Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 2 aprilie 2019privind organizarea taberelor studenţeşti
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 bis din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 513 din 2 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 10 aprilie 2019
  Titlul I NORME privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti
  pe perioada vacanţei de vară, pentru studenţii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior de stat
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 Cadrul legal pentru organizarea taberelor studenţeşti este reprezentat de:1. Legea bugetului de stat pe anul în curs;2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor;3. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;4. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privire aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 651/2009;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 621/2018;6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  Articolul 2(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS - Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere, denumită în continuare DAST organizează, prin casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanţei de vară, tabere studenţeşti care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.(2) CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3)
  Stabilirea locaţiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizaţiile studenţeşti, legal constituite, din centrele universitare arondate.
  (4) Procesul de consultare se organizează în mod public şi transparent, prin afişarea documentelor privind organizarea taberelor studenţeşti şi a anunţului privind consultările cu cel puţin 7 zile înaintea de desfăşurarea acestora, la loc vizibil şi pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei.
  Articolul 3Studenţii beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive sau de voluntariat, excepţie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă.
  Capitolul II Beneficiarii taberelor studenţeştiArticolul 4(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ:a) Sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă;b) Sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, la programul de studii licenţă şi la programul de studii masterat;c) Sunt integralişti (au promovat examenele la toate disciplinele studiu din anul anterior de şcolarizare şi au promovat examenele la toate disciplinele din sesiunea de iarnă, în cazul studenţilor din anul I);d) Sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.(2) În cazul categoriilor de studenţi cazuri sociale şi studenţi care activează în cadrul CCS/CCSS Tei, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora facându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecţie specifice.
  Articolul 5(1) Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti sunt:a) cazuri sociale - studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiară de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locurile repartizate universităţilor;b) studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenţii integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018 ), iar în cazul studenţilor din anul I, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2018-2019.c) studenţii care activează în cadrul CCS/CCSS Tei şi care s-au evidenţiat prin activităţile cultural - artistice desfăşurate. Aceştia vor fi selectaţi de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecţie a studenţilor beneficiari, precum şi numele beneficiarilor, facultatea şi universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;d) studenţii implicaţi m acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite.(2) Pentru studenţii beneficiari ai taberelor studenţeşti prevăzuţi la alin. (1), lit. a) şi b), se alocă un număr total de 6.600 de locuri, pentru studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 392 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenţii beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 150 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.
  Capitolul III Modul de repartizare a locurilor în taberele studenţeşti pe instituţii de învăţământ superior de statArticolul 6 MTS-DAST, repartizează locurile de tabără pe universităţi, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, la programele de studii licenţă şi masterat, conform Anexei nr. 1.Articolul 7 MTS-DAST, repartizează locurile instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru fiecare CCS şi pentru CCSS Tei în funcţie de numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studii licenţă şi masterat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018-2019, conform Anexei nr. 2.
  Articolul 8 Repartizarea numărului de locuri de tabără în cadrul instituţiei de învăţământ superior se face de către universitate, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă.
  Capitolul IV Modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de statArticolul 9 DAST transmite CCS/CCSS Tei, iar acestea transmit universităţilor numărul de locuri de tabără aferent prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2, împreună cu documentaţia necesară (borderoul de distribuire a locurilor în taberele studenţeşti prevăzut în Anexa nr. 1 şi cererea individuală prevăzută în Anexa nr. 4).Articolul 10 Universităţile vor transmite către fiecare facultate din cadrul lor numărul de locuri care îi revine, acest număr fiind stabilit ca raport între numărul de studenţi înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe fiecare facultate şi numărul total de studenţi ai universităţii.Articolul 11 Universităţile vor transmite prezenta metodologie şi documentaţia aferentă, facultăţilor, iar acestea au obligaţia de a le afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, cel târziu până la data de 19 aprilie 2019.Articolul 12 Decanatul facultăţilor are obligaţia să informeze oficial secretariatele proprii în legătură cu etapele procedurii de acordare a locurilor în tabăra în care acestea sunt implicate direct.Articolul 13(1) Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studenţeşti pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalităţi:a) completarea şi depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretariatele facultăţilor în perioada 19 aprilie - 17 mai 2019. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăţilor;
  b) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afişat de facultate la avizier şi pe pagina web proprie odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;c) transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de e-mail afişată de facultate la avizier odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.
  (2) Cererile, semnate de studenţi vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi vor primi an număr de înregistrare de la secretariatul facultăţii.
  Articolul 14 Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţiile aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.
  Articolul 15(1) În perioada 20 - 22 mai 2019, după încheierea perioadei de depunere a cererilor. Secretariatul Facultăţii:a) va întocmi lista cu studenţii care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a);b) va întocmi lista cu studenţii care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. b), adică, cu toţi studenţii care au depus cereri şi care nu se încadrează la lit. a);(2) Lista întocmită cu studenţii care se încadrează la art. 5 alin. (1) lit. b) va fi ordonată după criteriul mediei obţinute în anul precedent de şcolarizare, respectiv media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în anul I;(3) În cazul studenţilor cu valoare identică a mediilor obţinute, departajarea se va face pe criteriile stabilite de universităţi.(4) Secretariatul facultăţii va întocmi, de asemenea, câte o listă de rezervă pentru fiecare categorie de studenţi conform alin. (1) lit. a) şi b);
  (5) În termen de 48 ore, de la întocmirea listelor mai sus menţionate, secretariatul facultăţii le va afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, dar nu mai târziu de 24 mai 2019.
  Articolul 16 Facultăţile vor desemna comisii de selecţie a studenţilor beneficiari, până la data 28 mai 2019, formate din decan şi prodecan şi alte persoane desemnate de aceştia,exclusiv studenţi şi un reprezentant al organizaţiilor studenţeşti legal constituite la nivelul facultăţii sau universităţii.Articolul 17 Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru întrunirea comisiei în vederea selecţiei beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au obligaţia să afişeze atât la loc vizibil cât şi pe site-ul propriu următoarele informaţii: data, ora şi locaţia de întâlnire a comisiilor, dar şi componenţa nominală a acestora.Articolul 18(1) În perioada 03 iunie - 06 iunie 2019 comisia va analiza listele întocmite de secretariatele facultăţii şi cererile depuse de studenţi şi va întocmi un proces verbal de selecţie cu studenţii care vor beneficia de locuri în taberele studenţeşti şi studenţii din listele de rezervă.(2) Procesul verbal de selecţie cu studenţii care vor beneficia de locuri în taberele studenţeşti va conţine următoarele:a) Denumirea facultăţii şi a universităţii cu adresa completă;b) Numele şi prenumele beneficiarilor de tabere;c) CNP, serie şi nr C.I./B.I./Paşaport;d) Punctajul fiecărui beneficiar, în ordine descrescătoare în funcţie de media obţinută în anul precedent de şcolarizare respectiv media pe semestrul I în cazul studenţilor înscrişi în anul I;e) Componenţa comisiei: nume, prenume, reprezentare.
  (3) e va respecta legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Articolul 19 Comisia va semna procesul verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere, îl va transmite secretariatului facultăţii, iar acesta îi va ştampila şi afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul facultăţii, până la data de 7 iunie 2019.Articolul 20(1) După afişarea rezultatelor, în termen de 48 de ore, la secretariatele facultăţilor se pot primi contestaţii privind selecţia beneficiarilor locurilor de tabără.(2) Contestaţiile se pot transmite prin două modalităţi:a)
  personal, la secretariatele facultăţilor;
  b) în format electronic, pe adresa de e-mail, publicată de facultate odată cu Metodologia.
  Articolul 21 În data de 12 iunie 2019 facultăţile vor întruni comisiile de soluţionare a contestaţiilor, ai căror membri vor fi alţii decât cei din comisiile de selecţie, dar respectând criteriile de reprezentare de la art. 16.Articolul 22 După soluţionarea contestaţiilor se vor întocmi listele finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2019 şi listele finale cu studenţii aflaţi pe listele de rezervă. Acestea vor fi afişate până la data de 14 iunie 2019, ora 16.00, atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu al fiecărei instituţii de învăţământ superior.
  Articolul 23 Universităţile vor primi, până la data de 18 iunie 2019, o adresă din partea CCS/CCSS Tei căreia i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va conţine informaţii exacte despre: denumirea locaţiei, adresa completă, persoana de legătură din cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) şi numărul de locuri alocat.Articolul 24 Universitatea va repartiza facultăţilor, conform art. 10, locurile de tabără, locaţiile şi perioadele de desfăşurare, dar nu mai târziu de 21 iunie 2019.Articolul 25(1) În perioada 24-25 iunie 2019 comisiile de selecţie de la nivelul facultăţilor, constituite conform art. 16, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliţi conform listelor finale.(2) În funcţie de numărul de locuri care a fost alocat fiecărei facultăţi, în ordinea listelor finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile;(3) La întâlnirea organizată conform alin. (1) studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I./B.I./paşaport, (original şi copie, copiile vor fi ataşate diagramelor de cazare).Articolul 26(1) Dacă din motive obiective, unul sau mai mulţi studenţi refuză sau mai doresc să beneficieze de locul/locurile de tabără sau nu se ocupă locurile alocate facultăţilor, repartizarea locurilor de tabără se va realiza conform alin. (2) - (4).(2) În cazul studenţilor reprezentând cazuri sociale, redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiaşi criteriu în conformitate cu lista de rezerve stabilită conform art. 22. În cazul în care la nivelul universităţii sau la nivelul fiecărei facultăţi nu sunt suficiente cereri din partea studenţilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate, locurile rămase libere se vor redistribui proporţional în cadrul aceleiaşi facilitaţi pentru studenţii din lista de rezerve.(3) În cazul studenţilor beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatele, academice:a) dacă nu sunt suficienţi studenţi integralişti repartizarea se face baza listelor cu rezerve şi mai departe, se redistribuie în cadrul universităţii;
  b) dacă nu sunt suficienţi studenţi care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui proporţional în cadrul celorlalte facultăţi;c) în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase între facultăţi nu se ocupă toate, universitatea le va raporta CCS/CCSS Tei unde a fost arondată şi se vor redistribui universităţilor ce au ocupat toate locurile de tabără distribuite iniţial sau în rândul studenţilor ce activează în cadrul CCS/CCSS Tei.
  (4) În cazul studenţilor din CCS/CCSS Tei repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve şi, mai departe, se redistribuie proporţional în cadrul altor CCS/CCSS Tei.
  Articolul 27 La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de locuri de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari. Modelul de borderou va face parte din documentaţia transmisă iniţial de DAST şi va conţine următoarele informaţii: nr. curent, nume şi prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria şi numărul C.I./B.I./paşaport, CNP, localitate, denumire locaţie, seria (perioada), semnătura studentului, conform Anexei nr. 3.
  Articolul 28 Facultăţile vor afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, listele de studenţi beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, precum şi locaţiile şi perioadele de desfăşurare, dar nu mai târziu de 26 iunie 2019.Articolul 29 Facultăţile vor transmite către universităţi, până la 28 iunie 2019, următoarele documente:a) Procesele verbale, întocmite conform art. 18, semnate de membrii comisiei şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;b) Listele finale cu studenţi beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art. 22, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;c) Borderourile cu studenţii beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină.
  Articolul 30 Facultăţile vor întocmi documentele prevăzute la art. 29 în 3 exemplare originale, 1 exemplar va rămâne la secretariatul facultăţii, 2 exemplare originale vor fi transmise către secretariatul universităţii.Articolul 31(1) Universităţile vor centraliza borderourile cu studenţii beneficiari, întocmite conform art. 27.(2) Universităţile vor transmite către CCS/CCSS Tei selectată/selectat conform art. 7, până la data de 5 iulie 2019, câte un exemplar original pentru următoarele documente:a) Listele finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art. 22, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii, avizate prin ştampilare, pe fiecare pagină, de către Universitate;b) Borderourile cu studenţii beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;c)
  Centralizarea borderourilor cu studenţii beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină, întocmită cu următoarele informaţii: nr. curent, nume şi prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria şi numărul C.I./B.I./paşaport, CNP, localitate, denumire locaţie, serie (perioada), semnate şi ştampilate de către universitate pe fiecare pagină.
  d) Procesele verbale, întocmite conform art. 18, semnate de membrii comisiei şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 32(1) Universităţile, CCS/CCSS Tei au obligaţia de a informa studenţii asupra următoarelor:a) Studenţii se vor caza în tabără doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de către universităţi în conformitate cu art. 31, începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără şi maximum ora 14:00 în cea de-a doua zi de tabără; În acest caz CCS/CCSS Tei organizatoare va achita serviciile de cazare şi masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;
  b) Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, atrage anularea locului şi pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs şi în anul următor;c) Studenţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.I./B.I./paşaport şi carnetul de student şi dacă figurează pe borderoul transmis de universităţi (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.d) Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un student beneficiar renunţă la locul de tabără, serviciile de cazare şi masă, nu vor fi achitate de CCS/CCSS Tei organizatoare.
  (2) Studenţii care nu s-au prezentat în tabără, fără o justificarea motivată transmisă universităţii cu minimum 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, nu vor mai putea participa în taberele studenţeşti organizate de MTS în anul următor.
  Titlul II NORME privind specificaţiile tehnice obligatorii pentru achiziţionarea serviciilor de cazare şi masăCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 33 MTS - DAST organizează prin CCS/CCSS Tei, taberele studenţeşti, în perioada 15.07.2019 - 03.09.2019. Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcţie de numărul de studenţi alocat pe universităţi, precum şi de arondarea universităţilor pe CCS/CCSS Tei, după cum urmează:
  Seria I 15.07 - 20.07.2019Seria VI 09.08 - 14.08.2019
  Seria II 20.07 - 25.07.2019Seria VII 14.08 - 19.08.2019
  Seria III25.07 - 30.07.2019Seria VIII19.08 - 24.08.2019
  Seria IV 30.07 - 04.08.2019Seria IX 24.08 - 29.08.2019
  Seria V 04.08 - 09.08.2019Seria X 29.08 - 03.09.2019
  Articolul 34 CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 35(1) Alegerea locaţiilor pentru taberele studenţeşti se va face la munte, le mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.(2) Stabilirea locaţiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizaţiile studenţeşti legal constituite, din centrele universitare arondate.(3) Procesul de consultare se organizează în mod public şi transparent, prin afişarea documentelor privind desfăşurarea taberelor studenţeşti şi a anunţului privind desfăşurarea consultării, cu cel puţin 7 zile înaintea desfăşurării acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei în urma consultării se va întocmi un Proces verbal, semnat şi ştampilat de către toate organizaţiile studenţeşti prezente, ce va fi înregistrat şi păstrat în arhiva CCS/CCSS Tei.Articolul 36 Operatorii economici selectaţi în vederea colaborării pentru desfăşurarea taberelor studenţeşti vor trebui să facă dovada acreditării de către MTS.
  Capitolul II Specificaţiile tehnice privind serviciile de cazareArticolul 37(1) Cazarea studenţilor se va face în unităţile clasificate conform legislaţiei şi standardelor naţionale, acceptându-se unităţi de cazare clasificate cu cel puţin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a maximum 100 lei/zi/student.(2) Unităţile de cazare vor respecta condiţiile prevăzute de:a) Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, republicată;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 535/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c) Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Turism 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 38 Nu se admite cazarea într-o cameră a mai mult de 2 studenţi beneficiari ai taberelor studenţeşti. Nerespectarea acestui criteriu, constatată de către membrii Comandamentului de Tabără sau în urma controlului MTS atrage după sine neplata serviciilor de cazare aferente respectivei camere.Articolul 39(1) În procesul de achiziţie a serviciilor de cazare se vor respecta întocmai următoarele condiţii minime:a) Asigurarea unui număr de maximum 2 studenţi în cameră şi a unei dotări minime a camerei: 2 paturi, dulap, masă, scaune, cuier etc. (în formularul de ofertă se va prezenta structura unităţii de cazare cu camere şi numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism; Fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;b) Asigurarea spaţiilor de cazare împotriva furturilor;
  c) Instalaţiile sanitare şi electrice în stare perfectă de funcţionare;d) Asigurarea curăţeniei în camere şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;e) Schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;f) Asigurarea apei calde şi reci pe tot parcursul seriei.
  (2) Agenţii economici vor putea contracta pe fiecare serie, maximum 95% din totalul locurilor acreditate.
  Articolul 40 Operatorii economici care pe lângă condiţiile minime specificate la art. 39 oferă servicii superior calitative şi cantitative (televizor, aer condiţionat etc.) pot avea prioritate în vederea achiziţionării pachetului de servicii.
  Capitolul III Specificaţiile tehnice privind serviciile de masaArticolul 41 Locaţia în care se va servi masa va fi situată la o distanţă de maximum 300 m de spaţiul de cazare.Articolul 42(1) Masa se va servi numai pe bază de bonuri valorice în valoare de 40 lei/zi/student.
  (2) Bonurile valorice pentru masă nu pot fi folosite pentru achiziţionarea de băuturi alcoolice şi tutun.
  Articolul 43 În procesul de achiziţie a serviciilor de masă se vor respecta întocmai următoarele condiţii minime:a) Locaţia unde se va servi masa va avea cel puţin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu "fişa privind clasificarea unităţii de alimentaţie", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism;b) Studenţii beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalţi turişti în ceea ce priveşte atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată (bonuri valorice sau plată în numerar), cât şi de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentată în ofertă;c) Oferta de meniu prezentată va conţine obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă plată/ minerală;d) La fiecare masă (mic dejun, dejun, cină) se vor asigura minimum 50% din sortimentele fiecărui fel de mâncare (în sensul mai sus amintit), specific mesei respective (dar nu mai puţin de 3 variante de meniu complet);
  e) Asigurarea locurilor în sala de mese, astfel încât să nu existe timp de aşteptare pentru ocuparea unui loc la masă;f) Tarifele practicate în locaţiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantumul sumei de 40 lei. În acest sens, vor exista minimum 3 variante de meniuri zilnice care să nu depăşească suma de 40 de lei.
  Articolul 44 Ofertantul va prezenta pentru fiecare produs din oferta de meniu preţurile cu TVA inclus precum şi gramajul fiecărui preparat.
  Capitolul IV Dispoziţii finale
  Articolul 45 După achiziţionarea serviciilor de cazare şi masă CCS/CCSS Tei vor transmite către DAST din cadrul MTS copii ale contractelor de prestări servicii (cu menţiunea conform cu originalul), adresele locaţiilor contractate, numărul de locuri, numărul de serii, diagrama de cazare, persoana de legătură şi datele de contact ale acesteia. Adresele locaţiilor vor fi transmise prin email la adresa dast@mts.ro, până la data de 12 iulie 2019, ora 12.00.Articolul 46 Acestea vor fi monitorizate de către DAST.Articolul 47 Până la data de 18 iunie 2019,CCS/CCSS Tei vor transmite către universităţile arondate conform Anexei nr. 2, adrese care vor conţine informaţii exacte despre: denumirea locaţiei, adresa completă, persoana de legătură, seriile (perioadele de desfăşurare), numărul de locuri.
  Titlul III REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea taberelor studenţeştiCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 48 Prezentul titlu stabileşte modul de funcţionare şi de administrare a taberelor organizate de către MTS - DAST, prin CCS/CCSS Tei pentru studenţii din învăţământul superior.Capitolul II Conducerea tabereiArticolul 49 Conducerea taberei este asigurată de Directorul de tabără, delegat de către CCS/CCSS Tei. Acesta reprezintă beneficiarul în relaţia cu prestatorul de servicii. Directorul de tabără colaborează şi se consultă cu comandamentul studenţesc în toate problemele şi aspectele seriei de tabără.Articolul 50 Directorul de tabără are următoarele atribuţii:a) Coordonează întreaga activitate din seria de tabără în care este numit Director de tabără, prin delegarea acestuia de către CCS/CCSS Tei organizatoare;b) La plecarea în tabără trebuie să aibă asupra sa următoarele documente: borderourile transmise de la universităţi (în original), în conformitate cu art. 31, contractul de prestări servicii, delegaţia din partea CCS/CCSS Tei, dar şi tipizatele necesare bunei desfăşurări a taberei;c) Asigură recepţia spaţiilor de cazare şi masă, precum şi a spaţiilor comune, pe bază de proces-verbal, încheiat cu reprezentantul prestatorului de servicii, în prima zi a seriei de tabără;d) La sosirea în tabără va comunica DAST prin e-mail, la adresa dast@mts.ro, date privind locul unde este cazat şi numărul de telefon la care poate fi găsit;e)
  Anunţă DAST asupra eventualelor probleme pe care le-a sesizat în urma întocmirii procesului verbal de recepţie a serviciilor (conform punctului c);
  f) Formează Comandamentul de Tabără, care este compus din:f1) Directorul de tabără din cadrul CCS/CCSS Tei (director, director adjunct, referent, inspector, contabil)f2) 2 ( doi) reprezentanţi ai studenţilor din organizaţiile studenţeşti, legal constituite, membre ale federaţiilor naţionale studenţeşti, studenţi desemnaţi de acestea, anunţaţi oficial de DAST, cu minimum 3 zile înainte de începerea fiecărei serii de tabără.g) Anunţă Directorul CCS/CCSS Tei pe care o reprezintă atât despre cazurile de abateri grave de la normele de conduită ale participanţilor la tabere, cât şi de nerespectarea de către prestator a condiţiilor impuse de prezenta Metodologie;h) Vizează decontul şi factura, pe baza procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate, întocmit la sfârşitul seriei de tabără;i) La întoarcerea din tabără prezintă Directorului CCS/CCSS Tei Raportul de Activitate din care să rezulte modul de organizare şi desfăşurare a serviciilor de cazare şi masă, care au avut loc în tabără în perioada respectivă, precum şi eventualele probleme apărute, cu măsurile ce au fost adoptate. Acesta va fi transmis şi către DAST în maximum 72 ore de la terminarea seriei de tabără. Raportul de Activitate va fi obligatoriu contrasemnat de către membrii Comandamentului de Tabără constituit conform lit. f);
  j) Predă în termen de 48 de ore la CCS/CCSS Tei - Serviciul Contabilitate, dosarul de decont.
  Articolul 51(1) Comandamentul de Tabără este format în prima zi de tabără de către Directorul de tabără, are componenţa prevăzută la art. 50, lit. f) şi are următoarele atribuţii:a) Asigură,împreună cu reprezentantul prestatorului cazarea studenţilor pe baza borderourilor transmise de către universităţi (Anexa nr. 3) şi eliberează bonurile de masă;b) Asigură instruirea studenţilor beneficiari privitor la Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8) şi modul de folosire a bonurilor valorice de masă;c) Se asigură că absolut toţi participanţii la seria de tabără semnează "Regulamentul de Tabără";d)
  întocmeşte documentaţia necesară privind dosarul de decont;
  e) Analizează şi rezolvă orice situaţie semnalată de către studenţii beneficiari;f) în momentul cazării responsabilii de comandament beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenţii beneficiari de locuri în tabără;g) Comandamentul de Tabără trebuie să asigure un program cu permanenţă la unitatea de cazare, de asemenea să afişeze la loc vizibil informaţii cu privire la datele de contact ale acestora, deciziile comandamentului de tabără, camera la care pot fi găsiţi;h) La propunerea studenţilor beneficiari ai locurilor de tabără comandamentul de tabără poate organiza în spaţiile puse la dispoziţie prin contract, de către prestator, activităţi cu caracter cultural-sportive.
  (2) Taberele studenţeşti pot fi monitorizate de către DAST. Reprezentantul DAST desemnat de conducerea MTS pentru monitorizarea seriei de tabără studenţească, contrasemnează raportul de activitate.
  Capitolul III Organizarea activității în taberele studențeștiArticolul 52 Primirea studenţilor în tabără se face începând cu prima zi a fiecărei serii de tabără pe baza borderourilor transmise de către universităţi (în original), începând cu ora 14:00.Articolul 53 Pentru cazare, studentul se prezintă la comandamentul taberei cu B.I./C.I./paşaport şi carnet de student sau legitimaţie de transport, vizate la zi.Articolul 54(1) La cazare se vor reţine datele din documentele de identitate în vederea înregistrării în cartea de imobil, se va face copie a B.I./C.I./paşaportului, se vor elibera bonurile valorice de masă şi cheile de la camerele unde urmează să fie cazaţi studenţii.(2) Se va respecta legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Articolul 55 Studenţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.I./B.I./paşaport şi carnetul de student doar dacă figurează pe borderoul transmis de universităţi (în original), verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.Articolul 56(1) Dacă un student doreşte să părăsească tabăra acesta va preda cheia de la cameră, iar persoana responsabilă de bunurile locaţiei va verifica dacă în camera în care este cazat studentul respectiv există toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosinţă, iar camera este în starea în care a primit-o.
  (2) Dacă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de orice natură directorul de tabără va acţiona împreună cu reprezentantul prestatorului de servicii pentru recuperarea sumelor aferente obiectelor care lipsesc sau care sunt distruse, de la studenţii cazaţi în camera respectivă. Controlul se face atât în timpul sejurului cât şi la plecarea studenţilor din tabără.
  Articolul 57 În spaţiile taberei este interzisă cazarea persoanelor care nu figurează în borderourile transmise de către Universităţi.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 58 În cadrul taberelor organizate în condiţiile prezentei metodologii se vor afişa în locuri vizibile:a) Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8);
  b) Locul în care pot fi găsiţi Directorul de tabără şi membrii Comandamentului de Tabără precum şi numerele de telefon ale acestora;c) Locul unde se poate primi asistenţă medicală;d) Programul de masă;e) Alte materiale informative.
  Articolul 59 Persoanele implicate în organizarea taberelor studenţeşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului titlu. În cazul în care se constată abateri de la Regulament conducerea MTS poate impune sancţionarea persoanelor vinovate pentru abaterile constatate şi remedierea problemelor apărute în urma acestora.Articolul 60 Prevederile prezentului titlu sunt valabile pe toată perioada desfăşurării taberelor studenţeşti.
  Titlul IV NORME privind procedura de decont în cadrul taberelor studenţeştiCapitolul I Dispoziții generaleArticolul 61
  MTS - DAST organizează, prin CCS/CCSS Tei, în perioada 15.07.2019- 03.09.2019, taberele studenţeşti.
  Articolul 62 CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 63 După încheierea fiecărei serii de tabără, în maximum 48 ore, CCS/CCSS Tei vor demara procedurile de decont.
  Capitolul II Documentele necesare pentru decont
  Articolul 64 La sfârşitul fiecărei serii de tabără delegatul CCS/CCSS Tei, în calitatea de director de tabără - coordonator şi membru al Comandamentului de Tabără împreună cu ceilalţi membri ai Comandamentului de Tabără va întocmi un dosar ce va conţine următoarele documente în original:a) Diagrama de cazare (Anexa nr. 5);b) Pontaj de masă (Anexa nr. 6);c) Lista de participanţi cu semnăturile studenţilor beneficiari, care va coincide cu borderourile transmise de universităţi, în original către CCS/CCSS Tei (Anexa nr. 7); Lista de participanţi se va întocmi după ce fiecare participant a completat declaraţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (Anexa nr. 7.1).d) Raport de activitate întocmit de Comandamentul de Tabără, care să reflecte condiţiile de cazare şi masă. După caz, trebuiesc prezentate în raport şi eventualele solicitări, reclamaţii sau opinii ale studenţilor beneficiari;e) Proces verbal de recepţie a serviciilor cazare şi masă;f) Factura emisă pentru serviciile de cazare şi masă, prestate conform Contractului de prestări servicii încheiat în urma achiziţiei de servicii între CCS/CCSS Tei şi prestator.
  Factura va avea următoarele specificaţii:1. Barem masă/zi x nr. persoane x nr. zile = total masă;2. Barem cazare/zi x nr. persoane x nr. zile = total cazare/total factură;
  Articolul 65 Pentru buna desfăşurare a procedurii de decont se va folosi modelul de documentaţie ataşat la prezenta Metodologie, care nu va putea fi modificat.Articolul 66 CCS/CCSS Tei vor transmite DAST până la data de 05 a lunii respective, necesarul de finanţare pentru decontarea taberelor studenţeşti, specificându-se suma necesară, numărul de studenţi beneficiari, perioada, seria şi locaţia conform dosarului de decont complet, în conformitate cu art. 65.Articolul 67 După centralizarea necesarului de finanţare, transmis de către CCS/CCSS Tei, DAST va transmite Direcţiei Economică şi Resurse Umane, din cadrul MTS, centralizarea lunară până la data de 10 a fiecărei luni, pentru necesarul de finanţare, iar Direcţia Economică şi Resurse Umane va efectua transferul fondurilor necesare, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca respectiv, CCS/CCSS Tei să efectueze plăţile către prestatorii de servicii, pe baza documentelor justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 68 Toate documentele aferente organizării taberelor studenţeşti vor fi păstrate la sediile CCS/CCSS Tei, în original, pentru verificarea ulterioară.
  Articolul 69 Reprezentanţii CCS/CCSS Tei împreună cu membrii Comandamentului de Tabără şi prestatorul de servicii îşi asumă întreaga responsabilitate privind întocmirea şi corectitudinea documentelor transmise către MTS - DAST în vederea decontării.Articolul 70Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Anexa nr. 1 la metodologie REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENŢI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENŢEŞTI
  Nr. crt.Centre Universitare Universitatea Total studenţi licenţă-masterProcent(%) Locuri aferente în tabere
  1 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti    
  2 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti    
  3 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti
     
  4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti    
  5 Universitatea din Bucureşti    
  6 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti    
  7 Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti    
  8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti    
  9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti    
  10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" din Bucureşti    
  11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti
     
  12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti    
  13 Academia Tehnică Militară din Bucureşti    
  14 Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti    
  15 Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti
     
  16 Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti    
  17 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia    
  18 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad    
  19 Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
     
  20 Universitatea "Transilvania" din Braşov    
  21 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"– din Braşov    
  22 Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca    
  23 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj -Napoca
     
  24 Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj - Napoca    
  25 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj - Napoca    
  26 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj - Napoca    
  27 Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca
     
  28 Universitatea "Ovidius" din Constanţa    
  29 Universitatea Maritimă din Constanţa    
  30 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa    
  31 Universitatea din Craiova
     
  32 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova    
  33 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi    
  34 Universitatea Tehnică "Gh.Asachi"din Iaşi    
  35 Universitatea de Ştiinţe Agricoleşi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
     
  36 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi    
  37 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi    
  38 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi    
  39 Universitatea din Oradea    
  40 Universitatea din Petroşani    
  41 Universitatea din Piteşti    
  42 Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti    
  43 Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa
     
  44 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu    
  45 Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu    
  46 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava    
  47 Universitatea "Valahia" din Târgovişte
     
  48 Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu    
  49 Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi tehnologie din Târgu Mureş    
  50 Universitatea de Arte din Târgu Mureş    
  51
  Universitatea "Politehnica" din Timişoara    
  52 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara    
  53 Universitatea de Vest din Timişoara    
  54 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara    
   
  TOTAL GENERAL    
  Anexa nr. 2 la metodologie REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENŢI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENŢEŞTI PE CCS/CCSS Tei
  Nr. crt.CCS/CCSS Tei Centrul Universitar/UniversitateaLocuri aferente în tabere Locuri aferente CCS/CCSS Tei, inclusiv comandamente studenţeşti Locuri aferente federaţiilor studenţeşti inclusiv comandamentele studenţeşti Bugete tabere CCS/CCSS Tei
  1 CCS Alba Iulia      
  2 CCS Braşov      
  3 CCS Bucureşti     
   
  4 CCSS Tei      
  5 CCS Cluj-Napoca     
  6 CCS Craiova    
    
  7 CCS Galaţi      
  8 CCS Iaşi      
  9 CCS Târgu Mureş     
  10 CCS Petroşani      
  11 CCS Piteşti      
  12 CCS Ploieşti  
      
  13 CCS Reşiţa      
  14 CCS Sibiu      
  15 CCS Timişoara
       
    Total:     
         
   
   Total locuri aferente studenţi:     
    Total locuri aferente CCS/CCSS Tei     
    Total locuri aferente federaţii studenţeşti     
    TOTAL     
    TOTAL BUGET     
  Anexa nr. 3 la metodologie Borderou de distribuire a locurilor în taberele studenţeşti

  UniversitateaSeria (perioada) ................
  .............Localitatea ..................
   Denumirea locaţiei .............

  Nr. crt.Numele şi prenumeleAnul de studiu FacultateaSeria şi numărul CI/BI/Paşaport LocalitateaCodul numeric personalSemnătura studentului
          
    
        
  Precizări:1. Borderoul va fi completat de către Secretariatul Universităţii în baza proceselor verbale întocmite la nivelul Facultăţilor.2. Se vor utiliza borderouri separate pentru fiecare serie, şi locaţie, care vor conţine în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, semnate şi stampilate de către Universitate. Universitate ................... Ştampila Universităţii ............. Semnătura ..........................
  Anexa nr. 4
  la metodologie Număr de înregistrare .............. Facultatea ......................... Nr. ..... din ......./....../2019 CERERE INDIVIDUALĂ pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studenţeşti organizate de MTS - DAST prin CCS/CCSS Tei, în perioada vacanţei de vară Date personale (vă rugăm să completaţi clar, lizibil, cu litere mari, informaţiile complete sau prescurtate- unde este cazul) Nume
                      
  Prenume
                      

  Tel. personal .............E-mail ...................

  Localitatea ...............Judeţul ..................

  Seria şi număr CI/BI/Paşaport ...............Cod numeric personal ..................

  Facultatea ................Anul de studiu ..........
  Universitatea ............. 

  Student(ă) [ ] Masterand(ă) [ ] Caz social* [ ]
  Orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial* [ ]
  Se va completa cu X căsuţa corespunzătoare fiecărui solicitant.
  Confirmare din partea Secretariatului Facultăţii ....................
  Media: ..............
  Performanţele în activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive*, în cadrul universităţii .............................................................................
  * Se anexează la prezenta fişă documente doveditoare
  Semnătură solicitant ..................... Data completării ...../...../2019 Notă: Informaţiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 5 la metodologie DIAGRAMA DE CAZARE Tabere studenţeşti 2019 Seria ................. Unitatea prestatoare de servicii ........... Localitate.....................

  Nr. crt.Nr. camereiNumele şi prenumeleparticipantului Tarif/ziNr. dezile Valoarea serviciului
        
        
  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei şi a membrilor din comandament Ştampila CCS/CCSS Tei Unitatea prestatoare de servicii Semnătura şi ştampila
  Anexa nr. 6 la metodologie PONTAJ DE MASĂ Tabere studenţeşti 2019 Seria .................
  Unitatea prestatoare de servicii ............. Localitate......................
  Nr. crt.Numele şiprenumeleZiua .... Ziua .... Ziua .... Ziua .... Ziua .... Ziua .... Semnătură
     C MD D C MD D C MD D C MD D C MD D   
                      
  MD- mic dejun; D- dejun; C- cină
  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei şi a membrilor din comandament Ştampila CCS/CCSS Tei Unitatea prestatoare de servicii Semnătura şi ştampila
  Anexa nr. 7 la metodologie LISTA DE PARTICIPANŢI
  Unitatea prestatoare ..............Seria (perioada) ....................
  Director de tabără ................Localitatea .........................
   Denumirea locaţiei ..................

  Nr. crt.Numele şiprenume Anul destudiu Universitatea/
  facultatea
  Semnătura studentului
       
       
  Precizări:1. Se vor utiliza liste de participanţi separate pentru fiecare serie şi locaţie, care vor conţine în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, a reprezentantului CCS/CCSS Tei desemnat (Directorul de tabără), celorlalţi membri ai Comandamentului de Tabără precum şi ştampila şi semnătura prestatorului.2. Completarea listei de participanţi se realizează la nivelul Comandamentului de TabărăComponenţa Comandamentului de Tabără
  1. Nume şi prenume .........2. Nume şi prenume .........3. Nume şi prenume .........
  Reprezentare ...............Reprezentare ...............Reprezentare ...............
  Semnătura ..................Semnătura ..................Semnătura ..................
  Unitatea prestatoare .............. Ştampila Unităţii ................. Semnătura .........................
  Anexa nr. 7.1. la metodologie DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul/Subsemnata ........... domiciliat/ă în ........, născut/ă la data de .......... identificat/ă prin CNP ........., e-mail ........., telefon ........., Serie şi număr Carnet de student/nr. adeverinţă .........., declar prin prezenta:1. Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi utilizate de către MTS/CCS/CCSS Tei pentru participarea mea la tabăra ......... şi decontarea cheltuielilor aferente.2. Că sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situaţii strict legate de tabăra .............3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei şi că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul. Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către .......... pentru decontarea taberei ......... la MTS/CCS/CCSS Tei, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.
  Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util. Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către MTS/CCS/CCSS Tei. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: .............. Datele personale colectate direct în vedere desfăşurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atât timp cât prevede legislaţia în vigoare cu privire la decontarea taberelor. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Data: Semnătura participant:
  Anexa nr. 8 la metodologie REGULAMENT DE TABĂRĂ Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la taberele studenţeşti .I. Codul de etică - stabileşte normele obligatorii de conduită profesională pentru persoanele care lucrează cu studenţii/tinerii, în mod profesionist.1. Valori şi principii:1.1. - imparţialitate şi obiectivitate;
  1.2. - responsabilitate morală, socială şi profesională;1.3. - integritate morală şi profesională;1.4. - atitudine decentă şi echilibrată;1.5. - incluziune şi încurajarea diversităţii.
  2. Norme de conduită:2.1. - supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate;2.2. - ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale;2.3. - combaterea oricăror forme de abuz;2.4. - asigurarea egalităţii de şanse.
  II. Măsuri igienico - sanitare şi de securitate personală:1) Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);2) Păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi împrejurimile acestora;3) Folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;
  4) Respectarea orelor de masă şi seriilor de masă;5) În sala de mese se va purta o ţinută decentă;6) Respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 - 07.00);7) Respectarea igienei individuale;8) Evitarea deţinerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunoştinţa cadrelor medicale.9) Scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop şi doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate şi salvamarii permit acest lucru;10)
  Expediţiile montane, căţărări, drumeţii etc., se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea unor instructori specializaţi (salvamontişti).
  III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale1) La plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care ce constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul pentru remedierea situaţiilor respective;2) Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;3) Este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup;IV. Măsuri P.S.I.1) Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;
  2) Este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, precum şi folosirea unor instalaţii improvizate;3) Orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului.
  V. Măsuri generale1) Se va întocmi şi afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de predare - primire între gestionarul/administratorul taberei;2) Păstrarea bunurilor din dotarea locaţiei în condiţii bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);3) Păstrarea în condiţii bune a încăperilor;4) Este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafurilor, păturilor din dormitoare;
  5) Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau dacă aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup;6) Respectarea programului de masă şi odihnă;7) Sesizarea de urgenţă a conducerii taberei şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din grup, precum şi a unor bunuri din cameră;8) Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariţia acestora;9) Se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia;
  VI. Sancţiuni Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament duce la următoarele sancţiuni pentru beneficiari:1)
  atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;
  2) sesizarea organelor abilitate;3) în cazul abaterilor grave excluderea directă din tabără.
  VII. Dispoziţii Finale Prezentul "REGULAMENT DE TABĂRĂ" se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare tabără, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de luare la cunoştinţă printr-un proces verbal de instruire conform tabelului de mai jos. Data: (Se va completa în prima zi de sejur)........... PROCES-VERBAL AM FOST INSTRUIT ŞI AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ "REGULAMENTUL DE TABĂRĂ" CU OBLIGAŢIA DE A-L RESPECTA ÎNTOCMAI

  Nr. crt.Numele şi prenumeleSemnătura
     
     
  Administrator sau reprezentant al prestatorului (Numele şi prenumele şi ştampila ).
  -----