pentru utilizare
  RomâniaRepublica Moldova
  RomâniaRepublica Moldova
  1.
  2.
  Persoana de contact .......................(NPP, funcţia, gradul)Datele de contact .......................Semnătura .......................«.....» ....................... 20 .....Persoana de contact .......................(NPP, funcţia, gradul)Datele de contact .......................Semnătura .......................«.....» ....................... 20 .....
  Anexa nr. 2la protocol
  Instructaj pentru misiunea de patrulare în comunData ............. de la ora ......... până la ora .............Şeful echipei mixte de patrulare (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura/subunitatea)............................................................................................Participanţii la misiunea de patrulare în comun (gradul, funcţia, numele, prenumele, structura)..................................................................................................................................Mijloace de legătură:Tipul misiunii de patrulare în comun: (pe jos, cu mijloc de transport - se vor indica marca, numărul de înmatriculare al autovehiculului).................................................................Dotarea cu alte mijloace: (mijloace mobile/portabile de supraveghere, câine de serviciu etc.).................................................................Locul de executare a misiunii de patrulare în comun:Începerea: (ora şi locul) .............................................................Terminarea: (ora şi locul) ............................................................Punctele de control: (ora şi locul) .................................................Punctul final de destinaţie: .........................................................Misiunile principale ale patrulării în comun:..................................................................................................................................
  Semnăturile şefului şi ale membrilor echipei mixte privind luarea la cunoştinţă a misiunii:(gradul, numele, prenumele) ....................................... (semnătura)(gradul, numele, prenumele) .......................................... (semnătura)(gradul, numele, prenumele) ..................................... (semnătura)
  Anexa nr. 3la protocol Raport privind rezultatele misiunii de patrulare în comun data .............Structura:Şeful echipei mixte de patrulare în comun: (gradul, funcţia, numele, prenumele).................................................................Participanţii la misiunea de patrulare în comun: (gradul, funcţia, numele, prenumele).................................................................Echipamentele şi mijloacele tehnice folosite:.................................................................Rezultatele misiunii de patrulare în comun:..................................................................................................................................
  .................................................................
  Şeful echipei mixte de patrulare în comun ............................. (semnătura)Participanţii la misiunea de patrulare în comun:................................... (semnătura)................................... (semnătura)
  -----