Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 33 din 1 aprilie 2019pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 1 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)
  Serviciul pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare;
  2. La articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) Serviciul analiză, monitorizare şi procese europene orizontale;3. La articolul 23, litera a) se abrogă.4. Articolul 24 se abrogă.5. La articolul 25 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j)
  Grupul de experţi privind documentele de călătorie;
  6. La articolul 25 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1) Grupul de experţi privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească;7. Articolele 28 şi 29 se abrogă.8. După secţiunea a 4-a a capitolului V se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4^1-a, cuprinzând articolele 30^1 şi 30^2, cu următorul cuprins:Secţiunea a 4^1-a Atribuţiile Serviciului analiză, monitorizare şi procese europene orizontale (SAMPEO)
  Articolul 30^1(1) Serviciul analiză, monitorizare şi procese europene orizontale, denumit în continuare SAMPEO, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAESRI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţii privind coordonarea fundamentării poziţiilor MAI în contextul procesului de reformă şi al modificărilor instituţionale intervenite la nivelul UE şi coordonează activităţile organizatorice generate de pregătirea şi deţinerea de către România a preşedinţiei diferitelor formate de cooperare la nivel internaţional, european şi regional, precum şi a celor cu caracter interdisciplinar, pe domeniile de competenţă ale MAI.(2) SAMPEO realizează analize, ca urmare a activităţilor de monitorizare şi evaluare a stadiului îndeplinirii sarcinilor care revin DGAESRI sau MAI prin DGAESRI, aşa cum acestea decurg din documentele programatice de la nivel guvernamental/naţional sau al MAI, pe care le prezintă conducerii DGAESRI.Articolul 30^2(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 30^1 alin. (1), SAMPEO desfăşoară următoarele activităţi:a) monitorizează evoluţiile instituţionale la nivelul UE;b) elaborează analize şi sinteze legate de evoluţiile instituţionale la nivelul UE;c)
  coordonează fundamentarea poziţiei MAI, în baza contribuţiei structurilor MAI şi ale DGAESRI, cu privire la reformele instituţionale intervenite la nivelul UE;
  d) pregăteşte, în baza contribuţiei structurilor MAI şi ale DGAESRI, documentaţia necesară pentru participarea reprezentanţilor MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene şi altor comitete şi consilii, pe domeniile de competenţă ale DGAESRI;e) asigură coordonarea organizării în România a reuniunilor de lucru, formale şi informale, ale diferitelor platforme de cooperare la care MAI este parte sau care sunt generate de calitatea României de stat membru UE;f) gestionează problematica aferentă domeniului afacerilor interne în contextul procesului de activare, de către un stat membru, a art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană;g) coordonează activităţile structurilor MAI în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.
  (2) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. f), SAMPEO:a) iniţiază grupuri de lucru la care participă reprezentanţi ai structurilor MAI, cu atribuţii în domeniu, în scopul coordonării activităţilor pe care le implică activarea art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană;
  b) coordonează elaborarea documentelor de poziţie şi a punctelor de vedere ale MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, realizează evaluări ale impactului instituţional şi legislativ al modificărilor instituţionale intervenite la nivelul UE şi propune înaintarea acestor documente conducerii MAI spre aprobare;c) informează şi consultă structurile MAI reprezentate în grupul de lucru constituit în cadrul MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, în ceea ce priveşte documentele de poziţie şi alte documente elaborate de instituţiile europene în procesul de negociere;d) monitorizează problematica aferentă domeniului afacerilor interne şi întocmeşte materiale pentru informarea conducerii MAI;e) asigură reprezentarea MAI în grupuri de lucru interinstituţionale pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, constituite la iniţiativa coordonatorului Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;f) pregăteşte participarea reprezentanţilor conducerii MAI la reuniuni pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, organizate de coordonatorul Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene.
  (3) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g), SAMPEO:a) pregăteşte participarea la reuniunile comitetelor tematice constituite la nivel naţional, care sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul UE;
  b) pregăteşte participarea conducerii MAI la Consiliul interministerial pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul UE;c) organizează reuniuni de lucru cu omologii din statele care alcătuiesc trio de preşedinţii ale Consiliului UE, pentru stabilirea Programului trio şi a dosarelor europene de interes pe componenta afaceri interne, precum şi discutarea aspectelor organizatorice legate de exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE;d) organizează reuniuni de lucru cu reprezentanţii statelor membre şi ai Secretariatului General al Consiliului şi ai Comisiei Europene pentru consultări şi discutarea componentei afaceri interne din cadrul Programului trio;e) asigură secretariatul Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, denumit în continuare Comitet;f) coordonează organizarea şi desfăşurarea reuniunilor formale şi informale care vor avea loc la Bruxelles şi în ţară, pe componenta afaceri interne;g) elaborează contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a afacerilor europene şi altor comitete şi consilii, din perspectiva pregătirii şi gestionării Preşedinţiei României la Consiliul UE;h)
  reprezintă punctul de contact la nivelul MAI pe problematica pregătirii şi gestionării Preşedinţiei României la Consiliul UE şi asigură colaborarea cu MAE, respectiv cabinetul Reprezentantului cu însărcinări speciale pentru pregătirea Preşedinţiei României la Consiliul UE;
  i) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către coordonatorul naţional pe tema gestionării Preşedinţiei României la Consiliul UE;j) contribuie la elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget necesar desfăşurării evenimentelor pe care MAI le va gestiona pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE;k) elaborează sau coordonează elaborarea, după caz, a materialelor solicitate MAI de către coordonatorul naţional pe perioada de pregătire şi, din punct de vedere organizatoric, pe perioada exercitării Preşedinţiei României la Consiliul UE;l) întocmeşte şi propune spre aprobare conducerii MAI un raport de evaluare a activităţilor desfăşurate de structurile MAI pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 30^1 alin. (2), SAMPEO desfăşoară următoarele activităţi:a) monitorizează stadiul îndeplinirii sarcinilor care revin DGAESRI sau MAI prin DGAESRI aşa cum acestea decurg din documentele programatice de la nivelul MAI sau guvernamental/naţional;b) realizează, la solicitarea conducerii DGAESRI sau din proprie iniţiativă, analize şi evaluări privind modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute la lit. a);c) centralizează, prelucrează şi analizează informaţiile primite de la structurile din cadrul DGAESRI referitoare la activităţile planificate ale acestora şi prezintă rezultatele conducerii DGAESRI.
  9. La articolul 34, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) îndeplineşte funcţia de punct focal pentru experţii naţionali detaşaţi (END) în raport cu structurile din aparatul central al MAI şi cu structurile fără personalitate juridică din subordinea MAI;d) fundamentează răspunsul la solicitările formulate de personalul MAI, în temeiul art. 4 alin. (1) sau (3) din Legea nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, şi eliberează avizul pozitiv/negativ în termen de două zile lucrătoare, iar pentru personalul MAI din structurile pentru care DGAESRI îndeplineşte rolul de punct focal analizează solicitările formulate în temeiul art. 4 alin. (1) sau (3) din Legea nr. 105/2012 şi întocmeşte notele către conducerea MAI, prin care se fundamentează răspunsul la solicitările acestora;
  10. La articolul 34, litera h) se abrogă.11. În titlul secţiunii a 4-a şi la art. 23, sintagma „Direcţia/Direcţiei procese europene orizontale şi coordonarea instituţiilor prefectului“ se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul/Serviciului pentru relaţia cu teritoriul şi serviciile publice comunitare“, iar în titlul secţiunii a 4-a, la art. 23 şi art. 30, acronimul „DPEOCIP“ se înlocuieşte cu acronimul „SRTSPC“.12. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 1 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Articolul IIIÎn cadrul Serviciului de analiză, monitorizare şi procese europene orizontale, până la data de 31 august 2019, funcţionează Compartimentul reforma instituţională la nivelul UE şi Compartimentul PRES RO pentru a sprijini activităţile generate de pregătirea şi deţinerea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 1 aprilie 2019.Nr. 33.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la regulament)
  ORGANIGRAMADirecţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale
  ----