Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 107 din 3 aprilie 2019privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere:– Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 46.388 din 1.04.2019;– Referatul de aprobare nr. 703.675 din 22.03.2019,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) şi al art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:h) Direcţia generală monitorizare analizează şi evaluează starea serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivel naţional; organizează şi conduce activităţile de monitorizare la nivel regional, prin agenţiile teritoriale din subordine; iniţiază şi organizează programe de instruire şi pregătire profesională în domeniile de activitate ale A.N.R.S.C.;2. La articolul 12, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) Direcţia generală control verifică şi controlează modul de implementare şi de respectare a legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice de către furnizorii/prestatorii şi autorităţile administraţiei publice locale, potrivit competenţelor conferite prin lege A.N.R.S.C., şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării acestora; organizează şi conduce activităţile de control la nivel regional.3.
  Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIÎncadrarea personalului existent pe posturile prevăzute în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu respectarea prevederilor legale.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Ionel Tescaru
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 107.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la regulament)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
  ----