Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 18 ianuarie 2019privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 11 din 18 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 278 din 11 aprilie 2019.
  Capitolul I Scop, domeniu de aplicare şi definiţii
  Articolul 1Prezentele norme stabilesc cerinţele de bază pentru asigurarea securităţii radiologice la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive, în vederea protecţiei la radiaţii a lucrătorilor, populaţiei şi a mediului, în toate fazele de realizare, funcţionare, închidere şi postînchidere a instalaţiilor de depozitare definitivă.Articolul 2Prezentele norme stabilesc cerinţe de autorizare a instalaţiilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive pentru toate fazele de realizare, funcţionare şi închidere a acestora.Articolul 3Prevederile prezentelor norme se aplică la depozitarea definitivă a tuturor tipurilor de deşeuri radioactive, clasificate conform Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 156/2005, prin amplasarea acestora în formă solidă sau solidificată în instalaţii de depozitare definitivă, precum şi la realizarea, funcţionarea, închiderea, monitorizarea şi controlul postînchidere al instalaţiilor de depozitare definitivă.Articolul 4Prevederile prezentelor norme nu se aplică la eliberările directe, aprobate, de efluenţi radioactivi în mediu, pentru care se aplică reglementări specifice.Articolul 5(1) Prevederile prezentelor norme se referă la impactul radiologic datorat depozitării definitive a deşeurilor radioactive.(2) Aspectele privind impactul neradiologic asociate activităţii de depozitare definitivă nu fac obiectul prezentelor norme, dar acestea trebuie să fie luate în considerare în toate fazele de realizare, funcţionare şi închidere a instalaţiilor de depozitare definitivă şi evaluate în conformitate cu legislaţia specifică.Articolul 6În scopul aplicării prevederilor prezentelor norme, pe lângă termenii definiţi în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 (Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologică), precum şi în Normele fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabili şi termenii şi definiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.
  Capitolul II Criteriile de securitate radiologică a instalaţiilor de depozitare definitivăSecţiunea 1 Perioada operaţionalăArticolul 7Expunerile la radiaţii asociate cu activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive sunt considerate expuneri planificate, la care se aplică criteriile şi cerinţele de securitate radiologică stabilite în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.Articolul 8(1) Protecţia la radiaţii ca rezultat al activităţii de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive trebuie să fie optimizată, ţinând cont de constrângerea de doză stabilită de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) de la începutul fazelor de realizare a instalaţiilor de depozitare definitivă. (2) Optimizarea securităţii radiologice trebuie să fie luată în considerare la proiectarea instalaţiei de depozitare definitivă şi la planificarea activităţii de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 2-a Perioada postînchidereArticolul 9Pentru perioada postînchidere a unei instalaţii de depozitare definitivă trebuie să se aplice următoarele criterii de securitate radiologică:a) pentru toate situaţiile de expunere planificată limita dozei efective pentru populaţie este de 1 mSv pe an şi această limită nu va fi depăşită în viitor;b) pentru a respecta limita de doză prevăzută la lit. a), o instalaţie de depozitare definitivă, considerată ca o singură sursă de expunere, trebuie să fie proiectată astfel încât doza calculată pentru persoana reprezentativă din populaţie care ar putea fi expusă în viitor, după închiderea instalaţiei, ca urmare a proceselor naturale posibile să afecteze instalaţia, luând în considerare toate căile posibile de expunere la radiaţii, să nu depăşească constrângerea de doză de 0,3 mSv într-un an;c) dacă efectele intruziunii umane inadvertente după închiderea instalaţiei conduc la o doză efectivă anuală mai mică decât 1 mSv pentru persoanele care locuiesc în imediata apropiere a amplasamentului, nu sunt necesare eforturi de a reduce probabilitatea de intruziune sau de a limita consecinţele acesteia;d)
  dacă dozele estimate la intruziune conduc la o doză efectivă anuală mai mare de 20 mSv pentru persoanele care locuiesc în imediata apropiere a amplasamentului trebuie să se ia în considerare opţiuni alternative pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive privind adâncimea de depozitare a acestora sau separarea conţinutului de radionuclizi din care rezultă dozele mai mari;
  e) dacă dozele anuale estimate la intruziune sunt cuprinse în intervalul 1-20 mSv, în fazele de amplasare, proiectare, construcţie a instalaţiei de depozitare definitivă trebuie să se stabilească măsuri de optimizare a proiectului instalaţiei pentru a reduce probabilitatea de intruziune sau pentru a limita consecinţele acesteia;f) cerinţele de la lit. d) se aplică şi în cazul în care pot fi depăşite pragurile estimate pentru efectele deterministe în organe.
  Secţiunea a 3-a Abordarea gradatăArticolul 10(1) Activităţile de proiectare, exploatare şi închidere a instalaţiilor de depozitare definitivă trebuie să reflecte tratarea proporţională a aspectelor de securitate faţă de impactul radiologic posibil al deşeurilor radioactive depozitate definitiv.
  (2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă modul în care a utilizat conceptul de abordare gradată pentru toate aspectele privind depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi trebuie să demonstreze că nivelul de analiză, documentare şi alte acţiuni puse în aplicare pentru îndeplinirea cerinţelor prezentelor norme sunt proporţionale cu:a) importanţa relativă faţă de securitatea radiologică, protecţia fizică şi garanţiile nucleare;b) mărimea oricărui pericol implicat;c) faza de realizare a instalaţiei, starea tehnică a acesteia;d) complexitatea instalaţiei; e) caracteristicile particulare ale instalaţiei;f) importanţa relativă a pericolelor radiologice şi nonradiologice;
  g) orice alt factor relevant.
  (3) Aplicarea abordării gradate trebuie să fie reluată ori de câte ori apar modificări importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Capitolul III Cerinţe privind activitatea de depozitare definitivăSecţiunea 1 Responsabilităţile solicitantului/titularului de autorizaţieArticolul 11(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să asigure şi să demonstreze securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru toate fazele de realizare, funcţionare şi închidere, precum şi după închiderea acesteia. (2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze evaluări de securitate, să pregătească, să menţină şi să actualizeze documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi să efectueze toate activităţile necesare pentru amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, închiderea, monitorizarea şi controlul postînchidere, până la eliberarea instalaţiei de sub controlul reglementat al CNCAN. (3) Responsabilitatea controlului instituţional asupra amplasamentului după eliberarea instalaţiei de sub controlul reglementat al CNCAN se stabileşte la nivel naţional, în conformitate cu cadrul legislativ naţional şi cu strategia naţională de gestionare în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.(4) Înainte de autorizarea amplasării unei instalaţii de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive, solicitantul trebuie să aibă stabilite mecanismele necesare privind controlul instituţional după eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, prevăzute la alin. (3).Articolul 12Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să pună în aplicare o politică de securitate, luând în considerare standardele naţionale şi internaţionale şi asigurând prioritate tuturor aspectelor asociate cu securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 13Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programele şi procedurile necesare pentru menţinerea securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 14Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un program de îmbunătăţire continuă a securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă prin integrarea experienţei dobândite la nivel naţional şi internaţional, a progreselor în dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei, precum şi a rezultatelor propriilor programe de cercetare.Articolul 15Titularul de autorizaţie trebuie să asigure disponibilitatea tuturor resurselor necesare, inclusiv umane, financiare şi de infrastructură, adecvate pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, în orice moment în care acestea sunt necesare.
  Articolul 16După închiderea instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze activităţi de monitorizare şi control şi, dacă este cazul, să ia toate măsurile de remediere necesare, în conformitate cu documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN.Articolul 17Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că toate activităţile, inclusiv cele efectuate de persoanele cu care acesta se află în relaţii contractuale, se desfăşoară în condiţii de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi sunt controlate în mod adecvat, în conformitate cu cerinţele sistemului de management al titularului de autorizaţie.Articolul 18Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească interfeţele cu organizaţiile implicate în gestionarea deşeurilor radioactive, cu responsabilităţi clar definite, convenite şi susţinute în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, luând în considerare interdependenţele referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor radioactive.Articolul 19Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească pentru generatorii de deşeuri radioactive criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive în instalaţia de depozitare definitivă.Articolul 20Titularul de autorizaţie trebuie să verifice dacă sistemul de management al generatorului de deşeuri radioactive asigură îndeplinirea criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive pentru depozitarea definitivă.
  Secţiunea a 2-a Structura organizatoricăArticolul 21Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească o structură organizatorică ce permite implementarea politicii de securitate radiologică, cu o definire clară a responsabilităţilor şi a interfeţelor de autoritate şi de comunicare, pe care să o adapteze în mod progresiv, în conformitate cu evoluţiile preconizate.
  Articolul 22Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească necesarul de calificare, experienţă şi aptitudini în ceea ce priveşte angajarea de personal, pentru a construi şi menţine nivelul de competenţă corespunzător pentru realizarea tuturor activităţilor asociate cu depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive.Articolul 23Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să definească necesităţile privind calificarea, experienţa şi aptitudinile personalului implicat în acţiuni care pot afecta securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 24Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să actualizeze periodic şi să implementeze programe de instruire şi să se asigure că personalul este instruit corespunzător înainte de începerea fiecărei acţiuni. Articolul 25Pentru orice acţiune asociată cu securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă care urmează să fie efectuată de către persoane cu care titularul de autorizaţie se află în relaţii contractuale, titularul de autorizaţie trebuie să aibă capabilitatea de evaluare a caracterului adecvat şi suficient al resurselor şi calificărilor contractorului, relevante pentru asigurarea securităţii radiologice şi a calităţii muncii întreprinse.
  Secţiunea a 3-a Sistemul de management integratArticolul 26(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze, să menţină, să evalueze şi să îmbunătăţească în mod continuu un sistem de management care să asigure securitatea la nivel înalt prin reunirea într-o manieră coerentă a tuturor cerinţelor de management prin:a) descrierea şi punerea în aplicare a acţiunilor planificate în mod sistematic pentru generarea încrederii că toate cerinţele privind securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă sunt îndeplinite;b) asigurarea că cerinţele de securitate, sănătate, mediu, siguranţă, calitate şi cele de ordin economic sunt integrate în mod sistematic, având ca prim obiectiv securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă;c) promovarea dezvoltării unei culturi de securitate care să includă angajamentul individual şi colectiv privind securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi care să încurajeze o atitudine proactivă, interogativă şi de învăţare continuă, la toate nivelurile în cadrul organizaţiei;
  d) realizarea şi utilizarea într-o manieră gradată şi controlată a documentelor corespunzătoare desfăşurării proceselor în cadrul organizaţiei: proceduri, instrucţiuni, schiţe sau alte mijloace de documentare.
  (2) Sistemul de management trebuie să reflecte scopul şi obiectivele organizaţiei.
  Articolul 27Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că sistemul de management ia în considerare securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pe toată durata de viaţă a instalaţiei, respectiv pentru: amplasarea, proiectarea, construcţia, exploatarea, închiderea şi postînchiderea, precum şi pentru orice modificare importantă pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 28Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că sistemul de management acoperă desfăşurarea activităţilor în condiţii normale de funcţionare a instalaţiei, precum şi în cazul evenimentelor operaţionale anticipate şi al situaţiilor de urgenţă posibile.
  Articolul 29(1) Titularul de autorizaţie trebuie să pună în aplicare măsuri de revizuire periodică a sistemului de management, precum şi ori de câte ori este necesar, pentru a asigura în mod continuu compatibilitatea şi eficienţa acestuia. (2) Eficienţa sistemului de management trebuie să fie monitorizată continuu şi evaluată periodic pentru a verifica şi demonstra capabilitatea acestuia de a atinge scopul şi obiectivele organizaţiei şi de a determina necesitatea schimbărilor de politică, obiective, planuri şi strategii, precum şi procese sau activităţi, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.(3) Oportunităţile de îmbunătăţire trebuie să fie identificate în urma utilizării instrumentelor de autoevaluare, evaluare independentă, tratare şi control al neconformităţilor, feedback din experienţa operaţională, precum şi din experienţa altor activităţi sau organizaţii similare.Articolul 30(1) Titularul de autorizaţie trebuie să pună în aplicare măsuri de identificare a proceselor, sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei pe baza examinării sistematice a rezultatelor evaluărilor de securitate. (2) În cazul contractării unor organizaţii externe pentru desfăşurarea anumitor procese sau activităţi, sistemele de management ale titularului şi contractorului trebuie să includă măsuri efective de control, pentru a se asigura că activităţile, sistemele, structurile şi componentele importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă îndeplinesc cerinţele stabilite, cu respectarea cerinţelor de bază pentru asigurarea securităţii radiologice din prezentele norme. (3) Măsurile de control prevăzute la alin. (2) trebuie să includă: a) definirea cerinţelor privind produsele şi serviciile, precum şi a cerinţelor de raportare şi rezolvare a neconformităţilor; b) stabilirea criteriilor de selecţie a furnizorilor de produse şi servicii şi evaluarea performanţelor acestora; c) obţinerea dovezilor că produsele şi serviciile furnizate corespund cu cerinţele specificate înainte de utilizarea acestora.
  Articolul 31Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să documenteze în sistemul de management următoarele:a) politica de securitate;b) descrierea structurii organizatorice;c) descrierea sistemului de management;d) descrierea sistemului de management financiar care să prevadă colectarea de fonduri suficiente pentru acoperirea costurilor de excavare/construcţie, exploatare, închidere şi postînchidere;e) descrierea atribuţiilor, responsabilităţilor, a nivelurilor de autoritate şi a interfeţelor celor care conduc, execută şi evaluează;f) descrierea interfeţelor cu contractorii care realizează lucrări importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, inclusiv controlul lucrărilor realizate de către contractori;
  g) descrierea interfeţelor cu generatorii şi procesatorii de deşeuri radioactive, precum şi cu alte organizaţii cu responsabilităţi privind deşeurile radioactive care se depozitează definitiv; h) descrierea proceselor şi a informaţiilor-suport privind modul de planificare, pregătire, efectuare, înregistrare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a acestora;i) descrierea prevederilor privind înregistrarea, actualizarea şi păstrarea pe termen lung a cunoştinţelor, informaţiilor şi datelor referitoare la toate aspectele legate de securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, şi anume:1. elaborarea conceptului instalaţiei de depozitare definitivă;2. programul de caracterizare şi selecţia a amplasamentului;3. caracterizarea detaliată a amplasamentului selectat;4. strategia de securitate la proiectare;5.
  proiectul iniţial şi modificările ulterioare;
  6. construcţia şi testarea la punerea în funcţiune;7. istoricul de funcţionare, inclusiv modificările, evenimentele operaţionale şi situaţiile de urgenţă;8. inventarul şi amplasarea deşeurilor radioactive;9. starea instalaţiei de depozitare definitivă după închidere;10. toate documentele referitoare la documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă;
  j)
  descrierea prevederilor privind asigurarea transferului de cunoştinţe şi informaţii personalului angajat pe parcursul tuturor fazelor de realizare, funcţionare şi închidere a instalaţiei de depozitare definitivă, până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN;
  k) orice alte prevederi care influenţează securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 4-a Sistemul de păstrare a înregistrărilor şi conservare a informaţiilorArticolul 32(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină actualizat un sistem de păstrare a tuturor informaţiilor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, precum şi toate înregistrările, inclusiv cele de monitorizare şi control, care demonstrează conformitatea cu cerinţele de reglementare şi cu specificaţiile de proiect. (2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) au caracter permanent şi titularul de autorizaţie trebuie să le păstreze conform cerinţelor sistemului de management integrat.
  (3) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească formatul şi mediul de stocare a înregistrărilor permanente.
  Articolul 33Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească în cadrul sistemului de management şi să justifice în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă timpul de păstrare a tuturor tipurilor de înregistrări şi să le păstreze cel puţin până când a demonstrat ca acestea îşi pierd valabilitatea sau până când responsabilitatea pentru instalaţia de depozitare definitivă este transferată către o altă organizaţie, căreia îi transferă şi toate înregistrările.Articolul 34Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să pună în aplicare aranjamentele necesare pentru a se asigura că la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN înregistrările permanente privind amplasamentul şi starea instalaţiei de depozitare definitivă la închidere sunt disponibile pentru continuarea conservării acestora.
  Capitolul IV Cerinţe de securitate radiologică la realizarea, funcţionarea şi închiderea instalaţiilor de depozitare definitivăSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 35(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să realizeze, să exploateze şi să închidă instalaţia de depozitare definitivă pe faze, care se autorizează conform legii. (2) Fazele de realizare, funcţionare şi închidere a unei instalaţii de depozitare definitivă sunt: a) amplasarea; b) proiectarea;c)
  construcţia;
  d) punerea în funcţiune; e) exploatarea; f) închiderea; g) monitorizarea şi controlul postînchidere.
  (3) Înainte de a trece la următoarea fază de realizare, funcţionare sau închidere, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că cerinţele de securitate radiologică pentru faza curentă au fost îndeplinite.
  Articolul 36Pentru fiecare fază de realizare, funcţionare şi închidere, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie să prevadă elaborarea documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, evaluarea securităţii operaţionale şi postînchidere, inclusiv: a) colectarea, analiza şi interpretarea datelor tehnice şi ştiinţifice relevante; b) elaborarea planurilor şi programelor, limitelor şi condiţiilor operaţionale şi a procedurilor de implementare şi de control.Articolul 37Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să selecteze amplasamentul, să proiecteze, să construiască, să pună în funcţiune, să exploateze şi să închidă instalaţia de depozitare astfel încât să asigure, cu un nivel sporit de încredere, reţinerea şi izolarea deşeurilor radioactive pentru o perioadă de timp compatibilă cu pericolele asociate acestora.
  Articolul 38(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă este prevăzută prin intermediul funcţiilor de securitate multiple şi include utilizarea de bariere şi controale multiple. (2) Performanţele de securitate ale acestor bariere trebuie să se obţină în mod complementar, prin diverse mijloace, atât fizice, cât şi chimice. (3) Performanţa în ansamblu a instalaţiei de depozitare definitivă trebuie să nu depindă exclusiv de o singură funcţie de securitate, conform principiului de protecţie în adâncime.Articolul 39(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că, după închidere şi după perioada ulterioară de monitorizare şi control postînchidere, securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă va fi asigurată de elemente pasive de securitate.(2)
  Elementele pasive de securitate pot fi bariere tehnice, bariere naturale sau canale de drenaj, iar controlul asupra utilizării terenului poate fi utilizat ca o măsură de control pe termen lung.
  Articolul 40Pe parcursul întregului proces de realizare, funcţionare şi închidere a instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să înţeleagă relevanţa şi implicaţiile opţiunilor disponibile asupra securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă şi să asigure un nivel optim de siguranţă în etapa operaţională şi după închiderea acesteia.Articolul 41(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să asigure desfăşurarea de lucrări de cercetare pentru a demonstra că operaţiunile tehnice planificate pot fi realizate practic şi în siguranţă. (2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să justifice lucrările de cercetare prevăzute la alin. (1) în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 42(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să definească şi să implementeze un program de investigaţii pentru înţelegerea proceselor asociate cu securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă. (2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să descrie şi să justifice programul prevăzut la alin. (1) în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 43(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să identifice elementele de securitate asociate cu instalaţia de depozitare definitivă şi cu caracteristicile amplasamentului acesteia, precum şi acele elemente, evenimente şi fenomene perturbatoare care pot periclita securitatea radiologică a instalaţiei.(2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că elementele, evenimentele şi fenomenele prevăzute la alin. (1) sunt suficient de bine caracterizate şi înţelese.
  Articolul 44(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să identifice domeniile de variaţie a parametrilor caracteristici elementelor, evenimentelor şi fenomenelor perturbatoare posibile, menţionate la art. 43, care ar putea provoca pierderea semnificativă a funcţiilor de securitate.(2) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare în evaluarea de securitate domeniile de variaţie a parametrilor caracteristici elementelor, evenimentelor şi fenomenelor perturbatoare posibile, prevăzute la alin. (1), să le prezinte şi să le justifice în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 2-a Caracterizarea amplasamentuluiArticolul 45
  (1) Solicitantul de autorizaţie trebuie să se asigure că amplasamentul selectat pentru instalaţia de depozitare definitivă contribuie la obţinerea performanţelor de securitate radiologică a instalaţiei. (2) Solicitantul de autorizaţie trebuie să se asigure că amplasamentul instalaţiei de depozitare definitivă este în afara zonelor cu potenţial de exploatare a resurselor minerale, geotermale, a apei şi a altor resurse subterane importante, astfel încât să se reducă riscul intruziunii umane.(3) Solicitantul de autorizaţie trebuie să se asigure că utilizarea zonei înconjurătoare a amplasamentului nu afectează negativ securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 46(1) Titularul de autorizaţie trebuie să pregătească şi să implementeze un program de caracterizare a amplasamentului selectat. (2) Programul la care se face referire în alin. (1) trebuie să furnizeze toate informaţiile specifice amplasamentului necesare la întocmirea documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi la evaluarea de securitate operaţională şi postînchidere, luând în considerare toţi factorii care ar putea influenţa securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 47Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze caracterizarea amplasamentului selectat astfel încât:a) să stabilească valorile iniţiale ale condiţiilor şi parametrilor specifici amplasamentului şi mediului aferent, relevanţi pentru securitatea operaţională şi postînchidere a instalaţiei;b) să anticipeze şi să furnizeze argumentele necesare pentru înţelegerea evoluţiei normale a caracteristicilor amplasamentului;c) să identifice toate elementele, evenimentele şi fenomenele specifice amplasamentului care ar putea perturba evoluţia normală anticipată a instalaţiei de depozitare definitivă;d) să identifice şi să furnizeze argumentele necesare pentru înţelegerea efectelor tuturor elementelor, evenimentelor şi fenomenelor specifice amplasamentului asupra securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 48Caracterizarea aspectelor geologice specifice amplasamentului trebuie să includă cel puţin investigaţii privind: a) stabilitatea geologică, geomorfologică sau topografică pe termen lung, în funcţie de tipul de instalaţie de depozitare definitivă;b) faliile active şi extinderea fracturilor în formaţiunea geologică a amplasamentului; c) activitatea seismică; d) activitatea vulcanică; e) volumul de rocă corespunzător pentru construirea/ excavarea zonelor de depozitare în cazul instalaţiilor de depozitare geologică; f) parametrii geotehnici relevanţi pentru proiectare; g) regimul de curgere al apelor subterane; h) condiţiile geochimice; i) mineralogia.Articolul 49Caracterizarea mediului de suprafaţă trebuie să includă cel puţin următoarele elemente specifice amplasamentului:a) hidrologia şi meteorologia;
  b) flora şi fauna; c) activităţile umane în vecinătatea amplasamentului, asociate cu gradul de ocupare şi utilizare a terenurilor; d) activităţile industriale şi agricole; e) evoluţia naturală probabilă a amplasamentului, inclusiv efectele eroziunii şi ale schimbărilor climatice.
  Articolul 50Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze caracterizarea amplasamentului în mod iterativ cu evaluarea de securitate şi cu proiectul conceptual al instalaţiei, asigurând datele de intrare pentru acestea şi fiind descrisă în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 51Titularul de autorizaţie trebuie să determine gradul de extindere a caracterizării amplasamentului în funcţie de tipul instalaţiei de depozitare definitivă, de tipul deşeurilor şi de amplasament.
  Secţiunea a 3-a ProiectareaArticolul 52(1) Titularul de autorizaţie trebuie să întocmească strategia de securitate pentru proiectarea instalaţiei de depozitare definitivă. (2) Strategia de securitate trebuie să prevadă asigurarea condiţiilor de securitate radiologică atât pentru perioada operaţională, cât şi pentru perioada postînchidere.
  (3) Strategia de securitate trebuie să prevadă reţinerea şi izolarea deşeurilor radioactive prin intermediul funcţiilor multiple de securitate, asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie în adâncime prin bariere multiple şi elemente de securitate pasive.
  Articolul 53În strategia de securitate titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare cantităţile şi caracteristicile deşeurilor care trebuie depozitate definitiv, fezabilitatea opţiunilor tehnice disponibile şi caracteristicile amplasamentului selectat.Articolul 54Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă luând în considerare condiţiile normale de exploatare, evenimentele operaţionale anticipate şi condiţiile perturbatoare posibile derivate dintr-o analiză a elementelor, evenimentelor şi fenomenelor specifice amplasamentului.Articolul 55Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă luând în considerare atât evoluţia normală a instalaţiei după închidere, cât şi scenariile alternative de evoluţie care implică elementele, evenimentele şi fenomenele care pot perturba evoluţia normală după închiderea instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 56Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă luând în considerare perturbările semnificative naturale sau antropogene ale căror consecinţe pot afecta securitatea postînchidere a instalaţiei.Articolul 57Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă astfel încât să asigure funcţii de securitate pentru perioada operaţională şi postînchidere care să prevadă:a) controlul expunerii la radiaţii a populaţiei şi a mediului;b) reţinerea şi izolarea deşeurilor radioactive;c) controlul privind subcriticitatea, acolo unde este cazul;
  d) disiparea căldurii;e) controlul generării şi migrării gazelor.
  Articolul 58Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să clasifice structurile, sistemele şi componentele tehnice ale instalaţiei de depozitare definitivă în conformitate cu importanţa lor pentru securitatea operaţională şi postînchidere.Articolul 59La proiectarea instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să prevadă utilizarea de standarde de proiectare şi fabricare aplicabile, tehnici şi tehnologii demonstrate şi utilizarea de materiale corespunzătoare pentru a se asigura că cerinţele de securitate radiologică a instalaţiei vor fi îndeplinite atât în perioada operaţională, cât şi postînchidere.
  Articolul 60Titularul de autorizaţie trebuie să asigure identificarea eventualelor contradicţii dintre cerinţele de proiectare ale diferitelor autorităţi de reglementare şi să propună, cu informarea CNCAN, măsuri în vederea rezolvării acestora.Articolul 61Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în proiect facilitarea monitorizării parametrilor importanţi atât pentru securitatea operaţională, cât şi pentru securitatea postînchidere.Articolul 62Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în proiect facilitarea întreţinerii, testării, inspecţiei şi monitorizării structurilor, sistemelor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei, luând în considerare şi îmbătrânirea acestora.
  Articolul 63Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă şi să selecteze echipamentele de manipulare şi amplasare a deşeurilor luând în considerare protecţia la radiaţii, posibilitatea de întreţinere şi de inspecţie şi reducerea probabilităţii şi a consecinţelor evenimentelor operaţionale anticipate şi a situaţiilor de urgenţă posibile.Articolul 64Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă asigurându-se că toate măsurile necesare în scopul monitorizării, protecţiei fizice, evidenţei şi controlului materialelor nucleare nu vor avea efecte negative asupra securităţii operaţionale şi postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 65Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze instalaţia de depozitare definitivă astfel încât componentele tehnice, inclusiv barierele, să fie compatibile din punct de vedere fizic şi chimic unele cu altele, precum şi cu deşeurile şi cu mediul care le găzduieşte.Articolul 66Titularul de autorizaţie trebuie să includă în proiectul instalaţiei de depozitare definitivă elemente pasive de securitate pentru asigurarea securităţii postînchidere şi, în măsura în care este posibil, şi pentru asigurarea securităţii operaţionale.Articolul 67Pentru depozitarea geologică şi pentru depozitarea deşeurilor de activitate medie, elementele pasive de securitate, inclusiv barierele, trebuie să fie suficient de robuste astfel încât să nu necesite reparaţii sau modernizări după închidere.
  Secţiunea a 4-a Colectarea informaţiilor şi monitorizareaArticolul 68(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un program sistematic de monitorizare care:a) să demonstreze protecţia corespunzătoare a lucrătorilor, populaţiei şi a mediului şi conformitatea cu cerinţele de reglementare şi condiţiile de autorizare;
  b) să confirme că instalaţia de depozitare definitivă şi întreg sistemul funcţionează şi evoluează după cum este prevăzut în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă;c) să consolideze încrederea în ipotezele şi modelele făcute în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi, dacă este cazul, să le perfecţioneze;d) să sporească nivelul de înţelegere a condiţiilor de mediu şi de funcţionare a întregului sistem de depozitare definitivă;e) să obţină informaţii pentru fundamentarea deciziilor;f) să furnizeze informaţii de bază pentru programul de monitorizare şi control postînchidere şi pentru programul de control instituţional.
  (2) Titularul de autorizaţie trebuie să transmită programul de monitorizare la CNCAN pentru aprobare.
  Articolul 69Programul de monitorizare trebuie să înceapă cât mai devreme posibil, încă din faza de amplasare, şi trebuie să evolueze în mod continuu pe parcursul construcţiei, exploatării, închiderii instalaţiei de depozitare definitivă şi după închiderea acesteia, în conformitate cu documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi cu reglementările specifice privind monitorizarea.Articolul 70Titularul de autorizaţie trebuie să proiecteze programul de monitorizare astfel încât să colecteze şi să actualizeze informaţiile necesare în scopul asigurării securităţii radiologice şi protecţiei la radiaţii şi în scopul confirmării condiţiilor necesare pentru protecţia la radiaţii a lucrătorilor, populaţiei şi mediului atât în perioada operaţională a instalaţiei, cât şi după închiderea acesteia.Articolul 71Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze monitorizarea astfel încât să confirme absenţa oricăror condiţii care ar putea afecta securitatea radiologică a instalaţiei după închidere.
  Articolul 72(1) În cazul instalaţiilor noi, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze, încă din faza de amplasare, ca parte a programului de monitorizare, o monitorizare a fondului natural de radiaţii al amplasamentului şi al mediului aferent acestuia.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze monitorizarea fondului natural de radiaţii înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei. (3) Pentru instalaţiile de depozitare definitivă existente pentru care nu s-a efectuat în trecut o astfel de monitorizare, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească niveluri de referinţă ale fondului natural de radiaţii utilizând date din zone analoage şi neperturbate, cu caracteristici similare.Articolul 73Înainte de începerea construcţiei, titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze şi să documenteze programul de monitorizare pe care trebuie să îl implementeze în timpul construcţiei, punerii în funcţiune, exploatării, închiderii şi după închidere.
  Articolul 74Ca parte a programului de monitorizare, amplasamentul unei instalaţii de depozitare definitivă trebuie monitorizat după închiderea acesteia pentru a confirma performanţa funcţiilor de securitate asociate cu instalaţia de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 5-a ConstrucţiaArticolul 75Înainte de a începe activităţile de construcţie a instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze în documentaţia de securitate că elementele de securitate proiectate:a) se pot construi;b) sunt suficient de robuste;
  c) vor rămâne eficiente.
  Articolul 76Titularul de autorizaţie trebuie să excaveze pe amplasament şi să construiască instalaţia de depozitare definitivă în baza procedurilor care asigură respectarea cerinţelor din proiect, aşa cum este descris în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 77Titularul de autorizaţie trebuie să construiască instalaţia de depozitare definitivă astfel încât să menţină funcţiile de securitate postînchidere ale amplasamentului.Articolul 78
  Titularul de autorizaţie trebuie să continue colectarea, pe parcursul excavării şi construirii instalaţiei de depozitare definitivă, a tuturor informaţiilor necesare pentru documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă în ceea ce priveşte:a) proprietăţile intrinseci ale amplasamentului;b) răspunsul amplasamentului la prezenţa instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 79Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că activităţile de excavare şi de construcţie sunt efectuate în aşa fel încât să se evite perturbarea inutilă a amplasamentului.Articolul 80În cazul în care activităţile de excavare şi de construcţie continuă după începerea exploatării unei părţi a instalaţiei de depozitare definitivă şi, implicit, după începerea amplasării coletelor de deşeuri radioactive, titularul de autorizaţie trebuie să planifice şi să efectueze aceste activităţi luând în considerare suprapunerea acestora, astfel încât să evite orice degradare a funcţiilor de securitate necesare atât pentru perioada operaţională, cât şi postînchidere.
  Secţiunea a 6-a Modificări în faza de construcţieArticolul 81(1) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în sistemul de management proceduri de planificare, evaluare, documentare şi implementare a oricăror modificări de proiect, de proceduri de construire şi de metode care sunt necesare în timpul construcţiei instalaţiei, înainte de începerea operării, folosind mecanisme compatibile cu importanţa modificărilor asupra securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure prin aceste mecanisme că modificările vor avea efecte acceptabile asupra securităţii operaţionale şi postînchidere.Secţiunea a 7-a Punerea în funcţiuneArticolul 82Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze un program de punere în funcţiune care să prevadă etapele de punere în funcţiune a tuturor sistemelor şi componentelor active ale instalaţiei de depozitare definitivă importante pentru securitatea radiologică a acesteia, inclusiv mecanismele de primire, control, manipulare şi amplasare a deşeurilor radioactive, înainte ca aceste activităţi să înceapă.Articolul 83Programul de punere în funcţiune trebuie să includă cel puţin:a) testele de punere în funcţiune care urmează să fie efectuate;b) metodologia de testare care urmează a fi utilizată; c) cerinţele de performanţă pentru fiecare sistem sau componentă care urmează a fi pusă în funcţiune;d)
  procedurile de punere în funcţiune care urmează a fi utilizate;
  e) programul de radioprotecţie pentru punerea în funcţiune;f) cerinţele sistemului de management pentru punerea în funcţiune a instalaţiei.
  Secţiunea a 8-a Acceptarea deşeurilor radioactiveArticolul 84(1) Criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive trebuie stabilite de titularul de autorizaţie şi trebuie să rezulte din evaluarea de securitate operaţională şi postînchidere.
  (2) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească în strategia de securitate criteriile preliminare de acceptare a deşeurilor şi să le actualizeze pentru a reflecta evoluţia proiectului de depozitare.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să transmită criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive spre aprobare la CNCAN odată cu solicitarea autorizaţiei de exploatare.(4) Orientările generale privind conţinutul criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive pentru depozitarea definitivă la suprafaţă sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.
  Articolul 85Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că criteriile de acceptare a deşeurilor specifică limitele, cel puţin, pentru: inventarele de radionuclizi şi concentraţiile de activitate în coletele individuale de deşeuri, masa şi dimensiunile coletelor de deşeuri şi conţinutul nonradioactiv al acestora.Articolul 86
  La stabilirea criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că deşeurile acceptate pentru depozitarea definitivă sunt stabile din punct de vedere fizic şi chimic pe o perioadă de timp corespunzătoare cu documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi sunt compatibile cu celelalte componente ale instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 87Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că sistemul de management al organizaţiei care transmite deşeurile radioactive pentru depozitare definitivă abordează în mod adecvat cerinţele de management al calităţii privind generarea şi tratarea deşeurilor şi asigurarea conformităţii caracteristicilor acestora cu criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă.Articolul 88(1) Înainte să accepte deşeurile radioactive, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că acestea sunt conforme cu criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă.(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), titularul de autorizaţie trebuie să efectueze o evaluare de conformitate în baza unor proceduri specifice scrise care să includă şi proceduri de ordin administrativ, inspecţii şi/sau teste.
  Articolul 89(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească proceduri privind măsurile corective care trebuie întreprinse în cazul în care deşeurile radioactive transmise pentru depozitarea definitivă nu întrunesc criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să nu accepte deşeuri care nu sunt conforme cu criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă, cu excepţia cazurilor în care acceptabilitatea privind securitatea operaţională şi postînchidere a fost demonstrată pentru fiecare caz în parte.Articolul 90Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă şi să implementeze un sistem de identificare a deşeurilor radioactive prin atribuirea unei identificări unice pentru fiecare colet sau lot de deşeuri neambalate şi pentru locaţia acestora în instalaţia de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 9-a ExploatareaArticolul 91Titularul de autorizaţie trebuie să exploateze instalaţia de depozitare definitivă în conformitate cu cerinţele de proiectare, limitele şi condiţiile de autorizare şi oricare alte cerinţe legale şi de reglementare aplicabile, astfel încât să asigure şi să menţină securitatea radiologică în perioada operaţională a instalaţiei, să stabilească şi să păstreze funcţiile de securitate postînchidere stabilite în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 92Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să justifice, să documenteze şi să implementeze limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiei de depozitare definitivă, pentru a menţine deşeurile în stare sigură în timpul exploatării şi pentru a asigura conformitatea cu cerinţele de securitate postînchidere.Articolul 93Înainte de începerea amplasării deşeurilor radioactive, titularul de autorizaţie trebuie să analizeze şi să actualizeze planul de închidere, inclusiv monitorizarea şi controlul postînchidere al instalaţiei de depozitare definitivă.
  Articolul 94Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze procedurile de exploatare a instalaţiei de depozitare definitivă, inclusiv de recepţie, manipulare şi amplasare a deşeurilor radioactive, înainte de începerea acestor activităţi.Articolul 95(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să menţină un program de măsurare şi monitorizare a expunerilor lucrătorilor şi a eliberărilor radioactive din instalaţia de depozitare definitivă, în conformitate cu reglementările specifice, şi să ia toate măsurile pentru asigurarea optimizării protecţiei la radiaţii. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că dozele şi eliberările prevăzute la alin. (1) se încadrează în limitele aprobate de CNCAN.Articolul 96În timpul exploatării instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să continue colectarea tuturor informaţiilor necesare pentru documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru a confirma: a) proprietăţile intrinseci ale mediului gazdă; b) răspunsul mediului gazdă la prezenţa instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 97(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze măsuri pentru a asigura protecţia fizică a instalaţiei de depozitare definitivă, pentru a preveni accesul neautorizat şi îndepărtarea neautorizată de materiale radioactive din instalaţie.(2) Cerinţele privind sistemul de protecţie fizică sunt prevăzute în Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 382/2001.Articolul 98Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze deşeurile radioactive supuse controlului de garanţii nucleare conform Normelor de control de garanţii în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 363/2001.Articolul 99(1) Titularul de autorizaţie trebuie să instituie şi să pună în aplicare măsuri pentru a detecta şi a răspunde la evenimentele operaţionale anticipate şi la situaţiile de urgenţă posibile. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerinţele de securitate operaţională şi postînchidere.Articolul 100(1) Titularul de autorizaţie trebuie să pregătească şi să implementeze un plan de urgenţă pe amplasament pentru a răspunde situaţiilor de urgenţă posibile în vederea protecţiei lucrătorilor şi populaţiei, în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018.(2) Planul de urgenţă prevăzut la alin. (1) trebuie să fie proporţional cu consecinţele situaţiilor de urgenţă posibile luate în considerare şi trebuie să prevadă: a) menţinerea sub control a instalaţiei de depozitare definitivă într-o situaţie de urgenţă; b) prevenirea sau reducerea consecinţelor oricărei situaţii de urgenţă.(3) În cazul în care documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă prevede necesitatea unui plan de urgenţă în afara amplasamentului, titularul de autorizaţie trebuie să asigure baza tehnică pentru realizarea şi punerea în aplicare a acestuia, cu aprobarea CNCAN în cadrul autorizaţiei de exploatare.Articolul 101În scopul planificării răspunsului la situaţii de urgenţă titularul de autorizaţie trebuie, după caz: a) să stabilească şi să pună în aplicare structura organizatorică necesară, cu alocarea clară a responsabilităţilor şi nivelurilor de autoritate; b) să se asigure că, pe baza planului de urgenţă pe amplasament, personalul instruit şi calificat în mod corespunzător, precum şi instalaţiile şi echipamentele necesare pentru controlul situaţiei de urgenţă sunt disponibile ori de câte ori acestea ar putea fi necesare; c) să stabilească măsurile necesare pentru coordonarea acţiunilor de urgenţă şi cooperarea cu autorităţile responsabile în toate etapele unei situaţii de urgenţă.Articolul 102(1) Titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN planul de urgenţă pe amplasament pentru aprobare în cadrul autorizaţiei de exploatare. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze la intervale regulate de timp exerciţii de urgenţă.
  (3) Exerciţiile trebuie, după caz, să includă participarea organizaţiilor externe de răspuns la urgenţă. (4) Titularul de autorizaţie trebuie să revizuiască şi să actualizeze planul de urgenţă în urma experienţei dobândite.
  Secţiunea a 10-a Modificări în faza de exploatareArticolul 103(1) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în cadrul sistemului de management proceduri de planificare, evaluare, documentare şi implementare a modificărilor de proiect, a structurilor, sistemelor şi componentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei, a limitelor şi condiţiilor operaţionale şi a procedurilor de operare în timpul exploatării, utilizând aranjamente compatibile cu importanţa modificărilor privind securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.(2)
  Prin aceste aranjamente titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că modificările nu vor avea un impact negativ asupra securităţii operaţionale sau postînchidere.
  Articolul 104(1) Titularul de autorizaţie trebuie să solicite aprobarea CNCAN pentru orice modificare a criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să fundamenteze şi să justifice în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă orice modificare a criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive.
  Secţiunea a 11-a Întreţinerea, testarea periodică, inspecţia
  Articolul 105Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să pună în aplicare programe de întreţinere, testare periodică şi inspecţie, pe bază de proceduri scrise, pentru a se asigura şi a confirma că sistemele, structurile, componentele şi echipamentele importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei sunt capabile să funcţioneze în conformitate cu cerinţele de securitate operaţională şi postînchidere, atât în condiţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă.Articolul 106(1) Titularul de autorizaţie trebuie să înregistreze şi să evalueze rezultatele programului de întreţinere, testare periodică şi inspecţie a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze periodic rezultatele obţinute din programele prevăzute la art. 105 pentru a reevalua caracterul adecvat al proiectului, al construcţiei şi al exploatării instalaţiei de depozitare definitivă şi pentru a identifica orice implicaţie asupra securităţii postînchidere.Articolul 107Periodic, titularul de autorizaţie trebuie să reexamineze şi, dacă este cazul, să revizuiască programul de întreţinere, testare periodică şi inspecţie a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei, pentru a încorpora lecţiile învăţate din experienţă.
  Secţiunea a 12-a ÎnchidereaArticolul 108(1) Titularul de autorizaţie trebuie să planifice închiderea instalaţiei de depozitare definitivă, inclusiv proiectarea lucrărilor de rambleiere, etanşare, acoperire, dezafectare a anexelor, clădirilor şi instalaţiilor auxiliare, precum şi aranjamentele de tranziţie de la managementul activ la cel pasiv al instalaţiei, în aşa fel încât să asigure funcţiile de securitate necesare după închidere.(2) Planul de închidere trebuie să fie bine definit şi realizabil, astfel încât închiderea să poată fi făcută în condiţii sigure şi întro perioadă adecvată de timp.(3) Planul de închidere trebuie elaborat din faza de proiectare şi actualizat pe măsura realizării instalaţiei şi periodic în timpul exploatării acesteia.
  Articolul 109Înainte de începerea activităţilor de închidere, titularul de autorizaţie trebuie să definească programul corespunzător, luând în considerare, după caz: a) starea instalaţiei la încheierea fazei de exploatare, inclusiv informaţiile privind inventarul deşeurilor şi amplasarea acestora; b) dezmembrarea şi îndepărtarea echipamentelor operaţionale; c) rambleierea şi etanşarea; d) dezafectarea anexelor, clădirilor şi instalaţiilor auxiliare; e) remedierea amplasamentului; f) programele de monitorizare şi control; g) programele de protecţie fizică şi garanţii nucleare; h) planurile de conservare a datelor, informaţiilor şi înregistrărilor privind deşeurile depozitate şi instalaţia de depozitare definitivă.Articolul 110Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze lucrările de închidere şi de dezafectare astfel încât să asigure şi să menţină securitatea radiologică a instalaţiei şi astfel încât să stabilească şi să păstreze funcţiile de securitate postînchidere în conformitate cu documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 111(1)
  Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în cadrul sistemului de management proceduri de planificare, evaluare, documentare şi implementare a modificărilor de proiect, a structurilor, sistemelor şi componentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei, a limitelor şi condiţiilor operaţionale la închidere şi a procedurilor de operare în timpul închiderii, utilizând aranjamente compatibile cu importanţa modificărilor privind securitatea radiologică a instalaţiei.
  (2) Prin aceste aranjamente titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că modificările nu vor avea un impact negativ asupra securităţii operaţionale la închidere şi securităţii postînchidere.
  Secţiunea a 13-a Monitorizarea şi controlul postînchidere şi eliberarea de sub controlul reglementat al CNCANArticolul 112(1) După închidere, titularul de autorizaţie trebuie să pună în aplicare un program de monitorizare şi control postînchidere, până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, pentru a asigura şi a demonstra performanţa funcţiilor de securitate, aşa cum este prevăzut în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă. (2) În cazul în care rezultatele programului prevăzut la alin. (1) demonstrează necesitatea unor acţiuni de remediere, titularul de autorizaţie trebuie să le implementeze după ce a obţinut în prealabil aprobarea CNCAN.
  Articolul 113În cazul instalaţiilor de depozitare definitivă de suprafaţă, programul de monitorizare şi control postînchidere trebuie să includă, printre altele:a) restricţii privind accesul la instalaţia de depozitare definitivă;b) inspecţii privind condiţia fizică a instalaţiei de depozitare definitivă;c) păstrarea capabilităţilor de întreţinere corespunzătoare;d) verificarea dacă performanţele funcţiilor de securitate sunt conform specificaţiilor prevăzute în proiect.
  Articolul 114Pentru eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, titularul trebuie: a) să demonstreze că rezultatele programului de monitorizare şi control postînchidere sunt compatibile cu ipotezele documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă; b) să identifice toate restricţiile prevăzute în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă privind utilizarea terenurilor şi să detalieze aranjamentele privind controlul instituţional şi toate informaţiile care ar putea fi necesare pentru punerea în aplicare a acestui control.
  Capitolul V Verificarea securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivăSecţiunea 1 Pregătirea, scopul şi conţinutul documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă
  Articolul 115(1) Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să întocmească documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi să o supună aprobării CNCAN pentru a demonstra că cerinţele de securitate operaţională şi postînchidere sunt îndeplinite. (2) Orientările generale privind conţinutul documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.Articolul 116Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să actualizeze documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă înainte de fiecare fază de autorizare, şi anume: amplasare, proiectare, construcţie, punere în funcţiune, exploatare, închidere, monitorizare şi control postînchidere şi eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN.Articolul 117(1) Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, luând în considerare cel puţin următoarele aspecte: a) modificări ale standardelor şi cerinţelor de reglementare; b) rezultatele programelor de monitorizare şi control; c) modificări ale inventarului de deşeuri radioactive care trebuie depozitate definitiv; d) rezultate ale analizei evenimentelor operaţionale şi situaţiilor de urgenţă; e) rezultate ale evaluărilor periodice de securitate.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă periodic în timpul exploatării şi înainte de orice modificare cu implicaţii semnificative asupra securităţii radiologice a instalaţiei.
  (3) Documentaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) trebuie să fie transmisă la CNCAN în format letric şi electronic.
  Articolul 118Titularul de autorizaţie trebuie să asigure prin documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă că lucrătorii, populaţia şi mediul sunt şi vor rămâne protejaţi în mod corespunzător împotriva pericolelor asociate cu deşeurile radioactive depozitate definitiv.Articolul 119(1) Titularul de autorizaţie trebuie să includă în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă evaluarea de securitate care să demonstreze conformitatea cu cerinţele de securitate radiologică. (2) Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că proiectarea, construcţia, exploatarea, închiderea şi monitorizarea şi controlul postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă sunt realizabile.
  Articolul 120Titularul de autorizaţie trebuie să includă în evaluarea de securitate pentru fazele operaţională şi postînchidere o evaluare a funcţiilor multiple de securitate care asigură protecţia în adâncime, performanţa şi robusteţea instalaţiei de depozitare definitivă, precum şi o evaluare a impactului radiologic.Articolul 121(1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă toate aspectele importante privind securitatea radiologică a instalaţiei, inclusiv deşeurile radioactive care se depozitează definitiv, amplasamentul şi ipotezele privind evoluţia în timp a acestuia, proiectul, construcţia, exploatarea, închiderea şi activităţile postînchidere.(2) Titularul de autorizaţie trebuie de asemenea să descrie şi să fundamenteze sistemul de management în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie şi să fundamenteze programul de monitorizare în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 122(1) În documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă titularul de autorizaţie trebuie să analizeze activităţile umane viitoare posibile asociate cu amplasamentul, inclusiv intruziunea involuntară. (2) O astfel de analiză trebuie să se concentreze pe reducerea probabilităţii şi a consecinţelor posibile ale intruziunii umane involuntare. (3) Orice măsuri luate pentru a preveni intruziunea umană involuntară trebuie să nu compromită securitatea operaţională şi postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 123Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă oferă o înţelegere clară a argumentelor de demonstrare a securităţii, este suficient de cuprinzătoare şi de documentată, are conţinutul şi nivelul de detaliu adecvate fazei de realizare, funcţionare sau închidere a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 124Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă oferă claritate, justificare şi trasabilitate a ipotezelor, opţiunilor şi deciziilor luate.Articolul 125În documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare elementele, evenimentele şi fenomenele specifice amplasamentului care influenţează securitatea radiologică a instalaţiei şi să justifice alegerea şi importanţa acestora pentru securitatea radiologică a instalaţiei.Articolul 126(1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice toate incertitudinile semnificative pentru securitatea radiologică a instalaţiei.
  (2) Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă că incertitudinile prevăzute la alin. (1) sunt luate în considerare în mod corespunzător. (3) Ca parte a documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să descrie un program de management al incertitudinilor care să includă identificarea, caracterizarea şi, în măsura în care este necesar şi posibil, reducerea acestora.
  Articolul 127Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă că principiul optimizării stă la baza opţiunilor şi deciziilor importante privind proiectarea şi exploatarea instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 128(1) Titularul de autorizaţie trebuie să prezinte, ca parte a documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, programul, planurile şi prevederile privind închiderea instalaţiei de depozitare definitivă şi monitorizarea şi controlul postînchidere.
  (2) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze, să actualizeze, să aprobe şi să utilizeze programul, planurile şi prevederile prevăzute la alin. (1) în conformitate cu cerinţele sistemului de management.
  Articolul 129Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să descrie şi să justifice în documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă compatibilitatea sistemului de management, principiile pe care acesta se bazează şi modul în care acesta va evolua pe parcursul fazelor de realizare, funcţionare şi închidere a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 130Titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă ca bază pentru stabilirea limitelor şi condiţiilor operaţionale şi pentru evaluarea implicaţiilor asupra securităţii radiologice a instalaţiei a modificărilor în construcţia sau în exploatarea acesteia.
  Secţiunea a 2-a Evaluarea de securitate operaţională şi postînchidereArticolul 131În evaluarea de securitate operaţională titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare atât expunerea profesională, cât şi expunerea populaţiei ca rezultat al exploatării în condiţii normale a instalaţiei de depozitare definitivă, precum şi în cazul evenimentelor operaţionale anticipate şi a situaţiilor de urgenţă posibile.Articolul 132În evaluarea de securitate postînchidere titularul de autorizaţie trebuie să includă o analiză a scenariilor care să ia în considerare elementele, evenimentele şi fenomenele posibile care pot afecta performanţa instalaţiei de depozitare definitivă, inclusiv evenimentele cu probabilitate mică de apariţie.Articolul 133Titularul de autorizaţie trebuie să justifice în evaluarea de securitate nivelul de protecţie în adâncime, elementele pasive de securitate, independenţa barierelor multiple şi funcţiile de securitate atribuite acestora.
  Articolul 134Titularul de autorizaţie trebuie să justifice perioada de timp pentru care face evaluarea de securitate postînchidere.Articolul 135În evaluarea de securitate titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze coduri de calcul verificate şi modele validate conform reglementărilor specifice.
  Secţiunea a 3-a Verificarea independentă a securităţii radiologiceArticolul 136(1)
  Solicitantul/Titularul de autorizaţie trebuie să pună în aplicare măsuri pentru evaluarea independentă a documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă şi pentru evaluarea de securitate înainte de fiecare fază de autorizare a realizării, funcţionării şi închiderii instalaţiei de depozitare definitivă şi înainte de eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN.
  (2) Verificările independente trebuie să se concentreze pe: a) procesul de selecţie, caracterizare şi evaluare a amplasamentului; b) selecţia opţiunilor de proiectare;c) caracterul adecvat al bazei ştiinţifice şi al analizelor utilizate în evaluarea de securitate şi îndeplinirea standardelor şi cerinţelor de securitate radiologică;d) stabilirea criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive şi a altor limite şi condiţii operaţionale.
  Secţiunea a 4-a Revizuirea periodică a securităţii radiologiceArticolul 137(1) Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze la intervale regulate o revizuire periodică a securităţii operaţionale şi postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă, pentru a confirma respectarea cerinţelor de securitate radiologică şi pentru a actualiza documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă. (2) Revizuirea periodică a securităţii radiologice se face la intervale care trebuie să nu depăşească 10 ani.(3) Orientările generale privind conţinutul revizuirii periodice a securităţii radiologice sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele norme.Articolul 138Titularul de autorizaţie trebuie să definească, să justifice şi să transmită spre aprobare la CNCAN scopul revizuirii periodice a securităţii radiologice şi trebuie să asigure că a luat în considerare cel puţin următoarele: a) analiza şi evaluarea experienţei operaţionale privind recepţia, manipularea şi amplasarea deşeurilor radioactive;b) analiza activităţilor de monitorizare, întreţinere, testare şi inspecţie;c) analiza experienţei operaţionale privind protecţia la radiaţii, expunerea profesională, nivelurile de contaminare, radioactivitatea mediului; d) analiza criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive şi a controalelor privind calitatea informaţiilor referitoare la coletele de deşeuri sau deşeurile neambalate;e) analiza informaţiilor şi experienţei acumulate privind aspectele care afectează securitatea postînchidere;f) analiza ipotezelor făcute în evaluările de securitate în vederea confirmării că acestea rămân încă valabile;g) analiza conformităţii cu cerinţele actuale de reglementare.
  Articolul 139Titularul de autorizaţie trebuie să documenteze rezultatele revizuirii periodice a securităţii radiologice şi să elaboreze un plan de acţiuni pentru implementarea actualizării necesare privind securitatea radiologică şi pentru actualizarea corespunzătoare a documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Capitolul VI Regimul de autorizareSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 140
  Activităţile asociate cu fazele de realizare, funcţionare şi închidere ale unei instalaţii de depozitare definitivă specificate la art. 35 necesită autorizaţie eliberată de CNCAN înainte de începerea activităţii respective.
  Articolul 141(1) Înainte de începerea realizării unei instalaţii de depozitare definitivă, solicitantul de autorizaţie trebuie să demonstreze că sunt în vigoare mecanismele de alocare a resurselor financiare necesare şi suficiente pentru toate fazele de realizare, funcţionare şi închidere a instalaţiei de depozitare definitivă, inclusiv pentru monitorizarea şi controlul postînchidere.(2) Dovada deţinerii mecanismelor financiare prevăzute la alin. (1) este condiţie de autorizare. (3) Aranjamentele financiare prevăzute la alin. (1) trebuie periodic revizuite şi, după caz, ajustate conform necesităţilor.Articolul 142
  Pentru fiecare din activităţile menţionate la art. 35 solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în normele specifice privind sistemele de management.
  Articolul 143În cazul instalaţiilor de depozitare definitivă a combustibilului nuclear uzat, pentru activităţile de amplasare, proiectare, construire, punere în funcţiune şi exploatare, se aplică normele specifice de management al calităţii pentru instalaţiile nucleare, inclusiv cerinţele privind autorizarea sistemului de management potrivit legii.
  Secţiunea a 2-a AmplasareaArticolul 144Înainte de caracterizarea unui potenţial amplasament pentru o instalaţie de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive, programul de caracterizare propus va fi prezentat la CNCAN pentru examinare şi aprobare.
  Articolul 145După obţinerea acordului de mediu pentru instalaţia de depozitare definitivă, solicitantul autorizaţiei va transmite la CNCAN rezultatele programului de caracterizare odată cu solicitarea autorizaţiei de amplasare.Articolul 146Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de amplasare solicitantul autorizaţiei trebuie să transmită la CNCAN următoarele informaţii şi documente:a) acordul de mediu;b) actul de proprietate asupra terenului;c) măsurile privind controlul instituţional;d) documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru faza de amplasare, care trebuie să includă cel puţin:1.
  documentele care definesc sistemul de management pentru faza de amplasare, care să ia în considerare securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare pe toată durata de viaţă a acesteia;
  2. conceptul de proiectare, inclusiv planul conceptual de închidere;3. capacitatea radiologică a instalaţiei; 4. inventarul de deşeuri radioactive: tipuri de deşeuri, volume, radionuclizi, timpi de înjumătăţire;5. programul detaliat de caracterizare a amplasamentului, care să conţină modul propus de investigare şi caracterizare, inclusiv monitorizarea;6. evaluarea de securitate operaţională şi postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă;7. demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;
  8. toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi; 9. alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 147(1) Autorizaţia de amplasare este valabilă până la eliberarea instalaţiei de depozitare definitivă de sub controlul reglementat al CNCAN. (2) În cazul în care în termen de 10 ani de la eliberarea autorizaţiei de amplasare titularul de autorizaţie nu solicită autorizaţie de construcţie, autorizaţia de amplasare îşi pierde valabilitatea.
  Secţiunea a 3-a ProiectareaArticolul 148Înainte de începerea activităţilor de proiectare a unei instalaţii de depozitare definitivă, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea pentru autorizaţia de proiectare.Articolul 149Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de proiectare, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru activitatea de proiectare, care trebuie să includă cel puţin:a) documentele care definesc sistemul de management pentru faza de proiectare;b) conceptul şi strategia de securitate;c) rezultatele programului de caracterizare a amplasamentului;d) proiectul programului de monitorizare;e) criteriile preliminare de acceptare a deşeurilor;f) abordarea propusă pentru proiectare;g) procesul de optimizare a securităţii radiologice; h) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;i)
  toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi;
  j) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 150În cazul în care proiectantul general al instalaţiei este o altă organizaţie decât titularul de autorizaţie, acesta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în normele CNCAN privind sistemele de management în domeniul nuclear, inclusiv cerinţele privind autorizarea sistemului de management.Articolul 151(1) Autorizaţia de proiectare pentru o instalaţie de depozitare definitivă are o perioadă de valabilitate stabilită de CNCAN pentru a acoperi perioada anticipată de proiectare.
  (2) În cazul în care în această perioadă de valabilitate titularul de autorizaţie nu solicită autorizaţie de construcţie, acesta trebuie să solicite prelungirea valabilităţii autorizaţiei de proiectare şi să transmită documentaţia de securitate radiologică actualizată a instalaţiei de depozitare definitivă.(3) Imposibilitatea de a face această solicitare va atrage după sine invalidarea autorizaţiei de proiectare.
  Secţiunea a 4-a ConstrucţiaArticolul 152Înainte de începerea activităţilor de construcţie a unei instalaţii de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea pentru autorizaţia de construcţie.Articolul 153
  Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de construcţie, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru faza de construcţie, care trebuie să conţină cel puţin următoarele documente:a) documentele care definesc sistemul de management pentru faza de construcţie;b) proiectul detaliat şi fezabilitatea construcţiei, inclusiv planul conceptual de închidere actualizat;c) metodele şi procedurile de construcţie;d) evaluarea de securitate pentru faza de construcţie; e) programul de monitorizare actualizat;f) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;g)
  toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi;
  h) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 154În cazul în care lucrările de construcţie sunt contractate unei alte organizaţii ca antreprenor general, aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în normele CNCAN privind sistemele de management în domeniul nuclear, inclusiv cerinţele privind autorizarea sistemului de management.Articolul 155(1) Autorizaţia de construire are o perioadă de valabilitate stabilită de CNCAN pentru a acoperi perioada anticipată de construcţie.
  (2) În cazul în care activităţile de construire nu încep într-o perioadă de 3 ani de la emiterea autorizaţiei de construcţie, autorizaţia de construcţie va deveni invalidă.
  Secţiunea a 5-a Punerea în funcţiuneArticolul 156Înainte de începerea activităţilor de punere în funcţiune a instalaţiei de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea autorizaţiei de punere în funcţiune.Articolul 157Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de punere în funcţiune, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru punerea în funcţiune, care trebuie să conţină cel puţin:a) documentele care definesc sistemul de management pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de depozitare definitivă;
  b) descrierea detaliată a construcţiei; c) programul de punere în funcţiune care să detalieze testele propuse pentru punerea în funcţiune, metodologia de testare şi cerinţele de performanţă pentru fiecare sistem sau element care va fi pus în funcţiune;d) limitele şi condiţiile operaţionale pentru punerea în funcţiune a instalaţiei;e) procedurile de punere în funcţiune a instalaţiei;f) programul de protecţie la radiaţii pentru punerea în funcţiune;g) programul de întreţinere, testare şi inspecţie a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei;h)
  evaluarea de securitate a instalaţiei de depozitare definitivă pentru faza de punere în funcţiune;
  i) programul de monitorizare actualizat;j) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;k) toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi;l) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 158(1) Autorizaţia de punere în funcţiune are o perioadă de valabilitate stabilită de CNCAN pentru a acoperi perioada anticipată pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de depozitare definitivă.(2) În cazul în care activităţile de punere în funcţiune nu încep într-o perioadă de 3 ani de la emiterea autorizaţiei de punere în funcţiune, autorizaţia de punere în funcţiune va deveni invalidă.
  Secţiunea a 6-a ExploatareaArticolul 159Înainte de începerea activităţilor de exploatare a unei instalaţii de depozitare definitivă, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea pentru autorizaţia de exploatare.Articolul 160
  Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru exploatare, care trebuie să conţină cel puţin:a) documentele care definesc sistemul de management pentru exploatarea instalaţiei de depozitare definitivă; b) descrierea detaliată a construcţiei, inclusiv toate modificările efectuate în timpul fazei de punere în funcţiune şi rezultatele programului de punere în funcţiune; c) evaluarea de securitate a instalaţiei de depozitare definitivă pentru fazele operaţională şi postînchidere;d) limitele şi condiţiile operaţionale pentru exploatarea instalaţiei, inclusiv limitele privind inventarul radiologic al instalaţiei şi criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive pentru depozitarea definitivă;e) procedurile de exploatare a instalaţiei;f) programul de protecţie la radiaţii pentru faza de exploatare; g)
  programul de monitorizare operaţional;
  h) programul de control al modificărilor;i) programul de întreţinere, verificare şi inspecţie a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei; j) programul de raportare a incidentelor şi evenimentelor; k) planurile şi procedurile de urgenţă; l) planul de închidere revizuit;m) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;
  n) toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi;o) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 161(1) Autorizaţia de exploatare are o perioadă de valabilitate de 10 ani. (2) Cu cel puţin 2 ani înainte de data de expirare a autorizaţiei de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de exploatare şi documentaţia de securitate radiologică actualizată sau solicitarea autorizaţiei de închidere a instalaţiei de depozitare definitivă.
  Secţiunea a 7-a Închiderea, monitorizarea şi controlul postînchidereArticolul 162Cu cel puţin 2 ani înainte de începerea activităţilor de închidere, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea pentru autorizaţia de închidere. Articolul 163Ca suport al solicitării pentru autorizaţia de închidere, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru închidere, care trebuie să conţină cel puţin:a) documentele care definesc sistemul de management pentru închiderea instalaţiei de depozitare definitivă şi monitorizarea şi controlul postînchidere, până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN; b) o descriere detaliată a instalaţiei la încetarea fazei de exploatare;c)
  planul detaliat de închidere, inclusiv planul de dezafectare a anexelor, clădirilor şi instalaţiilor auxiliare;
  d) evaluarea de securitate pentru închidere şi postînchidere; e) limitele şi condiţiile operaţionale de închidere şi de monitorizare şi control postînchidere până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN;f) procedurile de închidere a instalaţiei;g) programul de protecţie la radiaţii pentru faza de închidere;h) programul de monitorizare operaţional pentru faza de închidere;i) programul de verificare şi inspecţie a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei la închidere;
  j) planurile şi procedurile de urgenţă la închidere;k) programul de monitorizare şi control postînchidere;l) propunerea programului de control instituţional;m) aranjamentele financiare actualizate pentru faza postînchidere;n) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;o) toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi;p) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Articolul 164(1) Autorizaţia de închidere are perioada de valabilitate stabilită de CNCAN. (2) Cu cel puţin 2 ani înainte de data expirării, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de închidere şi documentaţia de securitate radiologică actualizată sau solicitarea de eliberare de sub controlul reglementat al CNCAN.
  Secţiunea a 8-a Eliberarea de sub controlul reglementat al CNCANArticolul 165Cu cel puţin 2 ani înainte de data anticipată a eliberării de sub controlul reglementat al CNCAN, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN solicitarea de eliberare.Articolul 166Ca suport al solicitării, titularul de autorizaţie trebuie să transmită documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă pentru eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, care să conţină cel puţin următoarele informaţii:a) o descriere detaliată a stării curente a instalaţiei;b) rezultatele programului de monitorizare şi control postînchidere;c) evaluarea de securitate pentru eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, care să includă rezultatele finale ale programului de monitorizare şi control postînchidere;d) programul de control instituţional împreună cu pachetul detaliat de informaţii care vor fi transmise organizaţiei guvernamentale responsabile pentru controlul instituţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Strategia naţională de gestionare în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, şi care să conţină toate informaţiile privind instalaţia, istoricul acesteia şi inventarul radioactiv;
  e) detaliile privind toate aranjamentele financiare care trebuie prevăzute pentru perioada de control instituţional;f) demonstrarea conformităţii cu cerinţele legale aplicabile;g) toate autorizaţiile/permisele/certificatele/aprobările emise de alte autorităţi; h) alte informaţii solicitate de CNCAN.
  Secţiunea a 9-a Modificări
  Articolul 167(1) Înainte de iniţierea oricărei modificări a unei instalaţii de depozitare definitivă autorizată, cu implicaţii asupra securităţii radiologice a acesteia, titularul de autorizaţie trebuie să deţină autorizaţie de modificare, eliberată de CNCAN. (2) Astfel de modificări pot să includă schimbări ale: proiectului, criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive, sistemelor, structurilor şi componentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei, limitelor şi condiţiilor operaţionale, metodelor şi procedurilor operaţionale cu implicaţii asupra securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă.Articolul 168Ca suport al solicitării autorizaţiei de modificare, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN justificarea modificărilor propuse şi documentaţia de securitate radiologică actualizată şi completată cu planurile, programele, evaluările, documentele şi procedurile de implementare a modificărilor, limitele şi programul de control al implementării modificărilor în conformitate cu sistemul de management aprobat.
  Secţiunea a 10-a Autorizaţia de transfer
  Articolul 169(1) Un titular de autorizaţie care intenţionează să transfere dreptul de proprietate al unei instalaţii de depozitare definitivă autorizate către un alt titular trebuie să solicite la CNCAN autorizaţie de transfer.(2) Noul titular trebuie să solicite la CNCAN autorizaţie pentru faza de realizare, funcţionare sau închidere în care se află instalaţia de depozitare definitivă.Articolul 170Titularul care a deţinut responsabilitatea asupra instalaţiei de depozitare definitivă trebuie să transfere către noul titular documentaţia curentă de securitate radiologică a instalaţiei şi toată documentaţia-suport a acesteia, terenul pe care este amplasată instalaţia şi structurile aferente instalaţiei, precum şi toate fondurile acumulate pentru depozitarea deşeurilor radioactive în instalaţie.Articolul 171Noul titular trebuie să verifice dacă informaţiile, terenul şi structurile instalaţiei şi toate fondurile acumulate pentru depozitarea deşeurilor radioactive în instalaţie au fost în totalitate şi în mod legal transferate de la precedentul titular de autorizaţie.
  Secţiunea a 11-a Instalaţiile de depozitare definitivă existenteArticolul 172(1) Pentru instalaţiile de depozitare definitivă existente la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme, titularul de autorizaţie trebuie să facă o evaluare de conformitate cu cerinţele de securitate radiologică prevăzute în prezentele norme şi în caz de nerespectare trebuie să stabilească un plan de acţiune pentru a elabora documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă conform cerinţelor şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de securitate radiologică a instalaţiei.(2) Pentru amplasamentele potenţiale pentru o instalaţie de depozitare definitivă aflate într-un program de caracterizare avansată la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme, titularul de autorizaţie trebuie să facă o evaluare de conformitate cu cerinţele de securitate radiologică prevăzute în prezentele norme şi în caz de nerespectare trebuie să stabilească un plan de acţiune pentru a asigura că programul de caracterizare a amplasamentului conţine suficiente informaţii pentru a elabora documentaţia de securitate conform cerinţelor şi, dacă este cazul, pentru a îmbunătăţi programul de caracterizare în scopul de a asigura securitatea radiologică a instalaţiei.(3) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie supuse aprobării CNCAN.
  Anexa nr. 1la normeTermeni şi definiţiiAmplasarea - procesul de atribuire a unui amplasament corespunzător unei instalaţii de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive Documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă - colecţia de documente care conţin argumente, date şi dovezi ştiinţifice şi tehnice aduse în sprijinul demonstrării securităţii radiologice a unei instalaţii de depozitare definitivăElemente pasive de securitate - elemente de securitate care nu depind de o acţiune externă şi/sau de surse de alimentare continuăEvaluarea de securitate operaţională şi postînchidere - analiza sistematică a performanţei de securitate a unei instalaţii de depozitare definitivă care confirmă respectarea cerinţelor de securitate radiologică atât în perioada operaţională, cât şi după închiderea instalaţiei Funcţii de securitate - funcţii specifice prevăzute pentru a asigura securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă atât în timpul funcţionării, cât şi după închidere:funcţii de securitate operaţionale - sunt prevăzute prin sisteme tehnice şi acţiuni de control;funcţii de securitate postînchidere - sunt prevăzute prin barierele tehnice şi naturale şi, dacă este cazul, acţiuni de control. Acestea sunt realizate prin intermediul unor proprietăţi sau procese fizice sau chimice care contribuie la reţinere şi izolare, cum ar fi: impermeabilitatea la apă; limitarea corodării, dizolvării, ratei de eliberare şi solubilităţii; întârzierea.Instalaţie de depozitare definitivă - o instalaţie de gestionare a deşeurilor radioactive al cărei scop este depozitarea definitivă a acestora. O astfel de instalaţie include elemente de securitate tehnice şi naturale aparţinând mediului care găzduieşte instalaţia, denumite bariere, cu funcţii de reţinere şi izolare a deşeurilor radioactive. Instalaţia poate include o parte în care sunt amplasate deşeurile radioactive şi părţi auxiliare, necesare pentru construcţia, exploatarea şi închiderea acesteia.Intruziunea umană - orice activitate umană după închiderea instalaţiei de depozitare care va deteriora imediat barierele artificiale şi naturale ale instalaţiei de depozitare, favorizând accesul direct la deşeurile radioactive. Se face distincţie între intruziunea intenţionată şi cea involuntară. În conformitate cu cerinţele prezentelor norme, numai intruziunea involuntară este luată în considerare.Izolarea - prevederi ale sistemului de depozitare cu funcţie de securitate care asigură protecţia deşeurilor de perturbările externe naturale şi umaneÎnchiderea - finalizarea tuturor operaţiunilor la un anumit timp după amplasarea deşeurilor radioactive într-o instalaţie de depozitare definitivă, inclusiv amenajările tehnice finale, dezafectarea anexelor, clădirilor şi instalaţiilor auxiliare sau alte lucrări necesare pentru a aduce instalaţia într-o stare care va fi sigură pe termen lung
  Perioada operaţională - perioada care cuprinde fazele de funcţionare şi închidere a instalaţiei de depozitare definitivă, pentru care s-a calculat, s-a evaluat şi s-a demonstrat securitatea radiologică operaţionalăPerioada postînchidere - perioada de după închiderea instalaţiei de depozitare definitivă pentru care s-a calculat, s-a evaluat şi s-a demonstrat securitatea radiologicăPunerea în funcţiune - procesul prin care sistemele şi componentele instalaţiilor şi activităţilor, odată construite, sunt verificate că sunt în conformitate cu proiectul şi că îndeplinesc criteriile de performanţă necesare şi devin operaţionaleReţinerea - prevederi ale sistemului de depozitare cu funcţie de securitate care limitează eliberarea şi dispersia substanţelor radioactiveRobusteţea (unei componente sau a unui sistem) - capabilitatea unei componente sau a unui sistem de a-şi îndeplini funcţiile de securitate în intervalul de timp corespunzător cu documentaţia de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă, luând în considerare evenimentele şi procesele perturbatoare interne şi externe şi ţinând seama de incertitudiniSecuritatea operaţională - protecţia la radiaţii a oamenilor şi a mediului şi securitatea radiologică a instalaţiei şi activităţilor care pot genera risc radiologic în timpul lucrărilor de construcţie care au loc după începerea exploatării, amplasării deşeurilor radioactive şi închiderii instalaţiei de depozitare definitivă, luând în considerare expunerea potenţială în condiţii normale de operare, evenimentele operaţionale anticipate şi situaţiile de urgenţă posibileSecuritatea postînchidere - protecţia la radiaţii a oamenilor şi a mediului după închiderea instalaţiei de depozitare definitivă, luând în considerare căile posibile de evoluţie a acesteiaVerificarea codurilor de calcul - procesul prin care se determină dacă un cod de calcul implementează în mod corect modelul conceptual sau modelul matematic dorit, adică dacă datele şi ecuaţiile de control au fost transpuse corect în codul de calcul, şi include asigurarea că soluţiile numerice date de codul de calcul sunt suficient de precise pentru utilizarea dorităValidarea modelelor - procesul prin care se determină dacă un model conceptual şi/sau matematic este reprezentarea adecvată a cazului real modelat, prin compararea predicţiilor modelului cu observaţii reale sau cu date experimentale. Presupune demonstrarea faptului că există o bază de încredere în modelul creat prin intermediul unor examinări detaliate şi comparaţii cu teste de teren şi de laborator adecvate, precum şi comparaţii cu observaţiile privind materialele, condiţiile geologice şi analogii la nivel de proces.
  Anexa nr. 2la normeOrientări generale privind conţinutul criteriilor de acceptarea deşeurilor radioactive pentru depozitarea definitivă la suprafaţăÎn termeni generali, cerinţele de acceptare a deşeurilor radioactive ar trebui să descrie mai întâi aspectele generale ale depozitării şi cerinţele privind coletele/containerele de deşeuri şi apoi să se dezvolte cerinţe specifice privind forma deşeurilor, coletele/containerele de deşeuri, radionuclizii individuali şi activitatea acestora, documentaţia şi evidenţa şi, în cele din urmă, cerinţe privind livrarea coletelor/containerelor de deşeuri radioactive.Astfel, cerinţele de acceptare a deşeurilor radioactive ar putea fi structurate după cum urmează:1.
  cerinţe generale privind deşeurile radioactive:– interzicerea amestecării deşeurilor nonradioactive cu deşeurile radioactive;– conformitatea cu cerinţele specifice evaluării de securitate la amplasarea instalaţiei de depozitare definitivă;
  2. cerinţe generale privind coletele/containerele de deşeuri radioactive:– limita maximă a debitului de doză la suprafaţa coletului/containerului;– limita maximă a contaminării fixate la suprafaţa coletului/containerului;– limitarea conţinutului de substanţe periculoase;– absenţa suprapresiunii;– limita maximă a masei coletului/containerului;3. cerinţe privind forma deşeului:– cerinţe generale, cum ar fi: numai solide sau solidificate, interzicerea lichidelor;– cerinţe specifice, cum ar fi: stabilizarea sau inhibarea dispersiei, omogenitatea, restricţii de natură chimică;– cu liant de imobilizare: tipul şi caracteristicile acestuia;– fără liant de imobilizare: restricţii privind radionuclizii şi radioactivitatea;
  4. cerinţe privind coletele/containerele de deşeuri:– cerinţe generale, cum ar fi: forma geometrică şi dimensiunile, stivuirea, caracteristicile mecanice de manipulare;– cerinţe specifice, cum ar fi: stabilitatea mecanică, rezistenţa termică, etanşeitatea, ecranarea;– containere interioare: acoperirea de suprafaţă, garnituri, orificii, restricţii privind spaţiile goale;5. limitări de activitate:– activităţile permise pentru radionuclizi individuali;– activitatea permisă pe colet;
  – activitatea totală permisă a emiţătorilor alfa şi beta/gama;– declaraţia privind activitatea specifică a radionuclizilor/ activitatea totală a coletului/containerului de deşeuri;
  6. livrarea coletelor/containerelor de deşeuri radioactive:– conformitatea cu reglementările de transport;– permise/documentaţie, inclusiv înregistrarea documentelor;– marcarea coletelor/containerelor.
  Anexa nr. 3la normeOrientări generale privind conţinutul documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivăPregătirea documentaţiei de securitate radiologică a unei instalaţii de depozitare definitivă, care include şi evaluarea de securitate, reprezintă un proces în dezvoltare etapă cu etapă. Documentaţia de securitate radiologică se dezvoltă în mod progresiv şi se ajustează pe măsura dezvoltării proiectului instalaţiei de depozitare definitivă. Acest proces continuă pe parcursul fazelor de realizare, funcţionare, închidere şi monitorizare şi control postînchidere, până la eliberarea de sub controlul reglementat al CNCAN, cu integrarea continuă a experienţei dobândite din operare, a rezultatelor programelor de cercetare-dezvoltare, precum şi a rezultatelor programelor de monitorizare.Strategia de securitate şi dezvoltarea etapă cu etapăO provocare importantă este păstrarea conştientizării obiectivelor de securitate şi protecţie pe parcursul dezvoltării şi implementării instalaţiei de depozitare definitivă. O strategie de securitate, care stabileşte abordarea la nivel înalt a depozitării în condiţii sigure şi a gestionării activităţilor necesare dezvoltării instalaţiei de depozitare definitivă, trebuie stabilită din perioada preoperaţională.Strategia de securitate descrie procesele şi metodele care vor asigura că instalaţia de depozitare definitivă întruneşte obiectivele de securitate şi protecţie. Principalele componente ale strategiei de securitate sunt:– strategia de management privind dezvoltarea şi implementarea instalaţiei de depozitare definitivă, care să asigure că activităţile se concentrează pe obiectivele de securitate şi protecţie, că sunt disponibile resurse adecvate şi că activităţile sunt corect realizate şi coordonate;– strategia de conceptualizare şi implementare, inclusiv abordările şi alegerile pentru selectarea amplasamentului, dezvoltarea conceptului, implementarea soluţiilor tehnice fezabile şi monitorizarea;– strategia de evaluare a securităţii, care să descrie modul de abordare a evaluării de securitate şi a construirii încrederii în rezultatele evaluării.
  Strategia de securitate se aplică în mod iterativ la fiecare etapă a programului de depozitare definitivă. La fiecare etapă pot fi impuse constrângeri de către circumstanţele predominante: stadiul evoluţiei ştiinţifice şi tehnice, situaţia socioeconomică, legislaţia naţională. Aceste constrângeri trebuie clar identificate, precum şi implicaţiile acestora privind securitatea radiologică a instalaţiei.Strategia de securitate trebuie să rămână consecventă de-a lungul diferitelor faze din dezvoltarea instalaţiei de depozitare definitivă, chiar dacă priorităţile şi metodele de implementare pot evolua, luând în considerare experienţa, evoluţia tehnică şi ştiinţifică, contribuţiile sociale, noile standarde şi ghiduri naţionale şi internaţionale.Conţinutul general al documentaţiei de securitate radiologică a instalaţiei de depozitare definitivăÎn conformitate cu principiul de aplicare a abordării gradate, conţinutul şi nivelul de detaliu prevăzut pentru fiecare element al documentaţiei de securitate radiologică trebuie să fie proporţionale cu pericolul pe care îl prezintă deşeurile radioactive care urmează a fi depozitate definitiv în instalaţie şi trebuie să fie corespunzătoare fazei necesare de autorizare.Documentaţia de securitate radiologică trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:1. scopul şi contextul documentaţiei de securitate radiologică:– prezentarea generală a programului de depozitare definitivă;– cadrul legal şi de reglementare;– faza de autorizare sau punctul de decizie în cadrul programului de depozitare definitivă;– deciziile-cheie care au fost deja luate sau care urmează a fi luate;– obiectivele documentaţiei de securitate radiologică în raport cu stadiul atins în cadrul programului de depozitare definitivă;
  2. strategia de securitate:– identificarea constrângerilor impuse de circumstanţele dominante: ştiinţifice, tehnice, socioeconomice sau de altă natură şi a implicaţiilor acestora asupra strategiei de securitate;– strategia de management:• abordarea privind managementul diferitelor activităţi cu asigurarea faptului că activităţile se concentrează asupra obiectivelor de securitate şi protecţie şi resursele adecvate şi necesare sunt disponibile, inclusiv abordarea privind asigurarea calităţii;• abordarea privind managementul şi păstrarea informaţiilor pe termen lung privind postînchiderea;• abordarea privind managementul incertitudinilor: identificarea, caracterizarea şi, în măsura în care este necesar şi posibil, reducerea acestora;• abordarea privind implementarea principiului de optimizare a protecţiei;– luarea în considerare a modului în care vor fi evaluate opţiunile alternative;– strategia de proiectare şi de implementare:• abordarea privind izolarea şi reţinerea;• abordarea privind asigurarea securităţii postînchidere prin mijloace pasive;• abordarea privind asigurarea protecţiei în adâncime;
  • abordarea privind implementarea soluţiilor practice de proiectare şi de monitorizare;
  – strategia de evaluare a securităţii:• abordarea privind evaluarea impactului radiologic şi a performanţei sistemului de depozitare definitivă şi a componentelor sale;• abordarea privind evaluarea fezabilităţii tehnice a sistemului de depozitare definitivă;– abordarea privind construirea încrederii în evaluarea de securitate;
  3. baza de evaluare:– instrumentele de analiză: metodele de evaluare, modelele, codurile de calcul şi bazele de date care stau la baza evaluării de securitate, procesele de calificare a acestora şi sporirea încrederii în acestea;– datele ştiinţifice şi tehnice şi relevanţa lor în evaluarea de securitate:• descrierea amplasamentului;• descrierea deşeurilor radioactive: caracteristicile deşeurilor şi coletelor, inventarul şi evoluţia acestuia;
  • descrierea generală a sistemului de depozitare definitivă:
  – cerinţe de proiectare privind îndeplinirea strategiei de securitate;– funcţiile de securitate postînchidere atribuite sistemului de depozitare definitivă şi componentelor acestuia şi evoluţia în timp a acestora;– descrierea proceselor;• descrierea instalaţiei de depozitare definitivă:– opţiunile de proiectare, atât opţiunea de referinţă, cât şi opţiuni alternative;– caracteristicile instalaţiei de depozitare definitivă;• funcţiile de securitate atribuite instalaţiei şi componentelor acesteia (sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei) în timpul exploatării şi modificările în timp;• planurile de construcţie, de amplasare a deşeurilor radioactive, de închidere;• descrierea amenajărilor deja construite;• descrierea tuturor modificărilor la proiectul de referinţă din faza precedentă;– identificarea şi descrierea incertitudinilor şi evoluţiei lor în timp;– fezabilitatea tehnică a opţiunilor de proiectare: studii, inclusiv teste de demonstrare;– informaţii şi cunoştinţe dobândite:• progrese în dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei;• rezultate din programele de cercetare;• feedback din experienţa în timpul construcţiei, activităţilor operaţionale, monitorizării;• sinteza înţelegerii proceselor;– aspecte operaţionale:• baza de evaluare a amplasamentului şi a elementelor de proiectare, identificarea sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei relevante pentru evaluarea de securitate operaţională;• funcţionarea normală şi în situaţii de urgenţă, limite şi condiţii tehnice de operare, inclusiv criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive, sistemul de protecţie la radiaţii;• descrierea programului de punere în funcţiune a instalaţiei;
  • îmbătrânirea sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei: programele de inspecţie periodică şi de întreţinere;• activităţile de dezafectare ale anexelor, clădirilor şi instalaţiilor auxiliare;• procedurile şi manualele de operare pentru activităţile cu implicaţii semnificative asupra securităţii radiologice a instalaţiei de depozitare definitivă;• prevederi de inspecţie, întreţinere şi testare;• feedback din experienţa de funcţionare;
  – monitorizarea: fondul natural, programul de monitorizare a mediului şi a sistemului de depozitare;
  4. evaluarea de securitate operaţională şi postînchidere:• evaluarea amplasamentului şi a proiectului:– fundamentarea că cerinţele de securitate radiologică sunt îndeplinite:• caracterul adecvat al proiectului;• fundamentarea principiului de apărare în adâncime;• capabilitatea fiecărei componente de a-şi îndeplini funcţia de securitate prevăzută; evoluţia performanţei sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea radiologică a instalaţiei în timp;– 
  evaluarea de performanţă şi robusteţe:• stabilirea indicatorilor de performanţă;• identificarea şi cuantificarea circumstanţelor şi fenomenelor care pot afecta performanţa sistemului;• dezvoltarea scenariilor şi modelelor pentru a evalua performanţa şi robusteţea;• evaluarea performanţei şi robusteţii sistemului şi componentelor sale;• demonstrarea că instalaţia deja construită întruneşte baza de proiectare şi cerinţele;• evaluarea de securitate operaţională: fundamentarea că instalaţia respectă cerinţele de securitate operaţională şi că este operată în conformitate cu condiţiile din autorizaţie;
  – evaluarea fezabilităţii;– analiza defecţiunilor şi accidentelor;• evaluarea impactului radiologic:– stabilirea indicatorilor de securitate;– identificarea şi cuantificarea circumstanţelor şi fenomenelor posibile care pot afecta impactul radiologic, inclusiv evaluarea eliberării şi transportului radionuclizilor;
  – analiza de securitate operaţională/postînchidere:• dezvoltarea scenariilor şi modelelor de evaluare a impactului radiologic;• evaluarea expunerilor potenţiale în perioada de operare/ postînchidere, pe parcursul evoluţiei pe termen lung a instalaţiei;• fundamentarea că estimarea impactului radiologic este suficient de conservativă;– demonstrarea încrederii în evaluarea de securitate:• justificarea şi fundamentarea simplificărilor;• descrierea modului de tratare a incertitudinilor;
  5. sistemul de management:– structura organizatorică pentru faza prezentă şi organizarea planificată pentru fazele viitoare;– 
  organizarea şi măsurile privind asigurarea calităţii activităţilor legate de securitatea radiologică/activităţile de audit şi verificare pentru a confirma corectitudinea implementării şi reevaluarea periodică a sistemului de management;
  – calificarea şi formarea personalului;– măsuri privind protecţia fizică şi garanţiile nucleare;– măsuri privind planificarea, pregătirea şi răspunsul la urgenţă;– managementul informaţiilor, conservarea memoriei pe termen lung după închiderea instalaţiei de depozitare definitivă, proceduri de păstrare a înregistrărilor, asigurarea trasabilităţii deciziilor luate;– programul de activităţi planificate pe parcursul diferitelor faze;
  6.
  integrarea argumentelor şi dovezilor privind securitatea radiologică a instalaţiei de depozitare definitivă:– integrarea argumentelor şi dovezilor din evaluări;– confirmarea că strategia de securitate şi cerinţele de securitate radiologică sunt corect implementate;– fundamentarea că proiectul a fost dezvoltat printr-un proces care implică optimizarea protecţiei radiologice;– argumentarea care susţine decizia de a trece la faza următoare;– evaluarea încrederii în rezultatele evaluării/identificarea limitelor dovezilor, argumentelor şi analizelor curente disponibile;– metodologia de abordare şi gestionare a lipsei de cunoştinţe şi a incertitudinilor care ar putea submina securitatea, în ceea ce priveşte:• dezvoltarea proiectului;• achiziţia de date din programe de cercetare şi dezvoltare;• dezvoltarea scenariilor şi modelarea.
  Anexa nr. 4la normeOrientări generale privind conţinutul revizuirii periodice a securităţii radiologiceLuând în considerare modificările privind instalaţia, structurile, sistemele şi componentele de securitate, procedurile, organizaţia, lecţiile învăţate din cercetare şi dezvoltare, monitorizare, întreţinere, testare, inspecţie şi programe de gestionare a îmbătrânirii, revizuirea periodică a securităţii radiologice ar trebui să cuprindă cel puţin următoarele elemente:– revizuirea şi analizarea experienţei operaţionale acumulate privind echipamentele, structurile, sistemele şi componentele, inclusiv întreţinerea, inspecţia şi controlul acestora; toate evenimentele operaţionale sau situaţiile de urgenţă apărute, analizele privind cauzele acestora şi acţiunile corective întreprinse; toate modificările aduse instalaţiei, procedurilor operaţionale şi organizaţiei;– revizuirea criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive, luând în considerare starea actuală a cunoştinţelor şi experienţei în caracterizarea fizico-chimică şi radiologică; revizuirea procesului de acceptare a deşeurilor radioactive, inclusiv modul în care este controlată producţia de deşeuri radioactive şi modul în care se confirmă respectarea criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive; evaluarea impactului general asupra securităţii radiologice a deşeurilor neconforme acceptate pentru depozitarea definitivă;– revizuirea experienţei de operare în domeniul protecţiei la radiaţii a lucrătorilor şi a populaţiei, inclusiv controlul emisiilor/deversărilor/eliberărilor şi evaluarea impactului radiologic asupra mediului;– 
  revizuirea cunoştinţelor şi experienţei în ceea ce priveşte aspectele care afectează securitatea postînchidere, inclusiv analiza performanţei şi a evoluţiei posibile a barierelor, amplasamentului şi biosferei. Revizuirea ipotezelor din documentaţia de securitate radiologică, pentru a confirma că ele sunt încă valabile;
  – revizuirea conformităţii cu cerinţele actuale de reglementare şi standardele internaţionale aplicabile:• identificarea abaterilor semnificative de la standardele actuale aplicabile şi bunele practici şi evaluarea semnificaţiei lor pentru securitatea radiologică;• identificarea contradicţiilor între cerinţe ale diferitelor autorităţi de reglementare;– examinarea şi asigurarea că obiectivele de securitate radiologică la operare, închidere şi postînchidere rămân realizabile.
  ----