Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 186 din 29 martie 2019privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 11 aprilie 2019Data intrării în vigoare 11-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Fondul pentru securitate internă şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 186.ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTAREreferitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferenteproiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II“În vederea integrării României în spaţiul Schengen s-au impus implementarea şi operaţionalizarea componentei naţionale N.SIS a sistemului central (formată din SINS şi soluţia SIB care conţine copia naţională a SIS) şi conectarea acesteia la sistemul central SIS 1+, activitate care s-a realizat cu succes în decembrie 2010. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante măsuri compensatorii pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere.Pentru conectarea la sistemul central SIS II, care s-a efectuat cu succes la data de 9.04.2013, au fost demarate o serie de proiecte ce s-au finalizat cu implementarea N.SIS II, care prezintă următoarea arhitectură:• SINS, compatibil SIS II, actualizat conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0 ale SIS II, în cadrul Contractului 2 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01;• Soluţia SIB, compusă din copia naţională de format SIS II, actualizată conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0, în cadrul Contractului RO-FSCH 13.1 şi al Contractului 3 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01.În cadrul misiunii de evaluare a României în domeniul SIS/SIRENE din decembrie 2010, în raportul întocmit de comisia de evaluare a fost consemnată recomandarea cu privire la implementarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Recomandarea a fost inclusă ulterior ca măsură în documentul Schengen evaluation of Romania - Follow-up - Compendium, emis de Consiliul Uniunii Europene.În vederea îndeplinirii acestei măsuri, România a depus eforturi susţinute care au vizat atât identificarea şi stabilirea locaţiei care să constituie amplasament pentru soluţia de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, cât şi pentru identificarea sursei de finanţare pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Eforturile s-au concretizat în următoarele rezultate:• prin Contractul „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II“ - Proiect RO-EBF/2013/P4/A9/01 „Centrul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II România“, finanţat din Fondul pentru frontierele externe, Programul anual 2013, semnat în data de 23.04.2015, au fost realizate serviciile de proiectare - proiect tehnic şi documentaţie de execuţie, respectiv executarea şi finalizarea lucrărilor de amenajare şi operaţionalizare a spaţiului destinat Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II în locaţia amplasată în localitatea Cristian, str. Lungă nr. 2, judeţul Braşov, finalizate în data de 25.06.2015, prin întocmirea Procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor cu nr. 4.561.187 din 25.06.2015;• implementarea contractului „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II“ s-a încheiat în data de 2.08.2017 prin emiterea Certificatului de acceptare finală, în baza Procesului-verbal de recepţie finală nr. 5.067.825 din 11.08.2017;• clădirea amenajată în localitatea Cristian, judeţul Braşov, asigură spaţiul necesar operaţionalizării soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II România ce face obiectul prezentei fişe de prezentare, fiind amenajată ca un Data Center;• prin proiectul ROFSIB20170S3A09P05 „Modernizarea infrastructurii N.SIS II“ - FSI - Programul multianual 2014-2020 în valoare de 20.735.788 lei, aprobat prin Actul adiţional nr. 1 din 21.12.2018 la Decizia de finanţare nr. 30/FSIB din 25.05.2017, se vor asigura modernizarea şi dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II în vederea asigurării bunei funcţionări a componentei naţionale a sistemului central, în condiţiile de disponibilitate, continuitate a serviciilor, securitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II la nivelul site-ului principal.Prin operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II se asigură condiţiile pentru îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II.Soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, prin integrare cu soluţia tehnică a site-ului principal al N.SIS II, trebuie să asigure un înalt nivel de securitate, performanţă şi disponibilitate pentru funcţionalităţile sistemelor componente ale N.SIS II şi pentru datele gestionate de acestea. Astfel, sistemele componente ale N.SIS II trebuie să fie disponibile şi operaţionale 7 zile din 7, 24 de ore pe zi.
  În caz de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS II, comutarea utilizatorilor finali către site-ul de recuperare în caz de dezastru trebuie realizată în mod transparent pentru utilizatori.În vederea îndeplinirii acestor deziderate majore, soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi proiectată, implementată şi integrată cu soluţia tehnică din site-ul principal al N.SIS II, astfel încât să fie în măsură să realizeze următoarele tipuri de sincronizări cu soluţia tehnică a N.SIS II din site-ul principal:• replicare la nivel de date - replicarea care se va realiza on-line şi bidirecţional, pentru bazele de date gestionate de sistemele componente ale N.SIS II. În cazul în care unul dintre site-uri a fost indisponibil o perioadă, se va realiza sincronizarea cu site-ul rămas disponibil;• sincronizare la nivel de aplicaţie - sincronizarea care se va realiza on-line la nivelul sistemelor de fişiere de configurare sau fişiere asociate aplicaţiilor sistemelor componente. Sincronizarea se va realiza unidirecţional, în sensul: site principal către site de recuperare în caz de dezastru.Este prevăzută ca soluţie de rezervă şi modalitatea de sincronizare off-line (la nivel de date şi aplicaţie), în cazul imposibilităţii tehnice de realizare a sincronizării on-line, care constă în utilizarea salvărilor realizate pe suporturi de bandă magnetică, păstrate într-o altă locaţie decât cele două. De asemenea, se pot utiliza mecanismele de sincronizare de la nivelul soluţiilor de backup şi restore astfel încât backupurile din locaţia principală să fie accesibile în locaţia secundară.În condiţiile implementării acestor tipuri de sincronizări, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, reluarea activităţii în siteul principal va fi on-line sau poate dura cel mult 4 ore.Prin acest mod de funcţionare şi integrare a celor două siteuri ale N.SIS II (principal şi de recuperare în caz de dezastru) se are în vedere îndeplinirea cerinţei de disponibilitate a funcţionalităţilor N.SIS II, atât la nivelul serviciilor web, cât şi la nivelul interfeţelor grafice, pentru toate operaţiile N.SIS II. Astfel, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, vor fi transparent comutate către site-ul de recuperare în caz de dezastru, dar şi invers.Procesul de comutare între site-ul principal al N.SIS II (CNSIS) şi site-ul de recuperare în caz de dezastru al sistemului va fi automatizat printr-o procedură, pentru a asigura o comutare rapidă şi controlată. Comutarea va fi transparentă pentru utilizatorul final deoarece toate datele sunt sincronizate, iar redirecţionarea traficului la nivel de reţea către centrul de recuperare în caz de dezastru se va face fără disfuncţionalităţi.În ceea ce priveşte interconectarea N.SIS II cu sistemul central SIS II, indiferent de indisponibilitatea oricărui site (principal sau de recuperare în caz de dezastru) al N.SIS II, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali vor fi transmise la sistemul central în condiţiile respectării SLA-urilor impuse de sistemul central SIS II.Arhitectura soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi similară cu cea a site-ului principal N.SIS II, în sensul că la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru se va asigura replicarea numai pentru mediile de producţie aferente sistemelor SINS şi SIB, componente ale N.SIS II. Nu vor fi replicate mediile de dezvoltare, testare şi preproducţie aferente sistemului din site-ul principal.La nivelul fiecărui sistem sunt replicate în mediul de producţie toate componentele N.SIS II: date, aplicaţie, securitate, interfaţa cu sistemele naţionale, interfaţa cu sistemul central, administrare şi monitorizare etc.Valoarea totală a proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II“ este de 49.371 mii lei, inclusiv TVA, din care 31.145 mii lei contribuţie financiară UE şi 18.226 mii lei cofinanţare naţională şi TVA.În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară aprobarea Guvernului pentru notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente pentru categoriile de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, a căror valoare depăşeşte 30 milioane lei, în care se încadrează şi cheltuielile de capital din cadrul proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II“.Caracteristicile principale ale proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II“:Titular: Ministerul Afacerilor InterneBeneficiarul investiţiei: Ministerul Afacerilor InterneAmplasament: Comuna Cristian, Str. Lungă nr. 2A, judeţul BraşovCaracteristicile principale:
  Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVAmii lei49.371
  (curs inforEuro luna octombrie 2018 1 euro = 4,6701 lei)
  Eşalonarea cheltuielilor
  - Anul Imii lei116
  - Anul IImii lei44.727
  - Anul IIImii lei4.528
  Indicatori prestabiliţiIndicatori prestabiliţi de rezultat
  Nr. crt.Denumirea indicatoruluiValoare de referinţăAnul de referinţăValoarea-ţintă
  1.Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru achiziţia, instalarea şi configurarea infrastructurii IT&C necesare operaţionalizării soluţiei tehnice a Centrului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II (soluţie hardware şi software)020201
  2.Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II cu funcţionalităţi de business continuity în site-ul secundar02020 20211
  3.Certificat de acceptare finală aferent contractului 1 pentru activităţi de instruire a specialiştilor tehnici implicaţi în administrarea şi monitorizarea soluţiei N.SIS II operaţionale în site-ul de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II020211
  4.Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 2 pentru achiziţie de echipamente tehnică de calcul şi de birotică în vederea asigurării managementului de proiect020211
  Durata de realizare a proiectuluiluni25
  Finanţarea investiţieiFinanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile - Fondul pentru securitate internă şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----